Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 17. 12. 2021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  a v súvislosti s aktuálne vydanými platnými predpismi zasadal dňa 17. 12. 2021  Krízový štáb obce Miloslavov.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_17122021

Zo zasadnutia KŠ dňa 17. 12. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie aktuálne platné uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR

ZZ_2021_476_20211214
vyhlaska_306_obmedzenie_prevadzok
vyhlaska_307_hromadne_podujatia

Otvára prevádzku fitness, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP a 1 zákazník na 25 m2, zároveň ukladá povinnosťvviesť zoznam návštevníkov prevádzky a  vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a plôch prípravkami s virucídnym účinkom a obmedzuje otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Otvára prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP, vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a plôch prípravkami s virucídnym účinkom a obmedzuje otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Otvára Remeselný dvor a knižnicu v Komunitnom centre, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP, – nariaďuje umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 25 m2 plochy prevádzky, vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a plôch prípravkami s virucídnym účinkom a obmedzuje otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Otvára vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup iba osobám v režime OP, za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci hromadného podujatia budú v režime OP, budú viesť a uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania.

Ponecháva Obecný úrad v Miloslavove otvorený v stránkových hodinách pre účely vykonávania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Pre úkony, ktoré môžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie je potrebné kontaktovať jednotlivé referáty:

Referát evidencie obyvateľstva:   0917 344 632      viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.

Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný aj na emailovej a telefonickej komunikácií. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je možné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestnancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a agendu je možné vybaviť aj v rokovacej miestnosti obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843            olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková      0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185            danica.mersakova@miloslavov.sk
Ing. Oľga Rajniaková              0918 666 287            olga.rajniakova@miloslavov.sk

Ing. Mária Uhlířová                 0918 723 441            maria.ulirova@miloslavov.sk

Kontakty na referát projekty obce životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Ponecháva uzavreté všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov.

Ponecháva zberný dvor v obci Miloslavov otvorený v prevádzkových hodinách v režime základ za dodržania príslušných pandemických opatrení. Vstup a výstup na zberný dvor bude regulovaný a kontrolovaný zamestnancami.

Ponecháva Poštu Partner otvorenú v prevádzkových hodinách v režime základ za dodržania príslušných pandemických opatrení.

Nariaďuje všetkým osobám vrátane zamestnancov vo všetkých priestoroch interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

Naďalej ponecháva pozastavenú činnosť všetkých krúžkov, záujmových spoločenských činností a pod., v interiéroch budov v pôsobnosti obce Miloslavov, mimo krúžkov organizovaných základnou školou a materskou školou, ktoré sa riadia pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nariaďuje sa naďalej všetkým vedúcim zamestnancom obce Miloslavov na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime „OTP“. Za  týmto účelom vykonávajú vedúci zamestnanci pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime „OTP“.

Nariaďuje naďalej vykonávať pravidelnú dezinfekciu interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov a pravidelnú dezinfekciu zastávok autobusovej a železničnej prepravy.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky aktuálne platné opatrenia.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.decembra 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 12. tohtoročnom zasadnutí dňa 14.12.2021, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas núdzového stavu v zmysle  Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní je k 7.12.2021 vo výške 1 406  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 676 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 346 tis. EUR, čo predstavuje 8,49 % k bežným príjmom obce a dlhová služba bude k 31.12.2021 na úrovni 3,07 %  bežným príjmom.  Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  30.11.2021 sumu 1 018 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 936 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 30.11.2021.

Najdôležitejším bodom rokovania OZ bolo schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtového opatrenia č. 1/2021. Rozpočet obce na rok 2022 je určený ako vyrovnaný, pričom veľký objem prostriedkov bude určený na investičné akcie v obci – a to vo výške 2 887 tis. EUR  (rekonštrukcia Lesnej ulice, pavilón základnej školy, budova materskej školy, priechody pre chodcov, posun zastávky SAD, občerstvenie v areáli ZOR a pod.). Celkovo bude obec  spolu so základnou školou hospodáriť s príjmami a výdavkami vo výške 6 585 tis. EUR.

V záujme  riešenia nedostatočnej kapacity materskej školy v Miloslavove sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo kúpiť novú budovu s pozemkom pre účely jej využitia na tento účel a schválilo kúpnu zmluvu na túto nehnuteľnosť so spoločnosťou Willy & Black s.r.o., Bratislava. Kúpna cena celkom vr. DPH: 908 714 EUR.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ schválilo  prevzatie verejného osvetlenia  pre lokalitu RZ 8 ( PROGRESSOR s.r.o.).  Pre spoločnosť C-ON s.r.o. bol schválený zámer prenájmu majetku pre účely budovania verejného vodovodu a kanalizácie, chodníka  a verejnej komunikácie. Takisto bol schválený zámer prenájmu majetku obce  pre stavebníka Janu Valašíkovú, Dunajská Lužná.

V nadväznosti na vytvorenie nových ulíc v RZ 9 – 10 zastupiteľstvo schválilo ich pomenovanie schválením VZN č. 3/2021.

Pre potreby projektu vodovodu a kanalizácie na Záhradnej ulici schválilo OZ zmluvy o budúcich zmluvách na prevádzku vodovodu a kanalizácie  s BVS, a.s.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ďakujú všetkým zamestnancom obecného a stavebného  úradu, základnej školy a materskej školy a členom komisií za ich prácu pre obec v tomto roku a želajú všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie a elán do nového roku 2022.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Riešenie problematiky nesprávneho zastavenia a státia motorových vozidiel v obci

Vážení občania, obyvatelia obce Miloslavov,

Dňa 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Novelou zákona bola rozšírená kompetencia obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zastavením a státím vozidiel v obci Miloslavov, pristupuje obec od 1. januára 2022 k riešeniu týchto priestupkov v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov aj na svojom území. Obec eviduje pretrvávajúce problémy najmä so státím vozidiel na verejnej zeleni, na chodníkoch, na chodníkoch v obytných zónach, v nepriehľadných zákrutách a v ich tesnej blízkosti, na priechodoch pre chodcov a pod. Obraciame sa preto na občanov, obyvateľov obce, aby rešpektovali a dodržiavali platné právne predpisy a predišli tým možným sankciám.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 1.decembra 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 11. tohtoročnom zasadnutí dňa 1.12.2021, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas núdzového stavu v zmysle  Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021.

V úvode rokovania v nadväznosti na informáciu ohľadom chybného postupu obecného úradu pri zverejnení programu obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.11.2021, v záujme zachovania zákonnosti postupu orgánov samosprávy obce Miloslavov a v záujme právnej istoty obyvateľov obce v rozhodnutia prijaté orgánmi obce Miloslavov  obecné zastupiteľstvo  zrušilo uznesenia č. 171 až 209 vrátane zo dňa 23.11.2021  a prerokovalo jednotlivé body schváleného programu nanovo.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní je k 23.11.2021 vo výške 1 406  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 391 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 352 tis. EUR, čo predstavuje 8,64 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.  Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.11.2021 sumu 944 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 859 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.10.2021.

Potom sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou bolo ukončenie VO na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa pripravuje pre vysúťaženého zhotoviteľa – spoločnosť MBM-GROUP a.s. – zmluva o dielo. Posun nastal aj pri príprave stavby nového pavilónu základnej  školy, bolo vydané stavebné povolenie a prebieha nové VO na  zhotoviteľa. Od ostatného zastupiteľstva sa areáli základnej školy podarilo sponzorsky zrealizovať tiež basketbalové ihrisko a obec začala aj so zberom kuchynského odpadu v obci, skúsenosti sa priebežne vyhodnocujú.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni v materskej škole a prefinacovanie ukončenej dostavby obecného úradu a klientskeho centra z tohto zdroja.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ schválilo  prevzatie verejného osvetlenia a s tým súvisiace zmluvy o zriadení vecných bremien pre lokality RZ 1-2 (RTP 01 s.r.o.), Vínna alej (Vikinela, s.r.o., Agrobart, spol. s.r.o. a Prešporská realitná spoločnosť s.r.o.), RZ-13-I (Falbau Trade s.r.o.. Súčasne schválilo nájomnú zmluvu na pozemok obce  pre účely výstavby Prepojovacieho chodníka  Lipové námestie – OC Miloslavov pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o. Pre spoločnosť LEMONS s.r.o. bol schválený zámer prenájmu majetku pre účely budovania prípojky NN a STL a súčasne táto spoločnosť ako spoluinvestor v RZ9 a RZ 10 prispeje obci na rekonštrukciu Lesnej ulice.

nájomných domoch obce končila platnosť zmlúv dvom užívateľom: p.Karin Kepešiovej a p. Lucii Kučerovej, v oboch prípadoch došlo k schváleniu nájomných  zmlúv na ďalšie obdobie.

Obec pripravuje od 1. januára opatrenia a systém  na uplatňovanie objektívnej zodpovednosti, najmä na parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch, križovatkách a zeleni – tomuto bude predchádzať informačná kampaň, ktorá bude spustená v najbližších dňoch.

OZ schválilo pre seniorov nad 65 rokov poukážky na nákup potravín v hodnote  20 eur a poukážky v hodnote 10 eur na nákup výživových doplnkov v lekárni. Pre deti sa pripravujú Mikulášske balíčky, ktoré sa budú distribuovať v základnej a materskej škole, keďže obec nebude môcť organizovať   v najbližšej dobe žiadne podujatia a vzhľadom na nové opatrenia sa poslanci  zhodli aj na zrušení vianočných trhov  v obci.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 25. 11. 2021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  a v súvislosti s aktuálne vydanými platnými predpismi zasadal dňa 25. 11. 2021  Krízový štáb obce Miloslavov.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_25112021

Zo zasadnutia KŠ dňa 25. 11. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie aktuálne platné uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR

vyhlaska_261_hromadne_podujatia
vyhlaska_262_prekrytie_dych_ciest
vyhlaska_263_obmedzenia_prevadzok
vyhlaska_264_vstup_na pracovisko
ZZ_2021_428_20211124_nudzovy_stav

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. 11. 2021 v čase od 05.00 do 20. 00 hod ukladá zabezpečiť pre zamestnancov školy a školských zariadení potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. 11. 2021 v čase od 05.00 do 01. 00 hod nasledujúceho dňa ukladá  zabezpečiť pre zamestnancov okrem zamestnancov školy a školských zariadení, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácností, potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť.

Ponecháva Obecný úrad v Miloslavove otvorený v stránkových hodinách pre účely vykonávania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Pre úkony, ktoré môžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie je potrebné kontaktovať jednotlivé referáty:

Referát evidencie obyvateľstva:   0917 344 632      viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.

Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný aj na emailovej a telefonickej komunikácií. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je možné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestnancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a agendu je možné vybaviť aj v rokovacej miestnosti obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843            olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková      0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185            danica.mersakova@miloslavov.sk
Ing. Oľga Rajniaková              0918 666 287            olga.rajniakova@miloslavov.sk

Ing. Mária Uhlířová                 0918 723 441            maria.ulirova@miloslavov.sk

Kontakty na referát projekty obce životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Uzatvára všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov pre kolektívne športy vrátane ich servisných priestorov a zázemia.

Uzatvára všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov.

Ponecháva zberný dvor v obci Miloslavov otvorený v prevádzkových hodinách v režime „OTP“ za dodržania príslušných pandemických opatrení. Vstup a výstup na zberný dvor bude regulovaný a kontrolovaný zamestnancami.

Ponecháva Poštu Partner otvorenú v prevádzkových hodinách v režime „OTP“ za dodržania príslušných pandemických opatrení.

Nariaďuje všetkým osobám vrátane zamestnancov vo všetkých priestoroch interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

Uzatvára knižnicu v Komunitnom centre Miloslavov a zároveň prerušuje činnosť všetkých krúžkov, záujmových spoločenských činností a pod., v interiéroch budov v pôsobnosti obce Miloslavov.

Nariaďuje sa všetkým vedúcim zamestnancom obce Miloslavov na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime „OTP“. Za  týmto účelom vykonávajú vedúci zamestnanci pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime „OTP“.

Nariaďuje vykonávať pravidelnú dezinfekciu interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov a pravidelnú dezinfekciu zastávok autobusovej a železničnej prepravy.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky aktuálne platné opatrenia.

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností

Obec Miloslavov zverejňuje výzvu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach nejneskôr do 31. 1. 2022.

Vyzva_ZDS

Obec Miloslavov príjme priehradkového zamestnanca Pošty Partner Miloslavov na polovičný úväzok

Obec Miloslavov príjme priehradkového zamestnanca  Pošty Partner Miloslavov na polovičný úväzok s nástupom ihneď,  príp. dohodou

Žiadosť so životopisom treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
alebo
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

Prijímanie, resp. vydávanie všetkých druhov zásielok, poskytovanie informácií v zmysle informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov, vykonávanie činností v rámci finančného sprostredkovania a pod.

Pracovná doba: pondelok – piatok, jednozmenný režim

Požiadavky na zamestnanca:
stredoškolské vzdelanie
komunikačné zručnosti
spoľahlivosť
samostatnosť
slovný prejav
schopnosť vyjadrovania

Oznam o zmene dopravcu od 15.11.2021 pre prímestskú dopravu

Oznamujeme občanom, že od 15.11.2021 sa mení dopravca pre prímestskú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Túto dopravu bude zabezpečovať firma ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Zároveň oznamujeme občanom, že spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions s.r.o. ponúka zamestnanie – prevažne pre vodičov.

V prípade záujmu prosím prosím kontaktujte spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions s.r.o.. Všetky informácie sú v priloženom Ozname.
ARRIVA Oznam

Aktualizácia pasportu dopravného značenia v obci Miloslavov

Na základe  Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení  a doručených požiadaviek na zmenu alebo doplnenie dopravného značenia v obci Miloslavov pripravuje obec v spolupráci s odborne spôsobilou osobou aktualizáciu pasportu a projektu dopravného značenia. Návrh aktualizácie je zverejnený na webe obce www.miloslavov.sk a verejnosť  môže zasielať  pripomienky do 16.11.2021 na email :  znacenie@miloslavov.sk.   Pripomienky sa môžu týkať len  navrhovaných zmien a doplnení pasportu. Pôvodne schválený pasport dopravného značenia  nájdete na webe obce v časti Projekty obce https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

2021-10-25 02A MIL Situacia dopravneho znacenia – Alzbetin Dvor
2021-10-25 02B MIL Situacia dopravneho znacenia – Miloslavov
2020-02-20 Vyhlaska MVSR 30-2020 o dopravnom znaceni Z.z
2020-02-20 Vyhlaska MVSR 30-2020 – Plagat A3

Vykurovacia sezóna – informácie od OR HaZZ v Pezinku

Vykurovacia sezóna

Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňujú na  čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                        1 x za 6 mesiacov

Pred vykurovacou sezónou je dôležité vyčistiť vykurovací spotrebič, nastaviť ho na správny režim prevádzky. Aby spotrebič a komín neboli pri prvom zakúrení v sezóne príliš namáhané, je potrebné kúriť s menšou intenzitou.

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Obmedzenie dopravy na Orechovej ulici

Oznamujeme občanom, že dňa 2. 9. 2021 v čase od 07:30 hod do 15:30 hod príde k obmedzeniu dopravy na Orechovej ulici, parc. č. 237 z dôvodu údržby zelene. Občania môžu využiť obchádzku cez Žihľavovú alebo Čerešňovú ulicu.

Začíname so zberom kuchynského odpadu

ZAČÍNAME SO ZBEROM KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Miloslavov zavádza  od 1. septembra 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácnosti.

Zber kuchynského odpadu budú domácnosti vykonávať  do  10 litrových nádob/košíkov s kompostovateľnými vreckami, ktoré obec  bude vydávať občanom v priestoroch obecného úradu v Miloslavove v dvoch termínoch – v sobotu 21. a 28. augusta 2021 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. Pri vyzdvihnutí nádob a vreciek  sa bude potrebné preukázať občianskym preukazom.

Občania vrecká po naplnení zviažu a následne vložia  do 240 litrových zberných nádob, ktoré sa od 1.9.2021 budú nachádzať na kontajnerových stojiskách obce, a to na Športovej ulici, Jazernej ulici, na zbernom dvore a na stojiskách na odpad pri bytových domoch ( viď prehľad nižšie ).

Použité jedlé oleje  v uzavretých PET fľašiach môžu občania uložiť do nádob na zber jedlých olejov, ktoré budú umiestnené na kontajnerových stojiskách obce –  Športová ulica, Jazerná ulica a na Zbernom dvore Miloslavov.

Prehľad  rozmiestenia zberných kontajnerov na kuchynský odpad:

Čo môže byť v kuchynskom odpade: všetky zvyšky jedál, tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo káva, čaj, staré zaváraniny.

Čo nesmie byť v kuchynskom odpade: akékoľvek obaly, papierové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti.

Po 1. 9. 2021 si môžu občania vyzdvihnúť košíky s kompostovateľnými vreckami na zbernom dvore v Miloslavove v čase otváracích hodín.

Začíname so zberom kuchynského odpadu

ZAĆÍNAME SO ZBEROM KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Miloslavov zavádza  od 1. septembra 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácnosti.

Zber kuchynského odpadu budú domácnosti vykonávať  do  10 litrových nádob/košíkov s kompostovateľnými vreckami, ktoré obec  bude vydávať občanom v priestoroch obecného úradu v Miloslavove v dvoch termínoch – v sobotu 21. a 28. augusta 2021 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. Pri vyzdvihnutí nádob a vreciek  sa bude potrebné preukázať občianskym preukazom.

Občania vrecká po naplnení zviažu a následne vložia  do 240 litrových zberných nádob, ktoré sa od 1.9.2021 budú nachádzať na kontajnerových stojiskách obce, a to na Športovej ulici, Jazernej ulici, na zbernom dvore a na stojiskách na odpad pri bytových domoch ( viď prehľad nižšie ).

Použité jedlé oleje  v uzavretých PET fľašiach môžu občania uložiť do nádob na zber jedlých olejov, ktoré budú umiestnené na kontajnerových stojiskách obce –  Športová ulica, Jazerná ulica a na Zbernom dvore Miloslavov.

Prehľad  rozmiestenia zberných kontajnerov na kuchynský odpad:

Čo môže byť v kuchynskom odpade: všetky zvyšky jedál, tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo káva, čaj, staré zaváraniny.

Čo nesmie byť v kuchynskom odpade: akékoľvek obaly, papierové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti.

Po 1. 9. 2021 si môžu občania vyzdvihnúť košíky s kompostovateľnými vreckami na zbernom dvore v Miloslavove v čase otváracích hodin.

Zber_kuchynskeho_odpadu_Miloslavov
Kuchynsky_odpad_zber
KO_rozmiestnenie zberných kontajnerov_2021_Final
Infoletak_oleje

 

 

 

 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12.augusta 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 8. tohtoročnom zasadnutí dňa 12.08.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekty dostavby podkrovia základnej školy a prestavby obecného úradu vr. klientskeho centra sú skolaudované, 10.08.2021 začal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa na rekonštrukciu Lesnej ulice. Zrealizované sú práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre  pamätník pri Lipovom parku, vr. hracích prvkov v Lipovom parku. Pokračujú práce na zriadení 1 dočasnej triedy MŠ v KD Miloslavov (úprava hygienických zariadení, výdajňa stravy, zariadenie triedy).

OZ prerokovalo ekonomické informácie obce k termínu konania OZ. Príjem z podielových daní je k 31.7.2021 vo výške 881  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 376 tis. EUR.  Dlh obce do data  je vo výške 376 tis. EUR, čo predstavuje 9,23 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.07.2021 sumu 748 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 702 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.7.2021.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na realizáciu nových požiarnych okruhov v Materskej škole a Komunitnom centre a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ vyslovilo súhlas s prenájmom dvoch miestností v ZŠ na účely  základnej umeleckej školy, schválilo zmluvu  o nájme a spolupráci s ŠKO Miloslavov  pri správe športovo-rekreačných areálov obce,  vecné bremeno ZDI, a.s. v lokalite RZ12/II, zákazku na dodávku služieb pre DATALAN a.s.  na implementáciu informačného systému MEMPHIS a prepojenie registratúru na verejný portál  a zákazku na dodávku tovaru – ochranných pracovných pomôcok a materiálu pre DHZ obce pre dodávateľa: Ing. Bodó, Gabčíkovo.

K zverejnenému návrhu VZN č. 1/2021 ohľadom príspevku na úhradu nákladov na réžiu a stravovanie v školských zriadeniach neboli doručené žiadne pripomienky a OZ VZN schválilo.

OZ schválilo tiež nový  Požiarny poriadok obce Miloslavov a  návrh zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľného majetku  (pozemku o výmere 310 m2) do majetku obce po kolaudácii technickej infraštruktúry so spoločnosťou DV RZ11 s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  12.08.2021

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.júna 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 6. tohtoročnom zasadnutí dňa 24.06.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekt podkrovia základnej školy je skolaudovaný a pripravuje sa kolaudácia prestavby obecného úradu a príprava klientskeho centra.  OZ schválilo proces verejného obstarávania a návrh zmluvy pre víťaza súťaže  na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa môže začať výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania. Ukončujú sa  práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre budúci pamätník pri Lipovom parku.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 24.06.2021 vo výške 726  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 322 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 382 tis. EUR, čo predstavuje 9,38 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.05.2021 sumu 762 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 701 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov  k 20.06.2021.

OZ zobralo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2020 a schválilo Záverečný účet obce za rok 2020 a hospodárenie obce v roku 2020 bez výhrad. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 107 tis. EUR, ktorý bude použitý na tvorbu Rezervného fondu obceSúčasne sa OZ oboznámilo so správou hlavného kontrolóra a audítora k hospodáreniu obce, ktorí konštatujú, že hospodárenie obce za rok 2020 navrhujú schváliť bez výhrad.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce pre ISMONT s.r.o. a ZET INTEGRA spol s.r.o.; na prenájom majetku obce v základnej škole (výdajňa stravy)  pre víťaza súťaže a zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.. Pre ZDI, a.s. bola tiež schválená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod trafostanicou na Lesnej ulici  a zámer prenájmu obecného pozemku v miestnej časti Miloslavov – RZ12.

OZ schválilo tiež zámer prenájmu majetku z dôvodov osobitného zreteľa pre Športový klub Miloslavov (areály RSC a ZOR), na základe čoho potom bude môcť byť schválená zmluva o nájme a spolupráci medzi obcou a Športovým klubom.

Na základe splnenie podmienok zo Zásad preberania IS do majetku obce OZ schválilo prevzatie komunikácie a verejného osvetlenia v lokalite U20 do majetku obce od spoločnosti Alžbetin Dvor, s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.06.2021

Postupné zavedenie Systému kontrolovaného vstupu na zberný dvor

Oznamujeme občanom, že obec postupne začína uvádzať do prevádzky Systém kontrolovaného vstupu na zberný dvor. V 1. etape bude systém v skúšobnej (pilotnej) prevádzke od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. V tomto termíne budú mať možnosť občania nahlasovať prevádzkové informácie. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete nižšie v priloženom letáku.

SKV_zberny_dvor_letak

 

ERRATA: Spolupráca pri prieskume za účelom tvorby stratégie kultúry BSK na roky 2021 – 2027

Vážené dámy, vážení páni,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť pri vyplnení a ďalšom rozširovaní dotazníka, ktorý bude slúžiť ako participatívny nástroj pri tvorbe stratégie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja.

Ide o anonymný dotazník, ktorého vyplnenie trvá približne 10 minút. Výstupy z neho poslúžia ako podklad pri tvorbe Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027.

Na stratégii, ktorej súčasťou budú aj informácie získané na základe dotazníka, spolupracujeme s Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Dotazník bude sprístupnený do 05.07.2021. Po tomto termíne ho už žiaľ nebude možné vyplniť.

Prístupový link k dotazníku: https://fsesuniba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dT3W3vANd3kXJ4?fbclid=IwAR0yKZNLwGYJs5UFQuEtPMouZo3-O4XQZcGJ-6WQpD4vaablRafTqR81YZ0

Každý názor je pre náš cenný, a preto Vám za váš čas, ochotu a spoluprácu vopred pekne ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok či ďalších informácií nás prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
Vedúca oddelenia
Oddelenie kultúry
Bratislavský samosprávny kraj
www.bratislavskykraj.sk

Asistované sčítanie obyvateľstva – termín od 3.5.2021 do 13.6.2021

Vážení spoluobčania,
od  3.5.2021  do 13.6.2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľstva určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky.

Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci na adrese Obecný úrad Miloslavov, Radničné námestie 181/1, vstup do sály kultúrneho domu – bočný vchod, alebo požiadajte o mobilného asistenta na telefónnom  čísle 0908675406.
Sčítajte sa s pomocou asistentov a pomôžete tak našej obci a celému  Slovensku.

Viac informácií na obecnom úrade alebo na www.scitanie.sk

Informácia k asistovanému sčítaniu

Kontaktné miesto_Miloslavov_prevádzkové_hodiny

Nestaňme sa obeťou falošných asistentov sčítania

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.apríla 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí dňa 29.04.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu, príprava klientskeho centra, prestavba podkrovia základnej školy, pripravuje sa vytyčovacie konanie na chodník od Lipového námestia po obchodné centrum, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky a chodníka  na Lesnej ulici a verejné obstarávanie na dodávateľa služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 29.04.2021 vo výške 559  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 2574 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 394 tis. EUR, čo predstavuje 9,67 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.04.2021 sumu 772 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 676 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov a schválilo dodatok č. 1 k zmluve o zverení majetku obce do správy základnej školy

Na základe žiadosti nájomcov: Viera Jašurová-Verona a Edita Konečná OZ schválilo zľavy z nájmu v rámci dotácie MHSR na nájmy vo výške 50 % za mesiace január až marec 2021. Taktiež schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na nájomný byt obce pre p.Zuzanu Pukáčovú.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa ( na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce  s Ing. Richardom Vernerom, Bratislava. Súčasne  schválilo z týchto dôvodov aj ďalšie zámery na prenájom majetku obce ( pozemkov na výstavbu  IS ) pre: Západoslovenskú distribučnú, a.s.,  ISMONT s.r.o., Trnava, M.Lisú , Miloslavov a Ing. P.Špeťko a Mgr.Ing. P.Špeťko, Bratislava. Schválené zámery  budú zverejnené na webstránke obce a úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Športový klub obce požiadal obec o poskytnutie dotácie vo výške 10 000,00 EUR, ktorú OZ schválilo.

OZ sa ďalej zaoberalo návrhom KROM na postup pri zabezpečovaní služby zberu a likvidácie kuchynského odpadu s schválilo výber obstarávateľa na prípravu podmienok a realizáciu verejného obstarávania na túto službu.

K oslavám 100.výročia založenia obce OZ prerokovalo a schválilo osadenie pamätníka a úpravu námestíčka  okolo lipy pri zastávke SAD v miestnej časti Miloslavov a výber dodávateľa služby na stavebné práce na túto akciu. Takisto schválilo výber dodávateľa služby na dodávku a tlač publikácie k tomuto výročiu, v počte výtlačkov  1000 ks.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  29.04.2021

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senec – výskyt vtáčej chrípky – pásmo dohľadu 10 km

Vážení spoluobčania, na základe Veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat vydaného Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec dňa 20.04.2021 žiadame občanov chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí o nahlásenie ich počtu, najneskôr do piatka 30. apríla 2021. Obec Miloslavov sa nachádza v okruhu 10 km od ohniska nákazy vtáčej chrípky.

Nahlásiť môžete počty chovanej hydiny
na kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, prípadne telefonicky +421908675406.

Ďalej môžete údaje vhodiť do schránky pri vchode do úradu s uvedením:  meno chovateľa, adresu, telefonický kontakt počet vodnej hydiny, počet hrabavej hydiny a iné vtáctvo.

Zároveň je potrebné zabezpečiť chovy do uzavretých priestorov. Ďalšie informácie nájdete na úradnej tabuli: www.miloslavov.sk .

NARIAĎUJE:

 1. Zabezpečiť umiestnenie hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
 2. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:
  1. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,
  2. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi),
  3. voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
 3. bezodkladne oznámiť na RVPS Senec (tel. 02/45926212, 0911/900380) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
 • pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
 • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
 • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
 • akýkoľvek klinicky prejav (výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku.
 1. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou a vtákmi chovanými v zajatí, viesť si záznamy návštev chovu a dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru hydiny každej osobe, ktorá do chovu vstúpi alebo z chovu odíde.
 2. O nariadených opatreniach a o nákazovej situácii informovať občanov a chovateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu, vyvesením na úradnej tabuli obce alebo iným v mieste obvyklým spôsobom.
 3. Zvýšený dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov, predovšetkým vodných vtákov, následné vyhľadávanie mŕtvych alebo chorých vtákov, a to v prípade potreby v spolupráci s ornitologickými organizáciami a pozorovateľmi vtáctva, oznamovaním výskytu mŕtvych vtákov príslušnému orgánu – RVPS Senec.

    

ZAKAZUJE:

 1. Akékoľvek presuny živej a zabitej hydiny, vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
 2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Senec. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
 3. Vynášanie, rozhadzovanie a inú manipuláciu s použitou podstielkou, hnojom a kalom z chovov v uvedených obciach bez povolenia RVPS Senec.
 4. Konanie trhov, výstav a iné zhromažďovanie hydiny alebo iných vtákov v uvedených obciach.
 5. Vypúšťanie hydiny alebo iného vtáctva chovaného v zajatí za účelom zazverenia revírov.

 

Tieto opatrenia platia až do odvolania.

Preventívne opatrenia na úseku ochrany pred požiarmi

Z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku bola na obec Miloslavov doručená výzva k preventívným opatreniam na úseku ochrany pred požiarmi, ktorej text zverejňujeme nižšie.

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.

Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

 

Poďakovanie za účasť na sčítaní obyvateľov 2021

Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.
Účasť na sčítaní obyvateľov v našej obci bola k dátumu 31.03.2021  97,15 %, počet sčítaných je 3 816 občanov.

Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov

 

Sčítanie obyvateľstva

Vážení spoluobčania,

radi by sme Vás informovali, že k 26.03.2021 je v našej obci sčítaných 84,38 %   obyvateľov s trvalým pobytom v obci, čo je veľmi pekný výsledok.

