Referát evidencie obyvateľstva zatvorený

Oznamujeme obyvateľom, že referát evidencie obyvateľstva je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený v dňoch:

 • 03.04. 2023 – pondelok
 • 05.04.2023 – streda
 • 06.04.2023 – štvrtok

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja k oprave cesty III/1054

V mene Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja si vás dovoľujeme informovať, že stavebné práce na oprave cesty III/1054 – Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m.č. Studené pomocou technológie recyklácie za studena na mieste sa začali.

Na stavenisku v dĺžke 2,3 km je celková uzávierka dopravy s vyznačením obchádzkovej trasy cez Miloslavov a Štvrtok na Ostrove.

Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania poškodených stmelených asfaltobetónových vrstiev vozovky, zrecyklovania podkladových nestmelených vrstiev, realizácie nových asfaltobetónových vrstiev, zrezávania nespevnených krajníc, čistenia odvodňovacích priekop, realizácie nových nespevnených krajníc a realizácie nového vodorovného dopravného značenia.

Predpokladaný termín ukončenia prác je koniec apríla 2023.

Ďakujeme za pochopenie.

Zberný dvor od 1. 4. 2023 otvorený v letnom režime

Oznamujeme občanom, že od soboty 1. 4. 2023 bude zberný dvor otvorený v letnom režime.

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda od 14:00 hod. do 18:00 hod.
Sobota od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, zaslal na obec Miloslavov výzvu k vykonaniu jarnej preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby  – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského kraja v období od 1. 4. 2023 do 31. 05. 2023:

 • obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí;
 • fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, admistratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonanie činnosti : regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;
 • fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Preventivna_celoplosna_deratizacia_2023

 

Blahoželanie ku Dňu učiteľov

Milé učiteľky, milí učitelia, v mene všetkých rodičov vám úprimne ďakujeme za vašu trpezlivosť a obetavosť pri vzdelávaní a výchove našich detí. Ste veľmi dôležitou súčasťou ich všestranného rozvoja. Budú na vás spomínať po celý život. Do vašej práce vám prajeme veľa síl, pokoja a radosti. VEĽKÁ VĎAKA ZA VŠETKO.

Oznam o zatvorení Pošty Partner

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že Pošta Partner je dnes (28.3.2023) zatvorená kvôli prerušeniu dodávky elektrickej energie v m.č. Miloslavov.

Ďakujeme za pochopenie.

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka ZŠ Miloslavov

Rada školy na svojom zasadnutí dňa 9. 2. 2023 schválila odporúčania ohľadom prijímania žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 vzhľadom na kapacity školy, očakávaný záujem a počty predškolákov v materskej škole. Prijaté odporúčania sa vzťahujú na prípady, kedy po splnení zákonom ustanovených požiadaviek na prijatie dieťaťa do základnej školy bude počet žiadateľov prevyšovať počet miest. 

1. Rada školy odporúča zriaďovateľovi otvoriť 3 prvácke triedy pre nový školský rok 2023/2024 s maximálnym možným počtom žiakov 75. V zmysle platnej legislatívy môže byť maximálny počet žiakov v jednej triede prvého stupňa ZŠ  – 25. Je  odporúčané mať rezervu aspoň dve voľné miesta v každej prváckej triede.

2. Rada školy odporúča kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 na základe osobitného zreteľa:

• telesne a zdravotne znevýhodnené dieťa (predloženie dokladu ZŤP);

• rodiny v hmotnej núdzi (predloženie dokladu o hmotnej núdzi);

• deti zamestnancov školy a školských zariadení, obce;

• deti, ktoré majú súrodenca v škole, v prípade naplnenia kapacity sa bude postupovať od najnižších ročníkov;

• v prípade naplnenia kapacity sa bude brať na zreteľ trvalý pobyt dieťaťa a dĺžka trvalého pobytu oboch zákonných zástupcov (pri rozdielnych dĺžkach pobytu ich priemer).

3. Rodičom neprijatých detí je  ponúknutá možnosť prijatia do ZŠ Žitavská v Bratislave – Vrakuňa (viď príloha infoleták) alebo ZŠ Kalinkovo.

ZŠ Žitavska

Rodič sa môže rozhodnúť a vybrať si pre plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa aj inú školu, ako základnú školu v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

4. Odvolacím orgánom v zmysle platnej legislatívy v prípade odvolania voči neprijatiu je Regionálny  úrad školskej správy Bratislava (RÚŠS) Tomášikova 3349/46 v Bratislave prostredníctvom tunajšej základnej školy.

5. Bližšie informácie o zápise do prvého ročníka sú na web stránke školy, prípadne kontaktujte priamo školu mailom, či telefonicky.

Za ZŠ: riaditeľka – PaedDr. Alena Jančeková

Za Radu školy: predseda – Ing. Tatiana Cabalová, PhD.

Za zriaďovateľa: starosta  –  Milan Baďanský

Upozornenie na plánované prerušenie distribúcie elektriny v utorok 28.3.2023

Opätovne pripomíname obyvateľom našej obce, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v utorok 28.03.2023 v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny viaceré domácnosti v m.č. Miloslavov. V priloženom oznámení spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s. nájdete čísla parciel, ktorých sa daná odstávka elektriny týka.

Prerusenie_distribucie_elektriny_28_3_2023_pre_verejnost

Posledná rozlúčka – Anna Vláčilová

Oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás vo veku 71 rokov navždy opustila bývalá dlhoročná zamestnankyňa Obecného úradu Anna Vláčilová.

Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v pondelok 27. marca 2023 o 14:00 hod. na cintoríne v Alžbetinom Dvore.

Česť jej pamiatke, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým.

Oznámenie o odstávke vody – ul. Platanová, Fialková

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. 3. 2023 v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod bude odstávka pitnej vody na Platanovej ulici č. 39, 41, 43, 152  až  178 a na celej Fialkovej ulici, z dôvodu prepájania lokalít spoločnosťou LZ-STAV s.r.o.

Dopravné obmedzenie na ceste Dunajská Lužná – Miloslavov, m.č. Alžbetin Dvor

Informujeme občanov, že Bratislavský samosprávny kraj (BSK) realizuje projekt „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy okres Senec – časť 3.“, v súvislosti s ktorým príde k nasledovným dopravným obmedzeniam:

SO 09 – III/1055 Dunajská Lužná – Miloslavov, m. č. Alžbetin Dvor

Práce na ceste budú vykonávané v termíne od 22.05.2023 do 28.07.2023.

Zverejňujeme celkovú situáciu dopravných obmedzení, ktoré budú nevyhnutné pri realizácii prác. V rámci tohto projektu bude doprava obmedzená na úseku úplne. Doprava bude vedená v náhradnej obchádzkovej trase. Celý projekt je pod gesciou BSK a k dopravnému projektu sa vyjadrili všetky kompetentné orgány.

Situácia – náhradná obchádzková trasa:

Zmena v zbere triedeného odpadu na verejných stojiskách

Oznamujeme občanom, že k dnešnému dňu (17.3.2023) došlo zo strany nášho dodávateľa k stiahnutiu 1100-litrových kontajnerov na kovy a tetrapaky z verejných stojísk pri Rekreačno-športovom centre v Alžbetinom Dvore a na Jazernej ulici v Miloslavove.

Na dané stojiská je možné naďalej vyvážať sklo, šatstvo, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, jedlé oleje a tuky z domácností a drobný elektroodpad.

Táto úprava súvisí s novým systémom v zbere triedeného odpadu, ku ktorému došlo na začiatku roka.

Pre úplnosť pripájame pôvodný oznam k uvedeným zmenám:

ZMENA V ZBERE SEPAROVANÉHO ODPADU OD 1.1.2023 – Obec Miloslavov

Viaceré druhy odpadov, ktoré neviete bežne vytriediť, môžete naďalej vyvážať na náš zberný dvor.

Oznam o zatvorení oddelenia daní a evidencie obyvateľov

Dovoľujeme si informovať obyvateľov našej obce o zatvorení oddelenia daní a oddelenia evidencie obyvateľov v nasledovných dňoch:

Pondelok, 20.3.2023:

 • oddelenie daní zatvorené;
 • oddelenie evidencie obyvateľov zatvorené;

Streda, 22.3.2023:

 • oddelenie daní zatvorené;
 • oddelenie evidencie obyvateľov zatvorené;

Štvrtok, 23.3.2023:

 • oddelenie daní zatvorené.

Ostatné pracoviská nášho klientskeho centra budú otvorené v štandardnom režime.

Ospravedlňujeme sa za dočasnú nedostupnosť pri poskytovaní vybraných služieb.

Ďakujeme za pochopenie.

