Nevyvezený zmesový komunálny odpad – informácia

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., oznamuje, že z dôvodu technickej poruchy na svojich zariadeniach nebol zabezpečený dňa 2. 1. 2024 vývoz zmesového komunálneho odpadu v niektorých častiach obce Miloslavov. Vývoz bude pokračovať aj dnes 3.1.2024.  Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Novoročný koncert gospelového zboru BLGospel dňa 6.1.2024

Obec Miloslavov srdečne pozýva všetkých obyvateľov na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 6.1.2024 o 19:00h  v sále Obecného úradu Miloslavov.

Novoročný koncert bude v prevedení gospelového zboru z Wolfsthalu – BLGospel

Tešíme sa na vás

Oznam o dovolenke prepravnej služby OMAPO

Vážení spoluobčania, vážení klienti prepravnej služby,

oznamujeme vám, že prepravná služba, ktorú poskytuje občianske združenie OMAPO, bude čerpať dovolenku v dňoch 23.12. 2023 až 2.1. 2024.

Ďakujeme za porozumenie.

Prajeme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, pokoja a lásky.

OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná

Oznam spoločnosti Danubius Fruct – poľovačka

Spoločnosť Danubius Fruct, s.r.o. oznamuje obyvateľom našej obce, že v sobotu 16.12.2023 v čase od 7:30 do 12:00 hod. bude v ovocných sadoch v Alžbetinom Dvore prebiehať ohlásená poľovačka.

V záujme bezpečnosti a hladkého priebehu prosíme občanov, aby sa v tomto čase nezdržiavali v blízkosti sadov.

Za pochopenie ďakujeme.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14. decembra 2023

Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Miloslavov sa zišlo na svojom 13. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 30.11.2023 sú vo výške 2.135 tis. EUR, čo je približne v súlade s rozpočtom  ( 2 350 tis. EUR na rok 2023 ). Stav na účtoch obce k 30.11.2023 je 2 097 tis. EUR, z toho je  985 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 112 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 582 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 70 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.10.2023 boli vo výške 1.279 tis., EUR, použitie za tento rok  zatiaľ vo výške 335 tis. EUR najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ (90 tis. EUR) rekonštrukciu Lesnej ul. (215 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra (22 tis. EUR).  Dlh obce k 30.11.2023 je vo výške 125 tis. EUR, čo predstavuje 2,5 %  k bežným príjmom obce. Z hľadiska čerpania rozpočtu k 30.11.2023, príjmy sú vo výške 6.976 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 86,5 % a výdavky  sú čerpané vo výške 3.676 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 65,9 %.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, OZ schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt telocvične v areáli ZŠ a nové verejné obstarávanie.  Obec získala príspevok na už vybudovaný pavilón ZŠ vo výške  1.174 tis. EUR, ktorý bude použitý na budovanie školských kapacít v nasledujúcom období. V rámci obnovy hracích prvkov obec dokúpila zo svojich zdrojov hracie prvky do areálov materskej školy. Do projektov boli zaradené aj tri  nové projektové zámery – rozšírenie výdajne stravy v ZŠ, detské ihrisko na Žitnej ulicinový areál základnej školy na Orgovánovej ul. OZ schválilo obstaranie projektovej dokumentácie na nadstavbu MŠ Bottova. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo tri nové VZN s účinnosťou od 1.1.2024: o miestnych daniach, o poplatku za vývoz odpadu a Zásady hospodárenia s majetkom obce. Takisto sa upravili Zásady preberania inžinierskych stavieb a sietí do majetku obce, najmä za účelom zjednodušenia postupov preberania.

Najdôležitejším bodom OZ bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2024, pričom schválilo aj rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre účely  krúžku združeniu Pontio.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: p. Pavlo Dubrovskyy, Jolana Orlíčková, Andrea Mikulicová, Andrea Klímová, Ján Jandačka a V korunách  3 s.r.o.

Na základe úspešne podanej žiadosti o NFP na refinancovanie pavilónu základnej školy obec získala dotáciu vo výške 1 174 tis. EUR, pričom OZ na zasadnutí schválilo zmluvu o poskytnutí príspevku.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Starosta obce a všetci poslanci obecného zastupiteľstva želajú všetkým obyvateľov obce Miloslavov radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2024.

Miloslavov, 14.12.2023

Obmedzenie otváracích hodín Pošty Partner dňa 14.12.2023

Dovoľujeme si vás informovať v mene Slovenskej pošty, že Pošta Partner Miloslavov bude mať vo štvrtok 14.12.2023 obmedzené otváracie hodiny z dôvodu školenia zamestnancov.

Pošta Partner bude preto v daný deň v čase od 10:00 hod. do 11:30 hod. zatvorená.

V tento deň budú otváracie hodiny nasledovné:

 • 08:00 – 10:00 hod.
 • 12:00 – 14:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Vodiči s ružovými vodičskými preukazmi POZOR!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci informuje, že dňa 31.12.2023 končí platnosť vodičským preukazom vydaným od 01.01.1993 do 30.04.2004.

Odporúčajú preto ich držiteľom, aby o ich výmenu požiadali čo najskôr a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov. Starý vodičský preukaz treba odovzdať na pracovisku Policajného zboru, kde občan požiadal o nový, najneskôr v čase vydania nového dokladu.

Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur.

Osoba staršia ako 65 rokov žiadajúca o  výmenu vodičského preukazu v štandardnej 30 dňovej lehote je oslobodená od poplatku. V zrýchlenom konaní do dvoch pracovných dní však takisto uhrádza poplatok 26 eur.

Polícia žiada občanov, aby si výmenu vodičského preukazu nenechávali na poslednú chvíľu.

Obmedzenie dopravy – Vianočné trhy Miloslavov

Oznamujeme občanom, že z dôvodu konania kultúrno-spoločenského podujatia Vianočné trhy Miloslavov, bude dňa 9. 12. 2023 v čase od 07:00 hod do 22.00 hod uzavreté Radničné námestie a obmedzená doprava na Parkovej a Lesnej ulici. Obchádzka Lesnej ulice bude možná cez Kvetnú ulicu. Trasa obchádzky bude vyznačená dopravným značením. Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Organizácia_dopravy_vianočné_trhy_2023

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9. novembra 2023

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 11. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 31.10.2023 sú vo výške 1 969 tis. EUR, čo je približne v súlade s rozpočtom  (2 350 tis. EUR na rok 2023). Stav na účtoch obce k 31.10.2023 je 2 209 tis. EUR, z toho je  237 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 971 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 899 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 162 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.10.2023 boli vo výške 1157 tis., EUR, použitie za tento rok  zatiaľ vo výške 262 tis. EUR najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ (90 tis. EUR) rekonštrukciu Lesnej ul. (142 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra (22 tis. EUR).

Dlh obce k 31.10.2023 je vo výške 130 tis. EUR, čo predstavuje 2,62 %  k bežným príjmom obce.

Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.10.2023, príjmy sú vo výške 5 848 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 72,5 % a výdavky  sú čerpané  vo výške 2 908 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 52,2 %.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce. Obec sa snaží získať spolufinancovanie na projekt telocvične v areáli ZŠ, aby mohlo byť začaté nové VO. Rekonštrukcia Lesnej ulice vr. rozšírenia Hlavnej ulice a jej napojenie na Lesnú ulicu je ukončená, pripravuje sa kolaudácia. V rámci obnovy hracích prvkov obec dokúpila zo svojich zdrojov hracie prvky na RŠC, ktoré sa bude v krátkom čase montovať  a čakáme na podpis zmluvy o príspevku na detské ihrisko na ZOR Miloslavov. Takisto bol schválený nákup hracích prvkov pre areály materskej školy v obci. Do projektov boli zaradené aj dva zámery na rozšírenie počtu tried v materskej škole Lipový park a Bottova ul.. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo tri nové VZN: o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie a o poskytovaní jednorazových darov pri príležitosti životného jubilea a významných dní obyvateľov obce.

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre účely športového krúžku pánovi Minčičovi.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: Otakar a Emília Mahútová, Ing.Peter Žemla a Jana Marečková.  Takisto schválilo odplatnú zmluvu o zriadení vecného bremena na energetické zariadenia pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.

Na základe výberu dočasnej komisie OZ schválilo prenájom obecného bytu č.3 v bytovom dome  Lipový park 404/3 pre  nájomcu: Simona Chovancová, Miloslavov.

OZ takisto schválilo vianočné poukážky pre seniorov/obyvateľov obce  nad 66 rokov vo výške 20 eur/osoba a poukážky do lekárne vo výške 10 eur/ osobu nad 66 rokov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov, 13.11.2023

Katarínska zábava 25.11.2023 o 19 hod

Obec Miloslavov vás pozýva na Katarínsku zábavu, dňa 25.11.2023 o 19 hod v sále obecného úradu (v časti Alžbetin Dvor).

Lístky si môžete zakúpiť v podateľni OÚ : 15,- Eur s večerou, 10,- Eur bez večere.

Do tanca vám zahrajú bratia Kollárovci s kapelou.

Oznam o zatvorení Pošty Partner

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov v utorok 31.10.2023 zatvorená.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská pošta, a.s.

Oznam o mimoriadnej situácii na území Bratislavského kraja

Na základe zhoršujúcej sa situácie v súvislosti s nelegálnou migráciou v lokalite Bratislavského kraja a na základe záverov zo zasadnutia Krízového štábu Okresného úradu Bratislava, konaného dňa 12.10.2023 od 10,00 hod. v súlade s § 13 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje okresný úrad Bratislava dňa 12.10.2023 o 13.00 hod. mimoriadnu situáciu na území Bratislavského kraja.

Obyvateľstvo bude o ďalšom vývoji mimoriadnej udalosti informované prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas).

Odbor krízového riadenia | Okresný úrad Senec

Pokračovanie prác na križovatke Hlavná ulica – Lesná ulica

Vážení obyvatelia,

stavebné práce na križovatke Hlavná ulica  – Lesná ulica v m.č. Alžbetin Dvor pokračujú. V dňoch 4.10.2023 až 9.10.2023 sa budú práce v tomto úseku finalizovať. V prvom kroku prebehne frézovanie existujúcej vrchnej vrstvy vozovky a následne bude zrealizovaná finálna asfaltová vrstva.

Vzhľadom na vyššie uvedené vás žiadame o rešpektovanie umiestneného dočasného dopravného značenia a pokynov osôb vykonávajúcich stavebné práce.

Ďakujeme za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prejazde spomínaným úsekom.

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku do Materskej školy s termínom nástupu 01.11.2023

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku  do Materskej školy s termínom nástupu 01.11.2023

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo e-mailom :

e-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
e-mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Oznámenie Slovenskej pošty

Vážení zákazníci,

Pošta Partner Miloslavov bude z prevádzkových dôvodov vo štvrtok 21.9.2023 poskytovať služby v čase od 8:00 hod. do 11:30 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Slovenská pošta a.s.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.septembra 2023

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 9. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: Príjmy z podielových daní ku dňu 31.8.2023 sú vo výške 1 616 tis. EUR. Stav na účtoch obce k 13.9.2023 je 1 616 tis. EUR, z toho je  107 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 509 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 223 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 980 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 162 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu.

Dlh obce k 31.7.2023 je vo výške 219 tis. EUR, čo predstavuje 4,38 %  k bežným príjmom obce. Výber poplatku za rozvoj k 31.7.2023 bol vo výške 1 129 tis. EUR, použitie poplatku bolo najmä  účel rekonštrukcie Lesnej ul. a chodníkov,  projektovú dokumentáciu  pre komunitné centrum a pod.

Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.7.2023, príjmy sú vo výške 3 838 tis. EUR a výdavky  sú čerpané  vo výške 1 863 tis. EUR. V rámci ekonomických bodov OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2023, ktorým sa upravil rozpočet obce na rok 2023 najmä z dôvodu zmeny realizovaných investícií v obci na tento rok a dopadov ukončeného verejného obstarávania  na službu vývozu odpadu.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, pri najvýznamnejšej investícii – telocvični v areáli ZŠ – obec ukončuje verejné obstarávanie a materská škola na Orgovánovej ul. je v procese  opakovaného verejného obstarávania. Prebieha záverečná etapa rekonštrukcie Lesnej ulice – rozšírenie Hlavnej ulice a jej napojenie na Lesnú ulicu. Ukončenie prác sa predpokladá v októbri. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/. V tejto súvislosti poslanci prerokovali Štúdiu predpokladaného vývoja počtu detí v základnej škole na roky 2023-2035 a prijali k nej návrh krokov na postupnú realizáciu opatrení na dokončenie existujúceho areálu základnej školy a príprave štúdie na nový areál základnej školy.

V rámci verejného obstarávania na vývoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu bol úspešný uchádzač Márius Pedersen, a,s,, s ktorým obec uzatvorí zmluvu s platnosťou do 31.12.2024.

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre spoločnosť ŠtudujAjTyIT s.r.o. na programátorský krúžok súhlas a so zámerom prenájmu časti priestorov pre Veselá veda Slovensko, o.z..

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: J. Antal, Miloslavov, V. Neupauerová a M.Macanga, Miloslavov, P. Weissová, Malinovo a T. Strelka a V. Strelková, Dunajská Lužná a M. Jandačka, Bratislava.

V súvislosti s výstavbou troch bytových jednotiek na Žihľavovej ulici OZ schválilo zmluvu o spolupráci – so stavebníkom Profi Management, s.r.o. ohľadom výstavby cestného telesa na tejto ulici.

Na základe zrealizovanej aukcie v rámci verejného obstarávania na dodávateľa plynu pre obec na roky 2024 – 2025 bola úspešná spoločnosť Torreol, s.r.o., preto OZ schválilo zmluvu s touto spoločnosťou.

V súvislosti s vysporiadaním ukončených investičných akcií – Dostavba hygienických zariadení v MŠ  a Výstavba verejného osvetlenia Lesná ul. OZ schválilo dodatky k zmluvám o dielo so spoločnosťou Domov Slovakia a.s. (zníženie ceny diela) a so spoločnosťou TRONT s.r.o – zvýšenie ceny  diela o sumu 920  EUR.

V súlade s návrhom KROM na postupné vysporiadavanie pozemkov pod cestnými telesami a chodníkmi OZ schválilo žiadosť na SPF na vysporiadanie 1. etapy – pozemkov na ulici Lesná, Wienerova alej, Čerešňová, K jazeru, Pľúca, Kysucká.  

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 14.9.2023

Odpis stavu plynomerov – 4.9.2023 – 27.9.2023

Za účelom ročného vyúčtovania budú v obci Miloslavov v termíne od 4. 9. 2023 do 27. 9. 2023 vykonávané odpočty spotreby zemného plynu pre domácnosti (fyzické osoby).

Odpočty pre spoločnosť stengl, a.s. (ktorá je poverená na výkon odpočtov spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s.) bude v obci robiť odpočtár Michal Burda. Na požiadanie sa preukáže preukazom spoločnosti stengl, a.s.

 Prosíme tiež odberateľov plynu, aby sprístupnili plynomery, pokiaľ ich majú pozamykané.

V prípade neprístupnosti plynomeru a nezastihnutia majiteľa na odbernom mieste, bude v schránke zanechaná dohoda o náhradnom termíne s kontaktom na odpočtára.

Oznam o obmedzenej prevádzke Klientskeho centra

Dovoľujeme si vás informovať, že v súvislosti s čerpaním letných dovoleniek bude v dňoch 28.8., 30.8. a 31.8.2023 (pondelok, streda, štvrtok) Klientske centrum obecného úradu fungovať v obmedzenom režime, a to nasledovne:

Pondelok, 28.8.2023 – v čase od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:45 hod. budú dostupné služby podateľne, overovanie listín a podpisov a pokladňa. Ostatné referáty sú zatvorené.

Streda, 30.8.2023 – otvorená iba podateľňa v čase od 8:00 do 9:00 hod. Ostatné referáty sú zatvorené.

