Prosba rodičom

Radi by sme požiadali všetkých rodičov detí v našej obci, aby počas letných prázdnin vo zvýšenej miere venovali pozornosť tomu, s kým, ako a kde trávia  deti voľný čas.
Vzhľadom na množstvo dní voľna je väčšie riziko, že sa môžu uchýliť aj k aktivitám ohrozujúcim bezpečnosť, zdravie, majetok a mravnosť ich samých, ako aj iných osôb v ich okolí.
Majme vždy na pamäti, že za správanie sa detí sú zodpovední ich rodičia.
Využime  letné prázdniny na prehĺbenie vzťahu s našimi potomkami a pochopenie ich emočného sveta. Doba, v ktorej vyrastajú, je náročná po každej stránke, preto deti potrebujú náš čas, pozornosť a uistenie, že spoločnými silami zvládneme všetky prekážky.
Robme všetko pre to,  aby naša obec bola bezpečným miestom pre život.

Ďakujeme.

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom 22.8.2022

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Čiastočné obmedzenie dopravy na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že v termíne 6. 7. 2022 do 11. 7. 2022 príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na Lesnej ulici pri Obecnom úrade z dôvodu opravy havarijného stavu potrubia na kanalizačnom objekte.

Obmedzenie dopravy pri Základnej škole Miloslavov

Oznamujeme obyvateľom obce Miloslavov a širokej motoristickej verejnosti, že vo štvrtok 07.07.2022 v čase od 07:00 do 19:00 hod. bude čiastočne obmedzená doprava na Centrálnej ulici a na Hlavnej ulici pri Základnej škole v miestnej časti Alžbetin Dvor. Dôvodom je dodávka veľkých modulov na stavbu nového pavilónu Základnej školy. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné zdržanie a komplikácie pri prejazde daným úsekom. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku  v súlade s §  4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s  § 2 ods. 1  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Pezinok a Senec od 30. 06. 2022 od 08.00 hod. do odvolania.

V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom zakazuje

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarua podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona o ochrane pred požiarmi sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme  zakazuje najmä 
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo  používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru a hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia (spaľovanie horľavých látok na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme)

  Vlastníci lesa, správcovia alebo obhospodarovatelia lesa v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov     p o v i n n í    najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase; pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať;, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
  • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej jednotky a uskutočnenie zásahu,
  • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese,
  • spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesy postihnuté živelnou pohromou, zamerané najmä na:
  1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
  2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
  3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
  4. vyčlenenie plôch, zbavených horľavých materiálov, na sústredenie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie

   

  • vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe (napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá).

   

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.júna 2022

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 5. tohtoročnom zasadnutí dňa 29.06.2022 a  schválilo záverečný účet obce  za rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad. Celkový výsledok hospodárenia obce za rok 2021 je prebytok vo výške 183 121,67 EUR, ktorý bude použitý na tvorbu rezervného fondu obce. OZ súčasne  zobralo na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 1/2022, ktorým sa upravuje časť príjmov obce o zvýšený transfer zo štátneho rozpočtu vo výške  45 979,00 EUR.

Vzhľadom k tomu, že k 30.9.2022 končí funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce,  OZ určilo deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Miloslavov na 08.09.2022 a ustanovilo podrobnosti o podmienkach spôsobu, účasti a vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Miloslavov a náležitosti prihlášky.

OZ ďalej prerokovalo a schválilo zmluvu o poskytovaní právnych služieb medzi obcou a advokátkou JUDr. Soňou Gaškovou na dobu určitú  do 31.08.2026 a rámcovú zmluvu na poskytovanie služieb verejného obstarávania so spoločnosťou Enteris H, s.r.o. na objem prác vo výške 10.000,00 EUR.

Z dôvodu zväčšenia odstupu pavilónu od ZŠ od  susedných pozemkov schválilo OZ nákup pozemku o výmere 18 m2 – časti parcely 221/7 za sumu určenú znaleckým posudkom vo výške 5.166 EUR celkom.

Na základe nárastu cien elektrickej energie  schválilo OZ Dodatok č. 5 s dodávateľom energií pre obec – spoločnosťou Energie2 a.s., ktorým sa zvyšuje poplatok o sumu 49,80 EUR/MWh bez DPH (59,76 EUR s DPH ).

V zmysle schválených zámerov a projektov obce OZ schválilo realizáciu verejného obstarávania na posun zastávky SAD pri ZŠ Hlavná ul. a na rekonštrukciu Čerešňovej ul – II. etapa.

Tento rok  končí  obci  zmluva s Fidelity Trade s.r.o. na realizáciu zberu kuchynského odpadu (BRKO), preto OZ schválilo realizáciu nového verejného obstarávania na dodávateľa služby zberu BRKO  na obdobie 4 rokov ako  nadlimitnú zákazku.

 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Zmeny v príspevku za ubytovanie cudzinca

Dovoľujeme si vás informovať, že na základe nariadenia vlády č. 218/2022 došlo k zmenám pri ubytovaní cudzincov s účinnosťou od 21.6.2022. Výška príspevkov oprávneným osobám sa zvyšuje, vyplácať sa budú od 1.6.2022 do 30. septembra 2022. Detailnejšie informácie nájdete tu:

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/218/20220621

Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to do konca júna 2022. Následne ju predložia obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie. Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti. Výkazy za mesiac jún 2022, vrátane opravných výkazov za predchádzajúce mesiace /nový vzor výkazu platný od 23.6.2022/, sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 8. júla 2022.

Štúdia cyklotrás je hotová

Komisia pre rozvoj obce Miloslavov (KROM) na svojom zasadnutí dňa 13.6.2022 prerokovala návrh koncepcie „Cyklotrasy v obci Miloslavov,“ vrátane prepojenia na okolité obce Štvrtok na Ostrove, Dunajská Lužná a Hviezdoslavov.