Svetový deň vody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava informuje, že pri príležitosti Svetového dňa vody 2023,  bude dňa 22.03.2023 (streda) v čase od 7:30 – 13:00 hod. bezplatne v ich akreditovanom laboratóriu vyšetrovať vzorky pitnej vody z individuálnych zdrojov (zo studní, nie z vodovodnej siete) na dva vybrané ukazovatele – dusičnany a dusitany.

Záujemcovia o takýto rozbor môžu vzorku vody zo studne priniesť v čistých fľašiach (od neochutenej minerálne/stolovej vody) s objemom aspoň pol litra na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8.

Ako správne odobrať vzorku vody na objektívne stanovenie vybraných ukazovateľov?

Vzorku treba odoberať v deň vyšetrenia – nenechávajte vodu dlho stáť. Pred odberom vzorky nechajte vodu tiecť cca dve až tri minúty, aby sa odstránila všetka stojaca voda v potrubí. Minimálny objem na analýzu je 0,5 litra, ideálne je preto použiť čistú pollitrovú PET fľašu. Fľašu dostatočne prepláchnite odoberanou vodou, naplňte ju vzorkou vody a dobre uzavrite. Fľašu môžete označiť štítkom s údajmi o odbernom mieste – uveďte prosím adresu, na ktorej sa studňa nachádza.

RÚVZ Bratislava bude v tento deň vykonávať nielen rozbory vzoriek vôd, ale budeme poskytovať aj odborné poradenstvo zamerané na oblasť zdravotnej bezpečnosti a kvality pitnej vody zo studní, úpravy pitnej vody ako aj o ďalších problémoch týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Výsledky rozborov budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla a taktiež na sociálnej sieti FB.

V prípade záujmu o vyšetrenie ďalších ukazovateľov pitnej vody bude možné dohodnúť si túto službu v rámci platených služieb RÚVZ Bratislava priamo u nás.

SDV_2023

 

Ochrana lesov pred požiarmi

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia, ekonomiky, kultúry a tradícií. Sprevádzajú človeka od minulosti až po súčasnosť. Sú nenahraditeľný zdroj energie a zároveň chránia pôdu a vodu a sú domovom vzácnych druhov rastlín a živočíchov.  Aj keď lesy často spájame najmä s ťažbou dreva, cennejšie ako táto obnoviteľná surovina sú ekologické a spoločenské funkcie lesa. Existenciu lesa a života v ňom môžeme považovať za jednu z najdôležitejších podmienok existencie ľudskej civilizácie. Bez lesa a jeho produktov by človek pravdepodobne nebol schopný dosiahnuť úroveň svojho vývoja a poznania, ako ju poznáme dnes.

V jarnom období sa pre tisíce ľudí začína sezóna spojená s odstraňovaním opadaného lístia, či suchej trávy, strihaním stromčekov a všeobecne starostlivosťou o svoje záhrady.  Ten však v tomto období veľmi ľahko dokáže prerásť v požiar a tým začne platiť porekadlo „Oheň je dobrý sluha ale zlý pán!“ Holé konáre stromov len veľmi krátko odolajú plameňom požiaru. Suchá tráva predstavuje ideálnu „živnú pôdu“ pre začínajúci, ale aj plne rozvinutý požiar. Preto sa spaľovať môže len za splnenia určitých požiadaviek. Vypaľovanie porastov je za každých okolností zakázané a sankcionované! Na jednej strane medzi najnebezpečnejšie požiare patria lesné požiare. Tie vznikajú najskôr horením pôdneho pokrytia. Prízemný požiar sa postupne rozšíri, čoho výsledkom je korunový požiar, ktorý sa pri silnom vetre môže šíriť veľkou rýchlosťou . Vietor postupne šíri horiace čiastočky do okolia, čím dochádza k vzniku nových ohnísk požiaru. Pre takýto typ požiaru je charakteristické: rýchle sa šírenie v smere vetra a v závislosti od množstva horľavých látok, zložitosť vedenia zásahu z hľadiska ťažko dostupného terénu, nutnosti využitia veľkého množstva síl a prostriedkov na jeho likvidáciu, nedostatok zdrojov vody potrebnej na hasiace práce, častokrát nutnosť využitia špeciálnej (leteckej) techniky.

Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi a žiada tým občanov, aby: Nevypaľovali trávu ani iné suché porasty! Nezakladali oheň v prírode na miestach, kde to nie je dovolené! Nefajčiť v lesoch! Dodržiavať príslušné príkazy a zákazy, ktoré sú umiestnené pri vstupoch do lesa!  Pri spozorovaní požiaru ho ihneď ohlásiť na linku tiesňového volania! 