Štvrtok, 31.8.2023 – otvorená iba podateľňa v čase od 8:00 do 9:00 hod. Ostatné referáty sú zatvorené.

Ďakujeme za pochopenie.

MŠ Miloslavov hľadá Pedagogického asistenta

Pedagogický asistent

Materská škola Miloslavov

Miesto práce
Obec Miloslavov

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
2023-09-01

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pedagogický asistent

Informácie o výberovom konaní

Rozsah úväzku
100%

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Stredoškolské odborné s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Znalosť práce s PC
Word, internet

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia do 31.8.2024 vďaka získanému grantu v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“. Pedagogické vzdelanie je požadované, minimálne pedagogické minimum.

Inzerujúca spoločnosť

Kontakt

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42 Miloslavov

 

Kontaktná osoba: Bc. Denisa Matušeková

Tel.: +421 917 775 632

E-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk

Odstávka elektronického rezervačného systému – informáca pre občanov

Z dôvodu naplánovanej technickej odstávky elektronického rezervačného systému Ministerstva vnútra Slovenskej republiky umožňujúceho dohodnúť si termín návštevy na oddeleniach dokladov, katastri, dopravných inšpektorátoch či pracoviskách cudzineckej polície informujeme, že v stredu 9.8.2023 a vo štvrtok 10.8.2023 je potrebné rátať s jeho nedostupnosťou a to od stredy 10.00 h do štvrtka asi 08.00 h.. Všetky naplánované rezervácie zostávajú v platnosti. Za vzniknutú situáciu sa Vám ospravedlňujeme.

Porucha BVS a ZSD – výpadok v dodávke vody

Dovoľujeme si vás informovať, že Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. eviduje výpadok elektrického prúdu na automatickej tlakovej stanici, kvôli čomu došlo k prerušeniu dodávky vody v oboch častiach obce Miloslavov.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. pracuje na odstránení poruchy.

Ďakujeme za pochopenie.

Opatrovateľky do domácnosti – voľné pracovné miesta v obci Miloslavov

Ružová záhrada, n.o. Senec hľadá súrne opatrovateľky do domácnosti seniora do obce Miloslavov – časť Alžbetin Dvor.

Pracovná doba max. 8 hodín/pracovný deň, ubytovanie nie je poskytované.

Viac informácií na telefónnom čísle: 0907799234, e-mail: ruzova.zahradano@gmail.com

 

 

Návštevníci pozor! Chráňte si svoj majetok!

Počas horúcich letných dní množstvo ľudí vyhľadáva osvieženie na kúpalisku alebo pri jazere. Neopatrnosť a nepozornosť návštevníkov však využívajú páchatelia trestnej činnosti na odcudzenie osobných vecí, ako sú peniaze, doklady, mobily, a iné cennosti. Polícia preto občanom odporúča dodržiavať nasledovné rady, ktoré pomôžu znížiť riziko krádeží:

 • neberte si so sebou zbytočné cennosti,
 • využite možnosti úschovy do bezpečnostných skriniek a trezorov, prípadne investujte do kúpy špeciálnych vreciek, ktoré neprepustia vodu a môžete sa s nimi kúpať,
 • vezmite si so sebou len potrebnú výšku finančnej hotovosti alebo platobnú kartu, ktorú viete v prípade krádeže zablokovať,
 • nenechávajte svoje veci bez dozoru voľne položené na dekách, v stanoch a karavanoch,
 • používajte pri odložení bicykla zámok a využite možnosť bezpečného odloženia bicyklov do cykloboxov.

Polícia zároveň odporúča pri motorových vozidlách riadiť sa heslom „Auto nie je výklad“. Ani pri krátkodobom opustení motorového vozidla nenechávajte v ňom odložený mobil, kabelku, ruksak, doklady a iné cenné veci. Vždy pred opustením vozidla si riadne skontrolujte jeho uzamknutie a nenechávajte pootvorené okná na vozidle. Na parkovanie by ste mali uprednostniť strážené a osvetlené parkoviská.

