Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim)

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s., prázdninový režim z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

 počas pracovných dní v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020 :

– premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81

– nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80

 DO_PV_IMS_002_oznam_korona_4_C

Čiastočné obmedzenia dopravy na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína s čiastočnou rekonštrukciou Lesnej ulice spevnením krajníc vozovky a opravou výtlkov. Žiadame občanov aby venovali zvýšenú pozornosť pri prejazde rekonštruovaným úsekom.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

29.10.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80
– nepremávajú spoje označené X11 a X81

30.10.2020, 02.11.2020 – 06.11.2020 a 09.11.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81,
– nepremávajú spoje označené X10 a X80

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_3_C

Oznam – regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje  občanov/chovateľov   o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej:

 • Vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat“
 • Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“

Tlačivo je možné:

– stiahnuť z  https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

 • Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

Postup registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

Viac informácii ohľadne registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu chovatelia získajú na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2O19.asp

Tlačivá je možné vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 1.októbra 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 1.10.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Do konca tohto roku sa plánuje realizácia dostavby sociálnych zariadení pre materskú školu, oplotenie areálu ZOR v miestnej časti Miloslavov, oprava výmoľov na Lesnej  ulici a začiatok prác na prestavbe podkrovia v Základnej škole a prístavby obecného úradu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.9.2020 e vo výške 1 020 tis. EUR, čo je cca  kopíruje rozpočet na rok 2020. Na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 703615 EUR  k 25.9.2020. Dlh obce do data  je k  vo výške 360 tis. EUR, čo predstavuje 10,9 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k 15.9.2020 vyrubený vo výške  223 tis. v Alžbetinom Dvore a 417 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo  vo výške 251 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy a na projektovú dokumentáciu  pre základnú školu a telocvičňu, kontajnerové stojisko, projekt bezplatnej wifi a prístrešok s grilom v ZOR.

Čerpanie rozpočtu k 25.9.2020 – bežné  výdavky sú čerpané na  61,19 %, v sume 1 776 tis. EUR, výdavky celkom sú vo výške 2 167 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 54,70 k rozpočtu na rok 2020. Príjmy celkom sú naplnené vo výške 76,83 % k rozpočtu, v sume 3 043  tis. EUR, z toho bežné príjmy sú v sume 2 539 tis. EUR – 72,02 % k rozpočtu.

Poslanci OZ tiež súhlasili s použitím rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov elektronického zabezpečovacieho systému na obecnom úrade a fontány v parku v Alžbetinom Dvore.

Pri prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č.1/2020 poslanci rozhodli aj o vyčlenení sumy 5000,00 EUR na Mikuláša pre deti a poukazy pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším – z dôvodu, že nebude možné realizovať pôvodne zamýšľané  podujatia. RO č.1/2020 bolo schválené.

OZ schválilo  zámer prenájmu  a nájomnú zmluvu na priestory v základnej škole so Súkromnou základnou umeleckou školou, čím bude umožnená výučba pre deti priamo v našej obci.

Ďalej schválilo dve zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vybudovanie infraštruktúry v miestnej časti Alžbetin Dvor.

V rámci diskusie s obyvateľmi poslanci riešili možnosti ďalšieho postupu obce voči prevádzke spoločnosti Livinn systems, s.r.o. , ktorá sa nachádza medzi obytnou zástavbou v miestnej časti Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  03.10.2020

Otvorenie Obvodného oddelenia PZ Miloslavov – 01.10.2020

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, oznamujeme občanom, že dňom 1.10.2020 sa zriaďuje Obvodné oddelenie Policajného zboru Miloslavov,  Obchodna ulica 1999/ v budove Obchodného centra Miloslavov.    Pracovisko v  Dunajskej Lužnej sa ruší dňom 30.09.2020.

Stanovisko spoločnosti Danubius Fruct s.r.o. k zverejneniu zámeru zmeny navrhovanej činnosti „Pozberová úprava a skladovanie ovocia, časť úprava technológie chladenia a sklad pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín“

obec Miloslavov vyžiadala od spoločnosti Danubius Fruct s.r.o.stanovisko k zverejnenému zámeru:

Vážení občania Miloslavova,

Dňa 13.08.2020 požiadala naša spoločnosť Okresný úrad v Senci, Odbor Životného prostredia o posúdenie vplyvu nášho investičného zámeru (vybudovanie skladu prípravkov na ochranu rastlín a technológie chladenia) na životné prostredie. Okresný úrad následne v zmysle zákona oslovil dotknuté subjekty, medzi nimi aj obec Miloslavov, aby sa k zverejnenému zámeru vyjadrili. Obec Miloslavov v nadväznosti na to 10.09.2020 zámer zverejnila formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

Úprimne ctíme právo miestnych obyvateľov sa vyjadriť k projektovým zámerom, ktoré sa týkajú ich životného prostredia a bezprostredného okolia. Preto sme sa proaktívne a nad rámec zákonom ukladaných povinností rozhodli poskytnúť vám všestranné informácie o našom zámere.

Veríme, že za viac ako dvadsaťpäť rokov ste sa presvedčili, že naša spoločnosť je seriózny subjekt a vždy sme rozvíjali korektné susedské vzťahy s obyvateľmi obcí, v ktorých sa naše ovocné sady nachádzajú. Aj v tomto prípade nám preto záleží na tom, aby boli naši susedia kvalitne a pravdivo informovaní.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj starostlivosť o zdravie a vitalitu našich sadov, pretože len vtedy môžu aj ďalej prinášať zdraviu prospešné a chutné ovocie. Každý, kto si vyskúšal starostlivosť o ovocné stromy vie, že občas si vyžadujú aj rýchly a účinný zásah pomocou prípravkov na ochranu rastlín. Je tiež pochopiteľné, že takéto prípravky nie je možné skladovať kdekoľvek a manipulácii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Každý poľnohospodársky subjekt je preto zo zákona povinný disponovať vhodnými priestormi, ktoré zabezpečia adekvátne a zodpovedné zaobchádzanie s týmito látkami. Naša spoločnosť preto už dnes takýmto skladom disponuje. Spoločne s výstavbou nových skladovacích priestorov sme sa však rozhodli pristúpiť k jeho modernizácii a skvalitneniu.

Nároky na podobný sklad detailne popisujú príslušné legislatívne normy, najmä:

 • Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
 • Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
 • Zákon č. 405/2011 z 21. októbra 2011 o rastlinolekárskej starostlivosti
 • Vyhláška č. 491/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

Radi by sme občanov touto cestou uistili, že náš projekt riešenia týchto objektov v plnej miere zodpovedá všetkým požadovaným štandardom, dokonca ich v mnohých ohľadoch prekonáva. Každý, kto by mal záujem nahliadnuť do detailov zverejneného projektu, tak môže urobiť na webovom portáli www.enviroportal.sk/sk.eia/detail/pozberova-uroda-skladovanie-ovocia-so-01-prijem-skladovanie-ovocia-cas

Náš sklad preto nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie, naopak bude ho v maximálnej možnej miere chrániť. Zároveň by sme radi zdôraznili skutočnosť, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. neskladuje prípravky na ochranu rastlín za účelom obchodu a distribúcie ale výlučne pre vlastnú spotrebu.

My sami máme prioritný a nespochybniteľný záujem zachovať kvalitu a zdravie životného prostredia. Symbióza s prírodou nás živí a sme to na prvom mieste my, kto ju bude v každom možnom ohľade chrániť. Preto bude spoločnosť Danubius Fruct vždy transparentne, zodpovedne, profesionálne a s dodržaním všetkých zásad a náležitostí ochraňovať svoje najväčšie bohatstvo, životné prostredie, v ktorom pestuje svoje ovocie. Pretože od jeho kvality sme bezprostredne a životne závislí.

V Dunajskej Lužnej, 11.09.2020

 

Urbanistická štúdia – Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov

Na základe schváleného zadania obce bola zhotoviteľom – arch. štúdiom Ing. arch. Bogára  –  spracovaná  urbanistická štúdia Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov, ktorej cieľom bolo navrhnúť  optimálne  prepojenie oboch miestnych častí obce novým centrom s dôrazom na jeho administratívnu, obslužnú a obchodnú vybavenosť,   verejné priestranstvá, plochy zelene, a to pri minimalizácii ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania.  Dôležitým faktorom bol návrh riešenia dopravného napojenia ( optimalizácia okružnej komunikácie C1 – Bottova ul. ), napojenia obce na verejnú dopravu, situovanie budúceho nového kruhového objazdu v centre a využitie  potenciálu individuálnej dopravy vr. cyklochodníkov.   Spracovaná štúdia bude jedným z podkladov pre tvorbu zmien a doplnkov  územného plánu obce č.4/2020; začatie procesu obstarávania schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa  27.08.2020.

Verejná prezentácia výsledkov štúdie za účasti autorov z dôvodov nepriaznivej epidemiologickej situácie  zatiaľ nebola možná – veríme, že sa ju obci podarí čoskoro  zorganizovať, o termíne budeme verejnosť informovať. Pripomienky k riešeniam navrhnutým v štúdii si bude môcť verejnosť uplatniť v procese obstarávania a tvorby zmien a doplnkov územného plánu.  V odkaze  je vo formáte pdf predstavená textová a obrazová časť dokumentu, do dokumentu v písomnej podobe je možné nahliadnuť na  Obecnom úrade v čase stránkových hodín.

Urbanistická štúdia – Miloslavov (A3)

Slávnostné otvorenie Obchodného Centra Miloslavov

Dnes sa v našej obci slávnostne otvorilo Obchodné Centrum Miloslavov. Okrem obchodnej prevádzky Billy sa postupne otvoria aj ďalšie maloobchodné prevádzky a služby (101 drogérie, kaviareň, kvetinárstvo, chovateľské potreby so službami zásielkovne, rodinná pekáreň, vinotéka, prevádzka rýchleho občerstvenia s donáškou jedál, či distribúcia zdravotníckej techniky a pomôcok).

Zároveň patrí veľké poďakovanie spoločnosti OC Miloslavov za realizáciu takéhoto zámeru.

Od 01.10.2020 bude fungovať v týchto priestoroch aj Obvodné oddelenie policajného zboru SR. Veríme, že s poskytovanými službami budú občania spokojní a že prevádzka Obchodného centra prispeje k zlepšeniu služieb pre obyvateľov našej obce. Poskytovateľom služieb prajeme veľa úspechov.

   

 

 

Obec Miloslavov spustila pre svojich občanov mobilnú aplikáciu MILOSLAVOV

Obec Miloslavov pre svojich občanov v týchto dňoch spustila novú aplikáciu MILOSLAVOV.
 
Každý, kto má mobilný telefón s operačným systémom Android alebo iOS má odteraz možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play alebo App Store aplikáciu Miloslavov. Formou bleskových správ budete informovaní o aktualitách obce (napr. výpadkoch prúdu, plynu a vody), organizovaných športových či spoločenských akciách. Táto aplikácia Vás upozorní na vývoz odpadov, nájdete v nej všetky dôležité kontakty na obecný úrad, stavebný úrad, lekárov atď. Môžete si nájsť a prečítať aktuálne číslo Spravodajcu obce Miloslavov, ale nájdete tu aj staršie čísla obecného časopisu.
Aplikácia okamžite upozorní na novú správu a blížiaci sa vývoz odpadu priamo na mobilnom zariadení formou PUSH správy v lište notifikácií. Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a sú Vám doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta.
 
Mobilná aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľoch okrem modulov Susedský Bazár, pokiaľ ich užívatelia sami zadajú.
     
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá.
Do aplikácie sa nemusíte registrovať a neposkytujete žiadne osobné údaje.
Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play alebo App Store?

[Android] Google Play 
[iOS] App Store

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy

           

 

Otvorenie D4/R7 dnes poobede už bude realitou

Dnes sa sprístupní úsek rýchlostnej cesty D4/R7 bratislavského nultého obchvatu v úseku Ketelec – Holice v dĺžke 25,2 km na R7 a úsek Ketelec – Rovinka v dĺžke 4,5 kilometra na D4 s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.

Verím, že budovanie cestnej infraštruktúry prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie z južného smeru do hlavného mesta.

Jazdite bezpečne.

Milan Baďanský, starosta obce

Dôležitý oznam – zmena termínov vývozu papiera v miestnej časti Miloslavov

Firma Marius Pedersen, ktorá v našej obci uskutočňuje odvoz odpadov, oznamuje občanom v časti Miloslavov, že vývoz papiera sa bude uskutočňovať vždy na druhý deň po vývoze v časti Alžbetin Dvor, nakoľko majú nedostatok pracovníkov.

Táto zmena platí od 9.7.2020 – vývoz v Alžbetinom Dvore.

Vývoz papiera v Miloslavove sa uskutoční 10.7.2020.
Za spôsobené komplikácie a nedorozumenie sa vopred ospravedlňujú.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.júna 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie konaní pre realizáciu stavby pavilónu základnej školy a samotná realizácia stavieb.  Na základe udeleného stavebného povolenia obec pristúpi prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa na prístavbu obecného úradu. Práce na štúdii nového centra obce sa blížia k záveru a prezentácia pre verejnosť sa pripravuje na koniec júla v tomto roku. Do realizácie takisto postúpil projekt Multifunkčného ihriska s osvetlením v ZOR Miloslavov.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 25.6.2020 je vo výške 685 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou. Zatiaľ obec zaznamenala len menší výpadok podielových daní – za mesiace máj a jún.  K 19.6.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 458 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 111 tis. EUR. Dlh obce je k 30.5.2020 vo výške 372 tis. EUR, čo predstavuje 11,27 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Poplatok za rozvoj je k 30.5.2020 vyrúbený  vo výške 165 tis. v Alžbetinom Dvore a 348 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 214 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

Na základe výsledkov verejného obstarávania boli OZ predložené na schválenie 3 zmluvy o dielo pre víťazov verejného obstarávania:

 • DOMOV Slovakia, a.s.. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu ZŠ – spodná stavba“, celková cena diela je 118 620,53 Eur vr. DPH.
 • FAGUS SK, s.r.o. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov“ , celková cena diela je 979.775,24 Eur vr. DPH.
 • SPORTER s.r.o., na zhotovenie diela „Multifunkčné ihrisko s osvetlením“, celková cena diela je 48 047,81 € vr. DPH.

OZ schválilo Záverečný účet a výročnú správu obce Miloslavov za rok 2019. Závierka bola preverená nezávislým audítorom a hlavným kontrolórom obce, pričom obec tak, ako aj po minulé roky,  hospodárila zodpovedne a ukončila hospodárenie s kladným  výsledkom – prebytkom vo výške  165 099,98 EUR, ktorý bude preúčtovaný do rezervného fondu obce.

Hlavný kontrolór obce predložil OZ plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020, ktorý OZ schválilo.

Na základe skutočnosti, že základná škola sa od 1.9.2020 stane plneorganizovanou základnou školou s deviatimi ročníkmi, OZ schválilo zámer nadobudnutia právnej subjektivity pre ZŠ Miloslavov od 1.1.2021, a to vo forme rozpočtovej organizácie.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  25.06.2020

Výstavba ihriska s multifunkčným povrchom v Miloslavove

Obec začala s realizáciou výstavby ihriska s multifunkčným povrchom v Zóne rekreácie a oddychu v časti Miloslavov. Obec na realizáciu získala finančné prostriedky z Dotačného systému Úradu Vlády Slovenskej republiky, program Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č.1 Výstavba multifunkčných ihrísk. Projekt bude spolufinancovaný aj zo zdrojov obce.

Bezplatné WIFI zóny v obci

V roku 2019 získala obec  finančné prostriedky z grantového programu Európskej únie „WIFI4EU – Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ na vybudovanie WIFI siete v obci. Projekt sme realizovali s vysúťaženou  spoločnosťou Slovak Telekom a.s. a práve v týchto dňoch sa realizácia blíži ku koncu.  Občania obce  môžu od  4. 6. 2020  začať využívať bezplatné internetové pripojenie v okolí 10 prístupových bodov v oboch miestnych častiach, ktoré sme  situovali na miesta s najvyššou koncentráciou alebo pohybom  obyvateľov. Ide o okolie železničnej stanice, Remeselného dvora, Alžbetinho parku, základnej školy, Rekreačno-športového centra, Zóny rekreácie a oddychu v Miloslavove, v okolí Lipového parku – Domu kultúry, plánovanej novej materskej škôlky v Miloslavove, plánovaného parku pri cintoríne v Miloslavove a plánovanej autobusovej zastávky v Miloslavove na Centrálnej ulici pred kruhovým objazdom. Projekt má pre nás aj ďalšiu pridanú hodnotu –  tieto body s wifi signálom chceme využiť na osadenie kamier  v rámci pripravovaného projektu „Bezpečná obec“.

   

Stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom

Včera, 2.júna,  sme sa   za účasti zástupkyne župana BSK pani Alžbety Ožvaldovej,  starostu Dunajskej Lužnej pána Štefana Jurčíka a zástupkyne starostu Miloslavova pani Renáty Bačovej  stretli s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Zaujímali sme sa najmä o dopravnú situáciu v okolí Bratislavy a termíny ukončenia jednotlivých úsekov  D4/R7. Pán minister nás informoval, že  postupné sprevádzkovanie zhotovených úsekov  sa po doriešení administratívnych náležitostí predpokladá v letných mesiacoch júl a august. Zhodli sme sa, že sprevádzkovanie zhotovených úsekov D4/R7 je vo verejnom záujme a dohodli sme sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie.  Ďakujeme za prijatie a konštruktívny dialóg!

Milan Baďanský,
starosta obce Miloslavov
     

Čo sa deje s Vinohradníckou ulicou?

Kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu je vypísané na 23.06.2020.
Keďže obec Miloslavov nie je účastníkom konaní D4R7, ani Vinohradníckej ulice nemáme informácie ani nevieme predpokladať, ako to bude pokračovať.
V súčasnosti koncesionár D4R7 s nami napriek našej iniciatíve nekomunikuje.
Starosta obce p. Milan Baďanský so zástupkyňou župana a starostom Dunajskej Lužnej má stretnutie s ministrom dopravy na túto tému.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.mája 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 28.05.2020 za dodržania všetkých mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie procesu výberu zhotoviteľa nového pavilónu základnej školy a realizácia stavby.  Ako pokračovanie projektu nového priechodu pre chodcov na ul. Jazerná/Veterná OZ schválilo zmluvu o kúpe pozemku parc. č. 66/2 o výmere 24 m2 od p. Romana Kudriho za cenu 1 450,00 EUR určenú podľa znaleckého posudku. Na ostatných projektoch sa priebežne pracuje.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.5.2020 je vo výške 593 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou; výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch. K 20.5.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 358 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 65 tis. EUR. Dlh obce je k 30.4.2020 vo výške 384 tis. EUR, čo predstavuje 11,63 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Poplatok za rozvoj je k 30.4.2020 vyrúbený  vo výške 83 tis. v Alžbetinom Dvore a 300 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 212 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

OZ  schválilo  nájomnú zmluvu na nájomný byt obce pánovi Romanovi Schulczovi na obdobie dvoch rokov a nájomnú zmluvu na obecný pozemok z dôvodu výstavby infraštruktúry pre spoločnosť BAUGROUP s.r.o..

Na základe návrhu úradu OZ schválilo rozdelenie poskytovania právnych služieb pre dvoch advokátov, a to tak, že služby všeobecného právnika bude poskytovať  JUDr. Soňa Gašková a služby pre priestupkové konania v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu bude zabezpečovať spoločnosť Mattos Law firm s.r.o., v tomto zmysle boli schválené príslušné návrhy dodatku a zmluvy.

V rámci bodu Rôzne starosta informoval OZ o pripravovanom rokovaní u ministra dopravy ohľadom dopravnej situácie v okolí Bratislavy za účasti zástupcov našej obce, Dunajskej Lužnej a BSK, stretnutie je plánované na 2.júna 2020.  Súčasne, na 23. júna 2020 je vypísané kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu, ktorého účastníkom bude aj zástupca našej obce.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  28.05.2020

 

Dokončenie prvej etapy vybudovania Sadovej ulice

Podarilo sa dokončiť prvú etapu vybudovania Sadovej ulice (cesta k cintorínu na Miloslavove) v celej dĺžke. Ďakujeme združeniu vlastníkov a pánovi Marekovi Michlíkovi, za angažovanosť.  Jeho veľkou zásluhou  sa dielo podarilo.
Verím, že v ďalšom období, podľa našich možností sa nám podarí dokončiť celé dielo.

Milan Baďanský, starosta obce

2.stretnutie s architektami nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce

Dnes sme sa na obecnom úrade stretli  na druhom pracovnom stretnutí s architektami  kancelárie Ing. arch. Bogára  nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce.

Preverili sme  stav zapracovanosti našich pripomienok  a diskutovali sme o predloženom návrhu situácie širších vzťahov, dopravnej  dostupnosti vr. cyklochodníkov, druhu a množstva zelene  a občianskej vybavenosti rôzneho typu, vrátane školských kapacít, priestorov pre sociálne služby, zdravotnú starostlivosť, kultúru, obchody a služby.  Veľkú pozornosť sme venovali samotnému návrhu usporiadania objektov a funkcií nového centra, čo bude zo strany kancelárie  rozpracované podrobnejšie.  Pomaly sa blížime k finálnemu návrhu, ktorý bude predstavený verejnosti koncom júna – začiatkom júla v tomto roku.

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.apríla 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19; zvukový záznam zo zasadnutia je zverejnený na webstránke obce www.miloslavov.sk.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ určilo na základe odporúčania KROM, ktorá zasadala  dňa 27.04.2020 a finančných možností obce  priority pre realizáciu projektov na tento rok ( najmä výstavba školského pavilónu, premiestnenie zastávky SAD, pokračovanie prác na Zóne oddychu a relaxu a priechodu pre chodcov Jazerná ul. v miestnej časti Miloslavov ) a doplnil sa projekt úpravy cintorínov obce – aby sa mohlo začať s prípravnými prácami. Ako pokračovanie projektu novej  MŠ Miloslavov OZ schválilo zmluvu  na spracovanie PD  pre stavebné povolenie so spoločnosťou MPro , s.r.o. a pre projekt rekonštrukcie Lesnej ulice darovaciu zmluvu na pozemok  parc.č. 271/2 o výmere  27 m2 od darcov : Jana Lachová a Dana Malá.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.4.2020 je vo výške 524 137,29 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou a avizovaný výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch  na úrovni krátenia minimálne o 8 % z ročného predpokladu. K 20.4.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 368 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 151 tis. EUR. Dlh obce je k 31.3.2020 vo výške 392 tis. EUR, čo predstavuje 11,85 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia k 31.3.2020:  príjmy celkom  vo výške  1 250 tis. EUR, plnenie rozpočtu na 32 % , v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 854 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na úrovni 22 %.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je vo výške 40 tis. v Alžbetinom Dvore a 49 tis. v Miloslavove,  nevyčerpané zostatky z roku 2019 predstavujú sumu  168 tis. v Alžbetinom Dvore a 362 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 135 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu a prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy.

OZ schválilo tiež prevzatie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie v RZ 1/1 od stavebníka: Gainer s.r.o. do majetku obce, kúpu záhradného traktora pre potreby údržby zelene v obci, zmluvu o spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Miloslavov a zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina v priestoroch Základnej školy Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  30.04.2020

Bezhotovostné platby

Prečo je potrebné zadávať variabilný symbol pri  BEZHOTOVOSTNÝCH platbách:
– variabilný symbol je číslo, ktoré Vám určí obec a slúži na identifikáciu platieb,
– dôležité je použitie správneho variabilného symbolu aby bola platba správne identifikovaná,
– ako doplňujúci údaj sa môže použiť aj špecifický symbol, ktorým je možné označiť napr.:  obdobie, číslo domu, číslo parcely, …  a poznámka, do ktorej je možné uviesť meno a účel platby

Správny variabilný symbol zistíte: 
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za komunálny odpad,
– v ROZHODNUTÍ o miestnych daniach – v tomto rozhodnutí sú určené dva VS jeden na  nehnuteľnosť a jeden na psa,
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za rozvoj,
– v ROZHODNUTÍ o zaujatí verejného priestranstva,
– v ZMLUVÁCH, ak ste nejakú uzatvorili s obcou,
– v OZNÁMENÍ zo základnej školy, ak Vaše dieťa navštevuje školský klub,
– v OZNÁMENÍ z materskej školy,
– v OZNÁMENÍ zo školskej jedálne pri materskej škole

-pri podaní na STAVEBNÝ ÚRAD zistíte variabilný symbol mailom u referenta, ktorému bol spis pridelený (o tom Vás budú informovať v podateľni pri podaní žiadosti):
katarina.kovalcikova@miloslavov.sk 
olga.radianska@miloslavov.sk 
danica.mersakova@miloslavov.sk 
maria.bohacova@miloslavov.sk 
michaela.slobodova@miloslavov.sk

VIETE SPRÁVNY ÚČET ?
SK37 5600 0000 0018 7740 6001     úhrady na obecný úrad a stavebný úrad (napríklad daň z nehnuteľností, za psa, správne poplatky, za povolenia, za nájom, …)
SK58 0200 0000 0028 4551 4758     úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj
SK75 5600 0000 0018 7740 2019     úhrady za školský klub
SK58 5600 0000 0018 7740 9018     úhrady za materskú školu
SK45 5600 0000 0018 7740 4014     úhrady za stravu v materskej škole

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.marca 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 26.03.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ sa vzhľadom na situáciu zhodlo, že sa bude pokračovať len v rozpracovaných  projektoch, ktoré sú schválené na realizáciu – na dnešnom zasadnutí sa k nim pridružil plánovaný projekt na sanáciu muriva remeselného dvora – aby sa predišlo vzniku väčších škôd.

OZ prerokovalo aj možné scenáre zníženého výberu podielových daní a výberu poplatku za rozvoj a uvítalo nariedenie starostu pre obecný úrad, ktorým upravil postup na obstarávanie len nevyhnutných tovarov a služieb. Z projektov  v realizácii sa podarilo ukončiť vybudovanie nového miesta pre kontajnery na Jazernej ulici.   Súčasne sa schválil výber verejného obstarávateľa na dodanie stavby Prestavba obecného úradu.

V súvislosti s pripravovanými projektami OZ schválilo zámer odkúpenie pozemku o výmere 24m2 pre účely vybudovania priechodu pre chodcov Jazerná/Veterná  a účasť v dražbe na pozemok pod miestnou komunikáciou v miestnej časti Alžbetin dvor na Krátkej ulici.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na 3 nájomné byty obce. V bode Rôzne sa poslanci spolu so starostom venovali aktuálnej situácii v obci pri zabezpečovaní úloh a opatrení vyplývajúcich z epidémie Covid 19 – pozitívne hodnotili komunikáciu obce smerom k obyvateľom, činnosť krízového štábu, pomoc seniorom a dobrovoľné aktivity, ako napr. činnosť DHZ. Osobitne sa venovali výučbe  na základnej škole a poplatkom za materskú školu počas doby obmedzenia prevádzky, kde je upravená možnosť  neplatenia týchto príspevkov v zmysle prijatého VZN 2/2019.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  26.03.2020

Obec Miloslavov sprístupnila covid.chat

Obec na svoje stránke:   https://www.miloslavov.sk/covid-19-koronavirus/krizovy-stab/  sprístupnila covid.chat  (fialová ikonka). Stačí kliknúť na ikonku a získate všetky dôležité informácie z relevantných zdrojov o chorobe, prevencii, karanténe, či jej výskyte na Slovensku. Užitočnou novinkou je  možnosť  sebadiagnostiky,  ktorá vychádza z hodnotiaceho listu na posúdenie pacienta pre zdravotníckych pracovníkov. Informácie na chate sa pravidelne aktualizujú, takže je to užitočný a relevantný zdroj informácií.

Úhrady za tuhý komunálny odpad

Počas mesiaca január si mohli občania podávať žiadosti, napr.  na zmenu veľkosti kontajnera,  o úľavu z poplatku, a pod.
Od februára začala obec vystavovať rozhodnutia na aktuálny rok a priebežne ich expedovať občanom. (Nie je stanovený termín do kedy budú vystavené všetky rozhodnutia, nakoľko sa počet občanov v obci neustále zvyšuje).
Poplatok za odpad je možné uhradiť až po doručení rozhodnutia, a to z dôvodu použitia správneho bankového účtu a správneho variabilného  symbolu, ktoré sú dôležité pre spárovanie platby s rozhodnutím.
V prípade, že ste ešte neobdržali rozhodnutie, môžete v období mimoriadnej situácie požiadať aj o zaslanie informačného rozhodnutia na mailovej adrese: maria.minarikova@miloslavov.sk Pozastavenie vývozu odpadu firma vykoná, až keď posledné rozhodnutie vystavené  a doručené daňovníkovi obcou bude 1.deň po splatnosti a s časovou rezervou potrebnou na vyexpedovanie nálepky na kontajner.

Ochrana lesov pred požiarmi – upozornenie

Obec Miloslavov obdržala z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku upozornenie k ochrane lesov pred požiarmi. V súlade so žiadosťou zverejňujeme časť dokumentu ako preventívne opatrenia pri ochrane pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Správcu cintorína, pohrebísk obce Miloslavov – Alžbetin Dvor

Dňa 09.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal verejnú vyhlášku č.: OLP/2405/8443 Rozhodnutie ktorým nariaďuje nasledovné opatrenia:
Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č.355/2007 Z.z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, poločenskej či inej povahy. Z uvedeného dôvodu správca pohrebísk Rovinka vydáva nasledovné nariadenie:

Pohrebných obradov sa môžu výlučne zúčastňovať blízki príbuzní. Obmedzenie platí od 16.03. do odvolania. Rešpektovaním uvedeného rozhodnutia prispejete aj Vy k obmedzeniu šírenia nákazy prenosného ochorenia COVID-19.
Správca cintorína
Ladislav Stríž

Oznamenie_spravcu_cintorina_16032020

Oznámenie spoločnosti Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. – prevencia COVID-19

Dôležitý oznam: Prerušenie stránkových hodín  od pondelka 9. marca 2020 do soboty 20. marca 2020

Vážení zákazníci,
vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa obchodné vedenie spoločnosti AVS, s.r.o. rozhodlo prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy.
Spoločnosť AVS, s.r.o.  berie situáciu mimoriadne vážne a cíti zodpovednosť za zdravie našich zákazníkov a zamestnancov. Z uvedeného od 9. marca 2020 do 20. marca 2020 prerušuje AVS, s.r.o. na dva týždne zákaznícke centrum.
Pracovný proces bude prebiehať elektronickou formou.
K dispozícii je Vám zákaznícka linka +421 2 54 41 05 04 a email: info@a-vs.sk spoločnosti AVS, s.r.o.,  kde Vás usmerníme ako vyriešite Vašu požiadavku.
Ďakujeme za pochopenie.