Navrhovaný zámer je v súlade s plánmi cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja.
Koncepciu cyklotrás pre našu obec vypracovala spoločnosť Scale studio a.s.
Finálnym cieľom je podpora alternatívnej dopravy a oddychovej turistiky.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.júna 2022

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí dňa 16.06.2022, pričom prerokovalo  všetkých 38 bodov programu OZ.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní  k 31.05.2022 bol vo výške  752  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 214 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 309 tis. EUR, čo predstavuje 6,5 % k bežným príjmom obce. Zostatok účtu poplatku za rozvoj predstavuje k  31.05.2022 sumu 631 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 672 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj  výsledky  hospodárenia obce k 31.03.2022 a Základnej školy Miloslavov  k 31.05.2022.

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Začala sa výstavba nového pavilónu základnej  školy,  obec podala projekt na výstavbu Materskej školy Orgovánová ul.. a pripravuje sa podanie projektu na financovanie telocvične obce.  Pri  infraštruktúrnych projektoch došlo k problému pri rekonštrukcii Lesnej ulice, kde si vysúťažený zhotoviteľ nárokuje ešte pred začatím prác zvýšenie ceny o 28 %, pričom to nie je konečné zvýšenie. OZ daný dodatok neschválilo a bude potrebné realizovať nové VO. Súbežne bude ZSDIS realizovať prekládky vedenia vzdušných prípojok a odstraňovanie stĺpov  na Lesnej ulici a bude sa realizovať prekládka telekomunikačných káblov popri komunikácii na Lesnej ulici.  Obec má už doručenú spracovanú Štúdiu   cyklotrás v obci s napojením na okolité obce, ktorá bude zverejnená na webe obce. a pod.

OZ pre nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022 určilo pre nadchádzajúce obdobie pre obec 1 volebný obvod a počet poslancov na 9.

Na základe výsledkov rokovaní s BVS, a.s. OZ neschválilo žiadosti o prevzatie verejných vodovodov a kanalizácie do majetku obce pre žiadateľov: Miloslavov 3, s.r.o., Nový Miloslavov, s.r.o. a R Development s.r.o. , s tým, že vodovodné  a kanalizácie  siete a zariadenia v obci v zmysle dohody s BVS, a.s. bude vlastniť a prípadne aj prevádzkovať  BVS, a.s. OZ schválilo aj prevod dvoch časti VV a VK v majetku obce do vlastníctva BVS a.s.

OZ schválilo nasledovné nájomné zmluvy: p.Lišaníková – priestor na pomoc Ukrajine, SZUŠ Bratislava – priestor v ZŠ pre umeleckú školu, SOWA solution, s.r.o. – pozemok na napojenie IS, P.Frťalová Ida a Jolana – na pozemok pre cyklotrasu; realizácie verejného obstarávania: Hygienický modul MŠ Miloslavov, Verejné osvetlenie Lesná ulica;  zákazku spoločnosti UNITEL na prekládku vedení Slovak Telekomu, a.s. na Lesnej ulici; objednávku nábytku pre MŠ Bottova ul.;  zámery na dočasný prenájom majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre vybudovanie inžinierskych sietí  pre p.P. Bielika, M. Novikovú, T.Dupkalu a M. a A. Maszayových.

Hlavný kontrolór obce predložil  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktorý bol schválený.

Na základe návrhu komisie pre kultúru a školstvo a komisie pre rozvoj obce boli schválené dotácie na rok 2022: 10.000,00 EUR pre Športový klub obce Miloslavov, 2.000,00  EUR na opravu strechy kostola pre Farský úrad Miloslavov a 500,00 EUR na podujatia pre deti a mládež pre ECAV  so sídlom v Dunajskej Lužnej.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Obmedzenie dopravy pri Základnej škole Miloslavov

Oznamujeme obyvateľom obce Miloslavov a širokej motoristickej verejnosti, že v sobotu 18.06.2022 v čase od 07:00 do 19:00 hod. bude čiastočne obmedzená doprava na Centrálnej ulici a na Hlavnej ulici pri Základnej škole v miestnej časti Alžbetin Dvor. Dôvodom je dodávka veľkých modulov na stavbu nového pavilónu Základnej školy. Vopred sa ospravedlňujeme za prípadné zdržanie a komplikácie pri prejazde daným úsekom. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť pri realizácii tohto dôležitého míľnika v ďalšom rozvoji našej Základnej školy.

 

Stavebný odpad do komunálneho odpadu nepatrí

Upozorňujeme občanov, že stavebný odpad nepatrí do nádoby na komunálny odpad. Náš zmluvný dodávateľ (Marius Pedersen) nás informoval, že pri vývoze komunálneho odpadu sa v nádobách často nachádza stavebný odpad, ktorý je potrebné triediť. Stavebný odpad môžete odovzdať na Zbernom dvore slúžiacom pre občanov Miloslavova. Všetky podrobnosti o triedení a odovzdávaní odpadu nájdete tu: https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi a informácie o zbernom dvore tu: https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#zberny-dvor

Zároveň žiadame firmy vykonávajúce stavebné práce, aby neblokovali prejazdnosť ciest stavebným materiálom. Spoločnosť vyvážajúca odpad následne nemá dostatočný manipulačný priestor hlavne v jednosmerných uliciach. Kvôli tomu dochádza k zbytočným konfliktným situáciám medzi stavebníkmi a zamestnancami nášho dodávateľa Marius Pedersen.

Ďakujeme za pochopenie.

Bojujeme o telocvičňu

Bojujeme o telocvičňu
Zástupcovia obce Miloslavov privítali v stredu 8. júna 2022 štátneho tajomníka pre šport Mgr. Ivana Husára z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Cieľom jeho návštevy bolo oboznámiť sa s projektami obce v oblasti školstva a športu, preveriť ich pripravenosť na realizáciu a súčasne tiež hľadať možnosti podpory ich výstavby z ďalších zdrojov.
Zľava doprava: Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov, Mgr. Ivan Husár, štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Miloslavov a Ing. Marek Michlík, prednosta obecného úradu Miloslavov.

Na obrázku môže byť 4 ľudia, stojaci ľudia, vonku a text

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy s nástupom ihneď

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy s nástupom ihneď na plný pracovný úväzok

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:

č.tel.:       0907 711 844 (MŠ)
0917 775 632 (úrad),

 

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky:
– Vodičský preukaz skupiny
– Zdravotný preukaz

K žiadosti treba priložiť:
 – životopis
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Zber nebezpečného odpadu v obci Miloslavov

Obec Miloslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Eko- skladu na Zbernom Dvore v Miloslavove.

Termín zberu sa uskutoční dňa 22.6.2022  v čase od 13:00 hod. do 17:00 hod.

Zbiera sa:

 • 20 01 05 obal obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo obaly kontaminované nebezpečnými látkami – t.j. prázdne obaly prípadne so stopovým množstvom nebezpečnej látky
 • 20 01 13 rozpúšťadlá – t.j. riedidlá
 • 20 01 19 pesticídy – t.j. tuhé, práškové, tekuté postreky
 • 20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuď – t.j. žiarovky, teplomery sem nepatria
 • 20 01 26 Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25(N) – t.j. čistý motorový olej ( motorový olej , ktorý bude zliaty s inou látkou sa neodoberá)
 • 20 01 27 Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (N) – t.j. farby, tmely

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad !!!

Povinnosť každého občana

 • predchádzať vzniku odpadov
 • nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
 • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
 • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko – skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.

Prieskum záujmu ubytovaných odídencov o informácie ohľadom vzniku živnostenského oprávnenia na území SR

Oznamujeme ubytovaným odídencom z Ukrajiny, že ak majú záujem o informácie ohľadom získania živnostenského oprávnenia na území SR, treba kontaktovať Obecný úrad Miloslavov, ohlasovňu pobytu telefonicky alebo mailom do 31.05.2022, aby sme prípadný záujem mohli nahlásiť Okresnému úradu Senec, ktorý by uskutočnil seminár.

viktoria.uhrinova@miloslavov.sk

0917 344 632

zivnostenske_opravnenie_pre_odidencov

Informácia o nadobudnutí účinnosti Nariadenia vlády SR č.144/2022 o pomoci odídencom

Dňa 01.05.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 144/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 93/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny (ďalej len „novela Nariadenia č. 93/2022“). Predmetná novela je zverejnená v zbierke zákonov SR: 144/2022 Z.z. – Nariadenie vlády Slovenskej republiky a upravuje poskytovanie pomoci odídencom, a to v prípade:

– pomoci v hmotnej núdzi,

– príspevku na starostlivosť o dieťa,

– opakovaného príspevku dieťaťu,

z dôvodu uzavretia medzinárodnej zmluvy medzi SR a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“), na základe ktorej sa od 01.05.2022 bude utečencom z Ukrajiny poskytovať finančná pomoc. Cieľom novely nariadenia je, aby nedochádzalo k duplicitnej podpore tých istých domácností zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov OSN. V tejto súvislosti uvádzame, že konkrétna výška mesačnej finančnej podpory UNHCR bude poskytovaná v sume 80 eur pre jednotlivca, v sume 60 eur pre dieťa vo veku 3 až 18 rokov a v sume 160 eur pre dieťa do 3 rokov. Maximálna výška podpory pre jednu domácnosť je ohraničená na 380 eur mesačne.

Príspevok na starostlivosť o dieťa: Novela nariadenia vypustila ustanovenie, ktorým sa tento príspevok sprístupnil pre osoby s osobitnou ochranou. Tento príspevok sa odídencom z Ukrajiny od 01.05.2022 nebude poskytovať, vzhľadom na poskytovanie finančnej pomoci na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR. Táto pomoc je osobitne upravená pre rodičov starajúcich sa o deti do troch rokov veku, tak ako je uvedené vyššie (napr. žena s jedným dieťaťom do 3 rokov dostane pomoc vo výške 240 eur). V zmysle prechodného ustanovenia novely nariadenia nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zostane zachovaný tým oprávneným osobám, ktorým vznikol pred účinnosťou novely nariadenia. Oprávnená osoba, ktorá bola poberateľkou daného príspevku od účinnosti Nariadenia č. 93/2022 pred 01.05.2022, tento jej pri splnení podmienok patrí aj po 01.05.2022. Týmto osobám nevznikne nárok na finančnú pomoc poskytovanú na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR.

Príklad: Ak žene s jedným dieťaťom do 3 rokov v mesiaci apríl 2022 vznikol nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 eur, tento jej bude poskytovaný a finančná pomoc z UNHCR vo výške 240 eur jej nebude poskytnutá.

Opakovaný príspevok na dieťa: Novela nariadenia upravuje a dopĺňa § 4 Nariadenia č. 93/2022 novým odsekom 2 vo veci upresnenia príjmu dieťaťa pri výpočte opakovaného príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti. Za príjem dieťaťa v prípade tohto príspevku sa považuje aj finančná pomoc poskytovaná na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri výpočte opakovaného príspevku dieťaťu a započítaní predmetného príspevku, bude postupovať v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 627/2005 Z.z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a finančnú pomoc poskytnutú na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR, bude považovať za príjem v mesiaci, keď bude pomoc vyplatená.

Príklad: Finančná pomoc UNHCR poskytnutá (t.j. vyplatená v júni 2022), do príjmu pri výpočte príspevku sa zaráta v júni 2022.

