Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 6. tohtoročnom zasadnutí dňa 8.9.2022 a prerokovalo viac ako 30 bodov schváleného programu.

V úvode sa poslanci venovali ekonomickým informáciám. Príjem z podielových daní k 31.8.2022 je vo výške 1.222 tis. EUR, na účtoch obce je  stav finančných prostriedkov k 22.8.2022 vo výške 2 407 tis. EUR.  Dlh obce predstavuje k 31.7.2022 výšku  297 tis. EUR, čo  predstavuje 6,25 % k bežným príjmom obce ( max je 60 %).

Stav poplatku za rozvoj  na účte obce je k 31.07.2022  vo výške 648 tis. EUR v m.č. Miloslavov a 810  tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. Použitie  prostriedkov z poplatku za rozvoj vo výške 455 tis. EUR bolo zatiaľ len na realizáciu VO a oplotenie a bránu na ZOR a doplatok za kúpu budovy MŠ Bottova ul.

Poslanci obdržali aj prehľad o čerpaní  rozpočtu k 17.8.2022 –  bežné výdavky  sú vo výške 1 403 tis. EUR, bežné príjmy vo výške 2 948 tis. Eur, čerpanie  výdavkov a príjmov je na úrovni cca 58 %  k rozpočtu na rok 2022.

OZ zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Miloslavov JUDr. Mária Vanca, LL.M. na obdobie 6 rokov s účinnosťou od 1.10.2022.

Vzhľadom na skončenie funkčných období v rade ZŠ a MŠ OZ schválilo delegovanie 4 zástupcov zriaďovateľa do Rady ZŠ a 1 zástupcu obce do Rady MŠ.

   Projekty a projektové zámery  boli ďalším bodom programu. Na Lesnej ul. sa začína s prekládkami telekomunikačných káblov popri ceste a následne sa odstránia stĺpy; od októbra tohto roku začína ZDIS s ukladaním elektrických vedení do zeme. Výstavba pavilónu ZŠ ide  v súlade s harmonogramom, začína sa stavebné konanie na chodník Lipový park – obchodné centrum a obstarávanie projektovej dokumentácie na 1. etapu cyklotrasy v obci ( Dunajská Lužná – Hviezdoslavov ). Projekty telocvične a materskej školy Orgovánová boli podané v rámci výziev na udelenie grantu na výstavbu.

   OZ ďalej schválilo odstúpenie od zmluvy o dielo so  spoločnosťou MBM-GROUP, a.s. ( rekonštrukcia Lesná ul. )  a súčasne aj nové verejné obstarávanie na tento projekt. Súčasne schválilo dodatok č. 1 k zmluve s FGS Slovakia s.r.o. ( dostavba pavilónu ZŠ ) na práce naviac vo výške 78.592,12 vrátane DPH EUR s DPH; tieto práce súvisia s potrebou oplotenia areálu, brán, chodníkov, chráničiek, kamerového systému, video vrátnika, príprave na inštaláciu interaktívnych tabúľ  a pod.

Na základe výsledkov VO schválilo OZ zmluvu na zber a likvidáciu kuchynského odpadu s víťazom VO -so spoločnosťou CMT Group, s.r.o.

Vzhľadom na uplynutie doby nájmu na pozemky ŽSR pri železničnej stanici schválilo OZ nové zmluvy o nájme  na pozemky pod prístreškom pod bicykle, spevnené plochy a priechod pre chodcov s dohodami o doplatku nájmu za obdobie roku 2022 bez platných nájomných zmlúv.

V bytovom dome obce súp.č. 999 končil nájom na dva byty, nájomné zmluvy boli predĺžené nájomcom: p. Martina Čierna a p. Jana Danielová.

Po zverejnených zámeroch na dočasný prenájom pozemku obce na výstavbu IS boli schválené zmluvy o nájme pre : P. Bielik, MBA, T. Dupkala, M. Noviková, M. Maszay a  A. Maszayová. Takisto bola schválená zmluva o budúcej zmluve na vecné bremeno na energetické zariadenia na pozemku obce pre ZDIS, a.s.  Poslanci súhlasili aj so zámerom na prenájom pozemku obce na balíkomat Z-BOX  na Čerešňovej ulici.

Rokovanie OZ navštívil aj poslanec  BSK p. Juraj Jánošík, ktorý vyzdvihol prácu starostu a OZ v uplynulom období a vzájomnú spoluprácu s orgánmi BSK.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.