Špeciálna rubrika Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona)

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona) na ktorej bude ZMOS priebežne publikovať aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia. Momentálne bola sprístupnená Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí.
Spomínaná špeciálna rubrika je k dispozícii na tomto linku https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

 

Zasadnutie krízového štábu obce Miloslavov 10.3.2020

V súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 sa konalo dňa 10. 3. 2020 o 10,00 hodine 2 zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal a doplnil ďalšie bezpečnostné opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.

Zasadnutie_KS_10032020

Oznámenie spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. – prevencia COVID-19

Dôležitý oznam: Prerušenie stránkových hodín  od pondelka 9. marca 2020 do soboty 20. marca 2020

Vážení zákazníci,
vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa obchodné vedenie spoločnosti AVS, s.r.o. rozhodlo prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy.
Spoločnosť AVS, s.r.o.  berie situáciu mimoriadne vážne a cíti zodpovednosť za zdravie našich zákazníkov a zamestnancov. Z uvedeného od 9. marca 2020 do 20. marca 2020 prerušuje AVS, s.r.o. na dva týždne zákaznícke centrum.
Pracovný proces bude prebiehať elektronickou formou.
K dispozícii je Vám zákaznícka linka +421 2 54 41 05 04 a email: info@a-vs.sk spoločnosti AVS, s.r.o.,  kde Vás usmerníme ako vyriešite Vašu požiadavku.
Ďakujeme za pochopenie.

9.3.2020 – AVS -OZNAM

 

Zasadnutie krízového štábu obce dňa 9.3.2020

Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 9. 3. 2020 o 9,00 hodine  Krízový štáb obce Miloslavov (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal prvotné bezpečnostné opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.

Prijaté opatrenia:

 • Krízový štáb s okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie škôl a školských zariadení, žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v Komunitnom centre a tréningové akcie v kultúrnych domoch do 31.03.2020.
 • Zverejnenie informácií pre obyvateľov vo všetkých vývesných tabuliach, web stránke, informovanie formou SMS a emailov, taktiež upozornenie podnikateľských subjektov v obci.
 • Obmedzenie prevádzky obecného úradu – do odvolania zrušiť stránkové hodiny, ponechať len na prízemí podateľňu v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, odpovedať na emailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny rušíme do odvolania.
 • Na základe vývoja stavu v šírenia COVID-19 počas stretnutia krízového štábu vydáva s okamžitou platnosťou zatvorenie základnej školy, materskej školy a školskej jedálne pri MŠ od 10.03.2020 do 16.03.2020 vrátane (5 pracovných dní).
 • V priebehu zatvorenia školských zariadení prebehne v nich celoplošná dezinfekcia.
 • Ďalšie stretnutie KŠ – 13.03.2020 o 8.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby operatívne ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.
 • Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

Zasadnutie_KS_09032020_1
Ozn_sekcia_krizoveho_riadenia_1

 

Čiastočné obmedzenie dopravy v obci

Oznamujeme občanom obce, že v dňoch 6. marca 2020 až 31. marca 2020 príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na ceste III. triedy č. 1054 v úseku novobudovanej lokality RZ 11/II v obci Miloslavov za účelom realizácie novej križovatky pre obchodné centrum a budovania nových prípojok (kanalizácia a rozvod NN).

Realizácia projektu označovania ulíc názvami

Vážení občania,
Obec Miloslavov v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MV SR č. 31/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších dodatkov a VZN č. 4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev zo dňa 24. 10. 2019 začína  realizáciu označovania ulíc názvami.
Označovanie bude prebiehať postupne, v niekoľkých etapách. V zmysle prijatého VZN je  preferované osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na plot.  Až v prípade, že to nie je možné, osadí obec orientačnú tabuľu s názvom ulice na pozemnú stavbu, prípadne iný objekt v majetku obce (napr. stĺp). Orientačné tabule s názvami ulíc budú osadzované pri vjazde na začiatku ulice prvá nehnuteľnosť/plot vpravo.
Dovoľujeme si požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností, aby prípadný nesúhlas s preferovaným umiestnením tabule na plot oznámili na telefónnom čísle +421 917 368 097 alebo emailom na adrese martin.sitiar@miloslavov.sk v termíne do 8. 3. 2020. Predpokladané ukončenie projektu je plánované na september 2020.

Ďakujeme za spoluprácu

Mgr. Martin Sitiar

VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev
2019-12-20_Miloslavov_situacia_ulicnej_siete
Dodatok_1_k_VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev
Situacia-ulicnej-siete_k_dodatku_c_1_k_VZN_4_2019-
Vyhlaska_31_2003_zz_20150701

 

Zmena otváracích hodín Pošta Partner Miloslavov od 1.3.2020

Obec Miloslavov oznamuje, že od 1.3.2020 mení otváracie hodiny Pošty Partner pre verejnosť nasledovne:

Pondelok: 13:00 19:00
Utorok: 13:00 19:00
Streda: 13:00 19:00
Štvrtok: 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30
Piatok: 8:00 – 11:30 12:00 – 14:30

Aktuálny kalendár zberu komunálneho odpadu pre rok 2020

Obec zverejňuje aktuálny kalendár zberu komunálneho odpadu pre rok 2020. Upozorňujeme občanov, že nádoby je potrebné vyložiť včas a ku krajnici pozemnej komunikácie.  Nevyložené nádoby  umiestnené v boxoch, výklenkoch na plote, vybudovaných kontajnerových stojísk, na neoplotených pozemkoch a pod., nemusia byť vyvezené.

