Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy s výchovným jazykom slovenským s nástupom 23.08.2021

Žiadosť môžete podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo:
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie telefonicky na:
č.tel.: 0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania