Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 1.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom je stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 3.2.2023 vo výške 1 047 tis. EUR, z toho je 859 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 246 tis. EUR., poplatok za rozvoj 406 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR ). Za mesiac január obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 271 tis. EUR, rozpočtovaná výška na rok 2023  je 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.12.2022 vo výške 261 tis. EUR, čo je 5,61 % k bežným príjmom obce a dlhová služba bola na úrovni 2,65 %.

Obec v uplynulom roku poskytla základnej škole ako samostatnej právnickej osobe  dotáciu na financovanie ŠKD vo výške 154 tis. EUR a príspevok na stravu v ZŠ vo výške 24 tis. EUR. Ostatné dotácie a granty iným subjektom v obci predstavovali v roku 2022 sumu 24 tis. EUR.

Poslanci prerokovali aj prehľad tvorby a čerpania prostriedkov poplatku za rozvoj za roky 2017 – 2022, z čoho  jednoznačne vyplýva, že viac ako 80 % zo sumy poplatku bolo použitých na rozvoj základného školstva a predškolských zariadení v obci a len necelých 19 % na ostatné projekty ( priechody, ihriská zeleň a pod. ). Celkovo obec použila 3 558 tis. EUR z poplatku za rozvoj – a to 1 866 tis. EUR na investície do rozšírenia kapacít základnej školy, 1 021 tis. EUR na investície do rozšírenia kapacít materskej školy a 671 tis. na ostatné projekty.

Podstatná časť rokovania bola venovaná projektom a projektovým zámerom obce, najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ul. ide do realizácie a takisto prebieha rekonštrukcia Lesnej ulice – momentálne prekládky a časť chodníkov. Nasledovať bude verejné osvetlenie a samotná komunikácia. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorú poslanci zobrali na vedomie a takisto schválili nové Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu ich zosúladenia s novelou zákona o obecnom zriadení.

OZ ďalej schválilo zmluvu o odňatí nepotrebného majetku obce zo správy základnej školy, zámer verejného obstarávania dodávateľov potravín pre školskú jedáleň, dodatok č.7 k zmluve o dodávke EE  na nové odberné miesto ZOR Miloslavov, dodatok č. 2 k zmluve na sociálny taxík ( OMAPO ), nájomnú zmluvu na nájomný byt pre p.Júliusa Egyeda, zmluvy o budúcich zmluvách na zriadenie vecných bremien – pripojenie vodovodu a kanalizácie pre p. Petra Mahúta a p. Janu Jurištovú  a úpravu zmluvného vzťahu s právnikom obce – advokátkou JUDr. Soňou Gaškovou.

V závere OZ zvolilo dvoch nových členov komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity, komisie pre sociálne veci a ustanovilo redakčnú radu občasníka Spravodajca Obce Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.