Terminy_separovaneho_zberu_2020

 

 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6.februára 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí  riadilo navrhnutým programom, s doplnením jedného bodu, týkajúceho sa obnovenia prevádzky výroby okenných profilov zo sklovlákna v miestnej časti Miloslavov. Tento bod sa prerokovával za účasti obyvateľov dotknutých prevádzkou. Poslanci prerokovali všetky informácie o stave konaní vo veci obnovenia prevádzky a trvajú na dodržaní všetkých regulatívov územného plánu a zákonných podmienok na prevádzku. OZ podporuje aktivitu obce smerom k dôslednému prešetreniu incidentu v areáli  zo dňa 31.1.2020 a k prijatiu opatrení na zabránenie podobným prípadom.

V zmysle Rokovacieho poriadku OZ schválilo termíny plánovaných zasadnutí zastupiteľstva na rok 2020, ktoré budú zverejnené na web stránke obce.

Vo vzťahu k hospodáreniu obce a stavu finančných prostriedkov OZ skonštatovalo, že príjem z podielových daní za rok 2019 bol vo výške 1 266 090,79 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou: 1 245 646,00 EUR.  Za mesiac január obec obdržala  podielové dane vo výške 160 tis. EUR. K 31.12.2019 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 201 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 162 tis. EUR. V rámci finančných prostriedkov obec má na účet dotáciu vo výške 200 tis. EUR na výstavbu pavilónu ZŠ a 38 tis. EUR na multifunkčné ihrisko. Dlh obce je k 31.12.2019 vo výške 415 tis. EUR, čo predstavuje 16,07 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je 5,01 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019:  príjmy boli vo výške  4 348 tis. EUR – oproti rozpočtovaným 4 131 tis. EUR, v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 3 323 tis. EUR

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ – OZ schválilo obstaranie a realizáciu týchto konkrétnych  projektov: multifunkčné ihrisko a altánok na ihrisku v miestnej časti Miloslavov, ďalší prístrešok na bicykle na železničnej stanici a hybridné osvetlenie na parkovisku pri stanici, priechod pre chodcov a odvodnenie križovatky Centrálna/Veterná/Jazerná, kontajnerové stojisko na Jazernej ulici, búracie práce v areáli základnej školy   a obstarávateľa  na výber dodávateľa stavieb nového pavilónu základnej školy a telocvične.

Z dôvodu potreby doplnenia ďalších ulíc  OZ schválilo návrh Dodatku č. 1 k  VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na nájomné byty obce  a na pozemok obce z dôvodu budovania infraštruktúry pre p.Kvačku a p.Walters Kvačkovú, zmluvu o vecnom bremene na pozemok obce z dôvodu prístupu k rozvodom tepla pre spoločnosť LT Invest, s.r.o.. Na základe žiadosti Športového klubu obce Miloslavov  schválilo OZ grant pre ŠKO na rok 2020 vo výške 10.000,00 EUR. Takisto bol schválený dodatok ku Zmluve s OMAPO (sociálny taxík) na rok 2020. OZ prerokovalo a schválilo aj zmluvu so spoločnosťou Ekorda s.r.o. na poskytovanie audítorských služieb  a so spoločnosťou EMELIX s.r.o. na poskytovanie IT služieb.

OZ s vďakou prijíma dva finančné dary v akcii „Staň sa Miloslavčanom“ od p.Enderleho a p.Zajíčkovej.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  06.02.2020

Úhrady za tuhý komunálny odpad v roku 2020

 1. Počas mesiaca január si  budú môcť občania podávať žiadosti na zmenu doterajšieho stavu (napr. žiadosť na zmenu veľkosti  kontajnera, žiadosť  o  úľavu z poplatku, a pod.)
 2. Od februára začne obec  vystavovať rozhodnutia na rok 2020 a priebežne ich expedovať občanom.
 3. Poplatok za odpady na rok 2020 bude možné uhradiťpo doručení rozhodnutia do vlastných rúk  a to spôsobom uvedeným v rozhodnutí.
  Terminy_separovaneho_zberu_2020

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.12.2019

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom ostatnom zasadnutí v roku 2019 zišlo dňa 27.12.2019. Hlavným bodom  programu bolo schválenie zmlúv o dielo na projektovú dokumentáciu  na stavbu telocvične a nového pavilónu Základnej školy  v Miloslavove.

Na základe výsledku verejného obstarávania ukončeného dňa 20.12.2019 bol vybratý zhotoviteľ projektovej dokumentácie  – spoločnosť M PRO s.r.o. Bratislava a obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvy o dielo  na realizáciu projektovej dokumentácie na obe stavby.

