Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 2. zasadnutí v roku 2024 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní za mesiac január 2024 sú vo výške 307 tis. EUR. Stav na účtoch obce je k 31.1.2024 vo výške 2.227 tis. EUR, z toho je  1.120 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1.107 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 634 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.12.2023 boli vo výške 1.334 tis., EUR, použitie za minulý rok  bolo vo výške 699 tis. EUR, najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ ( 90 tis. EUR), rekonštrukciu Lesnej ul. ( 499 tis. EUR), hracie prvky RSC ( 18 tis. EUR), nákup pozemku pre ZŠ (44 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra ( 22 tis. EUR).  Dlh obce je k 31.12.2023 je vo výške 118 tis. EUR, čo predstavuje 2,38 %  k bežným príjmom obce. Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.12.2023, príjmy boli vo výške 7.356 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 93,7 % a výdavky  boli čerpané  vo výške 4.389 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 78,8 %.

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä zámerom v oblasti školskej infraštruktúry – príprave výstavby nového  areálu základnej školy a materskej školy Orgovánová ul. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

V nadväznosti na podporu rozvoja areálu ZOR v Miloslavove schválilo OZ zámer prenájmu majetku obce za účelom prevádzky bufetu v tomto areáli, zámer bude vyvesený na webe obce. Takisto schválilo zmluvu o dielo na realizáciu premiestnenia zvonice v miestnej časti Miloslavov. Pozitívnou správou je schválenie uzatvorenia ďalšej nájomnej zmluvy na vybudovanie prepojenia medzi miestnymi časťami  s p. J. Frťalovou.

OZ schválilo VZN 2/2024 o určení výšky dotácie pre predškolské a školské zariadenia. Rozhodlo tiež o prevzatí  verejného osvetlenia a pozemkov v lokalite RZ_13/II a V od  spoločností Grunder Miloslavov 1 s.r.o. a Build&Develop s.r.o.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: p. Angelu Deákovú, manželov Csivreovcov.  manželov Valloových a p. Jarolíma Antala. Tiež rozhodlo o nájme časti obecného  pozemku o výmere 25 m2 pre prevádzku G Burger – nájomca G-Tools s.r.o..

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 08.02.2024