Od vyhlásenia urbanistickej súťaže  na Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov uplynulo 5 mesiacov a dňa 4.10.2019 rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová, v prvom kole sa vyhodnocovali prijaté ponuky piatich architektonických štúdií a do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava a ENDORFINE s.r.o. Žilina. Vybraté ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen ČKA, Milan Baďanský, starosta, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019 po prezentácií všetkých troch návrhov  určila ako víťaza súťaže architektonické štúdio  Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1. cena
účastník:
Ing. arch. Michal Bogár
Kozia 13, 811 03  Bratislava

autori:
Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

2cena
účastník:
re:architekti studio, s.r.o.
Bělhorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov, ČR

autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.

Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

3. cena
účastník:
ENDORFINE s.r.o.
Gabriela Povalu 2457/15, 010 01 Žilina

autori:
Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

 

 

 

re:architekti studio, s.r.o.

 

 

 

 

ENDORFINE s.r.o.