Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí dňa 29.04.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu, príprava klientskeho centra, prestavba podkrovia základnej školy, pripravuje sa vytyčovacie konanie na chodník od Lipového námestia po obchodné centrum, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky a chodníka  na Lesnej ulici a verejné obstarávanie na dodávateľa služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 29.04.2021 vo výške 559  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 2574 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 394 tis. EUR, čo predstavuje 9,67 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.04.2021 sumu 772 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 676 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov a schválilo dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku obce do správy základnej školy

Na základe žiadosti nájomcov: Viera Jašurová-Verona a Edita Konečná OZ schválilo zľavy z nájmu v rámci dotácie MHSR na nájmy vo výške 50 % za mesiace január až marec 2021. Taktiež schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt obce pre p.Zuzanu Pukáčovú.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa ( na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce  s Ing. Richardom Vernerom, Bratislava. Súčasne  schválilo z týchto dôvodov aj ďalšie zámery na prenájom majetku obce ( pozemkov na výstavbu  IS ) pre: Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  ISMONT s.r.o., Trnava, M.Lisú , Miloslavov a Ing. P.Špeťko a Mgr.Ing. P.Špeťko, Bratislava. Schválené zámery  budú zverejnené na webstránke obce a úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Športový klub obce požiadal obec o poskytnutie dotácie vo výške 10 000,00 EUR, ktorú OZ schválilo.

OZ sa ďalej zaoberalo návrhom KROM na postup pri zabezpečovaní služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu s schválilo výber obstarávateľa na prípravu podmienok a realizáciu verejného obstarávania na túto službu.

K oslavám 100.výročia založenia obce OZ prerokovalo a schválilo osadenie pamätníka a úpravu námestíčka  okolo lipy pri zastávke SAD v miestnej časti Miloslavov a výber dodávateľa služby na stavebné práce na túto akciu. Takisto schválilo výber dodávateľa služby na dodávku a tlač publikácie k tomuto výročiu, v počte výtlačkov  1000 ks.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  29.04.2021