Obec Miloslavov prijme upratovačku do Materskej školy (zástup počas dlhodobej PN)

Žiadosť môžete podať na adrese: Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov alebo e-mailom:

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky na čísle: 0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona Č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • životopis,
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.