Obec Miloslavov v súlade s ust. §6 odst.1 zákona NRSR č.552/2013 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších príjme administratívneho pracovníka – referenta stavebného úradu.

Názov funkcie:
Odborný referent  stavebného úradu a životného prostredia

Rozsah pracovného úväzku:
Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – stavebné alebo technické zameranie
 • osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady a životné prostredie
 • prax minimálne 3 roky v odbore

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samospráva, stavebný zákon, správne konanie, životné prostredie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu:

Ihneď resp. dohodou

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

Alebo

Mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Kontakt na poskytnutie informácií:
Hana Pokorná, personálna a mzdová referentka
tel.:0917 775 632
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk