Desatoro bezpečného seniora

  Desatoro bezpečného seniora

  1. Nenaletím na „výhodný“ nákup
   Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom v kúpnej zmluve, aby som sa vyhol ďalším zbytočným platbám.
  1. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom
   Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek dôveryhodne, vždy si overím pravdivosť ich slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma, alebo na ulici.
  1. Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov mojich blízkych
   Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu. Hovor blízkemu vždy vytáčam sám, nenechám to spraviť cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.
  1. Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma okradol
   Ani v prípade, ak sa preukáže odznakom alebo preukazom – môžu byť falošné. Ak ho nepoznám, nechávam ho za dverami.
  1. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku
   Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu cudziemu, kde sú uložené, ani koľko peňazí mám doma alebo v banke.
  1. Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom
   Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne vyslali konkrétneho úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu, kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.
  1. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat
   Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka ako pomoc pre seba, okamžite volám vnukovi, aj vtedy ak by mi jeho kamarát tvrdil, že vnuk leží zranený v nemocnici.
  1. Nenaletím na falošné zdravotné problémy cudzích ľudí
   Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných problémoch seba alebo svojho blízkeho, nenaletím a nedávam žiadne peniaze cudzím.
  1. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom
   Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich svoje peniaze, ani im nerozmieňam a za žiadnych okolností im neukazujem, kde držím svoju hotovosť.
  1. Nenastupujem cudzím do auta
   Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť s cestou, nikdy k nim nesadnem do auta a nenechám sa okradnúť alebo ublížiť si.

  Dôležité telefónne čísla:

  Polícia                  158

  Senior linka        0800 172 500, 0908 798 786

  Nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov

  V obci Miloslavov pribudli nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov. Za podnet a nápad ďakujeme JUDr. Miroslavovi Sidorovi a za bezodplatnú realizáciu spoločnosti Talajka s.r.o.

  Zasadnutie Regionálneho združenia Podunajskej oblasti

  Naša obec dnes privítala na spoločnom zasadnutí štyri desiatky starostov a zástupcov obcí združených v Regionálnom združení Podunajskej oblasti, ktoré je platformou na výmenu skúseností, koordináciu spolupráce či určenie spoločného postupu obcí  vo veciach spoločného záujmu.

  Na dnešnom zasadnutí  diskutujeme a riešime spoluprácu pri aktivitách programu Efektívna verejná správa, SMART riešenia pre samosprávu, možnostiach podpory športu v regióne, opatreniach na ochranu detí  pred násilím či prevencie kriminality v regióne. Jednotlivé témy odborne zastrešujú pozvaní  hostia z ministerstva vnútra,  ústredia úradu práce,  občianskych združení a Bratislavského futbalového zväzu.

  Milan Baďanský, starosta

   

  Vykurovacie obdobie – povinnosti vlastníkov

  Vykurovacia sezóna
  Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
  Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
  Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                         1 x za 6 mesiacov

  Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov odporúčame zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

  mjr. Ing. Dana Škvarková
  OR HaZZ v Pezinku

  Osadenie nových stojanov na bicykle v obci Miloslavov

  Obec Miloslavov v týchto dňoch osadila nové stojany na bicykle pred Partner poštou v časti Miloslavov, v Rekreačno-športovom centre a na cintoríne v časti Miloslavov.
  Ďalšie stojany na bicykle budú osadené aj na železničnej stanici.

  Kanalizácia nie je odpadkový kôš – 19.november Svetový deň toaliet

  Čo nepatrí do verejnej kanalizácie?

  Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že takýto odpad likvidujete v kanalizácií, vystavujete ju viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (mastnota, šupky, drvina…) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so zápachom. Už pravidelnej v jesenných mesiacoch dochádza v niektorých lokalitách, kde sú domáci výrobcovia vína k upchaniu kanalizácie vylisovanými hroznovými šupkami.

  6 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a plne funkčná:

  1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t.j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier.
  2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky do kanalizácie nepatria! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  3. Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbierajte do samostatných plastových nádob, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. Ostatné tuky ako aj masť po varení patria do smetného koša, a teda do komunálneho odpadu.
  4. Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny či polievky nevylievajte do kanalizácie. Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
  5. Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia alebo na obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
  6. Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte, ale doneste ich do lekární a nemocníc.

  Kanalizácia nie je verejná skládka ani smetisko. Je potrebné sa správať zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržania uvedených zásad. Nie vždy je totiž možné odstrániť poruchu (miesto upchania) bez rozkopávkových prác.

   

  Zmena organizácie dopravy na Kysuckej ulici

  Oznamujeme občanom, že dňa 23. 9. 2019 došlo k zmene organizácie dopravy na Kysuckej ulici, ktorá bola zjednosmernená od Lesnej ulice. Zmena vychádza zo schváleného pasportu dopravného značenia v obci. Úpravou organizácie dopravy predchádzame tiež kolíznym situáciám na miestnej komunikácií, ktorá svojou šírkou nespĺňa podmienky obojsmernej dopravy.

  Náhľad zmeny organizácie dopravy – Kysucká ul. 

  Spätný zber pneumatík v obci Miloslavov

  Oznamujeme občanom obce, že obec Miloslavov podpísala zmluvu so spoločnosťou ELT Management Company s.r.o. („ELTMA“) čím sa zaradila do siete zberných miest na spätný zber pneumatík. Pneumatiky môžu občania odovzdať na zbernom dvore bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez ráfikov a diskov. Obec, ako prevádzkovateľ zberného miesta, má právo prevzatie pneumatík odmietnuť pri nedodržaní všeobecných podmienok prevádzky zberných miest  alebo za takých okolností, keď možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky pochádzajú priamo od konečného používateľa.

  ELTMA_vseobecne_podmienky_prevadzky

  Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

  Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

  Povinnosti vlastníka studne

  Obec Miloslavov, ako orgán štátnej vodnej správy, Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia  § 80 d ods.3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

  Podľa vyššie uvedeného ustanovenia vodného zákona práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s platným vodným zákonom, účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31.decembra 2020 uviesť povolenia do súladu s platným vodným zákonom, inak povolenia strácajú platnosť.

        Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona sa povolenie na odber podzemných vôd vydáva najviac na 10 rokov. Povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom 31.decembra 2020.

  Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých sa to týka, naďalej plánuje odoberať podzemné vody (odber vody zo studne), je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

  Príslušným orgánom štátnej vodnej správy je:

  • Obec Miloslavov, ak sa jedná o povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné využitie na potreby jednotlivých občanov (domácností), t. j. povolenie vydávané pre fyzické osoby (odber vody z domovej studne pre rodinné domy, rekreačné chaty alebo ako úžitková voda v k. ú. Miloslavov).
  • Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre právnické osoby (t. j. povolenie na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospod. objekty, skupinové vodovody – samospády pre viac rodinných domov a pod.)

       Podľa platného vodného zákona, každá fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá má studňu a chce ju aj naďalej užívať na odber podzemnej vody, t. j. pre pitné účely alebo úžitkové, musí do 31. decembra 2020 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd. Týka sa to všetkých, ktorí majú povolenie na odber podzemnej vody na dobu neurčitú alebo nemajú povolenie vôbec.

  Na základe žiadosti bude vydané nové povolenie na odber podzemnej vody na dobu 10 rokov. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na Stavebnom úrade u Bc. Michaely Slobodovej a na webovej stránke obce v sekcii Obyvateľ – Stavebný úrad, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti k vydaniu povolenia.

  Bližšie informácie poskytne Bc. Michaela Slobodová na Stavebnom úrade Miloslavov počas stránkových dní, č.t.: 0918 666 287, mail: michaela.slobodova@miloslavov.sk

   Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

  Podľa  § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

  Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

  Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

  Podľa § 36 ods. 4  vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

  Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

  Nove_povinnosti_vlastnikov_studni_a_zump

  Prečo je poľné hnojisko v miestnej časti Miloslavov problém?

  Poľné hnojisko je umiestnené na pozemku Slovenského pozemkového fondu (SPF)  a súhlas na jeho zriadenie bol vydaný v roku 1988 Okresnou štátnou veterinárnou správou. Užívateľom hnojiska je od roku 2005 AGRO Malinovo, a.s. na základe nájomnej zmluvy s SPF.

  V roku 2009 boli Územným plánom obce Miloslavov zaradené na bytovú výstavbu nové rozvojové zóny – vrátane území v blízkosti poľného hnojiska. Následne, v roku 2011, nový starosta obce Milan Baďanský oslovil listom všetkých developerov a majiteľov pozemkov z tejto oblasti a upozornil ich na existenciu poľného hnojiska a možnosť negatívneho vplyvu na bývanie v tejto časti. Súčasne požiadal aj SIŽP o preverenie zákonnosti prevádzky hnojiska a možného úniku škodlivých látok, pričom SIŽP nezistila porušenie zákonov. Starosta takisto požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  (RÚVZ ) o posúdenie vplyvov biologických faktorov z hnojiska na obytnú zástavbu. RUVZ vo svojom stanovisku uviedol, že ochranné pásmo pre poľné hnojiská nie je upravené žiadnym zákonom, i keď môže byť zdrojom znečisťovania ovzdušia alebo podzemných vôd.

  Majitelia pozemkov a developeri, napriek upozornenia zo strany obce,  pozemky v danej oblasti rozparcelovali a rozpredali na výstavbu rodinných domov. Málokto z kupujúcich si dostatočne preveril stav okolia pozemku, ktorý kupoval, alebo podcenil možné negatívne vplyvy – napríklad z blízkeho hnojiska.

  Aký je postoj obce Miloslavov?

  Napriek tomu, že obec Miloslavov nedávala žiaden súhlas ani stanovisko k zriadeniu a prevádzke poľného  hnojiska a nemá ani žiadnu kontrolnú alebo sankčnú kompetenciu, vykonala v tomto roku už tieto kroky:

  • stav poľného hnojiska pravidelne monitoruje ( okolie hnojiska skôr pripomína divokú skládku stavebného odpadu z realizovanej okolitej výstavby – čo bude musieť obec riešiť na účet všetkých obyvateľov);
  • vyvolala rokovanie s prevádzkovateľom AGRO Malinovo, a.s., na ktorom sa potvrdilo, že prevádzkovateľ má potrebné povolenia; prisľúbili obci  súčinnosť pri odpratávaní skládky odpadov pri hnojisku a pri výsadbe  izolačnej zelene;
  • požiadala o preverenie stavu hnojiska vo vzťahu k verejnému zdraviu obyvateľov v jeho blízkosti RUVZ; RUVZ obci oznámil odstúpenie podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec – šetrenie prebieha;
  • požiadala SIŽP Bratislava o preverenie stavu hnojiska, obec ešte nemá výsledok;
  • podala na SIŽP – ústredie podnet na preverenie prevádzky hnojiska najmä z dôvodu obťažujúceho zápachu, ochrany ovzdušia a podzemných vôd – podnet je vo vybavovaní;
  • po porade s environmentalistami OZ schválilo dňa 22.8.2019 zaradiť do zoznamu projektov výsadbu zeleného izolačného pásu – drevín na oddelenie rodinných domov a vytvorenie clony k hnojisku, čo obec chce začať realizovať ešte v tomto roku.