Plánovaná výstavba telocvične sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré obec kupuje na základe uznesenia  č. 139/2019 – v priestore za materskou školou v miestnej časti Alžbetin Dvor. Telocvičňa sa navrhuje ako bezbariérová, s tribúnou pre divákov a vo veľkosti na 5 základných športov.  V rámci programu IROP sa pripravuje v prvom polroku 2020 vyhlásenie výzvy na takéto zámery, preto obec musí mať  čo najskôr projektovú dokumentáciu a získať stavebné povolenie.

Nový pavilón základnej školy, na ktorý obec získala dotáciu  200 tis. EUR bude umiestnený na zakúpenom pozemku vedľa už existujúceho pavilónu základnej školy, na mieste momentálnej stavby domu pripraveného na demoláciu.  Pavilón je  navrhnutý ako dvojposchodový, s predprípravou na prípadnú dostavbu 3. poschodia a bude v ňom umiestnených 6 tried a kabinety pre potreby školy. Umiestnenie pavilónu zohľadňuje aj pripravované posunutie zastávky autobusu, aby sa odsunula od  križovatky Hlavná ulica/ Centrálna ulica.

Obecné zastupiteľstvo schválilo aj použite rezervného fondu obce  vo výške  8 705,39 EUR  na opravu stĺpov verejného osvetlenia  vr. opravy elektroinštalácií – na odstránenie havarijného stavu.

Takisto odsúhlasilo investíciu vo výške 6 964,80 EUR na zakúpenie 6 nových PC a 4 ks SSD diskov pre potreby obecného úradu a investíciu vo výške  8 041,68 EUR na vybudovanie prípojok NN vedenia na námestí pred obecným úradom v miestnej časti Alžbetin Dvor – z dôvodu zvýšenia kapacít elektrického pripojenia pre potreby usporiadania verejných podujatí na námestí.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov  31.12.2019

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa  5.decembra 2019

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením štyroch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 30.11.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 075 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 430,7 tis. EUR, čo predstavuje  16,67 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 90 % a bežných príjmov na úrovni 95 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

Najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Obec pre budúci rok počíta s vyrovnaným rozpočtom na úrovni takmer  4 milióny Eur, z toho bežné príjmy sú vo výške 3,5 mil. EUR, bežné výdavky b vo výške 2,9 mil. EUR a kapitálové výdavky vo výške 954 tis. EUR. V rámci  podpory investícií do projektov v obci sa plánujú prostriedky najmä na výstavbu nového školského pavilónu, telocvičňu, rekreačno-športového areály, rekonštrukciu obecného úradu a obecné komunikácie a chodníky. Stručný komentár k rozpočtu je zverejnený v aktuálnom čísle Spravodajcu obce.

Obec bola úspešná pri  získaní dotácie od ministerstva školstva na výstavbu ďalšieho pavilónu základnej školy, preto sa OZ zaoberalo aj schválením zmluvy s ministerstvom na poskytnutie dotácie vo výške 200 tis. EUR na tento účel na rok 2020.

OZ tiež schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktorým sa do rozpočtu zapojili prostriedky z poskytnutých dotácií a grantov za rok 2019 – na základnú  školu, multifunkčné ihrisko, tréningové plochy a zavlažovací systém v celkovej výške takmer  350 tis. EUR za rok 2019.

Ďalej OZ prerokovalo stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.

Z dôvodu zmeny legislatívy OZ schválilo návrhy VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. V rámci prijatých VZN nedošlo k zvýšeniu sadzieb a poplatkov.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o spolupráci s developérmi RZ 9 a 10 ohľadom ich príspevku na projekte  Rekonštrukcia Lesnej ulice v Alžbetinom Dvore.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na pozemkoch obce z dôvodu budovania infraštruktúry pre spoločnosti Ismont, s.r.o., Vikinela, s.r.o. a Wertika s.r.o. ; zmluvu so Slovak Telekom na zriadenie WiFi bodov v obci, zmluvu s LZ Stav, s.r.o. na realizáciu úpravy parkoviska pri ŽS a zmluvu s Ing. arch.  Bogárom na urbanistickú štúdiu na nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov.

V závere zasadnutia starosta informoval o výsledkoch spoločného stretnutia starostov s ministrom dopravy a dopravnou políciou, ktoré sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách ohľadom uzávery Vinohradníckej ulice od 6.12.2019  – dopravná polícia zabezpečí od pondelka riadenie križovatky pri Studenom a tiež budú inštalované semafory.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  05.12.2019

Príprava vodomernej šachty na zimu

AJ VODOMERNÁ ŠACHTA SA MUSÍ PRIPRAVIŤ NA ZIMU

Prosím, venujte pár minút nasledovným riadkom. Vykonajte prevenciu a správne zazimujte vodomernú šachtu vo vašich nehnuteľnostiach a predíďte tak prípadným nepríjemnostiam.

Starostlivosť o vodomernú šachtu, v ktorej je umiestnená vodomerná zostava s vodomerom je nenáročná na čas a aj na materiálové vybavenie.

