Zápis detí do prvého ročníka základnej školy na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 zo dňa 01.01.2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Základná škola oznamuje, že zápis do 1. ročníka sa uskutoční

formou online prihlášky na webstránke školy v čase od 7.4.2021 do 20.4.2021

a následne bude prebiehať prezenčná kontrola údajov a preberanie podpísaných originálnych prihlášok (obaja zákonní zástupcovia bez dieťaťa)

v prípade, že to dovolia epidemiologické nariadenia

 v termíne 24.4.2021 (sobota) v čase od 08.00 – 13.00 hod.

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sú zákonní zástupcovia povinní v priebehu tohto časového obdobia prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8.2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Prihlásiť je potrebné aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.

Pri preberaní prihlášok (24.4.2021) musia obaja zákonní zástupcovia povinne predložiť:

– platný občiansky preukaz

– rodný list dieťaťa

– podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

Bližšie informácie sú zverejnené na webstránke školy www.zsmiloslavov.sk v sekcii Zápis 2021/2022. Ďalšie informácie, aj o úradnom postupe pri predčasnom zaškolení, poskytne záujemcom Základná škola v Miloslavove, tel. 02/45987042, 0907 711 846 alebo email zakladna.skola@miloslavov.sk.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, porušenie zákonnej povinnosti sa trestá ako priestupok podľa § 37 zákona číslo 596/2003 Z.z.

Zákonných zástupcov, ktorí vyplnia online prihlášku, budeme kontaktovať emailovo po 21. apríli 2021 s ďalšími informáciami.

      

                                               PaedDr. Alena Jančeková

                                                       riaditeľka školy