  Obec Miloslavov za obdobie rokov 2018 – 2019 neeviduje ani jednu sťažnosť obyvateľov na obťažujúci zápach z poľného hnojiska od obyvateľov  obce. Eliminácia vplyvu poľného hnojiska je vecný problém a je potrebné ho riešiť vecne, v súčinnosti s obcou a kompetentnými orgánmi.

  Obec preto  víta avizovanú iniciatívu obyvateľov na spísanie petície, pretože sa tým dôraznejšie poukáže na dôležitosť riešenia tohto problému a podporia sa stanoviská a argumenty obce Miloslavov.

  Miloslavov 13.09.2019
  Starosta obce a poslanci OZ

  Získali sme dotáciu vo výške 250 tisíc Eur

  Na základe žiadosti a predloženého projektu sa obci Miloslavov podarilo získať na prístavbu Základnej školy dotáciu vo výške 250.000 EUR. Dotáciu nám poskytla Vláda SR v zmysle svojho uznesenia č.414/2019 a prostriedky budú použité na úhradu dostavby pavilónu Základnej školy. Ušetrené prostriedky budú použité podľa zámeru schváleného obecným zastupiteľstvom na nákup pozemkov a rozšírenie areálu základnej školy za účelom výstavby telocvične.
  UZN_Vlady_SR_414_2019

  Bezpečne do školy

  Po ukončení dostavby základnej školy bude areál školy slúžiť už len deťom na hry a pobyt vonku. Obec preto oslovila mailom všetkých rodičov, aby podľa možnosti obmedzili odvoz detí do školy autom  – najmä u starších detí.  Bezpečnosť prechodu detí do školy  zabezpečujú ráno v čase od 7:30 hod. do  8:00 hod. dvaja zamestnanci  obce – jeden je priamo pri budove základnej školy a druhý pri priechode pri parku ( Miloslavská/Parková ulica).  Ak musíte použiť auto, využite možnosť zastavenia a vyloženia vašich detí  na Parkovej ulici za kostolom, odkiaľ sa deti pod dozorom bezpečne dostanú do areálu školy. Na krátke zastavenie a vysadenie školákov je možné využiť aj betónový vjazd pred školou, preto buďme k sebe tolerantní  a nebráňme jeho využívaniu na otáčanie vozidiel – zdržujeme tým ostatných, ktorí potom parkujú na verejnej zeleni a ničia životné prostredie.

  Situáciu budeme monitorovať a pripravujeme aj ďalšie návrhy, o ktorých vás budeme informovať.
  Vyzva

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.augusta 2019

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

  Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 843 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 454,2 tis. EUR, čo predstavuje  17,58 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý polrok 2019, ktoré je na úrovni 40 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá bude ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt nadstavby poschodia nového pavilónu  základnej školy, čím sa získa ďalších 6 tried a zámer výstavby pavilónu školy/materskej školy na pozemku obce v miestnej časti Miloslavov. Na základe žiadosti Športového klubu Miloslavov sa tiež zaradil projekt vybudovania tréningových ihrísk pre mládežnícke oddiely  na pozemku obce oproti RŠA, pričom financovanie sa zabezpečuje cez grant SFZ so spoluúčasťou obce vo výške maximálne 16 500,00 EUR. Takisto OZ schválilo podanie projektu na BSK na Revitalizáciu Lipového námestia, kde je možné získať dotáciu 3 900,00 EUR.

  Na základe návrhu Komisie pre rozvoj obce OZ schválilo obstaranie zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce – textovej časti, z dôvodu presnejšej úpravy regulatívov na bytovú zástavbu a posilnenie funkcií občianskej vybavenosti a verejnej zelene.

  Z dôvodu podstatného zväčšenia rozsahu agendy OZ schválilo zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na ½ pracovný úväzok s účinnosťou od 1.9.2019 a takisto schválilo návrh zmluvy s novým poskytovateľom právnych služieb pre obec – spoločnosťou MATTOS LAW FIRM s.r.o.

  Na základe nových finančných pásiem pre stravné jednotky v materskej a základnej škole a programu Strava zadarmo OZ schválilo úpravu stravných jednotiek a poplatkov za stravu prijatím VZN č.2/2019 s účinnosťou od 1.9.2019.

  OZ schválilo takisto dodatok č. 1 k VZN 3/2016 o nakladaní s odpadmi, ktoré umožňuje obyvateľom obce – fyzickým osobám – odovzdanie pneumatík z automobilov na zbernom dvore obce.

  Po realizácii pasportu cestnej siete obce, ktorí obyvatelia už pripomienkovali, obec pokračuje v projekte označovania ulíc a prideľovania orientačných čísiel nehnuteľnostiam v obci. OZ preto ako ďalší krok schválilo členov názvoslovnej komisie a jej štatút. Úlohou komisie bude príprava VZN, ktorým sa upraví pomenovanie ulíc v obci.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov  23.08.2019

  Železničná ulica má nový povrch

  Po technickej príprave na miestnej komunikácii obec Miloslavov začala s pokládkou asfaltového povrchu na Železničnej ulici, ktorá bola v zlom technickom stave.

   

  Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

  Obec Miloslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Miloslavov aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

  Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemku je zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

  V prípade zistenia nedodržania zákonom stanovených povinností môže byť vlastníkom pozemkov uložená pokuta.

  Vyzva_kosenie_pozemkov_Miloslavov

  Na návšteve v Starej Pazove

  Starosta obce Stará Pazova p. Djorde Radinovič nás pri príležitosti dňa obce Stará Pazova pozval na priateľskú návštevu. S obcou Stará Pazova  podpísala naša obec 4.2.2012 dohodu o spolupráci, preto sa starosta obce  Milan Baďanský spolu s predsedom športového klubu Mgr. Martinom Sitiarom zúčastnili  v dňoch  1.8. až 3.8.2019  osláv a  slávnostného zasadnutia  zastupiteľstva Starej Pazovy, na  ktorom vystúpil aj starosta  našej obce. Prihovoril sa zástupcom mesta, prítomným obyvateľom a najmä našim krajanom žijúcim v tomto meste.  Od všetkých  prinášame priateľský pozdrav pre obyvateľov našej obce.

  Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2018 získala výborný rating

  V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2018 rating 5,6 zo 6 ako výborné finančné zdravie.

  Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov v roku 2018 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

  Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
  https://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1526

  DÁTA O KVALITE OVZDUŠIA V OKOLÍ RAFINÉRIE SLOVNAFT ONLINE

  Na základe výsledkov verejnej diskusie medzi rafinériou Slovnaft a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia  Slovnaft sprístupnil  verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia umiestnených vo Vlčom hrdle, Podunajských Biskupiciach a v Rovinke. Údaje  o výskyte ozónu, SO2, NO2, NOx, PM10, CO a benzénu  sú od júla  dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):   shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis.

  Projekt multifunkčného ihriska schválený !

  Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky podala Obec Miloslavov na Úrad vlády  projekt multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m s osvetlením a povrchom z umelej trávy  v areáli  športového ihriska v miestnej časti Miloslavov.

  Náš projekt bol   úspešný a  schválený s výškou odporučenej dotácie 38 000 EUR. V súčasnej dobe pripravujeme všetky potrebné podklady pre úspešnú realizáciu nového ihriska – o postupe prác budeme verejnosť informovať priebežne.

  Ilustračné foto

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.apríla 2019

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

  Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 17.04.2019 obec mala na svojich účtoch 812 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 485,5 tis. EUR, čo predstavuje  18,80 % z bežných príjmov obce za rok 2018. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvé tri mesiace, ktoré je na úrovni 21 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá by mala byť ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020.  Obec Miloslavov podala  na úrad vlády projekt v rámci výzvy na bezplatnú wifi pre obec a čaká na vyhodnotenie.

  Ako pokračovanie schváleného zámeru obce na odkúpenie pozemkov o celkovej výmere  2 267 m2 v miestnej časti Miloslavov (pri existujúcom športovom areáli) OZ zobralo na vedomie znalecký posudok a informáciu o stave prípravy rozpočtového opatrenia č. 1/2019, ktorým sa vyčlenia prostriedky na tento projekt.  Obec Miloslavov podala na úrad vlády tiež  žiadosť o dotáciu (s rozpočtom 65.000,00 EUR) na Multifunkčné ihrisko s osvetlením  pre miestnu časť Miloslavov.

  OZ sa zaoberalo takisto možnosťou rozšírenia areálu základnej školy v Alžbetinom Dvore  kúpou ďalších pozemkov o výmere cca 1 545 m2 a ako prvý krok odsúhlasilo zadanie znaleckého posudku na ohodnotenie ceny nehnuteľností.

  V rámci pripravovanej rekonštrukcie Lesnej ulice v miestnej časti Alžbetin Dvor bude ako prvá prebiehať prekládka elektrických  vedení ( NN a VN ) na celej trase, OZ preto udelilo pre ZDI, a.s. súhlas na položenie týchto objektov na pozemky obce popri ceste. Momentálne ZDI, a.s. pripravuje projektovú dokumentáciu pre tento zámer.

  OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie od 7.3.2019 do 31.08.2019, všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiaKomunitný plán obce Miloslavov do  roku 2022. Všetky tieto dokumenty budú zverejnené na webovej stránke obce.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov  29.04.2019

  Krádeže v obci

  Vzhľadom na množiace sa krádeže vecí a zariadení v súkromných domoch v našej obci vás  v spolupráci s policajným zborom Slovenskej republiky obec vyzýva  na väčšiu ostražitosť – uzamykanie brán,  garáží a nenechávanie voľne dostupných vecí, ktoré môžu byť predmetom krádeží vo dvoroch. Nepúšťajme do svojich domov a dvorov cudzích ľudí, ktorí si pod rúškom „pomoci“ pri odprataní nepotrebných vecí často len zisťujú, čo sa kde nachádza pre svoje budúce nekalé zámery. Máme v obci zberný dvor, preto  nevykladajme nepotrebné veci pred svojimi domami, aby ich zobrali okoloidúci zberači  – zamedzíme tým pohybu cudzích osôb. Takisto, ak si všimnete podozrivý pohyb  cudzích ľudí, obráťte sa okamžite na políciu  na tel. číslo158 alebo to nahláste na obecný úrad na tel. čísle : 0907 711 833, 0917 368 097.

  Obec Miloslavov v týchto dňoch  úzko komunikovala  s políciou, ktorá prijala  na riešenie vzniknutej situácie v našej obci operatívne opatrenia.

  Buďme všetci všímaví a ostražití !

  Milan Baďanský, starosta obce

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 7.marca 2019

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

  Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu všetkých uznesení za uplynulé funkčné obdobie ( 2014-2018) a pripravil návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2019, ktorý je vyvesený na web stránke obce na pripomienkovanie

  Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 28.02.2019 obec mala  na svojich účtoch 805 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 501 tis. EUR, čo predstavuje  19,40 % z bežných príjmov obce za rok 2018. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý mesiac a informáciu o výsledku hospodárenia obce za rok 2018 a stave príprav záverečného účtu a výročnej správy za rok 2018.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Na základe rokovania KROM, stavebného úradu  a zástupcu obce pre verejné obstarávanie boli pripravené súťažné podmienky pre urbanistickú súťaž „Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov“ , OZ schválilo zástupcov obce v porote pre posudzovanie návrhov: Milan Baďanský, Ing.arch. Oľga Radianska, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová a Ing. Pavol Karaba. Okrem nich v nej budú dvaja nezávislí odborní posudzovatelia experti z radov architektov.

  Ako pokračovanie zámeru obce na podporu zvyšovania plôch občianskej vybavenosti obce sa OZ zaoberalo návrhom na odkúpenie pozemkov o celkovej výmere  2267   m2 v miestnej časti Miloslavov ( pri existujúcom športovom areáli ). OZ investičný zámer schválilo a požiadalo úrad  o prípravu rozpočtového opatrenia.

  Zatečenie strechy pred opravou v Komunitnom centre obce vyvolalo potrebu realizácie maliarskych, natieračských a elektroinštalačných prác, výmenu svietidiel, vypínačov a zásuviek  v sume 4.004,00 EUR, na čo bolo schválenie použitie prostriedkov Rezervného fondu obce.

  OZ schválilo nájomnú zmluvu pre spoločnosti: BON REALITY s.r.o. ( RZ 13/IV.) a LT INVEST s.r.o. ( RZ  11/II. ) na pozemky vo vlastníctve obce za účelom vybudovania technickej infraštruktúry v týchto zónach.

  Na základe uznesenia z ostatného zasadnutia o poskytnutí dotácie pre Športový klub obce Miloslavov, o.z. OZ schválilo Rámcovú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 5.000,00 EUR na rok 2019.

  Na základe návrhu predsedníčky KROM OZ schválilo ako ďalšieho člena KROM p.Silviu Rajčányiovú.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov 8.3.2019

  Odpady – nálepky na kontajnery a vrecia na plasty v časti Miloslavov

  Obec Miloslavov oznamuje občanom z časti Miloslavov, že po uhradení poplatku za odpady  si  môžu nálepku na kontajner a vrecia na plasty vyzdvihnúť  v kultúrnom dome  v priestoroch Partner pošty  v čase otváracích hodín.

  Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

  Pri prevzatí je potrebné preukázať sa občianskym preukazom a prevzatie potvrdiť podpisom.

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30. januára 2019

  Dňa 30.01.2019 sa obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ)  stretlo na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí.

  Na základe výsledkov kontroly hlavného kontrolóra OZ konštatovalo, že termínované uznesenia z ostatného zastupiteľstva sú splnené, vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 31.12.2018 obec mala  na svojich účtoch 655 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Podľa oficiálneho výhľadu MF SR na rok 2019 by mal byť príjem z podielových daní mierne vyšší ako je predpoklad v schválenom rozpočte obce na rok 2019, čo vytvára priestor pre malú rezervu na nepredvídateľné výdavky.

  Obecné zastupiteľstvo na základe návrhov predsedov jednotlivých komisií pri OZ zvolilo členov týchto komisií; prehľad o členoch jednotlivých komisií OZ bude zverejnený na web stránke obce v najbližších dňoch.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. V najbližších dňoch zasadne Komisia pre rozvoj obce, ktorá vykoná revíziu stavu projektov a navrhne ich prioritizáciu a možnosti financovania.

  V nadväznosti na schválený  investičný zámer na odkúpenie pozemkov a nehnuteľnosti vedľa areálu základnej školy  OZ schválilo kúpnu zmluvu s p.RNDr.Jakušovou  na tieto nehnuteľnosti za cenu 130.000,- EUR, určenú znaleckým posudkom.

  Na základe ukončenia doby nájmu v dvoch nájomných bytoch v bytových domoch vo vlastníctve obce OZ schválilo nájomné zmluvy pre p.Nikolu Havlíkovú a p.Juliána Egyeda  na dobu  určitú od 1.2.2019 do 31.01.2020.

  Na základe predložených žiadostí  OZ schválilo nájomnú zmluvu so spoločnosťou Reality Miloslavov s.r.o.  na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce na vybudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry  a zámer  spoločnosti Danubios Fruct, spol. s.r.o na umiestnenie vodovodu a kanalizácie  pre účely stavebného konania pre stavbu: Pozberová úprava a skladovanie ovocia Miloslavov.

  V súlade so schváleným rozpočtom obce na rok 2019 OZ schválilo poskytnutie dotácie vo výške 5.000,00 EUR pre Športový klub obce Miloslavov, o.z. na účel vymedzený v žiadosti.

