Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

Povinnosti vlastníka studne

Obec Miloslavov, ako orgán štátnej vodnej správy, Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia  § 80 d ods.3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia vodného zákona práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s platným vodným zákonom, účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31.decembra 2020 uviesť povolenia do súladu s platným vodným zákonom, inak povolenia strácajú platnosť.

      Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona sa povolenie na odber podzemných vôd vydáva najviac na 10 rokov. Povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom 31.decembra 2020.

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých sa to týka, naďalej plánuje odoberať podzemné vody (odber vody zo studne), je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

Príslušným orgánom štátnej vodnej správy je:

  • Obec Miloslavov, ak sa jedná o povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné využitie na potreby jednotlivých občanov (domácností), t. j. povolenie vydávané pre fyzické osoby (odber vody z domovej studne pre rodinné domy, rekreačné chaty alebo ako úžitková voda v k. ú. Miloslavov).
  • Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre právnické osoby (t. j. povolenie na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospod. objekty, skupinové vodovody – samospády pre viac rodinných domov a pod.)

     Podľa platného vodného zákona, každá fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá má studňu a chce ju aj naďalej užívať na odber podzemnej vody, t. j. pre pitné účely alebo úžitkové, musí do 31. decembra 2020 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd. Týka sa to všetkých, ktorí majú povolenie na odber podzemnej vody na dobu neurčitú alebo nemajú povolenie vôbec.

Na základe žiadosti bude vydané nové povolenie na odber podzemnej vody na dobu 10 rokov. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na Stavebnom úrade u Bc. Michaely Slobodovej a na webovej stránke obce v sekcii Obyvateľ – Stavebný úrad, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti k vydaniu povolenia.

Bližšie informácie poskytne Bc. Michaela Slobodová na Stavebnom úrade Miloslavov počas stránkových dní, č.t.: 0918 666 287, mail: michaela.slobodova@miloslavov.sk

 Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa  § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Podľa § 36 ods. 4  vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

Nove_povinnosti_vlastnikov_studni_a_zump