Les je jedným z najcennejších bohatstiev, ktoré ľudstvo vďaka jeho samo –  obnoviteľným schopnostiam môže trvalo využívať. Je iba na nás, aby sme blahodarný zelený koberec lesa, ktorý je pre mnohých z nás inšpiráciou, miestom oddychu a poznávania udržali aj pre budúce generácie. Ochrana lesov pred požiarmi nesmie byť len povinnosťou majiteľov, užívateľov lesov, hasičov a ostatných zainteresovaných orgánov, ale musí sa stať záležitosťou všetkých občanov, návštevníkov lesov. Výchovné pôsobenie na občanov k dodržaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti je hlavným nástrojom požiarnej prevencie. Veríme, že tieto dobre mienené rady prospejú k zastaveniu nepriaznivého vývoja požiarovosti na tomto úseku a tým i nežiaducich ekonomických strát.

OR HaZZ v Pezinku
Oddelenie požiarnej prevencie

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 9. marca 2023

Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Miloslavov sa zišlo na svojom 2.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 28.2.2023 vo výške 1 568 tis. EUR, z toho je 930 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 246 tis. EUR, poplatok za rozvoj 520 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR ).

Za mesiace január a február obec obdržala zo štátneho rozpočtu podielové dane vo výške 518 tis. EUR, čo predstavuje 28,13 % z rozpočtovaného príjmu na rok 2023 vo výške 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.01.2023 vo výške 261 tis. EUR, čo je 5,22 % k bežným príjmom obce. Príjmy obce k 28.2.2023 sú vo výške 1 346 tis. EUR a výdavky sú čerpané v sume 478 tis. EUR. Stav poplatku za rozvoj k 28.2.2023 je vo výške 520 tis. EUR, čerpanie vo výške 7 tis. EUR (prípojky EE a zamerania k projektom).

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce. Najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ulici ide do opakovaného verejného obstarávania, pretože zhotoviteľ odstúpil od zmluvy s obcou. Ďalej prebieha rekonštrukcia Lesnej ulice – ukončenie  prekládky EE do zeme, odstránenie stĺpov  a výstavba časti chodníkov. Ukončilo sa verejné obstarávanie na verejné osvetlenie a  samotnú komunikáciu na Lesnej ulici, s víťazmi obec uzatvorí zmluvy. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo postup obce pri dočasných prenájmoch pozemkov a žiadostiach o vecné bremeno na pozemky obce z dôvodu prechodu, prejazdu a uloženia inžinierskych sietí – návrh všeobecne záväzného nariadenia bude vyvesený na úradnej tabuli obce a webe obce. Súčasne OZ schválilo prevzatie komunikácií, verejného osvetlenia a pozemku v RZ 8 od spoločnosti Reality Miloslavov s.r.o.

Na základe ukončených verejných obstarávaní zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmluvy: so spoločnosťou Eurovia SK a.s. na rekonštrukciu Lesnej ulice, so spoločnosťou Domov Slovakia a.s. na dostavbu hygienických zariadení pre MŠ, so spoločnosťou Holing s.r.o. na spracovanie projektovej dokumentácie pre obnovu Komunitného centra a na služby stavebného dozora,

Po prehodnotení plnenia podmienok nájmov v nájomných bytoch obce OZ schválilo predĺženie nájmu o ďalšie tri roky pre p. Petra Šuliaka a p. Janu Babačovú.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia OZ.

 

 

 

 

Oznam o prerušovaných výpadkoch častí verejného osvetlenia v Alžbetinom Dvore

Informujeme občanov, že v miestnej časti Alžbetin Dvor dochádza k výpadkom častí verejného osvetlenia z dôvodu uloženia nadzemného elektrického vedenia do zeme v súvislosti s rekonštrukciou Lesnej ulice. Súčasťou prác je aj odstránenie pôvodného verejného osvetlenia na Lesnej ulici a vybudovanie nového verejného osvetlenia. Obec sa snaží zabezpečiť prepojenie jednotlivých okruhov tak, aby bolo verejné osvetlenie mimo Lesnej ulice funkčné. Na Lesnej ulici obec plánuje alternatívny spôsob osvetlenia do doby, kým nebude vybudované nové verejné osvetlenie. Výpadky sa môžu týkať ulíc Nová, Kvetná, Športová, Parková, Hlavná, Centrálna, Štvrtocká, Kukučínova, Bottova, Rúfusova, Šamorínska, Liptovská, Čerešňová.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Termín akustického preskúšania sirén 10.03.2023

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 10. 3. 2023 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej a elektronickej sirény hlasitou skúškou.

