Ochrana lesov pred požiarmi

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.  Aj keď lesy často spájame najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto obnoviteľná surovina sú ekologické a spoločenské funkcie lesa. Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie. Bez lesa a jeho produktov by človek pravdepodobne nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes.

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady.  Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán!“ Holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie porastov je za každých okolností zakázané a sankcionované! Na jednej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť veľkou rýchlosťou . Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania! 

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo –  obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby sme blahodarný zelený koberec lesa, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich ekonomických strát.

OR HaZZ v Pezinku
Oddelenie požiarnej prevencie

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9. marca 2023

Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Miloslavov sa zišlo na svojom 2.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 28.2.2023 vo výške 1 568 tis. EUR, z toho je 930 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 246 tis. EUR, poplatok za rozvoj 520 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR ).

Za mesiace január a február obec obdržala zo štátneho rozpočtu podielové dane vo výške 518 tis. EUR, čo predstavuje 28,13 % z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.01.2023 vo výške 261 tis. EUR, čo je 5,22 % k bežným príjmom obce. Príjmy obce k 28.2.2023 sú vo výške 1 346 tis. EUR a výdavky sú čerpané v sume 478 tis. EUR. Stav poplatku za rozvoj k 28.2.2023 je vo výške 520 tis. EUR, čerpanie vo výške 7 tis. EUR (prípojky EE a zamerania k projektom).

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce. Najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ulici ide do opakovaného verejného obstarávania, pretože zhotoviteľ odstúpil od zmluvy s obcou. Ďalej prebieha rekonštrukcia Lesnej ulice – ukončenie  prekládky EE do zeme, odstránenie stĺpov  a výstavba časti chodníkov. Ukončilo sa verejné obstarávanie na verejné osvetlenie a  samotnú komunikáciu na Lesnej ulici, s víťazmi obec uzatvorí zmluvy. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo postup obce pri dočasných prenájmoch pozemkov a žiadostiach o vecné bremeno na pozemky obce z dôvodu prechodu, prejazdu a uloženia inžinierskych sietí – návrh všeobecne záväzného nariadenia bude vyvesený na úradnej tabuli obce a webe obce. Súčasne OZ schválilo prevzatie komunikácií, verejného osvetlenia a pozemku v RZ 8 od spoločnosti Reality Miloslavov s.r.o.

Na základe ukončených verejných obstarávaní zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmluvy: so spoločnosťou Eurovia SK a.s. na rekonštrukciu Lesnej ulice, so spoločnosťou Domov Slovakia a.s. na dostavbu hygienických zariadení pre MŠ, so spoločnosťou Holing s.r.o. na spracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu Komunitného centra a na služby stavebného dozora,

Po prehodnotení plnenia podmienok nájmov v nájomných bytoch obce OZ schválilo predĺženie nájmu o ďalšie tri roky pre p. Petra Šuliaka a p. Janu Babačovú.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ.

 

 

 

 

Oznam o prerušovaných výpadkoch častí verejného osvetlenia v Alžbetinom Dvore

Informujeme občanov, že v miestnej časti Alžbetin Dvor dochádza k výpadkom častí verejného osvetlenia z dôvodu uloženia nadzemného elektrického vedenia do zeme v súvislosti s rekonštrukciou Lesnej ulice. Súčasťou prác je aj odstránenie pôvodného verejného osvetlenia na Lesnej ulici a vybudovanie nového verejného osvetlenia. Obec sa snaží zabezpečiť prepojenie jednotlivých okruhov tak, aby bolo verejné osvetlenie mimo Lesnej ulice funkčné. Na Lesnej ulici obec plánuje alternatívny spôsob osvetlenia do doby, kým nebude vybudované nové verejné osvetlenie. Výpadky sa môžu týkať ulíc Nová, Kvetná, Športová, Parková, Hlavná, Centrálna, Štvrtocká, Kukučínova, Bottova, Rúfusova, Šamorínska, Liptovská, Čerešňová.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Orez vetrolamu na Sládkovičovej ulici – 08.03.2023

Spoločnosť Danubius Fruct si dovoľuje oznámiť susedom na Sládkovičovej ulici, že dnes, t.j. 08.03.2023, bude prebiehať orez vetrolamov v ovocných sadoch, ktoré lemujú túto ulicu. Prosíme o zvýšenú pozornosť pri presune. Vopred ďakujeme za porozumenie

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8. februára 2023

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 1.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom je stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 3.2.2023 vo výške 1 047 tis. EUR, z toho je 859 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 246 tis. EUR., poplatok za rozvoj 406 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR ). Za mesiac január obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 271 tis. EUR, rozpočtovaná výška na rok 2023  je 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.12.2022 vo výške 261 tis. EUR, čo je 5,61 % k bežným príjmom obce a dlhová služba bola na úrovni 2,65 %.

Obec v uplynulom roku poskytla základnej škole ako samostatnej právnickej osobe  dotáciu na financovanie ŠKD vo výške 154 tis. EUR a príspevok na stravu v ZŠ vo výške 24 tis. EUR. Ostatné dotácie a granty iným subjektom v obci predstavovali v roku 2022 sumu 24 tis. EUR.

Poslanci prerokovali aj prehľad tvorby a čerpania prostriedkov poplatku za rozvoj za roky 2017 – 2022, z čoho  jednoznačne vyplýva, že viac ako 80 % zo sumy poplatku bolo použitých na rozvoj základného školstva a predškolských zariadení v obci a len necelých 19 % na ostatné projekty ( priechody, ihriská zeleň a pod. ). Celkovo obec použila 3 558 tis. EUR z poplatku za rozvoj – a to 1 866 tis. EUR na investície do rozšírenia kapacít základnej školy, 1 021 tis. EUR na investície do rozšírenia kapacít materskej školy a 671 tis. na ostatné projekty.

Podstatná časť rokovania bola venovaná projektom a projektovým zámerom obce, najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ul. ide do realizácie a takisto prebieha rekonštrukcia Lesnej ulice – momentálne prekládky a časť chodníkov. Nasledovať bude verejné osvetlenie a samotná komunikácia. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorú poslanci zobrali na vedomie a takisto schválili nové Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu ich zosúladenia s novelou zákona o obecnom zriadení.

OZ ďalej schválilo zmluvu o odňatí nepotrebného majetku obce zo správy základnej školy, zámer verejného obstarávania dodávateľov potravín pre školskú jedáleň, dodatok č.7 k zmluve o dodávke EE  na nové odberné miesto ZOR Miloslavov, dodatok č. 2 k zmluve na sociálny taxík ( OMAPO ), nájomnú zmluvu na nájomný byt pre p.Júliusa Egyeda, zmluvy o budúcich zmluvách na zriadenie vecných bremien – pripojenie vodovodu a kanalizácie pre p. Petra Mahúta a p. Janu Jurištovú  a úpravu zmluvného vzťahu s právnikom obce – advokátkou JUDr. Soňou Gaškovou.

V závere OZ zvolilo dvoch nových členov komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity, komisie pre sociálne veci a ustanovilo redakčnú radu občasníka Spravodajca Obce Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Porucha verejného osvetlenia

Milí obyvatelia, na Hlavnej a Centrálnej ulici došlo k poruche verejného osvetlenia. Aj napriek tomu, že je vypnutý hlavný istič, svetlá svietia. Zisťujeme príčinu poruchy. Ďakujeme za pochopenie.

Pohybové aktivity pre našich mladých

S podporou Bratislavského samosprávneho kraja a Obce Miloslavov v kultúrnej sále obecného úradu dvakrát prebehli tzv. stabilizačné tréningy pod vedením trénerky Martiny Antalíkovej.

Po krátkej diagnostike pohybového aparátu sa naši tínedžeri pustili do práce. Zoznámili sa s balančnou pomôckou BOSU, senzomotorickým vankúšikom, odporovými gumami a so základnými cvikmi s týmito pomôckami. Pozapájali všetky svaly chrbta, brucha, nôh a rúk. Najnáročnejšie to pre nich bolo so zapojením stredu tela – s brušnými a chrbtovými svalmi. Na konci cvičenia si vyskúšali krátky funkčný tréning v intervale 30s/20s.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili.

Mimoriadna zmena stránkových hodín oddelenia daní

Vážení obyvatelia,

kvôli blížiacemu sa poslednému termínu na podávanie daňových priznaní za daň z nehnuteľností, ktorý pripadá na 31. január 2023, bude naše oddelenie daní otvorené v mimoriadnom režime.

Pondelok 30. januára 2023 – štandardný stránkový deň Obecného a Stavebného úradu, vrátane oddelenia daní – 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:45

Utorok 31. januára 2023 – mimoriadny stránkový deň ODDELENIA DANÍ8:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

Streda 1. februára 2023 – stránkový deň Obecného a Stavebného úradu; ODDELENIE DANÍ BUDE ZATVORENÉ

V ďalších dňoch bude Obecný a Stavebný úrad fungovať v štandardnom režime otváracích hodín.

Ďakujeme za pochopenie.

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom ihneď

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom ihneď

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov

mail: denisa.matusekova@miloslavov.sk
mail: monika.neupauerova@msmiloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 775 632 (úrad),
0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 138/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Majitelia zbraní zbystrite pozornosť! Nezabudnite na povinnosti, ktoré treba splniť do konca januára 2023.

Od 1. februára 2022 je účinná novela zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive. Upozorňujeme držiteľov zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľov určitých druhov strelných zbraní na zmeny a aktuálne povinnosti.  

Majitelia strelných zbraní, ktorí vlastnia doposiaľ políciou neevidované zbrane, avšak držba ktorých je podmienená od 1. februára 2022 vydaním zbrojného preukazu, zbrojnej licencie a zaevidovaním, majú povinnosť v lehote do 31. januára 2023 podať žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane na príslušnom oddelení dokladov, úsek zbraní a streliva okresného riaditeľstva Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného pobytu.

Upozorňujeme majiteľov strelných zbraní, aby vyššie uvedené povinnosti neodkladali až na posledný januárový týždeň 2023, z dôvodu možného predĺženia čakacích lehôt na podanie a ďalšie vybavenie jednotlivých žiadostí.

Viac informácií nájdete na stránke https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=majitelia-strelnych-zbrani-nezabudnite-na-povinnosti-ktore-treba-splnit-do-konca-januara-2023

BEZ_priestupku_A4

OZNAM O DOVOLENKE PREPRAVNEJ SLUŽBY

Vážení spoluobčania, vážení klienti prepravnej služby

Oznamujeme Vám, že prepravná služba, ktorú poskytuje občianske združenie OMAPO, bude čerpať dovolenku v dňoch od 23.12. 2022 do 6.1. 2023.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, pokoja a lásky.

 OMAPO, občianske združenie, Dunajská Lužná

Viete, kde a s kým trávia voľný čas vaše deti?

Všetci si dobre pamätáme nepríjemný incident zo začiatku tohto roka, ktorý sa odohral v areáli družstva v našej obci a následné udalosti. Obec so školou naň okrem iného reagovali projektom „Bezpečný Miloslavov“ a vznikom pracovnej skupiny, ktorej členmi sú zamestnanci Obecného úradu, zástupcovia Policajného zboru SR, poslanci Obecného zastupiteľstva ako aj zamestnanci miestnej základnej a materskej školy.

Primárnou úlohou tejto pracovnej skupiny je príprava preventívnych opatrení v oblasti bezpečnosti v našej obci. Rovnako venuje zvýšenú pozornosť stretávaniu sa mladistvých na nevhodných či menej bezpečných miestach v obci.

Takto sme získali informácie, že deti a mládež sa opätovne stretávajú v priestoroch objektu Poľnohospodárskeho družstva Úsvit v Alžbetinom Dvore alebo v tzv. lesíku. Nie je vylúčené, že pri týchto stretnutiach dochádza ku konzumácii alkoholu, cigariet, žuvacieho tabaku či iných nebezpečných a návykových látok.