Najčastejšia poruchovosť, ktorá spája zimu a vodomery je ich prasknutie vplyvom mrazivého počasia. Vodomer však môže zamrznúť ak je nainštalovaný príliš nízko pod stropom šachty, alebo ak je uzatváranie vodomernej šachty netesné, nedostatočne zabezpečené.  Vodomer síce nie je vo vlastníctve majiteľa nehnuteľnosti, avšak ten je povinný ho zabezpečiť pred poškodením.

Ako ochrániť vodomer pred nízkymi teplotami?

 • vodomer zabezpečte tepelnou izoláciou obzvlášť počas silných mrazov,
 • poklop vodomernej šachty prekryte tepelnou izoláciou (napríklad polystyrénom a podobne),
 • šachtu dôkladne uzatvorte,
 • ako tepelnú izoláciu nepoužívajte také materiály, ktoré môžu nasať vlhkosť.

Ak je meradlo umiestnené mimo vodomernej šachty, riaďte sa  rovnakým postupom.

Čo určite nerobte s vodomerom.

V prípade ak už vodomer zamrzol, neodporúčame rozmrazovanie horúcu vodou alebo pomocou otvoreného ohňa. Mohlo by dôjsť k trvalému poškodeniu plastových častí na vodomere.

Po takejto manipulácii vodomer už nebude fungovať a bude nutná výmena.

Starostlivosť o vodomernú zostavu.

Správne meranie vodomeru je podmienené aj správne zvolenou vodomernou zostavou, ktorá je v správe a vlastníctve odberateľa.

Jej starostlivosť prosím nezanedbávajte a pár dní v roku jej venujte pozornosť.

 • pravidelne pretáčajte uzatváracie ventily a kontrolujte ich funkčnosť,
 • kontrolujte osadenie redukčných ventilov a filtrov.

https://a-vs.sk/ochrana-vodomeru-a-pripojky-pred-mrazom/

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná a.s., zaslala na obec výzvu pre vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach s termínom do 7. 1. 2020. Predmetnú výzvu dávame na vedomie dotknutým osobám v plnom rozsahu.

Vyzva_na_odstranenie_okliesnenie_stromov

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením dvoch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 251 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 438,5 tis. EUR, čo predstavuje  16,98 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 77 % a bežných príjmov na úrovni 83,3 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. K 1.9.2019 bola ukončená  dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt výstavby nového pavilónu ZŠ, čím sa získa ďalších 8 tried, a zapojenie sa do grantových schém SLSP a cez MAS Podunajsko.  

Ako ďalší krok ku zmene územného plánu  schválilo OZ  obstarávateľa a spracovateľa zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce.

OZ schválilo návrh VZN č.3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov, ktoré rieši komplexne povinnosti  majiteľov a užívateľov nehnuteľností, stavebníkov, majiteľov áut a ostatných fyzických a právnických osôb pri užívaní verejných priestorov obce a vytvára aj predpoklady na ochranu zelene a zlepšovanie životného prostredia v našej obci.

Na základe návrhu Názvoslovnej komisie  OZ schválilo takisto návrh VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktoré upravuje nové názvy ulíc a spôsob prideľovania orientačných čísel. Na základe prijatého VZN bude obec postupne realizovať zmenu informačného systému a označovanie ulíc. Celý proces bude prebiehať postupne, jednotlivé kroky budú verejnosti komunikované prostredníctvom webu a FB stránky obce.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o združenej dodávke plynu so ZSE Energia, a.s. na obdobie dvoch rokov a zmluvu o vecnom bremene na umiestnenie transformátora v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.

V zmysle odporúčania Komisie pre rozvoj obce OZ upravilo znenie Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov.

Pre seniorov obce ( obyvateľov nad 65 rokov )  bol odsúhlasený vianočný príspevok vo výške 20,- EUR na osobu.

V záujme minimalizácie negatívneho dopadu na obyvateľov našej obce starosta zorganizoval spoločné stretnutie so zástupcami konzorcia D4R7 ohľadom situácie s uzatvorením Vinohradníckej cesty, na ktoré pozval aj starostov okolitých obcí – stretnutie sa bude konať dňa 28.10.2019. O výsledku bude obec informovať.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.10.2019

Máme víťaza súťaže návrhov na nové centrum našej obce

Od vyhlásenia urbanistickej súťaže  na Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov uplynulo 5 mesiacov a dňa 4.10.2019 rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová, v prvom kole sa vyhodnocovali prijaté ponuky piatich architektonických štúdií a do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava a ENDORFINE s.r.o. Žilina. Vybraté ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen ČKA, Milan Baďanský, starosta, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019 po prezentácií všetkých troch návrhov  určila ako víťaza súťaže architektonické štúdio  Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1. cena
účastník:
Ing. arch. Michal Bogár
Kozia 13, 811 03  Bratislava

autori:
Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

2cena
účastník:
re:architekti studio, s.r.o.
Bělhorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov, ČR

autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.

Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

3. cena
účastník:
ENDORFINE s.r.o.
Gabriela Povalu 2457/15, 010 01 Žilina

autori:
Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

 

 

 

re:architekti studio, s.r.o.