Termín na elektronické samosčítanie však skončí  31.3.2021,  preto  Vás chceme požiadať o využitie tejto  jedinečnej možnosti – sčítať sa priamo z vašich domácností. Stačí klik na https://www.scitanie.sk/ ,  odklikať odpovede na niekoľko otázok a sčítanie je hotové.

Nezabudnite sčítať aj svoje deti do 18 rokov a prosíme, aby ste  pri sčítaní  pomohli tiež svojim rodičom, ktorí si na to možno sami netrúfnu.

Rozhodujúci dátum údajov pre sčítanie je polnoc z 31.12.2020 na 01.01.2021.

! Dôležité ! Aby bol každý správne sčítaný, je potrebné zadať na začiatku formulára každé rodné číslo samostatne. 

Po 31.3.2021 sa sčítanie bude realizovať už len na  kontaktnom mieste v budove obecného úradu, prípadne je možné obecný úrad požiadať o návštevu mobilného sčítacieho asistenta.

Uvedomme si všetci, prosím, že účasť na sčítaní je nielen našim právom, ale aj zákonnou povinnosťou. Údaje zo sčítania sú dôležité nielen pre štát, ale aj pre regionálny rozvoj a teda aj rozvoj našej obce, pretože bude mať priamy dopad na výšku podielových daní, či koeficientov v oblasti odpadov.

SČÍTAJME SA VŠETCI

Milan Baďanský
starosta obce Miloslavov

https://data.statistics.sk/sodb2021/Banner%20SODB%20pre%20web%20obce.png

Zmiernenie následkov pandemickej situácie občanom obce Miloslavov

Vážení občania,

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a na území obce Miloslavov s cieľom zmierniť následky pandemickej situácie občanom odkázaným na pomoc druhých, Vám ponúkame pomoc pri zabezpečení nevyhnutných potrieb či už vo forme nákupu potravín, hygieny, zabezpečení liekov prípadne inej adekvátnej pomoci. Stačí ak kontaktujete obecný úrad (tel.číslo: +421 907 711 830, mail: info@miloslavov.sk) v čase pondelok – piatok od 9:00 – do 13:00 hod. a naši zamestnanci Vám radi pomôžu a poskytnú pomoc a podporu.

Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.marca 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. tohtoročnom zasadnutí dňa 11.03.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu a prestavba podkrovia základnej školy a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky na Lesnej ulici.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 28.02.2021 vo výške 312  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 253 tis. EUR. Na základe informácií MF SR sa však očakáva v tomto roku  nižší výber daní a odvodov, a teda aj nižší príjem obcí. Dlh obce do data  je   vo výške 400 tis. EUR, čo predstavuje 9,82 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k  28.02.2021 podľa vyrubených rozhodnutí  vo výške  591 tis. Eur a zostatok na použitie je  753 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 636 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

Poslanci OZ zobrali na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 2/2020, ktorým sa upravil rozpočet roku 2020 podľa výsledkov čerpania k 31.12.2020 a tiež  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Na základe splnenia podmienok boli schválené zmluvy o prevzatí verejného osvetlenia v lokalite RZ 5 a RZ 8 a komunikácie v RZ 8 od spoločností  RTP 01 s.r.o. a Alžbetin Dvor s.r.o. OZ takisto schválilo zámer dočasného prenájmu pozemkov pre účely inžinierskych sietí  z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ing. Vernera, bytom Drotárska 96, Bratislava – zámer bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu  15 dní.

OZ udelilo súhlasy s kúpnou cenou na vysporiadanie hydromelioračných potrubí  na pozemkoch obce, ktorú uhradia  za obec š.p. Hydromeliorácie žiadatelia – spoločnosť Wertika s.r.o. a Reality Miloslavov s.r.o.

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov kúrenia na obecnom úrade a opravu kamerového systému pred obecným úradom.

V rámci právnej subjektivity Základnej školy sa OZ oboznámilo s hospodárením školy k 28.2.2021  a so stavom finančných prostriedkov. Súčasne schválilo pre základnú školu  6 objednávok na zakúpenie drobného hmotného majetku  do nového pavilónu základnej školy a nových priestorov v podkroví budovy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  11.03.2021

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2021

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere a je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2021 nasledovne:

110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.
V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel.čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

 

Upozornenie na podvodných asistentov sčítania !!!

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov.

MOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2019 opäť získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2019 rating 5,7 zo 6 ako výborné finančné zdravie čo je lepší rating ako za rok 2018, kedy obec dostala rating 5,6 zo 6.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov opäť v roku 2019 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508098/2019/1

 

Informácia k prevádzke zberného dvora v obci Miloslavov

Obec Miloslavov reagujúc na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.  ( ďalej len „Uznesenie vlády“ ) o obmedzení  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24.1.2021 vrátane, uzatvorila  prevádzku zberného dvora v obci  pre verejnosť s účinnosťou od 1. 1. 2021 až do odvolania. Rozhodnutie obce sa u niektorých občanov nestretlo s pochopením, pričom sa odvolávali na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. v)  Vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020   zo dňa 31. decembra 2020,  podľa ktorej sa zákaz uzatvorenia prevádzok nevzťahuje  na zberné dvory.

