REFERENDUM – sobota 21.01.2023 od 7.00 do 22.00

Oznam pre občanov pre hlasovanie v REFERENDE –  sobota 21.01.2023

Referendové miestnosti budú otvorené v sobotu 21.01.2023 v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Okrsok č. 1 – budova obecného úradu, časť Alžbetin Dvor, Radničné námestie 181/1 – sála kultúrneho domu – prízemie

Ulice v okrsku číslo 1

Okrsok č. 2 – budova obecného úradu, časť Alžbetin Dvor, Radničné námestie 181/1 – zasadacia miestnosť – prízemie

Ulice v okrsku číslo 2

Okrsok č. 3 – budova kultúrneho domu, časť Miloslavov, Centrálna ulica 243/146 – 1. poschodie

Ulice v okrsku číslo 3

 

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom ihneď

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom ihneď

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Špeciálny spôsob hlasovania v referende 21.01.2023

Špeciálny spôsob hlasovania

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok

  1. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie v Senci je: 02/40202455

 

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

A, meno a priezvisko

B, rodné číslo,

C, adresa trvalého pobytu

D, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku, t.j. okres Senec

E, telefonický kontakt

 

Úprimnú sústrasť

Nie je to tak dávno, čo sme nášmu bývalému kolegovi z Obecného úradu p. Jánovi Bagyanskému s veľkou radosťou blahoželali k jeho krásnemu jubileu – 95. rokom.

Dnes nás všetkých zasiahla smutná správa – otec nášho pána starostu nás v skorých ranných hodinách navždy opustil.

Zamestnancom Obecného úradu bol neuveriteľných 32 rokov. Zároveň patril medzi najdlhšie pracujúcich obyvateľov na Slovensku. Bol a navždy pre nás ostane veľkým vzorom pracovitosti, pokory, svedomitosti a vytrvalosti.

Pán Bagyanský, odpočívajte v pokoji, nech Vaša osobnosť zostane inšpiráciou pre obyvateľov našej obce, ktorú ste po dlhé roky zveľaďovali a udržiavali s láskou a húževnatosťou. Budeme na Vás spomínať s veľkým rešpektom a úctou.

Česť Vašej pamiatke, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

Vaši kolegovia z Obecného úradu

 

Termín akustického preskúšania sirén 13. 1. 2023

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude v piatok 13. 1. 2023 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.

Bezpečnosť v areáli železničnej stanice Miloslavov – výzva obyvateľom

Na základe množiacich sa krádeží v okolitých obciach v areáloch železničných staníc prosíme najmä majiteľov osobných áut, aby v zaparkovaných vozidlách nenechávali žiadne cennosti, ako doklady, peniaze, telefón, notebooky, tašky či drahé oblečenie. Tieto veci odporúčame neukladať ani do kufra.

Ak po návrate k vozidlu zistíte, že doňho niekto násilím vnikol, alebo ho viditeľne poškodil, do auta nenastupujte, ničoho sa nedotýkajte a preverte situáciu len pohľadom, aby ste zabránili zničeniu stôp po páchateľovi. Bezodkladne v takýchto situáciách kontaktujte políciu na tel. čísle 158.

Obdobnú výzvu adresujeme aj majiteľom bicyklov odložených v prístrešku pre bicykle. Prístrešok je síce chránený zámkom a monitorovaný kamerovým systémom, avšak ani to neposkytuje 100%-nú ochranu. Svoje bicykle prosím zabezpečte podľa možnosti aj viacerými bezpečnostnými zámkami, ktoré nie je ľahké prestrihnúť. Myslite na to, že ak vlastníte drahšie značky, pre páchateľov môžu byť lákavé aj jednotlivé komponenty bicykla, ako sú napríklad kolesá, špeciálne sedadlá či detské sedačky.

Zamestnanci obecného úradu Miloslavov a Obvodné oddelenie polície vykonávajú pravidelné kontroly areálu. Priestor je monitorovaný kamerovým systémom, pričom obec plánuje posilnenie monitoringu ďalšími kamerami. Najdôležitejší element bezpečnosti je však vo vašich rukách. Myslite na prevenciu a neposkytujte zlodejom možnosti na ľahké odcudzenie vašich cenných vecí. Rovnako vás prosíme, aby ste kontaktovali políciu na čísle 158 v prípade, že si v okolí železničnej stanice všimnete pohyb podozrivých osôb alebo ste svedkom akéhokoľvek protiprávneho konania.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

„Zlatá brána otvorená…“

Aj túto krásnu pesničku si dnes pripravili prváčikovia z našej Základnej školy (ZŠ) pri slávnostnom otvorení brán nového školského pavilónu, kde pribudlo 6 nových tried.

Dnešným dňom sa končí vyučovanie našich detí vo viacerých dočasných priestoroch – Materská škola v Alžbetin Dvore, Komunitné centrum, mobilná trieda v areáli školy a bývalá zborovňa.

Dneškom sa zároveň završuje viac ako 10-ročné úsilie obce Miloslavov pri rozširovaní kapacity Základnej školy v podobe 6 stavebných objektov realizovaných v posledných rokoch.

Otvorením nového pavilónu sa nám podarilo maximálne využiť kapacitu súčasného areálu ZŠ, ktorý doplní plánovaná výstavba školskej telocvične. Obec v súčasnosti mapuje ďalšie možnosti rozširovania kapacít školy mimo aktuálneho areálu.

Každopádne, spolu so žiakmi a zamestnancami ZŠ dnes prežívame veľkú radosť z otvorenia nového pavilónu, ktorý je veľmi dôležitým míľnikom v živote našej obce.

 

 

Výzva majiteľom psov

Kvôli početným podnetom týkajúcim sa majiteľov psov si dovoľujeme požiadať všetkých chovateľov o rešpekt a ohľaduplnosť voči ostatným obyvateľom obce, najmä čo sa týka udržiavania čistoty.

Obec umiestnila na viacerých miestach odpadové kontajnery na zhromažďovanie psích výkalov a zabezpečuje pravidelné hygienické odstraňovanie ich obsahu.

Ak ste majiteľmi psov, mali by ste si byť vedomí, že znečisťovanie verejného priestranstva zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z. z.

Podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“.

Následne potom podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. f) „sa priestupku dopustí ten, kto vedie psa, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo“.

Za predmetný priestupok možno uložiť pokutu do výšky 65,- EUR.

Držiteľ psa je okrem iného povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes nachádza, pričom evidenciu vedie obec.

Viac informácií ohľadom prihlasovania psov nájdete na stránke obce: https://www.miloslavov.sk/obyvatel/dane-a-poplatky/

Ďakujeme za pochopenie.

Majitelia zbraní zbystrite pozornosť! Nezabudnite na povinnosti, ktoré treba splniť do konca januára 2023.

Od 1. februára 2022 je účinná novela zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive. Upozorňujeme držiteľov zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľov určitých druhov strelných zbraní na zmeny a aktuálne povinnosti.  

Majitelia strelných zbraní, ktorí vlastnia doposiaľ políciou neevidované zbrane, avšak držba ktorých je podmienená od 1. februára 2022 vydaním zbrojného preukazu, zbrojnej licencie a zaevidovaním, majú povinnosť v lehote do 31. januára 2023 podať žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane na príslušnom oddelení dokladov, úsek zbraní a streliva okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.

Upozorňujeme majiteľov strelných zbraní, aby vyššie uvedené povinnosti neodkladali až na posledný januárový týždeň 2023, z dôvodu možného predĺženia čakacích lehôt na podanie a ďalšie vybavenie jednotlivých žiadostí.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=majitelia-strelnych-zbrani-nezabudnite-na-povinnosti-ktore-treba-splnit-do-konca-januara-2023

BEZ_priestupku_A4

Zberný dvor otvorený v stredu 28.12.2022

Oznamujeme občanom, že zberný dvor v Miloslavove bude otvorený v mimoriadných hodinách v stredu 28. 12. 2022 v čase od 13:00 hod. do 16:00 hod. Zároveň oznamujeme, že zberný dvor bude otvorený aj v riadnom čase v sobotu 31. 12. 2022 v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod.

OZNAM O DOVOLENKE PREPRAVNEJ SLUŽBY

Vážení spoluobčania, vážení klienti prepravnej služby

Oznamujeme Vám, že prepravná služba, ktorú poskytuje občianske združenie OMAPO, bude čerpať dovolenku v dňoch od 23.12. 2022 do 6.1. 2023.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, pokoja a lásky.

 OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná

Viete, kde a s kým trávia voľný čas vaše deti?

Všetci si dobre pamätáme nepríjemný incident zo začiatku tohto roka, ktorý sa odohral v areáli družstva v našej obci a následné udalosti. Obec so školou naň okrem iného reagovali projektom „Bezpečný Miloslavov“ a vznikom pracovnej skupiny, ktorej členmi sú zamestnanci Obecného úradu, zástupcovia Policajného zboru SR, poslanci Obecného zastupiteľstva ako aj zamestnanci miestnej základnej a materskej školy.

Primárnou úlohou tejto pracovnej skupiny je príprava preventívnych opatrení v oblasti bezpečnosti v našej obci. Rovnako venuje zvýšenú pozornosť stretávaniu sa mladistvých na nevhodných či menej bezpečných miestach v obci.

Takto sme získali informácie, že deti a mládež sa opätovne stretávajú v priestoroch objektu Poľnohospodárskeho družstva Úsvit v Alžbetinom Dvore alebo v tzv. lesíku. Nie je vylúčené, že pri týchto stretnutiach dochádza ku konzumácii alkoholu, cigariet, žuvacieho tabaku či iných nebezpečných a návykových látok.

Je obdobie zvýšenej chorobnosti detí, keď sú deti viac doma. Začali sa prázdniny, čo znamená opäť viac voľného času pre deti. Preto by sme v záujme ich ochrany chceli požiadať  všetkých vás – rodičov/zákonných zástupcov detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť tomu, ako, kde a s kým trávi vaše dieťa svoj voľný čas.

Všetkým nám  ide najmä o bezpečie a zdravý vývoj našich detí. Preto pevne veríme, že toto odporúčanie prijmete s plným pochopením.

Pracovná skupina Bezpečný Miloslavov

ZMENA V ZBERE SEPAROVANÉHO ODPADU OD 1.1.2023

Na základe zmeny zákona o odpadoch sa od 1.1.2023 mení zber separovaného odpadu tak, že sa bude realizovať tzv. zber „od dverí“  t.j.  z rodinných domov/bytových domov, odkiaľ sa okrem papiera a plastu budú zbierať aj  obaly z kovu a kompozitné obaly  na báze lepenky (tetrapaky). 

Nový spôsob zberu od 1.1.2023:

Plasty, obaly z kovu a tetrapaky

  1. Rodinné domy – všetky druhy, t.j. plasty, obaly z kovu a tetrapaky, je potrebné dávať do žltých plastových vriec (doteraz určených len na plasty)
  2. Bytové domy – všetky druhy, t.j. plasty, obaly z kovu a tetrapaky, je potrebné dávať do  1100 l žltých kontajnerov  (doteraz určených len na plasty)

Systém separácie papiera zostáva tak ako doteraz, t.j. z rodinných domov z nádob určených na vývoz papiera a z bytových domov z 1100 l kontajnerov.

Zvozový kalendár na rok 2023 nájdete na webe obce:  https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi,  priebežné termíny vývozu sú aj v aplikácii Miloslavov a na webe obce v časti Kalendár udalostí.

Pošta Partner zatvorená dňa 23. 12. 2022

Oznamujeme občanom obce a zákazníkom Pošty Partner, že pošta bude dňa 23.12.2022 (piatok)  zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Oznámené zásielky si budete môcť vyzdvihnúť v utorok 27. 12. 2022.

Ďakujeme za porozumenie.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) sa zišlo na svojom 3.  zasadnutí po voľbách a zaoberalo sa najmä rozpočtom obce na rok 2023.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2023 a takisto aj rozpočet rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy. Návrh rozpočtu obce (celkový) je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 8 443 467,70  EUR, rozpočet Základnej školy vr. ŠKD  je schválený vo výdavkovej časti v sume 1 459 579 000,00 EUR a v časti vlastných príjmov vo výške 82 000,00 EUR. OZ schválilo aj programový rozpočet obce, v rámci ktorého určilo na investičné akcie obce v roku 2023 sumu  3 916 tis. EUR a sú určené na výstavbu areálu MŠ Orgovánová, rekonštrukciu Lesnej ulice a ďalších ulíc, výstavbu chodníkov, detských ihrísk, priechodov pre chodcov, športových areálov a pod.

V súvislosti s rozpočtom obce boli prijaté aj dve všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorých dopad je zapracovaný do rozpočtu:

  • VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov, ktorým sa upravila výška finančného pásma pre deti a dospelých stravujúcich sa v školskej jedálni;
  • VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce, ktoré upravilo dotáciu obce na činnosť MŠ vo výške 655 428 EUR, na školskú jedáleň 204 326,00 EUR a na školský klub detí 146 400,00 EUR.

Takisto zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Miloslavov na obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Po ukončení zasadnutia sa poslanci zúčastnili obhliadky priestorov pavilónu základnej školy, kde sa konala dňa 15.12.2022 kolaudácia. Po zimných prázdninách začne slúžiť deťom, čím sa ukončí vyučovanie v dočasných triedach.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Oznam spoločnosti Danubius Fruct – výsadbové zámery

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. ešte v tomto roku začne s budovaním ovocného sadu jabloní na nasledujúcich parcelách:

  1. v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov: „E” 1099/1, 1099/2
  2. v katastrálnom území Nová Lipnica, obec Dunajská Lužná: “E” 452/3 , 452/4

Okolie týchto pozemkov patrí medzi časté pešie rekreačné trasy občanov Miloslavova. Na priloženej mapke nájdete umiestnenie budúceho sadu.

Žltou farbou sú vyznačené najčastejšie trasy, ktorými občania obchádzajú sad Danubius Fruct. V dôsledku prác je možné, že niektoré poľné cesty budú dočasne ťažšie prechodné v dôsledku ich využitia mechanizmami.

Po geodetickom vytýčení sa preukázalo, že časť remízky na západnej strane budúceho sadu, ktorou vedie poľná cesta, je majetkom spoločnosti Danubius Fruct. V najbližších dňoch a týždňoch tam budú prebiehať limitačné práce. Spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. zabezpečila projekt náhradnej výsadby, preto zeleň pre obyvateľov nebude zmenšená, práve naopak, spoločenská hodnota nových drevín bude mnohonásobne vyššia.

Pri budovaní nového sadu bude v lokalite zvýšený pohyb mechanizmov. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

V prípade otázok prosím kontaktujte spoločnosť  Danubius Fruct s.r.o.

Oznam Danubius Fruct – poľovačka v ovocných sadoch

Oznamujeme občanom,

že v sobotu (17.12.2022) v čase od 7:30 do 15:00 bude prebiehať v sadoch spoločnosti Danubius Fruct v Miloslavove, časť Alžbetin dvor ohlásená poľovačka.

V záujme bezpečnosti a hladkého priebehu prosíme občanov, aby sa v tomto čase nezdržiavali v blízkosti našich sadov.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8. decembra 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ ) sa zišlo na svojom 1. riadnom  zasadnutí po ustanovujúcom zasadnutí  a zložení sľubov a  prerokovalo všetkých 26 bodov schváleného programu.