 

 

 

 

ENDORFINE s.r.o.

 

 

Desatoro bezpečného seniora

  Desatoro bezpečného seniora

  1. Nenaletím na „výhodný“ nákup
   Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom v kúpnej zmluve, aby som sa vyhol ďalším zbytočným platbám.
  1. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom
   Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek dôveryhodne, vždy si overím pravdivosť ich slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma, alebo na ulici.
  1. Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov mojich blízkych
   Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu. Hovor blízkemu vždy vytáčam sám, nenechám to spraviť cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.
  1. Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma okradol
   Ani v prípade, ak sa preukáže odznakom alebo preukazom – môžu byť falošné. Ak ho nepoznám, nechávam ho za dverami.
  1. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku
   Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu cudziemu, kde sú uložené, ani koľko peňazí mám doma alebo v banke.
  1. Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom
   Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne vyslali konkrétneho úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu, kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.
  1. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat
   Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka ako pomoc pre seba, okamžite volám vnukovi, aj vtedy ak by mi jeho kamarát tvrdil, že vnuk leží zranený v nemocnici.
  1. Nenaletím na falošné zdravotné problémy cudzích ľudí
   Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných problémoch seba alebo svojho blízkeho, nenaletím a nedávam žiadne peniaze cudzím.
  1. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom
   Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich svoje peniaze, ani im nerozmieňam a za žiadnych okolností im neukazujem, kde držím svoju hotovosť.
  1. Nenastupujem cudzím do auta
   Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť s cestou, nikdy k nim nesadnem do auta a nenechám sa okradnúť alebo ublížiť si.

  Dôležité telefónne čísla:

  Polícia                  158

  Senior linka        0800 172 500, 0908 798 786

  Nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov

  V obci Miloslavov pribudli nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov. Za podnet a nápad ďakujeme JUDr. Miroslavovi Sidorovi a za bezodplatnú realizáciu spoločnosti Talajka s.r.o.

  Informácia k čiastočnej uzávere Vinohradníckej ulice – aktualizácia

  Aktualizácia:

  Starosta obce obdržal odpoveď od konzorcia D4R7 v tomto znení:

  Vážený pán starosta,

  Ďakujeme za Váš email. O uzávierke sme boli informovaní až prostredníctvom Vášho emailu, to znamená, že zhotoviteľ projektu D4R7 zatiaľ nepodniká kroky k jej uzatvoreniu. Uzávierka Vinohradníckej ulice spolu s obchádzkovými trasami je síce naplánovaná, no pred začiatkom platnosti dopravných obmedzení bude včas odkomunikovaná všetkým dotknutým organizáciám ako aj širokej verejnosti, aby sa na ňu vedeli vodiči pripraviť.

  S pozdravom

  Press

  Zero Bypass Limited „Obchvat nula“

   

  Po zistení informácie z médií o čiastočnej uzávere Vinohradníckej ulice, starosta obce Miloslavov požiadal o vysvetlenie Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  D4/R7 a mestskú časť Bratislava – Podunajské Biskupice.

  Po obdržaní informácií, bude obec Miloslavov občanov bezodkladne informovať.

   

  Zasadnutie Regionálneho združenia Podunajskej oblasti

  Naša obec dnes privítala na spoločnom zasadnutí štyri desiatky starostov a zástupcov obcí združených v Regionálnom združení Podunajskej oblasti, ktoré je platformou na výmenu skúseností, koordináciu spolupráce či určenie spoločného postupu obcí  vo veciach spoločného záujmu.

  Na dnešnom zasadnutí  diskutujeme a riešime spoluprácu pri aktivitách programu Efektívna verejná správa, SMART riešenia pre samosprávu, možnostiach podpory športu v regióne, opatreniach na ochranu detí  pred násilím či prevencie kriminality v regióne. Jednotlivé témy odborne zastrešujú pozvaní  hostia z ministerstva vnútra,  ústredia úradu práce,  občianskych združení a Bratislavského futbalového zväzu.

  Milan Baďanský, starosta

   

  Vykurovacie obdobie – povinnosti vlastníkov

  Vykurovacia sezóna
  Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
  Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
  Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                         1 x za 6 mesiacov

  Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov odporúčame zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

  mjr. Ing. Dana Škvarková
  OR HaZZ v Pezinku

  Osadenie nových stojanov na bicykle v obci Miloslavov

  Obec Miloslavov v týchto dňoch osadila nové stojany na bicykle pred Partner poštou v časti Miloslavov, v Rekreačno-športovom centre a na cintoríne v časti Miloslavov.
  Ďalšie stojany na bicykle budú osadené aj na železničnej stanici.

  Kanalizácia nie je odpadkový kôš – 19.november Svetový deň toaliet

  Čo nepatrí do verejnej kanalizácie?

  Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že takýto odpad likvidujete v kanalizácií, vystavujete ju viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (mastnota, šupky, drvina…) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so zápachom. Už pravidelnej v jesenných mesiacoch dochádza v niektorých lokalitách, kde sú domáci výrobcovia vína k upchaniu kanalizácie vylisovanými hroznovými šupkami.