Pomoc v hmotnej núdzi: Novela nariadenia upravuje a dopĺňa § 6 Nariadenia č. 93/2022 novým odsekom 2, v ktorom ustanovila, že nárok na pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „PHN“) nevzniká, ak domácnosť má na základe medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR, nárok na finančnú pomoc v sume dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“). Výška mesačnej finančnej podpory UNHCR je vyššia ako sumy základnej dávky poskytovanej v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, a preto vznikom nároku odídencov na finančnú pomoc UNHCR od 01.05.2022, nárok na poskytovanie pomoci:

– nevznikne odídencom, ktorí prídu na územie SR v priebehu mesiaca máj 2022, nakoľko títo majú prednostne nárok na medzinárodnú podporu UNHCR. V prípade, ak odídenec s udeleným dočasným útočiskom v mesiaci máj 2022, požiada úrad o poskytnutie PHN, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odídenca poučí o nároku na finančnú pomoc UNHCR, ktorá je pre neho výhodnejšia a zároveň ho bude informovať o spôsobe uplatnenia si nároku na túto pomoc. Ak odídenec, napriek uvedenému požiada o PHN, úrad koná o žiadosti o PHN v zmysle platných právnych predpisov a v prípade, ak má nárok na finančnú pomoc UNHCR, PHN neprizná.

– zaniká a úrad rozhodnutím od 01.05.2022 PHN odníme odídencom, ktorým je PHN už poskytovaná. V mesiaci máj 2022 bude odídencom vyplatená PHN za mesiac apríl 2022. V tejto súvislosti odporúčame rozhodnutie o odňatí PHN doručiť odídencom osobne (zápisnica o prevzatí rozhodnutia, príp. aj vzdaní sa práva na odvolanie). Zároveň pri preberaní rozhodnutia, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny odídenca poučí o nároku na finančnú pomoc UNHCR, ktorá je pre neho výhodnejšia a zároveň ho bude informovať o spôsobe uplatnenia si nároku na túto pomoc.

K poskytovaniu finančnej pomoci v zmysle medzinárodnej zmluvy medzi SR a UNHCR uvádzame, že zamestnanci UNHCR budú pôsobiť vo veľkokapacitných centrách v Bratislave, Nitre, Žiline, Humennom a Michalovciach, ako aj na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oznam pre občanov Ukrajiny – poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v hmotnej núdzi prostredníctvom pošty

Dávku v hmotnej núdzi za mesiac marec 2022 si občania Ukrajiny môžu prevziať na pošte v mieste ubytovania, resp. na ktorejkoľvek pošte v rámci Slovenska na základe predloženia identifikačného dokladu do stredy 27. apríla 2022 vrátane. K prevzatiu dávok je potrebné overiť meno, priezvisko a rodné číslo utečenca z Ukrajiny, tieto údaje pošta overuje z dokladu o tolerovanom pobyte.

 

Postup evidovania sťahovania cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska

V súvislosti s prijatím zákona o niektorých ďalších opatreniach so situáciou na Ukrajine bola čl. XV schválená novela zákona č. 404/2011 Z. z  o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosťou tejto novely v § 131k ods. 5 vznikne ohlasovni povinnosť pri evidovaní sťahovania cudzinca na území SR s poskytnutým tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska na území SR vykonať zmenu adresy pobytu.

Pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca je potrebné aby cudzinec, ktorý sa zdržuje v obci Miloslavov mal na doklade „potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej Republiky“ uvedenú adresu pobytu na území SR – Miloslavov. V prípade, že má adresu pobytu na území SR inú, dostaví sa na oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda alebo na ohlasovňu pobytu na Obecný úrad Miloslavov.

Cudzinec predloží pracovníkovi ohlasovne pobytu potrebné doklady a ohlasovňa vykoná zápis novej adresy.

Potrebné doklady:

a) Doklad  „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

b) Vyplnené tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska“ (v prílohe)

c) Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 122 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov alebo iný doklad, ktorým cudzinec hodnoverne preukáže zabezpečenie ubytovania – „zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi“ – podpísaná všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti)

Tlacivo_prestahovanie_cudzinca

usmernenie_evidencia_stahovania_cudzincov

dodatok_k_usmerneniu_o_stahovani_cudzincov

Oznam Letiska M.R.Štefánika o rekonštrukcií dráhy – zvýšenie preletov nad obcou Miloslavov

V období od 21.4.2022 do konca júna sa plánujú realizovať na Letisku Bratislava rekonštrukčné práce. Z toho dôvodu budú všetky odlety a prílety realizované z hlavnej dráhy, ktorej smer je nad vašimi mestskými časťami a obcami. Z tohto dôvodu zaznamenajú obyvatelia vašich mestských častí a obcí zvýšený počet preletov lietadiel z/na Letisku M. R. Štefánika.
TS_uzavera drahy letisko BTS 20 04 22

Pomoc Ukrajine – Informácie o poskytovaní príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok   sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie:

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania na stiahnutie nájdete nižšie

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

 

Oznámenie o oprave komunikácie III/1054

Oznamujeme občanom, že Správa ciest BSK začína s opravou komunikácie  III/1054, Alžebtin Dvor – Miloslavov dňa 28. marca 2022. Práce na uvedenom úseku by mali trvať tri týždne.

Pomoc Ukrajine – zmluvy o prenájme

Obec Miloslavov v spolupráci s právnym zástupcom obce pripravila pre potreby obyvateľov obce a odídencov z Ukrajiny návrhy zmlúv o nájme priestorov v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Obec odporúča upraviť právne vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom zmluvami o nájme. Ďalšie povinnosti v procese nahlasovania odídencov z Ukrajiny týmto nie sú dotknuté.

