Rada školy na svojom zasadnutí dňa 9. 2. 2023 schválila odporúčania ohľadom prijímania žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 vzhľadom na kapacity školy, očakávaný záujem a počty predškolákov v materskej škole. Prijaté odporúčania sa vzťahujú na prípady, kedy po splnení zákonom ustanovených požiadaviek na prijatie dieťaťa do základnej školy bude počet žiadateľov prevyšovať počet miest. 

1. Rada školy odporúča zriaďovateľovi otvoriť 3 prvácke triedy pre nový školský rok 2023/2024 s maximálnym možným počtom žiakov 75. V zmysle platnej legislatívy môže byť maximálny počet žiakov v jednej triede prvého stupňa ZŠ  – 25. Je  odporúčané mať rezervu aspoň dve voľné miesta v každej prváckej triede.

2. Rada školy odporúča kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 na základe osobitného zreteľa:

• telesne a zdravotne znevýhodnené dieťa (predloženie dokladu ZŤP);

• rodiny v hmotnej núdzi (predloženie dokladu o hmotnej núdzi);

• deti zamestnancov školy a školských zariadení, obce;

• deti, ktoré majú súrodenca v škole, v prípade naplnenia kapacity sa bude postupovať od najnižších ročníkov;

• v prípade naplnenia kapacity sa bude brať na zreteľ trvalý pobyt dieťaťa a dĺžka trvalého pobytu oboch zákonných zástupcov (pri rozdielnych dĺžkach pobytu ich priemer).

3. Rodičom neprijatých detí je  ponúknutá možnosť prijatia do ZŠ Žitavská v Bratislave – Vrakuňa (viď príloha infoleták) alebo ZŠ Kalinkovo.

ZŠ Žitavska

Rodič sa môže rozhodnúť a vybrať si pre plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj inú školu, ako základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

4. Odvolacím orgánom v zmysle platnej legislatívy v prípade odvolania voči neprijatiu je Regionálny  úrad školskej správy Bratislava (RÚŠS) Tomášikova 3349/46 v Bratislave prostredníctvom tunajšej základnej školy.

5. Bližšie informácie o zápise do prvého ročníka sú na web stránke školy, prípadne kontaktujte priamo školu mailom, či telefonicky.

Za ZŠ: riaditeľka – PaedDr. Alena Jančeková

Za Radu školy: predseda – Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Za zriaďovateľa: starosta  –  Milan Baďanský