Je obdobie zvýšenej chorobnosti detí, keď sú deti viac doma. Začali sa prázdniny, čo znamená opäť viac voľného času pre deti. Preto by sme v záujme ich ochrany chceli požiadať  všetkých vás – rodičov/zákonných zástupcov detí, aby ste venovali zvýšenú pozornosť tomu, ako, kde a s kým trávi vaše dieťa svoj voľný čas.

Všetkým nám  ide najmä o bezpečie a zdravý vývoj našich detí. Preto pevne veríme, že toto odporúčanie prijmete s plným pochopením.

Pracovná skupina Bezpečný Miloslavov

Pošta Partner zatvorená dňa 23. 12. 2022

Oznamujeme občanom obce a zákazníkom Pošty Partner, že pošta bude dňa 23.12.2022 (piatok)  zatvorená z prevádzkových dôvodov.

Oznámené zásielky si budete môcť vyzdvihnúť v utorok 27. 12. 2022.

Ďakujeme za porozumenie.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) sa zišlo na svojom 3.  zasadnutí po voľbách a zaoberalo sa najmä rozpočtom obce na rok 2023.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2023 a takisto aj rozpočet rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy. Návrh rozpočtu obce (celkový) je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 8 443 467,70  EUR, rozpočet Základnej školy vr. ŠKD  je schválený vo výdavkovej časti v sume 1 459 579 000,00 EUR a v časti vlastných príjmov vo výške 82 000,00 EUR. OZ schválilo aj programový rozpočet obce, v rámci ktorého určilo na investičné akcie obce v roku 2023 sumu  3 916 tis. EUR a sú určené na výstavbu areálu MŠ Orgovánová, rekonštrukciu Lesnej ulice a ďalších ulíc, výstavbu chodníkov, detských ihrísk, priechodov pre chodcov, športových areálov a pod.

V súvislosti s rozpočtom obce boli prijaté aj dve všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorých dopad je zapracovaný do rozpočtu:

  • VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov, ktorým sa upravila výška finančného pásma pre deti a dospelých stravujúcich sa v školskej jedálni;
  • VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce, ktoré upravilo dotáciu obce na činnosť MŠ vo výške 655 428 EUR, na školskú jedáleň 204 326,00 EUR a na školský klub detí 146 400,00 EUR.

Takisto zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Miloslavov na obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Po ukončení zasadnutia sa poslanci zúčastnili obhliadky priestorov pavilónu základnej školy, kde sa konala dňa 15.12.2022 kolaudácia. Po zimných prázdninách začne slúžiť deťom, čím sa ukončí vyučovanie v dočasných triedach.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Oznam spoločnosti Danubius Fruct – výsadbové zámery

Dovoľujeme si vás informovať, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. ešte v tomto roku začne s budovaním ovocného sadu jabloní na nasledujúcich parcelách:

  1. v katastrálnom území Miloslavov, obec Miloslavov: „E” 1099/1, 1099/2
  2. v katastrálnom území Nová Lipnica, obec Dunajská Lužná: “E” 452/3 , 452/4

Okolie týchto pozemkov patrí medzi časté pešie rekreačné trasy občanov Miloslavova. Na priloženej mapke nájdete umiestnenie budúceho sadu.

Žltou farbou sú vyznačené najčastejšie trasy, ktorými občania obchádzajú sad Danubius Fruct. V dôsledku prác je možné, že niektoré poľné cesty budú dočasne ťažšie prechodné v dôsledku ich využitia mechanizmami.

Po geodetickom vytýčení sa preukázalo, že časť remízky na západnej strane budúceho sadu, ktorou vedie poľná cesta, je majetkom spoločnosti Danubius Fruct. V najbližších dňoch a týždňoch tam budú prebiehať limitačné práce. Spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. zabezpečila projekt náhradnej výsadby, preto zeleň pre obyvateľov nebude zmenšená, práve naopak, spoločenská hodnota nových drevín bude mnohonásobne vyššia.

Pri budovaní nového sadu bude v lokalite zvýšený pohyb mechanizmov. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

V prípade otázok prosím kontaktujte spoločnosť  Danubius Fruct s.r.o.