Zmluva o nájme bytu_SK 
Zmluva o nájme bytu_UA
Zmluva o nájme nebytový priestor_SK
Zmluva o nájme nebytový priestor_UA
Zmluva o nájme rodinný dom_SK
Zmluva o nájme rodinný dom_UA

Informácia k rannému hluku – prelety vrtulníkom nad sadmi Boni Fructi s.r.o.

Informujeme občanov, že v nočných hodinách a nad ránom, kedy teplota klesá na bod mrazu a pod bod mrazu počuť hluk, ktorý je spôsobený preletmi vrtuľníkom a pálením sviečok v sadoch Boni Fructi s.r.o. . Ide o protimrazové opatrenia na ochranu stromov. Za pochopenie ďakujeme a dúfame, že našu trpezlivosť nám stromy oplatia sladkým ovocím na jeseň.

Pomoc Ukrajine

Zverejňujeme  link s dôležitými informáciami, ktoré Vám môžu pomôcť v riešení dole uvedených okruhov otázok ku kríze na Ukrajine.

 • dočasné útočisko
 • zamestnanie
 • hmotná núdza
 • dávky v hmotnej núdzi
 • výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
 • žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (SK-UA, SK-EN, SK)
 • dotácie na deti
 • maloletí bez sprievodu
 • humanitárna pomoc
 • ubytovanie

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine > ÚPSVaR (gov.sk)

Ochrana lesov pred požiarmi – upozornenie

Obec Miloslavov zverejňuje upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku k ochrane lesov pred požiarmi.

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.
Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

Recyklujeme elektroodpad

Obec Miloslavov sa v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory, zapojila do celoštátneho systému zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Na Športovej ulici a na Jazernej ulici boli umiestnené nádoby na zber veľmi malého elektroodpadu a batérií. Nádoby sú opatrené senzorom na snímanie naplnenosti, takže spoločnosť zabezpečujúca vývoz elektroodpadu dokáže rýchlo reagovať v prípade potreby výsypu.

K nádobe je možné si stiahnuť mobilnú aplikáciu Sensoneo, ktorá zobrazí kontajnery vo Vašom okolí a umožní Vám nahlásiť, či je kontajner poškodený alebo plný.

Do červeno-bielej nádoby sa zbiera:
– všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, HI-FI veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)
– videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)
– malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
– výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
– faxy a záznamníky
– telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
– tlačiarne a malé stolné kopírky, kalkulačky, herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)
– elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)
– batérie a akumulátory
– iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádob zmestia

Do nádoby nepatria:
– monitory, televízory, žiarivky, výbojky

Leták 1 strana
Leták 2 strana

 

Pomoc Ukrajine – informácia

Obec Miloslavov obdržala cestou Okresného úradu v Senci informáciu, že pre okres Senec je spádová oblasť cudzineckej polície – oddelenie cudzineckej polície v Dunajskej Strede.

Adresa a kontakt: Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
Mlynská 4629/2A,  929 01  Dunajská Streda (GPS: N 47.47.9898 E 17.6275)
Tel.: +421-96111-3200, 3203, 3204, 3205, 3206, stránkové pracovisko 3207
         +421-96111-3209

Odkaz na emailovú adresu Oddelenia cudzineckej polície PZ Dunajská Streda: Pošli správu

Ubytovanie a pomoc odídencom z Ukrajiny – informácia

Oznamujeme občanom obce Miloslavov, ktorí majú záujem a sú ochotní ubytovať odídencov z Ukrajiny vo svojich domácnostiach, alebo organizácie, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia v obci Miloslavov, aby záujem nahlásili (elektronicky alebo osobne), spolu s kontaktmi na seba a lôžkovou kapacitou v domácnosti / ubytovacom zariadení na obecný úrad v Miloslavove – referát evidencie obyvateľstva, pani Viktória Uhrinová, viktoria.uhrinova@miloslavov.sk.

Pre nahlásenie je potrebné uviesť :
Domácnosť/rodina/organizácia : napr. rod. Nováková
Adresa: napr. Kukučínova 1/1, 900 42 Miloslavov
Kontakt: napr. 0903 XXX XXX, novak@miloslavov.sk
Podlahová plocha bytu/domu: napr. 98 m2
Ubytovacia kapacita: napr. 6 osôb
Obsadené ubytovanie dospelý/dieťa: napr. 1 dospelý, 1 dieťa
Voľné ubytovanie: napr. 4
Poznámka: napr. ubytované osoby od 1. 3. 2022
Refundácia nákladov: Áno/NIE
Doložiť alebo zaslať ku každej ubytovanej osobe:  Doklad odídenca – potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

Ak už niektoré domácnosti / organizácie poskytujú takéto ubytovanie odídencom z Ukrajiny, žiadame Vás o ich nahlásenie tak, ako je uvedené vyššie.

Manuál pre štátneho občana Ukrajiny a jeho rodinných príbuzných ohľadom možnosti poskytnutia dočasného útočiska v SR

Občania Ukrajiny prichádzajúci na územie SR z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1.marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike.

 • Aktuálna novela zákona o azyle, ktorá je účinná od 26.2.2022 umožňuje obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu
 • Pri vstupe na územie SR treba požiadať o dočasné útočisko príslušníkov Policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode – „tzv. hotspoty“
 • Ak sa už nachádzate na území SR, môžete požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde ste ubytovaný (https://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz)
 • Kontakt na oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava:
 • Regrútska 4, Bratislava 831 07, GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025, +421 9610 36999; +421 9610 36959
 • K vybaveniu dočasného útočiska potrebujete cestovný, identifikačný alebo iný doklad.
 • Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.
 • Dočasné útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne: na manžela štátneho občana Ukrajiny,  na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.
 • Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.
 • Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.
 • Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní.
 • Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.
 • Inštitút dočasného útočiska bolo vyhlásené Uznesením Vlády SR č.144 zo dňa 28.2.2022. Link na uznesenie:
 • Informačný leták aj v ukrajinskom jazyku prikladáme v prílohe e-mailu.
 • Bližšie infolinky: +421 513 816 111; +421 259 765 111
 • Webová stránka: http://pomocpreukrajinu.sk/

Zároveň Vám dávame do pozornosti kontakt na Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku: https://www.mic.iom.sk/sk/

Kontakt v Bratislave:

PON – PIA: od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093 Email: mic@iom.int

V súčasnosti pracovníci IOM poskytujú svoje služby priamo na slovensko-ukrajinskej hranici , telefonicky alebo e-mailom.