  6 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a plne funkčná:

  1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t.j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier.
  2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky do kanalizácie nepatria! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  3. Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbierajte do samostatných plastových nádob, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. Ostatné tuky ako aj masť po varení patria do smetného koša, a teda do komunálneho odpadu.
  4. Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny či polievky nevylievajte do kanalizácie. Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
  5. Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia alebo na obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
  6. Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte, ale doneste ich do lekární a nemocníc.

  Kanalizácia nie je verejná skládka ani smetisko. Je potrebné sa správať zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržania uvedených zásad. Nie vždy je totiž možné odstrániť poruchu (miesto upchania) bez rozkopávkových prác.

   

  Zmena organizácie dopravy na Kysuckej ulici

  Oznamujeme občanom, že dňa 23. 9. 2019 došlo k zmene organizácie dopravy na Kysuckej ulici, ktorá bola zjednosmernená od Lesnej ulice. Zmena vychádza zo schváleného pasportu dopravného značenia v obci. Úpravou organizácie dopravy predchádzame tiež kolíznym situáciám na miestnej komunikácií, ktorá svojou šírkou nespĺňa podmienky obojsmernej dopravy.

  Náhľad zmeny organizácie dopravy – Kysucká ul. 

  Spätný zber pneumatík v obci Miloslavov

  Oznamujeme občanom obce, že obec Miloslavov podpísala zmluvu so spoločnosťou ELT Management Company s.r.o. („ELTMA“) čím sa zaradila do siete zberných miest na spätný zber pneumatík. Pneumatiky môžu občania odovzdať na zbernom dvore bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez ráfikov a diskov. Obec, ako prevádzkovateľ zberného miesta, má právo prevzatie pneumatík odmietnuť pri nedodržaní všeobecných podmienok prevádzky zberných miest  alebo za takých okolností, keď možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky pochádzajú priamo od konečného používateľa.

  ELTMA_vseobecne_podmienky_prevadzky

  Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

  Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

  Povinnosti vlastníka studne

  Obec Miloslavov, ako orgán štátnej vodnej správy, Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia  § 80 d ods.3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

  Podľa vyššie uvedeného ustanovenia vodného zákona práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s platným vodným zákonom, účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31.decembra 2020 uviesť povolenia do súladu s platným vodným zákonom, inak povolenia strácajú platnosť.

        Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona sa povolenie na odber podzemných vôd vydáva najviac na 10 rokov. Povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom 31.decembra 2020.

  Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých sa to týka, naďalej plánuje odoberať podzemné vody (odber vody zo studne), je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

  Príslušným orgánom štátnej vodnej správy je:

  • Obec Miloslavov, ak sa jedná o povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné využitie na potreby jednotlivých občanov (domácností), t. j. povolenie vydávané pre fyzické osoby (odber vody z domovej studne pre rodinné domy, rekreačné chaty alebo ako úžitková voda v k. ú. Miloslavov).
  • Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre právnické osoby (t. j. povolenie na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospod. objekty, skupinové vodovody – samospády pre viac rodinných domov a pod.)

       Podľa platného vodného zákona, každá fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá má studňu a chce ju aj naďalej užívať na odber podzemnej vody, t. j. pre pitné účely alebo úžitkové, musí do 31. decembra 2020 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd. Týka sa to všetkých, ktorí majú povolenie na odber podzemnej vody na dobu neurčitú alebo nemajú povolenie vôbec.

  Na základe žiadosti bude vydané nové povolenie na odber podzemnej vody na dobu 10 rokov. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na Stavebnom úrade u Bc. Michaely Slobodovej a na webovej stránke obce v sekcii Obyvateľ – Stavebný úrad, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti k vydaniu povolenia.

  Bližšie informácie poskytne Bc. Michaela Slobodová na Stavebnom úrade Miloslavov počas stránkových dní, č.t.: 0918 666 287, mail: michaela.slobodova@miloslavov.sk

   Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

  Podľa  § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

  Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

  Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

  Podľa § 36 ods. 4  vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

  Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

  Nove_povinnosti_vlastnikov_studni_a_zump

  Prečo je poľné hnojisko v miestnej časti Miloslavov problém?

  Poľné hnojisko je umiestnené na pozemku Slovenského pozemkového fondu (SPF)  a súhlas na jeho zriadenie bol vydaný v roku 1988 Okresnou štátnou veterinárnou správou. Užívateľom hnojiska je od roku 2005 AGRO Malinovo, a.s. na základe nájomnej zmluvy s SPF.

  V roku 2009 boli Územným plánom obce Miloslavov zaradené na bytovú výstavbu nové rozvojové zóny – vrátane území v blízkosti poľného hnojiska. Následne, v roku 2011, nový starosta obce Milan Baďanský oslovil listom všetkých developerov a majiteľov pozemkov z tejto oblasti a upozornil ich na existenciu poľného hnojiska a možnosť negatívneho vplyvu na bývanie v tejto časti. Súčasne požiadal aj SIŽP o preverenie zákonnosti prevádzky hnojiska a možného úniku škodlivých látok, pričom SIŽP nezistila porušenie zákonov. Starosta takisto požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  (RÚVZ ) o posúdenie vplyvov biologických faktorov z hnojiska na obytnú zástavbu. RUVZ vo svojom stanovisku uviedol, že ochranné pásmo pre poľné hnojiská nie je upravené žiadnym zákonom, i keď môže byť zdrojom znečisťovania ovzdušia alebo podzemných vôd.