Oznam Danubius Fruct – poľovačka v ovocných sadoch

Oznamujeme občanom,

že v sobotu (17.12.2022) v čase od 7:30 do 15:00 bude prebiehať v sadoch spoločnosti Danubius Fruct v Miloslavove, časť Alžbetin dvor ohlásená poľovačka.

V záujme bezpečnosti a hladkého priebehu prosíme občanov, aby sa v tomto čase nezdržiavali v blízkosti našich sadov.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8. decembra 2022

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ ) sa zišlo na svojom 1. riadnom  zasadnutí po ustanovujúcom zasadnutí  a zložení sľubov a  prerokovalo všetkých 26 bodov schváleného programu.

V úvode sa poslanci venovali ekonomickým informáciám. Príjem obce z podielových daní  bol k 30.11.2022 vo výške 1 684,5 tis. EUR, čo je 102,2 % plnenie, pričom  obec očakáva ešte príjem podielových daní za mesiac december. Na účtoch obce je reálne 927,4 tis EUR, pretože v uplynulých dňoch sa hradila faktúra za výstavbu školského pavilónu vo výške 1 321,3 tis. EUR z poplatku za rozvoj a 200 tis. z účelovej dotácie na tento účel. Dlh obce je vo výške 273,4 tis. EIR, čo predstavuje 5,74 % k bežným príjmom ( max. hranica zadĺženia je 60 % ), dlhová služba k 30.11. 2022 je vo výške 2,41 %  ( maximum je 25 % ), ukazovateľ vyjadruje pomer splátok istiny a úrokov k bežným príjmom. Čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2022 – Príjmy vo výške 5 773,5 tis. EUR, výdavky 3 024,8 tis. EUR – stav  nezohľadňuje zapojenie rozpočtu na úhradu investície za školský pavilón.

Projekty a projektové zámery  boli ďalším bodom programu. Na Lesnej ul. sa ukončili prekládky telekomunikačných káblov popri ceste a teraz nás čaká odstránenie stĺpov.  ZSDis začala s ukladaním elektrických vedení do zeme a postupne začne s prepájaním jednotlivých domov na nové vedenie. Upravia aj chodník pre chodcov. VO na rekonštrukciu vozovky sa končí v januári 2023. Vzhľadom na požiadavku úplnej rekonštrukcie chodníka od OU až po križovatku Lesná/Kvetná sa obec dohodla na participácii na nákladoch na výstavbu chodníka so ZSDis, ktorá tieto práce zabezpečí cez svojho zmluvného dodávateľa stavebných prác – spoločnosť DOKARO.

Výstavba pavilónu ZŠ je ukončená, dňa 15.12.2022 bude kolaudačné konanie; na chodník Lipový park – obchodné centrum bolo vydané stavené povolenie. Projekt materskej školy Orgovánová bol úspešný  a obec naň získala NFP vo výške 1,5 mil. EUR, súčasne OZ po ukončenom VO schválilo aj zmluvu so zhotoviteľom – spoločnosťou EURO-ŠTUKONZ a.s., a takisto aj zmluvu na výkon stavebného dozoru na túto stavbu so spoločnosťou Holing, s.r.o..  Viac informácií o projektoch nájdete na www.miloslavov.sk/projekty-obce

Obec má záujem o podanie ďalších troch žiadostí o NFP  – jeden z Plánu obnovy na postavený pavilón ZŠ, na obnovu a zateplenie Komunitného centra a na detské ihrisko z dotačnej schémy MPSVaR SR, čo poslanci podporili.

Na základe návrhu obecného úradu OZ schválilo plán verejného obstarávania na rok 2023.

V bytovom dome obce súp. č. 999 končil nájom na jeden byt, nájomná zmluva bola predĺžená nájomcovi: p. Nikola Havlíková.

Poslanci následne schválili použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 10 079,34 Eur na odstránenie havarijného stavu VO.

Na základe návrhov predsedov novovytvorených komisií pri OZ boli zvolení členovia Komisie pre rozvoj obce, Komisie pre školstvo, Komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity  a Komisie pre sociálne veci.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.