Za účelom posúdenia  správnosti postupu obce pri uzatvorení zberného dvora pre verejnosť  sa obec dňa 4. 1. 2021 obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, so žiadosťou o výklad –  a to, či je možné považovať cestu občana na zberný dvor za cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb –  tak, ako je to ustanovené v bode B.1.2. Uznesenia vlády.

Dňa 5. 1. 2021 obec obdržala  z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Uznesenie vlády takýto pohyb zakazuje a nie je to cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb“.

Vzhľadom k uvedenému obec Miloslavov ponecháva zberný dvor uzatvorený pre verejnosť až do odvolania – tak, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 2. 1. 2021.  Zberný dvor bude otvorený po  uplynutí obdobia zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 – 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

CP_010715_Miloslavov_Hamuliakovo

CP_102411_Bratislava_Miloslavov

CP_102410_Bratislava-Zlate_Klasy

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_7_V

Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 804 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 43, 44, 45

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stravu a núdzového stavu v zn. n. pred. vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. Septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020. (hlavné obmedzenie sa týka zákazu vychádzania od 19. Decembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod., zákaz končí uplynutím 29. decembra 2020) – celé znenie + výnimky zo zákazu a odporúčania hlavného hygienika v priloženom Uznesení Vlády SR č. 804.
ZZ_2020_386_20201217

Vestník Vlády SR, čiastku 26 vydanú 17. decembra 2020, v ktorej nájdete:

 • Vyhlášku č.43 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb – vyhláška nadobúda účinnosť dňa 21.decembra 2020.
 • Vyhlášku č.44 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR – vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020
 • Vyhlášku č.45 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí .  – Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020
 • Vyhláška č. 46 platí len pre obec Ratnovce, ktorá sa nenachádza v okrese Senec.ciastka_26_2020

Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadov je pre  separovaný zber  odpadu  ( plasty, papier, sklo, kovy a tetrapack )  zatiaľ určený len na prvý polrok. Obci sa podaril dohodnúť na 1. polrok 2021  častejší vývoz skla a kovov z veľkých kontajnerov.

Veľkým problémom je odvoz papiera, pretože nie je dosť  spracovateľských kapacít. V prípade papiera prosíme preto o  efektívne vyťažovanie kapacít domových kontajnerov – rezaním kartónov a krabíc. V prípade väčšieho množstva kartónov z domácnosti si môžete dohodnúť odber na zbernom dvore s tým, že kartóny a krabice musia  byť rozložené a zviazané.

Termíny zberu na rok 2021 budú priebežne upravené a doplnené podľa výsledkov rokovaní s organizáciou SEWA a.s. a zberovou spoločnosťou. Tieto termíny sa priebežne budú dopĺňať aj do aplikácie Miloslavov pre smartfóny.

Terminy_separovaneho_zberu_2021

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 07.12.2020 – 07.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_6_V
CP_102411_13_12_20_Bratislava_Miloslavov_
CP_102410_13_12_20_Bratislava_Zlate_Klasy_
CP_010715_13_12_20_Miloslavov_Hamuliakovo_

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 3.decembra 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nové všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2021:

č.1/2020 – zásady hospodárenia s majetkom obce;

č.2/2020 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov z dôvodu potreby úpravy jednotnej výšky príspevku na úhradu nákladov na dieťa v materskej škole – jednotný príspevok bude vo výške 50,00 EUR za 1 dieťa;

č.3/2020 – o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie z dôvodu potreby doplnenia skupiny invalidných obyvateľov a ŤZP, zjednotenia pravidiel a  zvýšenia základu príjmu pre priznávanie príspevku na stravu;

č.4/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa zvýšili niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti a takisto sa z dôvodu zvýšených nákladov na nakladanie a odvoz s biologickým odpadom sa zvýšila sadzba poplatku za nakladanie s odpadom;

č.5/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý sú obec aj prevádzkovateľ pohrebísk povinní v zmysle zákona vydať.

Na základe predchádzajúcich rokovaní zástupcov sociálnej komisie OZ schválilo zmluvu s OMAPO, o.z. na služby sociálneho taxíka na obdobie rokov 2021-2024.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom Zásad odmeňovania poslancov OZ, v ktorých sa upravili niektoré ustanovenia v súlade  s novelou zákona o obecnom zriadení a takisto po 3 rokoch upravili výšku odmeny za výkon poslaneckej činnosti na sumu 80,00 EUR.

Na základe požiadavky ŽSR OZ prerokovalo a schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s právom stavby ( parkovisko pri ŽS ).

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na nákup ochranných prostriedkov v rámci pandemických protiopatrení a schválili vymenovanie a zaradenie Ing. Andreja Karpinského na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov. OZ schválilo aj objednávku na spracovanie žiadosti  a podanie projektu na vodovod a kanalizáciu na Záhradnej ulici pre spoločnosť EUFC SK  s.r.o. Bratislava vo výške 8400,00 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ. OZ sa zíde na svojom ostatnom zasadnutí v tomto roku dňa 10.12.2020, hlavným bodom rokovania bude rozpočet obce na rok 2021.

Miloslavov  3.12.2020

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., na odstránenie stromov a iných porastov

Obci Miloslavov bola doručená výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7. 1. 2021. Výzvu zverejňujeme v plnom rozsahu.

Vyzva_ZDS_27112020