9.3.2020 – AVS -OZNAM

 

Realizácia projektu označovania ulíc názvami

Vážení občania,
Obec Miloslavov v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MV SR č. 31/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších dodatkov a VZN č. 4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev zo dňa 24. 10. 2019 začína  realizáciu označovania ulíc názvami.
Označovanie bude prebiehať postupne, v niekoľkých etapách. V zmysle prijatého VZN je  preferované osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na plot.  Až v prípade, že to nie je možné, osadí obec orientačnú tabuľu s názvom ulice na pozemnú stavbu, prípadne iný objekt v majetku obce (napr. stĺp). Orientačné tabule s názvami ulíc budú osadzované pri vjazde na začiatku ulice prvá nehnuteľnosť/plot vpravo.
Dovoľujeme si požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností, aby prípadný nesúhlas s preferovaným umiestnením tabule na plot oznámili na telefónnom čísle +421 917 368 097 alebo emailom na adrese martin.sitiar@miloslavov.sk v termíne do 8. 3. 2020. Predpokladané ukončenie projektu je plánované na september 2020.

Ďakujeme za spoluprácu

Mgr. Martin Sitiar

VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev
2019-12-20_Miloslavov_situacia_ulicnej_siete
Dodatok_1_k_VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev
Situacia-ulicnej-siete_k_dodatku_c_1_k_VZN_4_2019-
Vyhlaska_31_2003_zz_20150701

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 6.februára 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí  riadilo navrhnutým programom, s doplnením jedného bodu, týkajúceho sa obnovenia prevádzky výroby okenných profilov zo sklovlákna v miestnej časti Miloslavov. Tento bod sa prerokovával za účasti obyvateľov dotknutých prevádzkou. Poslanci prerokovali všetky informácie o stave konaní vo veci obnovenia prevádzky a trvajú na dodržaní všetkých regulatívov územného plánu a zákonných podmienok na prevádzku. OZ podporuje aktivitu obce smerom k dôslednému prešetreniu incidentu v areáli  zo dňa 31.1.2020 a k prijatiu opatrení na zabránenie podobným prípadom.

V zmysle Rokovacieho poriadku OZ schválilo termíny plánovaných zasadnutí zastupiteľstva na rok 2020, ktoré budú zverejnené na web stránke obce.

Vo vzťahu k hospodáreniu obce a stavu finančných prostriedkov OZ skonštatovalo, že príjem z podielových daní za rok 2019 bol vo výške 1 266 090,79 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou: 1 245 646,00 EUR.  Za mesiac január obec obdržala  podielové dane vo výške 160 tis. EUR. K 31.12.2019 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 201 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 162 tis. EUR. V rámci finančných prostriedkov obec má na účet dotáciu vo výške 200 tis. EUR na výstavbu pavilónu ZŠ a 38 tis. EUR na multifunkčné ihrisko. Dlh obce je k 31.12.2019 vo výške 415 tis. EUR, čo predstavuje 16,07 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je 5,01 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia za rok 2019:  príjmy boli vo výške  4 348 tis. EUR – oproti rozpočtovaným 4 131 tis. EUR, v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 3 323 tis. EUR

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ – OZ schválilo obstaranie a realizáciu týchto konkrétnych  projektov: multifunkčné ihrisko a altánok na ihrisku v miestnej časti Miloslavov, ďalší prístrešok na bicykle na železničnej stanici a hybridné osvetlenie na parkovisku pri stanici, priechod pre chodcov a odvodnenie križovatky Centrálna/Veterná/Jazerná, kontajnerové stojisko na Jazernej ulici, búracie práce v areáli základnej školy   a obstarávateľa  na výber dodávateľa stavieb nového pavilónu základnej školy a telocvične.

Z dôvodu potreby doplnenia ďalších ulíc  OZ schválilo návrh Dodatku č. 1 k  VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na nájomné byty obce  a na pozemok obce z dôvodu budovania infraštruktúry pre p.Kvačku a p.Walters Kvačkovú, zmluvu o vecnom bremene na pozemok obce z dôvodu prístupu k rozvodom tepla pre spoločnosť LT Invest, s.r.o.. Na základe žiadosti Športového klubu obce Miloslavov  schválilo OZ grant pre ŠKO na rok 2020 vo výške 10.000,00 EUR. Takisto bol schválený dodatok ku Zmluve s OMAPO (sociálny taxík) na rok 2020. OZ prerokovalo a schválilo aj zmluvu so spoločnosťou Ekorda s.r.o. na poskytovanie audítorských služieb  a so spoločnosťou EMELIX s.r.o. na poskytovanie IT služieb.