 

Pomoc Ukrajine – informácie

Na základe informácie Sekcie krízového riadenia MV SR a odboru krízového riadenia Okresného úradu v sídle kraja Bratislava zverejňujeme nasledovné informácie:

Dostupné informačné toky a popis ich určenia – utečenci Ukrajina
Prezídium PZ SR:
uosppz@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde… + kontakt. Budem vyzvaný, ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

Sekcia krízového riadenia MV SR
pomocpreukrajinu@minv.sk  – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde… + kontakt. Budem vyzvaný ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

www.pomocpreukrajinu.sk – webová stránka  – ponúkam ubytovanie / potrebujem ubytovanie
ua.gov.sk – stránka je v ukrajinskom jazyku určená pre utečencov

Ministerstvo zdravotníctva SR:
dobrovolnici.ukrajina@health.sk – pre zdravotníkov – dobrovoľníkov, ktorí majú záujem zapojiť sa do práce v HOT-SPOToch
ukrajina@health.gov.sk – pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí majú otázky ohľadom poskytovania zdravotníckej starostlivosti vojnovým utečencom.

ZMOS:
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

MV SR:
MV SR zriadilo telefonické infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny (viď ďalšia strana):

TELEFÓNNE ČÍSLA NA VYŽIADANIE UBYTOVANIA:

Prioritne volať na:
Telefónne číslo: +421 915 795 389 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ubytovanie poskytnú v rámci celej SR.
Telefónne číslo: +421 2 4859 3312 – kontaktné číslo, informácie 7/24 (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).
Telefónne číslo: +421 51 38 16 111 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ukrajinský a anglický jazyk, (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Po prípade kontaktovať odbor krízového riadenia Okresného úradu Senec:
+421 903 261 695 vedúci odboru, +421 903 723 207 pracovník odboru
Elektronická komunikácia: okr.sc@minv.sk

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

V súvislosti s vojnou na Ukrajine zasadal Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci príprav na zvýšený nápor na našej východnej hranici realizuje rezort zdravotníctva kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre prichádzajúcich vojnových utečencov.

Zdravotná starostlivosť bude pre vojnových utečencov poskytovaná na základe ich statusu:

V prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budú musieť hradiť v plnom rozsahu. Na tieto osoby sa totiž vzťahujú rovnaké podmienky ako na osoby prichádzajúce z tretích krajín. V súčasnosti však rezort zdravotníctva hľadá spôsoby, ako im v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas tranzitu cez Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú starostlivosť.

Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne im nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť. Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany im vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti.

V prípade získania statusu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE STATUSU DOČASNÉHO ÚTOČISKA 

Osoby, ktoré sa už nachádzajú vo vnútrozemí SR a dodatočne sa rozhodnú požiadať o status dočasného útočiska majú tak vykonať na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Kontakt Bratislava:
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
Regrútska 4, Bratislava 831 07
GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025
Telefón +421-9610-36999
Fax +421-9610-36959

Pre osoby prichádzajúce z územia Ukrajiny Ministerstvo vnútra SR operatívne zriadilo priamo na hraničných priechodoch prvé hotspoty v gescii cudzineckej polície a migračného úradu. K dispozícii budú 24 hodín 7 dní v týždni, ich účelom je urýchlenie administratívneho procesu, ktorý musí absolvovať každá osoba prichádzajúca z územia Ukrajiny.

ZOZNAM bezpečných organizácií pre pomoc UKRAJINE:

👉 Človek v ohrození  – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

👉 Nadácia Integra – https://integra.sk/prispiet/

👉 Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS  – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

👉 Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

👉 Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

👉 Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

👉 Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

👉 Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

👉 UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

👉 Spojená výzva mimovládnych organizácií – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

👉 www.ktopomozeukrajine.sk 

Všetky tieto organizácie pôsobia alebo úzko spolupracujú s partnermi priamo v miestach konfliktov

 

 

Teenage klub – pozvánka

Milí rodičia žiakov 2. stupňa základnej školy,
radi by sme pozvali všetky deti, ktoré bývajú v obci Miloslavov (aj časti Alžbetin dvor) do nového klubu pre žiakov 2. stupňa ZŠ „Teenage klub“.
Teenage klub môžu navštevovať všetky deti 2. stupňa ZŠ zadarmo od pondelka do štvrtka, v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod v sále Obecného úradu v Alžbetinom Dvore.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách.

teenageklub_pozvanka

teenageklub_ciel

 

 

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, zaslal na obec Miloslavov výzvu k vykonaniu jarnej preventívnej celoplošnej deratizácií na území Bratislavského kraja. Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby  – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského kraja v období od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022:

 • obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí;
 • fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, admistratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnicke osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonanie činnosti : regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;
 • fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Celoplosna_deratizacia_jar_2022

 

Zberný dvor v obci Miloslavov prechádza do letného režimu už od 5.3.2022

Oznamujeme občanom, že  zberný dvor bude od 5.3.2022 otvorený v letnom režime. Vstup na zberný dvor bude regulovať zamestnanec obecného úradu, preto žiadame občanov o trpezlivosť a dodržiavanie príslušných epidemiologických opatrení. O prípadných zmenách v otváracích hodinách spojených s epidemiologickou situáciou budeme verejnosť včas informovať. 