  OZ zobralo na vedomie vyúčtovanie služieb sociálneho taxíka OMAPO za druhý polrok 2018 a informáciu o darovacích zmluvách  na finančné prostriedky a vecné dary od darcov: p. Kamila Zajíčková, p. Jozef Talajka a spoločnosť OKTE, a.s., pričom OZ vyslovuje v mene obce  všetkým darcom poďakovanie.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov 31.1.2019

  Prečo nesvieti verejné osvetlenie v časti Anna Majer ?

  Obec Miloslavov preberá infraštruktúru ( miestne komunikácie , chodníky a verejné osvetlenie (VO) ) v nových rozvojových zónach  podľa Zásad  preberania miestnych komunikácií a VO schválených Uznesením OZ č.66/2015 v znení uznesení  č.45/2017 a 16.08.2017. Najdôležitejšou podmienkou prevzatia VO do majetku obce,  okrem splnenia podmienky počtu osôb prihlásených na trvalý pobyt,  je vyhovujúci technický stav (funkčnosť)  a doloženie príslušnej technickej dokumentácie, vrátane revíznych správ. 

  Vlastníkmi verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) v Anna Majeri  sú spoločnosti, ktoré budovali infraštruktúru v tejto časti obce.  Na prevzatie VO do správy obce oslovila obec  spoločnosť LM reklama s.r.o.,  pričom bola splnená len podmienka počtu prihlásených osôb na trvalý pobyt, ostatné podmienky splnené neboli.  Napriek tomu obec ešte pred Vianocami uzatvorila zmluvu na dodávku elektrickej energie a prevzala záväzok za platby za dodávky elektrickej energie, čo urobila nad rámec svojich povinností. Takisto nad rámec svojich povinností riešila aj výpadok svietenia VO počas sviatkov, pričom poruchová služba Západoslovenskej energetiky vylúčila poruchu v zariadeniach, ktoré sú v správe obce.

  Na základe odbornej obhliadky stavu VO však obec zistila, že osvetlenie v danej lokalite nie je v dobrom technickom stave, momentálne nie je schopné riadnej prevádzky pre poruchy pravdepodobne v elektrických okruhoch (zo 4 okruhov 3 okruhy vykazujú skrat). O týchto skutočnostiach boli vyrozumení na stretnutí vlastníci verejného osvetlenia, ktorí prisľúbili urýchlenú nápravu, aby obec mohla následne zariadenia prevziať do svojho majetku. Podľa zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  je obec povinná udržiavať majetok, len ako ho vedie vo svojom účtovníctve, teda ak je v jej vlastníctve. Obec nemôže vynakladať finančné prostriedky na obhospodarovanie majetku vo vlastníctve inej osoby. VO je vo vlastníctve spoločností, ktoré budovali infraštruktúru a znášajú všetky náklady spojené s jeho prevádzkou údržbou.

  Každý developer je oboznámený so zásadami na preberanie infraštruktúry do majetku obce pri vydávaní príslušných povolení na stavebnom úrade a takisto sú prílohou zmluvy o budúcej zmluve o prevzatí majetku, ktorú uzatvára s obcou. Pravidlá pre preberanie infraštruktúry  sú teda  jasne dané vopred a obec postupuje voči každému rovnako, aby nebol nikto  diskriminovaný. Nemôže však preberať do svojho majetku zariadenia, ktoré sú nefunkčné, nespĺňajú technické normy alebo neobsahujú zákonom požadovanú technickú dokumentáciu. Väčšina developerov v obci si svoje povinnosti ohľadom výstavby a odovzdania infraštruktúry  uvedomuje a plní. Žiaľ, vyskytnú sa aj prípady, keď bremeno nesplnených povinností sa tlakom cez občanov snažia prenášať na obec.

  Občania  z danej lokality sa dňa 7.januára mali možnosť  na obecnom úrade oboznámiť so skutočným stavom veci a s postupom obce. Ponuku obce prijali 4 občania, ktorým starosta obce spolu s prítomnými poslancami a vedúcim hospodárskej správy preukázali všetky kroky obce a skutočnosť, že VO v danej lokalite nie je dodnes pripravené na regulérne odovzdanie. Napriek tomu bude  obec naďalej vyvíjať maximálne úsilie na doriešenie tohto problému.

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa 7. decembra 2018

  Novozvolené obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) sa stretlo na svojom prvom pracovnom  zasadnutí  v piatok, 7. decembra 2018.

  V rámci pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo pozitívny vývoj príjmovej časti rozpočtu, a to najmä z podielových daní zo ŠR a rovnomerné čerpanie výdavkov vo vzťahu k príjmom obce.

  Najdôležitejším bodom rokovania OZ bol návrh nového rozpočtu obce na rok 2019, ktorý zohľadňuje aj investičné zámery obce do školských areálov – na rozšírenie kapacít  základnej a materskej školy a výstavbu telocvične, prostriedky na rekonštrukciu ciest – najmä Lesnej ulice v Alžbetinom Dvore,  dokončenie ihriska v Miloslavove a riešenie parkovísk v obci. Celkovo je rozpočet navrhnutý ako vyrovnaný, výdavky a príjmy sú v rovnakej výške 3 222 097,00 EUR. Rozpočet bol schválený v štruktúre ako bol vyvesený na web stránke obce. Po schválení bude doplnený na jednotlivé programy obce a opätovne vyvesený.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.