  Majitelia pozemkov a developeri, napriek upozornenia zo strany obce,  pozemky v danej oblasti rozparcelovali a rozpredali na výstavbu rodinných domov. Málokto z kupujúcich si dostatočne preveril stav okolia pozemku, ktorý kupoval, alebo podcenil možné negatívne vplyvy – napríklad z blízkeho hnojiska.

  Aký je postoj obce Miloslavov?

  Napriek tomu, že obec Miloslavov nedávala žiaden súhlas ani stanovisko k zriadeniu a prevádzke poľného  hnojiska a nemá ani žiadnu kontrolnú alebo sankčnú kompetenciu, vykonala v tomto roku už tieto kroky:

  • stav poľného hnojiska pravidelne monitoruje ( okolie hnojiska skôr pripomína divokú skládku stavebného odpadu z realizovanej okolitej výstavby – čo bude musieť obec riešiť na účet všetkých obyvateľov);
  • vyvolala rokovanie s prevádzkovateľom AGRO Malinovo, a.s., na ktorom sa potvrdilo, že prevádzkovateľ má potrebné povolenia; prisľúbili obci  súčinnosť pri odpratávaní skládky odpadov pri hnojisku a pri výsadbe  izolačnej zelene;
  • požiadala o preverenie stavu hnojiska vo vzťahu k verejnému zdraviu obyvateľov v jeho blízkosti RUVZ; RUVZ obci oznámil odstúpenie podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec – šetrenie prebieha;
  • požiadala SIŽP Bratislava o preverenie stavu hnojiska, obec ešte nemá výsledok;
  • podala na SIŽP – ústredie podnet na preverenie prevádzky hnojiska najmä z dôvodu obťažujúceho zápachu, ochrany ovzdušia a podzemných vôd – podnet je vo vybavovaní;
  • po porade s environmentalistami OZ schválilo dňa 22.8.2019 zaradiť do zoznamu projektov výsadbu zeleného izolačného pásu – drevín na oddelenie rodinných domov a vytvorenie clony k hnojisku, čo obec chce začať realizovať ešte v tomto roku.

  Obec Miloslavov za obdobie rokov 2018 – 2019 neeviduje ani jednu sťažnosť obyvateľov na obťažujúci zápach z poľného hnojiska od obyvateľov  obce. Eliminácia vplyvu poľného hnojiska je vecný problém a je potrebné ho riešiť vecne, v súčinnosti s obcou a kompetentnými orgánmi.

  Obec preto  víta avizovanú iniciatívu obyvateľov na spísanie petície, pretože sa tým dôraznejšie poukáže na dôležitosť riešenia tohto problému a podporia sa stanoviská a argumenty obce Miloslavov.

  Miloslavov 13.09.2019
  Starosta obce a poslanci OZ

  Získali sme dotáciu vo výške 250 tisíc Eur

  Na základe žiadosti a predloženého projektu sa obci Miloslavov podarilo získať na prístavbu Základnej školy dotáciu vo výške 250.000 EUR. Dotáciu nám poskytla Vláda SR v zmysle svojho uznesenia č.414/2019 a prostriedky budú použité na úhradu dostavby pavilónu Základnej školy. Ušetrené prostriedky budú použité podľa zámeru schváleného obecným zastupiteľstvom na nákup pozemkov a rozšírenie areálu základnej školy za účelom výstavby telocvične.
  UZN_Vlady_SR_414_2019

  Bezpečne do školy

  Po ukončení dostavby základnej školy bude areál školy slúžiť už len deťom na hry a pobyt vonku. Obec preto oslovila mailom všetkých rodičov, aby podľa možnosti obmedzili odvoz detí do školy autom  – najmä u starších detí.  Bezpečnosť prechodu detí do školy  zabezpečujú ráno v čase od 7:30 hod. do  8:00 hod. dvaja zamestnanci  obce – jeden je priamo pri budove základnej školy a druhý pri priechode pri parku ( Miloslavská/Parková ulica).  Ak musíte použiť auto, využite možnosť zastavenia a vyloženia vašich detí  na Parkovej ulici za kostolom, odkiaľ sa deti pod dozorom bezpečne dostanú do areálu školy. Na krátke zastavenie a vysadenie školákov je možné využiť aj betónový vjazd pred školou, preto buďme k sebe tolerantní  a nebráňme jeho využívaniu na otáčanie vozidiel – zdržujeme tým ostatných, ktorí potom parkujú na verejnej zeleni a ničia životné prostredie.

