Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 5. tohtoročnom zasadnutí dňa 29.06.2022 a  schválilo záverečný účet obce  za rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2021 je prebytok vo výške 183 121,67 EUR, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu obce. OZ súčasne  zobralo na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktorým sa upravuje časť príjmov obce o zvýšený transfer zo štátneho rozpočtu vo výške  45 979,00 EUR.

Vzhľadom k tomu, že k 30.9.2022 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce,  OZ určilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Miloslavov na 08.09.2022 a ustanovilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Miloslavov a náležitosti prihlášky.

OZ ďalej prerokovalo a schválilo zmluvu o poskytovaní právnych služieb medzi obcou a advokátkou JUDr. Soňou Gaškovou na dobu určitú  do 31.08.2026 a rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb verejného obstarávania so spoločnosťou Enteris H, s.r.o. na objem prác vo výške 10.000,00 EUR.

Z dôvodu zväčšenia odstupu pavilónu od ZŠ od  susedných pozemkov schválilo OZ nákup pozemku o výmere 18 m2 – časti parcely 221/7 za sumu určenú znaleckým posudkom vo výške 5.166 EUR celkom.

Na základe nárastu cien elektrickej energie  schválilo OZ Dodatok č. 5 s dodávateľom energií pre obec – spoločnosťou Energie2 a.s., ktorým sa zvyšuje poplatok o sumu 49,80 EUR/MWh bez DPH (59,76 EUR s DPH ).

V zmysle schválených zámerov a projektov obce OZ schválilo realizáciu verejného obstarávania na posun zastávky SAD pri ZŠ Hlavná ul. a na rekonštrukciu Čerešňovej ul – II. etapa.

Tento rok  končí  obci  zmluva s Fidelity Trade s.r.o. na realizáciu zberu kuchynského odpadu (BRKO), preto OZ schválilo realizáciu nového verejného obstarávania na dodávateľa služby zberu BRKO  na obdobie 4 rokov ako  nadlimitnú zákazku.

 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.