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Žiadame o dôsledné dodržiavanie otváracích hodín.

 

Vážení spoluobčania, milí priatelia

Po ešte neskončenom období covidu, plnom nielen obmedzení, zdravotných problémov, ale aj ekonomického ohrozenia rodín a jednotlivcov, znovu čelíme novej situácii, ktorou je vojna bezprostredne za našimi hranicami.
Dotýka sa nás bytostne, aj vzhľadom na akútnu potrebu pomôcť ľuďom v núdzi, utekajúcim z vojnou ohrozeného územia do bezpečia, ktoré hľadajú aj v našej krajine.
Verím, že sme silná komunita, ktorá sa vie zomknúť, má dostatok empatie a ochoty pomôcť, každý podľa svojich možností.
Celá situácia sa dynamicky vyvíja, sledujeme ju a pokiaľ bude treba reagovať, či už na požiadavky nadriadených orgánov, alebo riešiť individuálnu situáciu sme pripravení v rámci možností obce pomôcť. Zároveň ďakujeme obyvateľom obce, ktorí už podali individuálne či koordinovane pomocnú ruku.

Milan Baďanský
starosta obce

Informácie pre občanov k mimoriadnej situácií a informácie o možnostiach pomoci pre Ukrajinu

Vyhlásenie mimoriadnej situácie platnej od 26.2.2022 na celom území Slovenskej republiky:
https://www.zmos.sk/vyhlasena-mimoriadna-situacia-pre-vojnu-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) sa zapája do intenzívnej humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu, aby aktivita bola koordinovaná.
Na stránke https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.html#m_405616 nájdete systém pomoci – manuál aj súpis akútnych potrieb.

Ďalšie stránky, na ktorých sú informácie, ako môžeme pomôcť:
https://clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc/pomoc-na-ukrajine-kontakty-a-informacie/

https://redcross.sk/ukrajina/

Ďakujeme všetkým, ktorí poskytnú akúkoľvek pomoc v tejto situácií.

Milan Baďanský
starosta obce

Čiastočné obmedzenie dopravy na Centrálnej ulici

Oznamujeme občanom, že dňa 25. 2. 2022 v čase od 08:00 hod príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na Centrálnej ulici pri Lipovom parku z dôvodu vykonávania bezpečnostného a zdravotného orezu drevín. Doprava bude v tomto úseku regulovaná zamestancami obce.

Informácia k vybaveniu nového Občianskeho preukazu po prihlásení na pobyt

Oznamujeme občanom, že z dôvodu karantény zamestnancov na OR PZ Senec sa predlžuje štandardná lehota na podanie žiadosti o nový OP po prihlásení na pobyt. Občania, ktorí sa prihlásia na pobyt v ohlasovni pobytu v obci Miloslavov, si môžu ísť požiadať o vydanie nového OP až po troch týždňoch odo dňa prihlásenia na ktoromkoľvek klientskom centre. V prípade otázok, kontaktujte ohlasovňu pobytu Miloslavov.

Začíname s rekonštrukciou Lesnej ulice

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína  s rekonštrukciou povrchu komunikácie  a vybudovaním chodníka na Lesnej ulici v Alžbetinom Dvore v predpokladanom termíne od 7. marca 2022. Rekonštrukcia bude prebiehať v štyroch etapách so začiatkom v prvej etape od Agátovej ulice po Športovú ulicu. Počas realizácie prác príde  k rôznym dopravným obmedzeniam a obchádzkam, o čom budeme občanov priebežne informovať. Vzhľadom na náročnosť projektu žiadame občanov o zvýšenú mieru trpezlivosti.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa  10.februára 2022

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 1. tohtoročnom zasadnutí dňa 10.02.2022, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas epidémie Covid-19.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní  za mesiac január 2022 bol vo výške  202  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 263 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 340 tis. EUR, čo predstavuje 8,34 % k bežným príjmom obce. Zostatok účtu poplatku za rozvoj predstavuje k  31.12.2021 sumu 780 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 718 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. Za roky platnosti zákona o poplatku za rozvoj  (2018 – 2021) obec zrealizovala z tohto zdroja celkové investície vo výške 1 712 tis. EUR, pričom investície do základného školstva boli vo výške  524 tis. EUR, investície do predškolských zariadení (MŠ) vo výške 582 tis. EUR a do ostatných projektov obce vo výške 606 tis. EUR. OZ zobralo na vedomie aj predbežné výsledky  hospodárenia obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.12.2021.

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  VO na rekonštrukciu Lesnej ulice je ukončené,  podpis zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom – spoločnosťou MBM-GROUP a.s. sa pripravuje na budúci týždeň a od marca začne po etapách realizácia stavby, o postupe bude obec informovať priebežne. OZ schválilo aj objednávku pre stavebný dozor na túto stavbu. Ukončuje sa aj VO na zhotoviteľa stavby nového pavilónu základnej  školy, po podpise zmluvy sa začne s realizáciou. Prebiehajú rokovania na BSK a MIRRI ohľadom podania projektu na výstavbu telocvične v obci, pripravujú sa podklady na podanie projektu na projekt Materskej školy Orgovánová ul..  Pri ostatných infraštruktúrnych projektoch prebiehajú povoľovacie konania (chodník Lipové nám. – OC), proces vysporiadania pozemkov s SPF (Priechod Jazerná/Veterná, zastávka a chodník smerom ku kruhovému objazdu), spracovávanie projektu cyklotrás v obci a pod. V oblasti projektov pre životné prostredie bola zrealizovaná pachová zábrana pri hnojisku v miestnej časti Miloslavov a v spolupráci s obyvateľmi obec podáva projekt do Nadácie Ekopolis: Sadíme budúcnosť  2022, v rámci ktorého sa plánuje na jeseň revitalizácia vetrolamu smerom od Štvrtockej ulice v celkovej dĺžke 400 m, vrátane výsadby stromov, kríkov a náučného chodníka.