V úvode sa poslanci venovali ekonomickým informáciám. Príjem obce z podielových daní  bol k 30.11.2022 vo výške 1 684,5 tis. EUR, čo je 102,2 % plnenie, pričom  obec očakáva ešte príjem podielových daní za mesiac december. Na účtoch obce je reálne 927,4 tis EUR, pretože v uplynulých dňoch sa hradila faktúra za výstavbu školského pavilónu vo výške 1 321,3 tis. EUR z poplatku za rozvoj a 200 tis. z účelovej dotácie na tento účel. Dlh obce je vo výške 273,4 tis. EIR, čo predstavuje 5,74 % k bežným príjmom ( max. hranica zadĺženia je 60 % ), dlhová služba k 30.11. 2022 je vo výške 2,41 %  ( maximum je 25 % ), ukazovateľ vyjadruje pomer splátok istiny a úrokov k bežným príjmom. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2022 – Príjmy vo výške 5 773,5 tis. EUR, výdavky 3 024,8 tis. EUR – stav  nezohľadňuje zapojenie rozpočtu na úhradu investície za školský pavilón.

Projekty a projektové zámery  boli ďalším bodom programu. Na Lesnej ul. sa ukončili prekládky telekomunikačných káblov popri ceste a teraz nás čaká odstránenie stĺpov.  ZSDis začala s ukladaním elektrických vedení do zeme a postupne začne s prepájaním jednotlivých domov na nové vedenie. Upravia aj chodník pre chodcov. VO na rekonštrukciu vozovky sa končí v januári 2023. Vzhľadom na požiadavku úplnej rekonštrukcie chodníka od OU až po križovatku Lesná/Kvetná sa obec dohodla na participácii na nákladoch na výstavbu chodníka so ZSDis, ktorá tieto práce zabezpečí cez svojho zmluvného dodávateľa stavebných prác – spoločnosť DOKARO.

Výstavba pavilónu ZŠ je ukončená, dňa 15.12.2022 bude kolaudačné konanie; na chodník Lipový park – obchodné centrum bolo vydané stavené povolenie. Projekt materskej školy Orgovánová bol úspešný  a obec naň získala NFP vo výške 1,5 mil. EUR, súčasne OZ po ukončenom VO schválilo aj zmluvu so zhotoviteľom – spoločnosťou EURO-ŠTUKONZ a.s., a takisto aj zmluvu na výkon stavebného dozoru na túto stavbu so spoločnosťou Holing, s.r.o..  Viac informácií o projektoch nájdete na www.miloslavov.sk/projekty-obce

Obec má záujem o podanie ďalších troch žiadostí o NFP  – jeden z Plánu obnovy na postavený pavilón ZŠ, na obnovu a zateplenie Komunitného centra a na detské ihrisko z dotačnej schémy MPSVaR SR, čo poslanci podporili.

Na základe návrhu obecného úradu OZ schválilo plán verejného obstarávania na rok 2023.

V bytovom dome obce súp. č. 999 končil nájom na jeden byt, nájomná zmluva bola predĺžená nájomcovi: p. Nikola Havlíková.

Poslanci následne schválili použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10 079,34 Eur na odstránenie havarijného stavu VO.

Na základe návrhov predsedov novovytvorených komisií pri OZ boli zvolení členovia Komisie pre rozvoj obce, Komisie pre školstvo, Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity  a Komisie pre sociálne veci.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Termín akustického preskúšania sirén 9. 12. 2022

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude v piatok 09. 12. 2022 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.

Zmena otváracích hodín na zbernom dvore

Oznamujeme občanom, že  zberný dvor v obci Miloslavov bude od 1.12.2022 otvorený v zimnom režime –  sobota v čase od 10:00 hod. do 13:00 hod. 

Podvody pri nakupovaní cez internet

Z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci bola doručená žiadosť o zverejnenie príspevku k téme podvodom pri nakupovaní cez internet.

Podvody pri nakupovaní cez internet
Vianočné sviatky by mali byť nádherné, plné pokoja, no stresujúcim udalostiam sa nevyhneme, aj keď sa o to budeme všemožne snažiť. To, že stres a zhon v predvianočnom období prispieva k strate pozornosti vedia aj internetoví podvodníci – hackeri a preto nepodceňujte hrozby, ktoré na Vás striehnu pri nakupovaní vianočných darčekov na internete. Aby ste sa im vedeli vyhnúť uvádzame tie, ktoré sú najrozšírenejšie:

Falošné webové stránky a falošné aplikácie
Pred Vianocami podvodníci vytvárajú falošné webové stránky a aplikácie, ktoré pôsobia ako napodobeniny originálnych e-shopov a lákajú ľudí na predvianočné akcie. V skutočnosti ide len o podvod a ich obsahom je lacný falošný tovar alebo tovar, ktorý Vám po zakúpení nikdy nebude dodaný.  Preto nedôverujte e-shopom, ktoré nemajú uvedené kontaktné údaje a hodnotenia, nesťahujte si neznáme aplikácie z nedôveryhodných webov a taktiež neklikajte na reklamu ponúkajúcu tovar za podozrivo nízke ceny a reklamu obsahujúcu gramatické chyby. Pri nakupovaní cez internet si preštudujte vždy dodacie podmienky a reklamačný poriadok.

Falošné darčekové karty a kupóny
Ak dostanete prostredníctvom emailu podozrivý darčekový kupón, zväčša po kliknutí naň si môžete  do svojho zariadenia nevedomky nainštalovať počítačový program, ktorý vykonáva deštruktívnu činnosť (trojský kôň) alebo vírus, ktorý môže spôsobiť odcudzenie Vašich osobných údajov. Preto si vždy overte pravosť kupónov u spoločnosti, ktorá ich vydala.

Phishingové útoky
Najčastejšími podvodmi v internetovom svete sú emaily zaslané páchateľom, ktoré sa tvária ako zákaznícka podpora niektorého z e-shopov – tzv. phishingové útoky. Vtedy máte zaslať Vaše osobné údaje alebo číslo kreditnej karty na to, aby Vám mohli pomôcť s nákupom alebo Vašim kontom. Najlepším spôsobom ako sa vyhnúť takémuto útoku je overiť si odosielateľa tohto emailu, neotvárať a nesťahovať žiadne prílohy takéhoto emailu a predovšetkým neposkytovať žiadne zo svojich osobných údajov prostredníctvom emailu. Taktiež je veľmi dôležité mať nastavené notifikácie na prevody z účtu, aby ste mali pod dohľadom všetky Vaše prevody a v prípade zneužitia údajov viete nahlásiť útok banke a transakcie stopnúť.

 

Dočasne obmedzenie dopravy na Lesnej a Parkovej ulici dňa 3. 12. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 3. 12. 2022 od 10:00 hod. do 21:00 hod. príde k uzavretiu Lesnej ulice a Parkovej ulice pri Radničnom námestí z dôvodu konania kultúrno – spoločenského podujatia „Vianočné trhy“. Obchádzka bude možná cez Kvetnú ulicu. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:

č.tel.:       0907 711 844 (MŠ)
0917 775 632 (úrad),

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky:
– Zdravotný preukaz

K žiadosti treba priložiť:
 – životopis
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy s nástupom ihneď

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom ihneď

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Oznámenie o odstávke vody na Južnej ulici dňa 24. 11. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 24. 11. 2022 bude v čase od 9:00 – 12:00 krátka odstávka vody z dôvodu poprepájania  jednotlivých lokalít v Miloslavove na Južnej ulici (nehnuteľnosti 507, 508,515,639 až 647,649).

Za porozumenie ďakujeme.

Pošta Partner dňa 25. 11. 2022 zatvorená

Oznamujeme občanom obce a zákazníkom Pošty Partner, že pošta bude dňa 25.11.2022 (piatok)  zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Oznámené zásielky si budete môcť vyzdvihnúť v pondelok 28. 11. 2022.

Ďakujeme za porozumenie.

