Dávame do pozornosti občanom novelu zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá nadobudla účinnosť od 01.07.2022.

 

369/1990 Zb. – Zákon Slovenskej národnej rady o ob… – SLOV-LEX

 

Zákon bol okrem iného doplnený o nové skutkové podstaty priestupkov, a to na úseku označovania ulíc a verejných priestranstiev, označovanie budov a povinností pri požiadaní  o súpisné a orientačné čísla. Žiadame občanov, aby dbali na jeho dodržiavanie:

Novelou doplnené ustanovenie § 27c v celom znení je nasledovné:

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3.

(2) Priestupku sa dopustí vlastník stavby, ak

  1. a) poruší povinnosť podľa § 2b ods. 6,
  2. b) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4.

(3) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 250 eur.

(4) Za priestupky podľa odseku 2 možno uložiť pokutu do 150 eur.

(5) Priestupky podľa odsekov 1 a 2 prejednáva obec.

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis.

 

Poznámka:

  • 2c ods. 3 zákona o obecnom zriadení: „Osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného čísla a orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.“

 

  • 2b ods. 6 zákona o obecnom zriadení: „Vlastník stavby je povinný strpieť označenie budovy alebo inej stavby názvom ulice alebo iného verejného priestranstva.“

 

  • 2c ods. 4 zákona o obecnom zriadení: „Vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.“

 

Obec Miloslavov bude v období do 31.12.2022 upozorňovať na porušenia zákona a vyzývať na odstránenie následkov. Predmetné implementačné obdobie bude slúžiť na rozšírenie osvety o nových povinnostiach.