  Situáciu budeme monitorovať a pripravujeme aj ďalšie návrhy, o ktorých vás budeme informovať.
  Vyzva

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.augusta 2019

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

  Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 843 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 454,2 tis. EUR, čo predstavuje  17,58 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý polrok 2019, ktoré je na úrovni 40 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá bude ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt nadstavby poschodia nového pavilónu  základnej školy, čím sa získa ďalších 6 tried a zámer výstavby pavilónu školy/materskej školy na pozemku obce v miestnej časti Miloslavov. Na základe žiadosti Športového klubu Miloslavov sa tiež zaradil projekt vybudovania tréningových ihrísk pre mládežnícke oddiely  na pozemku obce oproti RŠA, pričom financovanie sa zabezpečuje cez grant SFZ so spoluúčasťou obce vo výške maximálne 16 500,00 EUR. Takisto OZ schválilo podanie projektu na BSK na Revitalizáciu Lipového námestia, kde je možné získať dotáciu 3 900,00 EUR.

  Na základe návrhu Komisie pre rozvoj obce OZ schválilo obstaranie zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce – textovej časti, z dôvodu presnejšej úpravy regulatívov na bytovú zástavbu a posilnenie funkcií občianskej vybavenosti a verejnej zelene.

  Z dôvodu podstatného zväčšenia rozsahu agendy OZ schválilo zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na ½ pracovný úväzok s účinnosťou od 1.9.2019 a takisto schválilo návrh zmluvy s novým poskytovateľom právnych služieb pre obec – spoločnosťou MATTOS LAW FIRM s.r.o.

  Na základe nových finančných pásiem pre stravné jednotky v materskej a základnej škole a programu Strava zadarmo OZ schválilo úpravu stravných jednotiek a poplatkov za stravu prijatím VZN č.2/2019 s účinnosťou od 1.9.2019.

  OZ schválilo takisto dodatok č. 1 k VZN 3/2016 o nakladaní s odpadmi, ktoré umožňuje obyvateľom obce – fyzickým osobám – odovzdanie pneumatík z automobilov na zbernom dvore obce.

  Po realizácii pasportu cestnej siete obce, ktorí obyvatelia už pripomienkovali, obec pokračuje v projekte označovania ulíc a prideľovania orientačných čísiel nehnuteľnostiam v obci. OZ preto ako ďalší krok schválilo členov názvoslovnej komisie a jej štatút. Úlohou komisie bude príprava VZN, ktorým sa upraví pomenovanie ulíc v obci.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov  23.08.2019

  Železničná ulica má nový povrch

  Po technickej príprave na miestnej komunikácii obec Miloslavov začala s pokládkou asfaltového povrchu na Železničnej ulici, ktorá bola v zlom technickom stave.

   

  Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

  Obec Miloslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Miloslavov aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

  Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemku je zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

  V prípade zistenia nedodržania zákonom stanovených povinností môže byť vlastníkom pozemkov uložená pokuta.

  Vyzva_kosenie_pozemkov_Miloslavov

  Na návšteve v Starej Pazove

  Starosta obce Stará Pazova p. Djorde Radinovič nás pri príležitosti dňa obce Stará Pazova pozval na priateľskú návštevu. S obcou Stará Pazova  podpísala naša obec 4.2.2012 dohodu o spolupráci, preto sa starosta obce  Milan Baďanský spolu s predsedom športového klubu Mgr. Martinom Sitiarom zúčastnili  v dňoch  1.8. až 3.8.2019  osláv a  slávnostného zasadnutia  zastupiteľstva Starej Pazovy, na  ktorom vystúpil aj starosta  našej obce. Prihovoril sa zástupcom mesta, prítomným obyvateľom a najmä našim krajanom žijúcim v tomto meste.  Od všetkých  prinášame priateľský pozdrav pre obyvateľov našej obce.

  Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2018 získala výborný rating

  V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2018 rating 5,6 zo 6 ako výborné finančné zdravie.

  Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov v roku 2018 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

  Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
  https://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1526

  DÁTA O KVALITE OVZDUŠIA V OKOLÍ RAFINÉRIE SLOVNAFT ONLINE

  Na základe výsledkov verejnej diskusie medzi rafinériou Slovnaft a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia  Slovnaft sprístupnil  verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia umiestnených vo Vlčom hrdle, Podunajských Biskupiciach a v Rovinke. Údaje  o výskyte ozónu, SO2, NO2, NOx, PM10, CO a benzénu  sú od júla  dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):   shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis.

  Oznam – zber plastov

  Firma Marius Pedersen, ktorá zbiera v našej obci odpad oznamuje občanom, že plasty v čiernych vreciach neberú. Plasty majú byť uložené v žltom prípadne priesvitnom vreci. Musí byť jasne identifikované čo vrece obsahuje.

  Ďakujú za pochopenie.

  Projekt multifunkčného ihriska schválený !

  Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky podala Obec Miloslavov na Úrad vlády  projekt multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m s osvetlením a povrchom z umelej trávy  v areáli  športového ihriska v miestnej časti Miloslavov.

  Náš projekt bol   úspešný a  schválený s výškou odporučenej dotácie 38 000 EUR. V súčasnej dobe pripravujeme všetky potrebné podklady pre úspešnú realizáciu nového ihriska – o postupe prác budeme verejnosť informovať priebežne.

  Ilustračné foto