Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí  riadilo navrhnutým programom, s doplnením jedného bodu, týkajúceho sa obnovenia prevádzky výroby okenných profilov zo sklovlákna v miestnej časti Miloslavov. Tento bod sa prerokovával za účasti obyvateľov dotknutých prevádzkou. Poslanci prerokovali všetky informácie o stave konaní vo veci obnovenia prevádzky a trvajú na dodržaní všetkých regulatívov územného plánu a zákonných podmienok na prevádzku. OZ podporuje aktivitu obce smerom k dôslednému prešetreniu incidentu v areáli  zo dňa 31.1.2020 a k prijatiu opatrení na zabránenie podobným prípadom.

V zmysle Rokovacieho poriadku OZ schválilo termíny plánovaných zasadnutí zastupiteľstva na rok 2020, ktoré budú zverejnené na web stránke obce.

Vo vzťahu k hospodáreniu obce a stavu finančných prostriedkov OZ skonštatovalo, že príjem z podielových daní za rok 2019 bol vo výške 1 266 090,79 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou: 1 245 646,00 EUR.  Za mesiac január obec obdržala  podielové dane vo výške 160 tis. EUR. K 31.12.2019 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 201 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 162 tis. EUR. V rámci finančných prostriedkov obec má na účet dotáciu vo výške 200 tis. EUR na výstavbu pavilónu ZŠ a 38 tis. EUR na multifunkčné ihrisko. Dlh obce je k 31.12.2019 vo výške 415 tis. EUR, čo predstavuje 16,07 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je 5,01 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019:  príjmy boli vo výške  4 348 tis. EUR – oproti rozpočtovaným 4 131 tis. EUR, v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 3 323 tis. EUR

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ – OZ schválilo obstaranie a realizáciu týchto konkrétnych  projektov: multifunkčné ihrisko a altánok na ihrisku v miestnej časti Miloslavov, ďalší prístrešok na bicykle na železničnej stanici a hybridné osvetlenie na parkovisku pri stanici, priechod pre chodcov a odvodnenie križovatky Centrálna/Veterná/Jazerná, kontajnerové stojisko na Jazernej ulici, búracie práce v areáli základnej školy   a obstarávateľa  na výber dodávateľa stavieb nového pavilónu základnej školy a telocvične.

Z dôvodu potreby doplnenia ďalších ulíc  OZ schválilo návrh Dodatku č. 1 k  VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na nájomné byty obce  a na pozemok obce z dôvodu budovania infraštruktúry pre p.Kvačku a p.Walters Kvačkovú, zmluvu o vecnom bremene na pozemok obce z dôvodu prístupu k rozvodom tepla pre spoločnosť LT Invest, s.r.o.. Na základe žiadosti Športového klubu obce Miloslavov  schválilo OZ grant pre ŠKO na rok 2020 vo výške 10.000,00 EUR. Takisto bol schválený dodatok ku Zmluve s OMAPO (sociálny taxík) na rok 2020. OZ prerokovalo a schválilo aj zmluvu so spoločnosťou Ekorda s.r.o. na poskytovanie audítorských služieb  a so spoločnosťou EMELIX s.r.o. na poskytovanie IT služieb.

OZ s vďakou prijíma dva finančné dary v akcii „Staň sa Miloslavčanom“ od p.Enderleho a p.Zajíčkovej.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  06.02.2020