Orez vetrolamu na Sládkovičovej ulici – 08.03.2023

Spoločnosť Danubius Fruct si dovoľuje oznámiť susedom na Sládkovičovej ulici, že dnes, t.j. 08.03.2023, bude prebiehať orez vetrolamov v ovocných sadoch, ktoré lemujú túto ulicu. Prosíme o zvýšenú pozornosť pri presune. Vopred ďakujeme za porozumenie

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností – projekt európskych štatistických zisťovaní

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2022 (EU SILC 2005 – 2022). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 446 samospráv, medzi nimi aj obec Miloslavov. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 domácností na Slovensku.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 21. júla 2023.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk)  alebo na tel. čísle 02/69250 410, 0905 920 662 – Mgr. Roman Schieber.

Dopravné obmedzenie na ceste Dunajská Lužná–Most p. Bratislave, m. č. Studené

Informujeme občanov, že Bratislavský samosprávny kraj (BSK) realizuje projekt „Revitalizácia vozoviek ciest II. a III. triedy okres Senec – časť 3.“, v súvislosti s ktorým príde k nasledovným dopravným obmedzeniam:

1/ SO 03 – III/1053 – Dunajská Lužná – Most p. Bratislave, m. č. Studené
Práce na ceste budú vykonávané v termíne od 23.03.2023 do 14.06.2023.

Zverejňujeme celkovú situáciu dopravných obmedzení, ktoré budú nevyhnutné pri realizácii prác. V rámci tohto projektu bude doprava obmedzená na úseku úplne. Doprava bude vedená v náhradnej obchádzkovej trase. Celý projekt je pod gesciou BSK a k dopravnému projektu sa vyjadrili všetky kompetentné orgány.

Križovatka v smere z Miloslavova do Podunajských Biskupíc a Dunajskej Lužnej bude prejazdná a riadená svetelnou signalizáciou.

Situácia – náhradná obchádzková trasa

 

Informácie k zdaňovaniu píspevku za ubytovanie odídenca

Vážení občania, zverejňujeme informácie pre občanov a právnické osoby k zdaňovaniu príspevku, ktorý sa vypláca za ubytovanie odídenca z Ukrajiny poskytnutého podľa zákona 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príspevku za ubytovanie poskytnutého podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Usmernenie FS č.8

Prikladáme Vám aj link na článok, kde je táto problematika trošku jednoduchšie vysvetlená:

https://www.podnikajte.sk/dan-z-prijmov/prispevok-za-ubytovanie-odidenca-zdanovanie

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 8. februára 2023

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 1.  zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Vo vzťahu k ekonomickým ukazovateľom je stav finančných prostriedkov na účtoch obce je k 3.2.2023 vo výške 1 047 tis. EUR, z toho je 859 tis. EUR  viazaných (najmä rezervný fond 246 tis. EUR., poplatok za rozvoj 406 tis. EUR, grant Lesná 156 tis. EUR ). Za mesiac január obec obdržala zo ŠR podielové dane vo výške 271 tis. EUR, rozpočtovaná výška na rok 2023  je 1 842 tis. EUR. Celkový dlh obce bol k 31.12.2022 vo výške 261 tis. EUR, čo je 5,61 % k bežným príjmom obce a dlhová služba bola na úrovni 2,65 %.

Obec v uplynulom roku poskytla základnej škole ako samostatnej právnickej osobe  dotáciu na financovanie ŠKD vo výške 154 tis. EUR a príspevok na stravu v ZŠ vo výške 24 tis. EUR. Ostatné dotácie a granty iným subjektom v obci predstavovali v roku 2022 sumu 24 tis. EUR.

Poslanci prerokovali aj prehľad tvorby a čerpania prostriedkov poplatku za rozvoj za roky 2017 – 2022, z čoho  jednoznačne vyplýva, že viac ako 80 % zo sumy poplatku bolo použitých na rozvoj základného školstva a predškolských zariadení v obci a len necelých 19 % na ostatné projekty ( priechody, ihriská zeleň a pod. ). Celkovo obec použila 3 558 tis. EUR z poplatku za rozvoj – a to 1 866 tis. EUR na investície do rozšírenia kapacít základnej školy, 1 021 tis. EUR na investície do rozšírenia kapacít materskej školy a 671 tis. na ostatné projekty.