  OZ následne prerokovalo a schválilo dve nové VZN – VZN č. 2/2018 o miestnych daniach, kde došlo k zvýšeniu percenta sadzby z pozemkov z 0,65  % na  0,75 %, pri garážach z 0,4 na 0,6 % a ostatných stavbách z 0,5 na 1,0 %.  Ako ďalšie bolo schválené VZN č.3/2018 o miestnom poplatku za rozvoj, podľa ktorého   sa upravujú sadzby poplatku za rodinné domy na 35,00 EUR/m2, pre poľnohospodárske stavby na 10,00 EUR/m2, priemyselné stavby  na 35,00 EUR/m2, stavby na podnikanie na 20,00 EUR a ostatné stavby na 35,00 EUR.

  V nadväznosti na schválené investičné zámery OZ schválilo zámer na odkúpenie pozemkov a nehnuteľnosti vedľa areálu základnej školy za sumu 130.000,- EUR. Súčasne obec s poďakovaním prijíma dar od rodiny Frťalovej – pozemok o výmere  1200 m2 – v miestnej časti Miloslavov na účely výstavby školských zariadení.

  V rámci sociálneho programu schválilo OZ pre seniorov nad 65 rokov vianočné poukážky v hodnote 20,00 EUR na nákup potravín.

  Diskusii s obyvateľmi a občanmi dominovala problematika úpravy dane z pozemkov a nehnuteľností pre chaty na individuálnu rekreáciu, ktorú zúčastnení kritizovali ako neprimerane vysokú, s tým, že nedostávajú od obce za to protihodnotu. Poslanci OZ sa s prítomnými dohodli  na vytvorení pracovnej skupiny, kde by sa prerokovali hlavné požiadavky občanov, ktorí žijú v záhradkárskej  osade a bude sa hľadať riešenie schodné pre obe strany.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov 10.12.2018

  Kontajnerové stojisko v Miloslavove na inom mieste

  Obec pristúpila k premiestneniu kontajnerového stojiska z Lipového námestia pred objekt patriaci SPP – distribúcia, a.s., ul. K jazeru, par. číslo 68/28. Kontajnerové stojisko plánujeme v čo nakratšom čase dobudovať spevnenou plochou a prístreškom.

  Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území SR s prepojením na územie Rakúska

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zaslalo na obec Miloslavov zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania k predĺženiu širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska.

  Predlzenie_sirokorozchodnej_trate – zacatie komania

  _Zamer_SRT

  1_Prehladna_situacia

  2_Situacia_uzemnej_ochrany

  3_Hlavne_variantne_riesene_useky

  4_Schemy_V_PS

  5_Schema_terminalu_NZ

  6_Schema_depa_HA

   

   

   

   

  Bližšie k obyvateľom

  V súlade so zámerom zlepšiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci, obec Miloslavov spúšťa facebookovú stránku „Obec Miloslavov“. Na stránke budú publikované aktuality, informácie o podujatiach, projektoch a dianí v obci. Pre obyvateľov, ktorí nepoužívajú Facebook sú naďalej k dispozícii ďalšie komunikačné kanály ako napríklad webová stránka obce, sms a rozposielanie emailov, obecný rozhlas, obecný spravodaj či úradná tabuľa.

  Spevokol Radosť rozdával radosť seniorom v Lehniciach

  Tento týždeň spevokol Radosť z našej obce navštívil v zariadení pre seniorov Vitalita v Lehniciach  našu obyvateľku p.Ľudmilu Bakošovú. Pri tejto príležitosti pripravil aj pre všetkých ostatných klientov tohto zariadenia ako prekvapenie benefičný  koncert a malé pohostenie vlastnoručne pripravenými koláčikmi. Členovia nášho spevokolu  svojim spevom všetkých starkých naozaj  potešili, spestrili  im deň a prispeli tým k príjemnému začiatku adventného obdobia. Všetkým členom spevokolu patrí za túto dobrovoľnícku aktivitu veľké poďakovanie :).

  Komuniké z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2018

  Dňa 22.novembra 2018  o 18:00 hod.  sa v sále Kultúrneho domu v miestnej časti Alžbetin Dvor  konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Miloslavov, na ktorom predseda volebnej komisie pre voľby do orgánov samospráv p. Robert Pokorný verejne oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Miloslavov a odovzdal novozvolenému starostovi Milanovi Baďanskému  a novozvoleným poslancom Renáte Bačovej, Tatiane Cabalovej, Lucii Falbovej, Jarmile Grujbárovej, Ivanovi Húskovi, Martinovi Majerechovi a Milanovi Matušekovi osvedčenia o zvolení.

  Následne novozvolený starosta a poslanci zložili sľub starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Na záver sa prihovoril prítomným poslancom, hosťom a verejnosti   starosta obce Milan Baďanský. Vo svojom príhovore sa poďakoval všetkým obyvateľom našej obce, ktorí sa zúčastnili volieb a  vyjadrili tým svoj záujem o dianie v obci. Uviedol, že výsledok vo voľbách pokladá za záväzok pokračovať v politike slušnosti a hľadania konsenzu na rozvoji našej obce. Spolu s obecným zastupiteľstvom chce pokračovať vo všetkých projektoch, ktoré sa už  v minulom období pripravovali, ale takisto komunikovať s obyvateľmi ohľadom ďalšieho rozvoja obce a obecných záležitostí. Na záver uviedol, že tak  on, ako aj poslanci  OZ prijímajú výzvu a zodpovednosť postaviť  sa na čelo obce a pokračovať pri jej správe v trende dobre  spravovanej obce.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
  Miloslavov 22.11.2018

  Rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska ukončená

  Športový klub obce Miloslavov v spolupráci s Obcou Miloslavov pripravili a zrealizovali projekt rekonštrukcie povrchu multifunkčného ihriska v Rekreačno-športovom centre. Cieľom projektu bolo uloženie nového umelého trávnika tretej generácie. Projekt bol financovaný obcou  a z  prostriedkov Slovenského futbalového zväzu cestou realizácie Národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry. Obec Miloslavov plánuje tiež rekonštrukciu zničeného ochranného oplotenia multifunkčnej plochy tak, aby občania mohli bezpečne využívať ihrisko na rekreačno-športové účely.

