Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 11. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 31.10.2023 sú vo výške 1 969 tis. EUR, čo je približne v súlade s rozpočtom  (2 350 tis. EUR na rok 2023). Stav na účtoch obce k 31.10.2023 je 2 209 tis. EUR, z toho je  237 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 971 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 899 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 162 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.10.2023 boli vo výške 1157 tis., EUR, použitie za tento rok  zatiaľ vo výške 262 tis. EUR najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ (90 tis. EUR) rekonštrukciu Lesnej ul. (142 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra (22 tis. EUR).

Dlh obce k 31.10.2023 je vo výške 130 tis. EUR, čo predstavuje 2,62 %  k bežným príjmom obce.

Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.10.2023, príjmy sú vo výške 5 848 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 72,5 % a výdavky  sú čerpané  vo výške 2 908 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 52,2 %.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce. Obec sa snaží získať spolufinancovanie na projekt telocvične v areáli ZŠ, aby mohlo byť začaté nové VO. Rekonštrukcia Lesnej ulice vr. rozšírenia Hlavnej ulice a jej napojenie na Lesnú ulicu je ukončená, pripravuje sa kolaudácia. V rámci obnovy hracích prvkov obec dokúpila zo svojich zdrojov hracie prvky na RŠC, ktoré sa bude v krátkom čase montovať  a čakáme na podpis zmluvy o príspevku na detské ihrisko na ZOR Miloslavov. Takisto bol schválený nákup hracích prvkov pre areály materskej školy v obci. Do projektov boli zaradené aj dva zámery na rozšírenie počtu tried v materskej škole Lipový park a Bottova ul.. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo tri nové VZN: o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie a o poskytovaní jednorazových darov pri príležitosti životného jubilea a významných dní obyvateľov obce.

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre účely športového krúžku pánovi Minčičovi.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: Otakar a Emília Mahútová, Ing.Peter Žemla a Jana Marečková.  Takisto schválilo odplatnú zmluvu o zriadení vecného bremena na energetické zariadenia pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.

Na základe výberu dočasnej komisie OZ schválilo prenájom obecného bytu č.3 v bytovom dome  Lipový park 404/3 pre  nájomcu: Simona Chovancová, Miloslavov.

OZ takisto schválilo vianočné poukážky pre seniorov/obyvateľov obce  nad 66 rokov vo výške 20 eur/osoba a poukážky do lekárne vo výške 10 eur/ osobu nad 66 rokov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov, 13.11.2023