Podstatná časť rokovania bola venovaná projektom a projektovým zámerom obce, najvýznamnejšia investícia – materská škola na Orgovánovej ul. ide do realizácie a takisto prebieha rekonštrukcia Lesnej ulice – momentálne prekládky a časť chodníkov. Nasledovať bude verejné osvetlenie a samotná komunikácia. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Hlavný kontrolór obce predložil správu o kontrolnej činnosti za rok 2022, ktorú poslanci zobrali na vedomie a takisto schválili nové Zásady odmeňovania poslancov z dôvodu ich zosúladenia s novelou zákona o obecnom zriadení.

OZ ďalej schválilo zmluvu o odňatí nepotrebného majetku obce zo správy základnej školy, zámer verejného obstarávania dodávateľov potravín pre školskú jedáleň, dodatok č.7 k zmluve o dodávke EE  na nové odberné miesto ZOR Miloslavov, dodatok č. 2 k zmluve na sociálny taxík ( OMAPO ), nájomnú zmluvu na nájomný byt pre p.Júliusa Egyeda, zmluvy o budúcich zmluvách na zriadenie vecných bremien – pripojenie vodovodu a kanalizácie pre p. Petra Mahúta a p. Janu Jurištovú  a úpravu zmluvného vzťahu s právnikom obce – advokátkou JUDr. Soňou Gaškovou.

V závere OZ zvolilo dvoch nových členov komisie pre kultúru a voľnočasové aktivity, komisie pre sociálne veci a ustanovilo redakčnú radu občasníka Spravodajca Obce Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Termín akustického preskúšania sirén 10.02.2023

Oznamujeme občanom, že  súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany,  bude v piatok dňa 10. 2. 2023 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie elektromotorickej sirény hlasitou skúškou.

Informácia o doručovaní rozhodnutí k miestnym daniam, poplatku za rozvoj a miestnym poplatkom za komunálne odpady

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) oznamujeme, že rozhodnutia k miestnym daniam a miestnym poplatkom vydané obcou Miloslavov sú zasielané právnickým osobám a fyzickým osobám do elektronickej schránky slovensko.sk spôsobom doručenia do vlastných rúk.

V prípade, že fyzické osoby nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia im budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

 

 

„Seniori, zbystrite pozornosť!“

„Seniori, zbystrite pozornosť!“, tak znie názov nového preventívneho projektu Policajného zboru Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou poštou a.s.,  ktorý je zameraný na seniorov, ktorí väčšinu svojho času trávia v domácom prostredí s minimálnym sociálnym kontaktom. Policajní preventisti pri realizovaní projektu seniorov oslovujú za prítomnosti poštových doručovateľov, ktorí sú seniorom dôverne známi, priamo v ich obydlí.  Policajná preventistka z OR PZ v Senci v rámci tohto projektu v mesiaci január zavítala do obce Kalinkovo, kde za prítomnosti poštovej doručovateľky oslovila seniorov.

Cieľom tohto projektu je osloviť starších občanov, ktorí sa môžu stať potenciálnou obeťou podvodného konania, ozrejmiť im najčastejšie spôsoby, ktoré používajú podvodníci a taktiež upozorniť ich na obozretnosť pri vydávaní finančnej hotovosti neznámym osobám.

Polícia preto vyzýva seniorov, aby neverili osobám:

 • ktoré tvrdia, že sú pracovníci Slovenskej pošty a nesú vám preplatok;
 • ktoré tvrdia, že sa nachádzate v nebezpečenstve a niekto vás chce okradnúť,
 • ktoré sa predstavia ako policajti a vyzvú vás, aby ste peniaze a cennosti, ktoré máte vložili do tašky a vyhodili z okna alebo odovzdali neznámej osobe;
 • ktoré sa predstavia ako lekári, či policajti a oznámia vám, že váš príbuzný mal alebo zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranil spolu s inými osobami a súrne potrebuje peniaze.

V neposlednom rade apelujeme taktiež na občanov, aby intenzívne komunikovali so svojimi staršími príbuznými a upozorňovali ich na tieto nástrahy, aby sa nestali obeťami podvodníkov.

Porucha verejného osvetlenia

Milí obyvatelia, na Hlavnej a Centrálnej ulici došlo k poruche verejného osvetlenia. Aj napriek tomu, že je vypnutý hlavný istič, svetlá svietia. Zisťujeme príčinu poruchy. Ďakujeme za pochopenie.