Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ ) sa zišlo na svojom 1. riadnom  zasadnutí po ustanovujúcom zasadnutí  a zložení sľubov a  prerokovalo všetkých 26 bodov schváleného programu.

V úvode sa poslanci venovali ekonomickým informáciám. Príjem obce z podielových daní  bol k 30.11.2022 vo výške 1 684,5 tis. EUR, čo je 102,2 % plnenie, pričom  obec očakáva ešte príjem podielových daní za mesiac december. Na účtoch obce je reálne 927,4 tis EUR, pretože v uplynulých dňoch sa hradila faktúra za výstavbu školského pavilónu vo výške 1 321,3 tis. EUR z poplatku za rozvoj a 200 tis. z účelovej dotácie na tento účel. Dlh obce je vo výške 273,4 tis. EIR, čo predstavuje 5,74 % k bežným príjmom ( max. hranica zadĺženia je 60 % ), dlhová služba k 30.11. 2022 je vo výške 2,41 %  ( maximum je 25 % ), ukazovateľ vyjadruje pomer splátok istiny a úrokov k bežným príjmom. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2022 – Príjmy vo výške 5 773,5 tis. EUR, výdavky 3 024,8 tis. EUR – stav  nezohľadňuje zapojenie rozpočtu na úhradu investície za školský pavilón.

Projekty a projektové zámery  boli ďalším bodom programu. Na Lesnej ul. sa ukončili prekládky telekomunikačných káblov popri ceste a teraz nás čaká odstránenie stĺpov.  ZSDis začala s ukladaním elektrických vedení do zeme a postupne začne s prepájaním jednotlivých domov na nové vedenie. Upravia aj chodník pre chodcov. VO na rekonštrukciu vozovky sa končí v januári 2023. Vzhľadom na požiadavku úplnej rekonštrukcie chodníka od OU až po križovatku Lesná/Kvetná sa obec dohodla na participácii na nákladoch na výstavbu chodníka so ZSDis, ktorá tieto práce zabezpečí cez svojho zmluvného dodávateľa stavebných prác – spoločnosť DOKARO.

Výstavba pavilónu ZŠ je ukončená, dňa 15.12.2022 bude kolaudačné konanie; na chodník Lipový park – obchodné centrum bolo vydané stavené povolenie. Projekt materskej školy Orgovánová bol úspešný  a obec naň získala NFP vo výške 1,5 mil. EUR, súčasne OZ po ukončenom VO schválilo aj zmluvu so zhotoviteľom – spoločnosťou EURO-ŠTUKONZ a.s., a takisto aj zmluvu na výkon stavebného dozoru na túto stavbu so spoločnosťou Holing, s.r.o..  Viac informácií o projektoch nájdete na www.miloslavov.sk/projekty-obce

Obec má záujem o podanie ďalších troch žiadostí o NFP  – jeden z Plánu obnovy na postavený pavilón ZŠ, na obnovu a zateplenie Komunitného centra a na detské ihrisko z dotačnej schémy MPSVaR SR, čo poslanci podporili.

Na základe návrhu obecného úradu OZ schválilo plán verejného obstarávania na rok 2023.

V bytovom dome obce súp. č. 999 končil nájom na jeden byt, nájomná zmluva bola predĺžená nájomcovi: p. Nikola Havlíková.

Poslanci následne schválili použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10 079,34 Eur na odstránenie havarijného stavu VO.

Na základe návrhov predsedov novovytvorených komisií pri OZ boli zvolení členovia Komisie pre rozvoj obce, Komisie pre školstvo, Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity  a Komisie pre sociálne veci.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.