Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19; zvukový záznam zo zasadnutia je zverejnený na webstránke obce www.miloslavov.sk.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ určilo na základe odporúčania KROM, ktorá zasadala  dňa 27.04.2020 a finančných možností obce  priority pre realizáciu projektov na tento rok ( najmä výstavba školského pavilónu, premiestnenie zastávky SAD, pokračovanie prác na Zóne oddychu a relaxu a priechodu pre chodcov Jazerná ul. v miestnej časti Miloslavov ) a doplnil sa projekt úpravy cintorínov obce – aby sa mohlo začať s prípravnými prácami. Ako pokračovanie projektu novej  MŠ Miloslavov OZ schválilo zmluvu  na spracovanie PD  pre stavebné povolenie so spoločnosťou MPro , s.r.o. a pre projekt rekonštrukcie Lesnej ulice darovaciu zmluvu na pozemok  parc.č. 271/2 o výmere  27 m2 od darcov : Jana Lachová a Dana Malá.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.4.2020 je vo výške 524 137,29 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou a avizovaný výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch  na úrovni krátenia minimálne o 8 % z ročného predpokladu. K 20.4.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 368 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 151 tis. EUR. Dlh obce je k 31.3.2020 vo výške 392 tis. EUR, čo predstavuje 11,85 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia k 31.3.2020:  príjmy celkom  vo výške  1 250 tis. EUR, plnenie rozpočtu na 32 % , v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 854 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na úrovni 22 %.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je vo výške 40 tis. v Alžbetinom Dvore a 49 tis. v Miloslavove,  nevyčerpané zostatky z roku 2019 predstavujú sumu  168 tis. v Alžbetinom Dvore a 362 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 135 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu a prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy.

OZ schválilo tiež prevzatie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie v RZ 1/1 od stavebníka: Gainer s.r.o. do majetku obce, kúpu záhradného traktora pre potreby údržby zelene v obci, zmluvu o spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Miloslavov a zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina v priestoroch Základnej školy Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  30.04.2020