Po ukončení schvaľovacieho procesu zámerov na dočasný prenájom majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre vybudovanie inžinierskych sietí OZ schválilo nájomné zmluvy na prenájom pozemku obce  pre spoločnosti C-ON, s.r.o. Bratislava a Lemons, s.r.o. Bratislava  a pre fyzickú osobu p. J. Valašíkovú, Dunajská Lužná. Súčasne schválilo dva zámery na dočasný prenájom majetku obce  z dôvodov osobitného zreteľa na vybudovanie inžinierskych sietí – pre spoločnosť SOWA solution, s.r.o. Bratislava a p. M. Meda, Miloslavov.

Na základe návrhu hlavného kontrolóra obce bol schválený Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

Osobitným bodom programu bolo ustanovenie pracovnej skupiny pre projekt Bezpečný Miloslavov, ktorá sa bude v spolupráci s OR PZ Senec, základnou školou, zástupcami športového klubu, ambulancie všeobecného a detského lekára a dobrovoľníkmi z obce zaoberať prípravou a realizáciou opatrení a aktivít zameraných na  prevenciu a podporu zmysluplného trávenia voľného času zo strany detí a mládeže.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 02. 2022 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2022

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere, je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2022 nasledovne:
110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1 100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na aktuálny rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.

V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

Terminy_separovaneho_zberu_2022

Obec Miloslavov príjme odborného referenta stavebného úradu a životného prostredia s nástupom ihneď

Obec Miloslavov v súlade s ust. §6 odst.1 zákona NRSR č.552/2013 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších príjme administratívneho pracovníka – referenta stavebného úradu.

Názov funkcie:
Odborný referent  stavebného úradu a životného prostredia

Rozsah pracovného úväzku:
Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – stavebné alebo technické zameranie
 • osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady a životné prostredie
 • prax minimálne 3 roky v odbore

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samospráva, stavebný zákon, správne konanie, životné prostredie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu:

Ihneď resp. dohodou

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

Alebo

Mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Kontakt na poskytnutie informácií:
Hana Pokorná, personálna a mzdová referentka
tel.:0917 775 632
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Zisťovanie – Štatistický úrad Slovenskej republiky – o príjmoch a životných podmienkách domácností (EU SILC)

Oznamujeme občanom, že pracovníci Štatistického úradu budú vybrané domácnosti navštevovať za účelom vykonania štatistického zisťovania od 4.2. – 22.7.2022

V tomto období vybrané domácnosti  navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

zistovanie EU SILC

Dôkladné triedenie komunálného odpadu

Obraciame sa na občanov so žiadosťou o dôkladné triedenie a riadne ukladanie triedeného (separovaného) odpadu na kontajnerových stojiskách. Ukladanie zmiešaného komunálneho odpadu na stojiskách nie je dovolené a spôsobuje následne problémy pri vývoze zberovou spoločnosťou. Nádoby, kde sa nachádza iný odpad pre ktorý je nádoba určená, nebude vyvezený. Žiadame tiež správcov bytových domov, do ktorých správy patria kontajnerové stojiská, aby prijali opatrenia, ktorými zamedzia nesprávnemu ukladaniu odpadu.

 

Vyjadrenie obce II.

Zástupcovia obce už v predchádzajúcom príspevku jednoznačne odsúdili násilný incident, ku ktorému došlo v ostatnú nedeľu. Všetci veríme, že tento čin bude riadne vyšetrený a voči agresorom a ostatným zodpovedným osobám bude vyvodená zodpovednosť.
Tento násilný čin vyvolal na FB množstvo otázok a komentárov smerujúcich aj na obec, preto dopĺňame ďalšie informácie:
• Obecný úrad, starosta obce a zástupca starostu obce spolupracujú s políciou a sú súčinní pri všetkých požadovaných úkonoch
• Starosta obce požiadal policajný zbor o zvýšenú hliadkovú činnosť v obci, čo polícia zabezpečuje
• Obec ako zriaďovateľ ZŠ požiadal o zvolanie Rady školy, aby sa spolu s vedením školy venovali tejto téme a prijali všetky opatrenia v kompetencii školy – o opatreniach bude informovať škola
• Poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s právnikom obce a zástupcom polície budú za prítomnosti majiteľa areálu realizovať jeho obhliadku za účelom lepšieho zabezpečenia priestoru proti vniknutiu
• Zástupcovia obce, vedenia školy a polície sa budúci týždeň stretnú za účelom koordinácie postupu a prípravy preventívnych opatrení
• Komentáre na príspevku o danom incidente sú na FB stránke obce aj polície vypnuté z preventívnych dôvodov, keďže ide o mimoriadne citlivý prípad voči maloletej osobe
• Obec sa dištancuje od tendenčných komentárov voči obci na sociálnych sieťach vyvolaných danou situáciou a nebude reagovať na takéto komentáre
• Obec sa zároveň dištancuje od akéhokoľvek prejavu agresie a nenávisti a žiada občanov, aby zvážili dopad ich verejných prejavov najmä na sociálnych sietiach, ku ktorým majú prístup aj maloletí
• Starosta obce podal stanovisko taktiež médiám, ktoré ho zverejnili vo svojich príspevkoch a článkoch
Obec bude postupne informovať obyvateľov obce o ďalších krokoch a opatreniach akonáhle budú informácie k dispozícii. Zároveň obec vyzýva rodičov a obyvateľov obce, ktorí majú otázky, ktoré sú v kompetencii obce a neboli ešte zodpovedané, aby sa obrátili priamo na nás.