            V prípade, ak po návrate k vozidlu zistíte, že niekto do neho násilím vnikol, je dôležité do vozidla nenastupovať, ničoho sa nedotýkať a odcudzené veci zistiť len pohľadom, nakoľko môže dôjsť k zničeniu stôp a okamžite kontaktovať políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku do Materskej školy v Miloslavove s termínom nástupu 21.8.2023

Obec Miloslavov príjme učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s termínom nástupu 21.8.2023

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

alebo e-mailom :

e-mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
e-mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesijný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Oznam o prevádzke Klientskeho centra od 3.7. do 14.7.2023

Z dôvodu čerpania letných dovoleniek bude Klientske centrum Obecného úradu Miloslavov v termíne od 3. júla do 14. júla 2023 fungovať v nasledovnom režime:

 • Podateľňa: každý pracovný deň v čase od 8:00 do 9:00 hod.;
 • Pokladňa, overovanie dokumentov a odpady:  pondelky, stredy a štvrtky v čase od 8:00 do 12:00 hod.;
 • Evidencia obyvateľstva: ZATVORENÉ;
 • Dane, cintoríny, sociálne veci: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín (kancelária na poschodí);
 • Životné prostredie, doprava, drobné stavby: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín okrem štvrtka 13.7.2023;
 • Stavebný úrad: OTVORENÉ v štandardnom režime stránkových hodín (okrem – Ing. Danica Meršaková – dovolenka od 3.7. do 7.7.2023)

Ďakujeme za pochopenie.

Obec Miloslavov prijme priehradkového zamestnanca Pošty Partner Miloslavov na plný úväzok s nástupom ihneď

Žiadosť so životopisom prosíme podať na adrese:

Obec Miloslavov

Radničné námestie 181/1

900 42 Miloslavov

alebo e-mailom: denisa.matusekova@miloslavov.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

Prijímanie, resp. vydávanie všetkých druhov zásielok, poskytovanie informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaj produktov Pošty a jej zmluvných partnerov, a pod.

Pracovná doba: pondelok – piatok, jednozmenný režim

Požiadavky na zamestnanca:

 • stredoškolské vzdelanie
 • komunikačné zručnosti
 • spoľahlivosť
 • samostatnosť
 • zodpovednosť

POŽIAR V ROVINKE – odporúčania obyvateľom

Vážení obyvatelia obce Miloslavov,

v súvislosti s prebiehajúcim požiarom v Rovinke s vami zdieľame stanovisko Obecného úradu Rovinka:

„Pri požiari v areáli Ospri boli namerané zvýšené hodnoty škodlivých látok v ovzduší, ktoré sú spôsobené splodinami horenia, PRETO JE NEVYHNUTNÉ , ABY OBČANIA OBMEDZILI POHYB VO VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH. Rovnaké opatrenie bolo odporučené aj pre obce v spádovej oblasti v okruhu približne 30km juhojuhozápad. Zároveň v obci Rovinka bola uzatvorená celá zásahová oblasť a žiadame občanov aby sa v nej nepohybovali.“

Hoci naša obec nie je bezprostredne ohrozená, rovnako odporúčame našim občanom nepredlžovať svoj pohyb vonku, kde by ste mohli byť vystavení rizikám zo spalín. Pri vizuálnom alebo pachovom spozorovaní dymu uzavrite okná a nevetrajte.

V prípade zhoršenia situácie s priamym vplyvom na našu obec vás budeme informovať.

Ďakujeme vám za rešpektovanie vyššie uvedených odporúčaní.

OZNAM O OBMEDZENEJ PREVÁDZKE KLIENTSKEHO CENTRA

V súvislosti s prechodom na nový informačný systém miest a obcí (DCOM), a s tým spojenou migráciou všetkých údajov, bude v týždni od 12. do 16. júna výrazne obmedzená prevádzka Klientskeho centra Obecného úradu Miloslavov.

Počas úradných hodín bude možné využívať len služby podateľne, avšak bez možnosti platieb. Ostatné referáty Klientskeho centra odporúčame kontaktovať len telefonicky v prípade potreby konzultácií.

Stavebný úrad bude v danom týždni fungovať v štandardnom režime s minimálnym obmedzením v poskytovaných službách.

Ďakujeme za pochopenie.