  Výzva na zvýšenú pozornosť

  V posledných dňoch narástol počet krádeží v našom okolí i v okolí Bratislavy. Dôkazom toho je aj poškodenie uzamykateľného stánku na bicykle na železničnej stanici v Miloslavove a následná krádež bicykla. Prosíme preto o zvýšenú pozornosť a ostražitosť, či sa vo vašom okolí nevyskytujú podozriví ľudia. V prípade podozrenia, že bol spáchaný trestný čin alebo priestupok prosím kontaktujte políciu.

  Revitalizácia ihriska v Miloslavove pokračuje

  Obec Miloslavov dáva od dnes do užívania obyvateľom obce ďalšiu časť ihriska v miestnej časti Miloslavov – tentoraz komplex streetworkových prvkov s bezpečným podložím. Využite ešte stále pekné počasie a vyskúšajte si cvičenie vonku.

  Táto investícia bola zrealizovaná aj vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom projektu participatívneho rozpočtu, ktorý vyhral hlasovanie o pridelenie dotácie.

  Vaše prípadné skúsenosti alebo pripomienky môžete adresovať na: info@miloslavov.sk .  Príjemnú zábavu.

   

  Šípková ulica už v prevádzke

  V uplynulých dňoch obec ukončila práce na celkovej úprave a rekonštrukcii  komunikácie  na Šípkovej ulici  v miestnej časti Miloslavov, pričom na záver  bolo osadené aj nové dopravné značenie.  Pri kultúrnom dome smerom na Lipové námestie  prebieha  ešte realizácia bezpečného priechodu pre chodcov, ktorá bude ukončená v krátkom čase.

  Chodci aj vodiči motorových vozidiel sa dostanú na železničnú stanicu bezpečnejšie a komfortnejšie

  Obec v týchto dňoch ukončuje práce na  ďalšom bezpečnom priechode, tentoraz  pri železničnej stanici. Na priechod nadväzuje nový chodník pre peších vedúci až na nástupište  vlakov, čím sa v prvom rade zamedzí  kolíziám  chodcov s osobnými autami na Železničnej ulici a súčasne sa im skráti cesta a zlepší dostupnosť  nástupišťa.

  Vodiči  áut určite ocenia nový asfaltový povrch na Staničnej ulici smerom od Hlavnej ulice  až po zatiaľ neupravenú plochu parkoviska pre autá. Úprava parkoviska a jeho zabezpečenie bude obec realizovať  po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia na túto stavbu.

              

   

  Šípková ulica v novom šate

  Obec v rámci  rekonštrukcie  Šípkovej ulice v miestnej časti Miloslavov ukončila prvú etapu položením asfaltového povrchu. Pokračuje sa  realizáciou prípojky k jednej nehnuteľnosti, vybudovaním  vsaku na odvod dažďovej vody zo strechy kultúrneho domu a vsaku pri napojení vjazdu zo Šípkovej na Hlavnú ulicu. Následne sa  dokončí asfaltovanie povrchu v celej dĺžke komunikácie vrátane napojenia na Hlavnú ulicu.

  Ihrisko v Miloslavove ako multifunkčný priestor pre všetkých

  Obec Miloslavov predstavuje obyvateľom 3D vizualizáciu   ihriska v miestnej časti Miloslavov na Úzkej ulici, ktoré by po ukončení prác malo vytvoriť priestor na rekreačný šport a oddych pre obyvateľov najmä tejto miestnej časti. Momentálne čakáme na dodávku streetworkoutových prvkov a obec realizuje práce na inžinierskych sieťach a rozvodoch. Revitalizácia ihriska sa financuje najmä z prostriedkov obce (z poplatku za rozvoj), ale snažíme sa získať aj rôzne granty a dotácie.

  Na základe podaného projektu na BSK  vďaka  vám všetkým, ktorí ste za projekt hlasovali, obec získala na ihrisko grant vo výške 5.000,00 EUR a momentálne sa pripravuje podpis zmluvy medzi obcou a BSK. Je skvelé, že sa vieme spojiť pre dobrú vec.

   

  Prvé bezpečné priechody pre chodcov v prevádzke

  Od tohto týždňa sú už v plnej prevádzke  dva nové priechody pre chodcov pred materskou školou a základnou školou v miestnej časti Alžbetin Dvor. Zabudovaný senzor zachytí chodca ešte pred vstupom na priechod a začne blikať výstražná oranžová signalizácia, aby boli vodiči upozornení na osobu vstupujúcu na vozovku. Vzhľadom k tomu, že  deti do základnej školy chodia často už samé, na priechode pri základnej škole sa pristúpilo aj k montáži ochranných zábradlí, ktoré majú za úlohu zabrániť, aby dieťa náhle nevybehlo na komunikáciu a nedošlo tak k úrazu.

  Postupne sa dávajú do užívania aj ďalšie priechody pre chodcov pre bezpečnejší pohyb osôb prechádzajúcich cez komunikácie v obci.