Vážení spoluobčania, na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec dňa 20.04.2021 žiadame občanov chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí o nahlásenie ich počtu, najneskôr do piatka 30. apríla 2021. Obec Miloslavov sa nachádza v okruhu 10 km od ohniska nákazy vtáčej chrípky.

Nahlásiť môžete počty chovanej hydiny
na kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, prípadne telefonicky +421908675406.

Ďalej môžete údaje vhodiť do schránky pri vchode do úradu s uvedením:  meno chovateľa, adresu, telefonický kontakt počet vodnej hydiny, počet hrabavej hydiny a iné vtáctvo.

Zároveň je potrebné zabezpečiť chovy do uzavretých priestorov. Ďalšie informácie nájdete na úradnej tabuli: www.miloslavov.sk .

NARIAĎUJE:

 1. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  1. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  2. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  3. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 3. bezodkladne oznámiť na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0911/900380) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 • akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
 1. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
 2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
 3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec.

    

ZAKAZUJE:

 1. Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Senec. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
 3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Senec.
 4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.
 5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

 

Tieto opatrenia platia až do odvolania.