Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nové všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2021:

č.1/2020 – zásady hospodárenia s majetkom obce;

č.2/2020 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov z dôvodu potreby úpravy jednotnej výšky príspevku na úhradu nákladov na dieťa v materskej škole – jednotný príspevok bude vo výške 50,00 EUR za 1 dieťa;

č.3/2020 – o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie z dôvodu potreby doplnenia skupiny invalidných obyvateľov a ŤZP, zjednotenia pravidiel a  zvýšenia základu príjmu pre priznávanie príspevku na stravu;

č.4/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa zvýšili niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti a takisto sa z dôvodu zvýšených nákladov na nakladanie a odvoz s biologickým odpadom sa zvýšila sadzba poplatku za nakladanie s odpadom;

č.5/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý sú obec aj prevádzkovateľ pohrebísk povinní v zmysle zákona vydať.

Na základe predchádzajúcich rokovaní zástupcov sociálnej komisie OZ schválilo zmluvu s OMAPO, o.z. na služby sociálneho taxíka na obdobie rokov 2021-2024.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom Zásad odmeňovania poslancov OZ, v ktorých sa upravili niektoré ustanovenia v súlade  s novelou zákona o obecnom zriadení a takisto po 3 rokoch upravili výšku odmeny za výkon poslaneckej činnosti na sumu 80,00 EUR.

Na základe požiadavky ŽSR OZ prerokovalo a schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s právom stavby ( parkovisko pri ŽS ).

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na nákup ochranných prostriedkov v rámci pandemických protiopatrení a schválili vymenovanie a zaradenie Ing. Andreja Karpinského na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov. OZ schválilo aj objednávku na spracovanie žiadosti  a podanie projektu na vodovod a kanalizáciu na Záhradnej ulici pre spoločnosť EUFC SK  s.r.o. Bratislava vo výške 8400,00 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ. OZ sa zíde na svojom ostatnom zasadnutí v tomto roku dňa 10.12.2020, hlavným bodom rokovania bude rozpočet obce na rok 2021.

Miloslavov  3.12.2020