Ponuka práce – OMAPO – vodič sociálneho taxíka – súrne

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná, ktoré poskytuje prepravnú službu pre obyvateľov mikroregiónu Pridunajsko (Dunajská Lužná, Miloslavov, Kalinkovo, Hamuliakovo a Rovinka), hľadá súrne vodiča s preukazom B.  Bližšie informácie a podmienky sa dozviete na tel. č. 0907 365 572, ktoré Vám poskytne  p. Andrea Tesáriková – štatutárna zástupkyňa o.z. OMAPO.

Dočasné obmedzenia dopravy na Lesnej ulici – informácia

Oznamujeme občanom, že z dôvodu vykonávania stavebných prác spojených s rekonštrukciou Lesnej ulice a z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na Lesnej ulici od 18. 11. 2022. Počas realizácie prác bude premávka dočasne obmedzená a komunikácia bude zjednosmernená s vytvorením obchádzkovej trasy cez Kvetnú ulicu s výjazdom na Hlavnú. Lesná ulica bude prejazdná len v jednom smere od Hlavnej ulice po križovatku Kysucká, Kvetná ul. Po pravej strane vozovky na Lesnej ulici v časti, kde sa nenachádza chodník, bude zhotovený koridor pre chodcov.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

 

Pošta Partner dňa 18. 11. 2022 zatvorená

Oznamujeme občanom obce a zákazníkom Pošty Partner, že pošta bude dňa 18.11.2022 (piatok)  zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky.

Najbližšie otvorená pošta:
Pošta Dunajská Lužná
Štefánikov Park 216/6
900 42 Dunajská Lužná

Piatok 08:00 – 12.00, 12:30 – 16:00

Ďakujeme za porozumenie.

Podpis zmluvy – príspevok na novostavbu školského zariadenia na Orgovánovej ulici

Dnes sme na BSK podpísali dôležitú zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) vo výške 1 580 635,23 EUR za účelom realizácie projektu „Novostavba Elokovaného pracoviska k plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov“ na Orgovánovej ulici.

Tento príspevok obec získala v rámci výzvy IROP Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Bratislavským samosprávnym krajom. Zmluvu na základe poverenia starostu našej obce Milana Baďanského podpísal Ing. Marek Michlík, prednosta Obecného úradu Miloslavov (vľavo) spolu s Mgr. Jurajom Drobom, MBA, MA, predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (vpravo).

Ďakujeme všetkým  za pomoc pri príprave kvalitného projektu, ktorý pomôže zvýšiť kapacity školských zariadení pre deti v našej obci.

 

 

Výstavba vodovodu a kanalizácie na Južnej ulici – spresnenie

Dovoľujeme si vám upresniť, že v termíne od 21.10.2022 do 15.12.2022 (s konečnou úpravou do 15.01.2023) prebieha realizácia stavby „Predĺženie verejných sietí – vodovod a kanalizácia na Južnej ulici“, z ktorej vyplývajú dočasné dopravné obmedzenia pri prejazde danou ulicou a lokalitou.

Vjazd z Hlavnej ulice do Orechovej ulice bude uzatvorený. Z tohto dôvodu pre vjazd do lokality použite prosím Čerešňovú ulicu.  Majiteľov nehnuteľností na Južnej ulici, ktorých sa priamo dotýka plánovaná stavba, prosíme o aktuálne sledovanie postupu prác. Krátkodobo môže nastať situácia, kedy nebude možný prístup k nehnuteľnostiam motorovými vozidlami ale iba pešo.

Prosíme chodcov a vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť počas trvania realizácie danej stavby.

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva SR voličom pre zabezpečenie hygienicko-epidemiologických opatrení v rámci šírenia ochorenia COVID 19 vo volebných priestoroch pri voľbách do orgánov samosprávy obcí

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávy krajov v roku 2022, ktoré sa budú konať 29. 10. 2022, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča v rámci prevencie šírenia ochorenia COVID – 19 dodržiavanie všeobecných hygienicko-epidemiologických opatrení. Vo volebných priestoroch odporúča voličom pred vstupom do volebnej miestnosti dezinfekciu rúk a prekrytie horných dýchacích ciest všetkých osôb v interiéri.