Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením štyroch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 30.11.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 075 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 430,7 tis. EUR, čo predstavuje  16,67 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 90 % a bežných príjmov na úrovni 95 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

Najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Obec pre budúci rok počíta s vyrovnaným rozpočtom na úrovni takmer  4 milióny Eur, z toho bežné príjmy sú vo výške 3,5 mil. EUR, bežné výdavky b vo výške 2,9 mil. EUR a kapitálové výdavky vo výške 954 tis. EUR. V rámci  podpory investícií do projektov v obci sa plánujú prostriedky najmä na výstavbu nového školského pavilónu, telocvičňu, rekreačno-športového areály, rekonštrukciu obecného úradu a obecné komunikácie a chodníky. Stručný komentár k rozpočtu je zverejnený v aktuálnom čísle Spravodajcu obce.

Obec bola úspešná pri  získaní dotácie od ministerstva školstva na výstavbu ďalšieho pavilónu základnej školy, preto sa OZ zaoberalo aj schválením zmluvy s ministerstvom na poskytnutie dotácie vo výške 200 tis. EUR na tento účel na rok 2020.

OZ tiež schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktorým sa do rozpočtu zapojili prostriedky z poskytnutých dotácií a grantov za rok 2019 – na základnú  školu, multifunkčné ihrisko, tréningové plochy a zavlažovací systém v celkovej výške takmer  350 tis. EUR za rok 2019.

Ďalej OZ prerokovalo stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.

Z dôvodu zmeny legislatívy OZ schválilo návrhy VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. V rámci prijatých VZN nedošlo k zvýšeniu sadzieb a poplatkov.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o spolupráci s developérmi RZ 9 a 10 ohľadom ich príspevku na projekte  Rekonštrukcia Lesnej ulice v Alžbetinom Dvore.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na pozemkoch obce z dôvodu budovania infraštruktúry pre spoločnosti Ismont, s.r.o., Vikinela, s.r.o. a Wertika s.r.o. ; zmluvu so Slovak Telekom na zriadenie WiFi bodov v obci, zmluvu s LZ Stav, s.r.o. na realizáciu úpravy parkoviska pri ŽS a zmluvu s Ing. arch.  Bogárom na urbanistickú štúdiu na nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov.

V závere zasadnutia starosta informoval o výsledkoch spoločného stretnutia starostov s ministrom dopravy a dopravnou políciou, ktoré sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách ohľadom uzávery Vinohradníckej ulice od 6.12.2019  – dopravná polícia zabezpečí od pondelka riadenie križovatky pri Studenom a tiež budú inštalované semafory.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  05.12.2019