OZ s vďakou prijíma dva finančné dary v akcii „Staň sa Miloslavčanom“ od p.Enderleho a p.Zajíčkovej.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  06.02.2020

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 27.12.2019

Obecné zastupiteľstvo sa na svojom ostatnom zasadnutí v roku 2019 zišlo dňa 27.12.2019. Hlavným bodom  programu bolo schválenie zmlúv o dielo na projektovú dokumentáciu  na stavbu telocvične a nového pavilónu Základnej školy  v Miloslavove.

Na základe výsledku verejného obstarávania ukončeného dňa 20.12.2019 bol vybratý zhotoviteľ projektovej dokumentácie  – spoločnosť M PRO s.r.o. Bratislava a obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvy o dielo  na realizáciu projektovej dokumentácie na obe stavby.

Plánovaná výstavba telocvične sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré obec kupuje na základe uznesenia  č. 139/2019 – v priestore za materskou školou v miestnej časti Alžbetin Dvor. Telocvičňa sa navrhuje ako bezbariérová, s tribúnou pre divákov a vo veľkosti na 5 základných športov.  V rámci programu IROP sa pripravuje v prvom polroku 2020 vyhlásenie výzvy na takéto zámery, preto obec musí mať  čo najskôr projektovú dokumentáciu a získať stavebné povolenie.

Nový pavilón základnej školy, na ktorý obec získala dotáciu  200 tis. EUR bude umiestnený na zakúpenom pozemku vedľa už existujúceho pavilónu základnej školy, na mieste momentálnej stavby domu pripraveného na demoláciu.  Pavilón je  navrhnutý ako dvojposchodový, s predprípravou na prípadnú dostavbu 3. poschodia a bude v ňom umiestnených 6 tried a kabinety pre potreby školy. Umiestnenie pavilónu zohľadňuje aj pripravované posunutie zastávky autobusu, aby sa odsunula od  križovatky Hlavná ulica/ Centrálna ulica.

Obecné zastupiteľstvo schválilo aj použite rezervného fondu obce  vo výške  8 705,39 EUR  na opravu stĺpov verejného osvetlenia  vr. opravy elektroinštalácií – na odstránenie havarijného stavu.

Takisto odsúhlasilo investíciu vo výške 6 964,80 EUR na zakúpenie 6 nových PC a 4 ks SSD diskov pre potreby obecného úradu a investíciu vo výške  8 041,68 EUR na vybudovanie prípojok NN vedenia na námestí pred obecným úradom v miestnej časti Alžbetin Dvor – z dôvodu zvýšenia kapacít elektrického pripojenia pre potreby usporiadania verejných podujatí na námestí.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov  31.12.2019

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa  5.decembra 2019

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením štyroch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 30.11.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 075 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 430,7 tis. EUR, čo predstavuje  16,67 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.11.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 90 % a bežných príjmov na úrovni 95 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

Najdôležitejším bodom rokovania zastupiteľstva bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Obec pre budúci rok počíta s vyrovnaným rozpočtom na úrovni takmer  4 milióny Eur, z toho bežné príjmy sú vo výške 3,5 mil. EUR, bežné výdavky b vo výške 2,9 mil. EUR a kapitálové výdavky vo výške 954 tis. EUR. V rámci  podpory investícií do projektov v obci sa plánujú prostriedky najmä na výstavbu nového školského pavilónu, telocvičňu, rekreačno-športového areály, rekonštrukciu obecného úradu a obecné komunikácie a chodníky. Stručný komentár k rozpočtu je zverejnený v aktuálnom čísle Spravodajcu obce.

Obec bola úspešná pri  získaní dotácie od ministerstva školstva na výstavbu ďalšieho pavilónu základnej školy, preto sa OZ zaoberalo aj schválením zmluvy s ministerstvom na poskytnutie dotácie vo výške 200 tis. EUR na tento účel na rok 2020.

OZ tiež schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2019, ktorým sa do rozpočtu zapojili prostriedky z poskytnutých dotácií a grantov za rok 2019 – na základnú  školu, multifunkčné ihrisko, tréningové plochy a zavlažovací systém v celkovej výške takmer  350 tis. EUR za rok 2019.

Ďalej OZ prerokovalo stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.

Z dôvodu zmeny legislatívy OZ schválilo návrhy VZN č.5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za rozvoj. V rámci prijatých VZN nedošlo k zvýšeniu sadzieb a poplatkov.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o spolupráci s developérmi RZ 9 a 10 ohľadom ich príspevku na projekte  Rekonštrukcia Lesnej ulice v Alžbetinom Dvore.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na pozemkoch obce z dôvodu budovania infraštruktúry pre spoločnosti Ismont, s.r.o., Vikinela, s.r.o. a Wertika s.r.o. ; zmluvu so Slovak Telekom na zriadenie WiFi bodov v obci, zmluvu s LZ Stav, s.r.o. na realizáciu úpravy parkoviska pri ŽS a zmluvu s Ing. arch.  Bogárom na urbanistickú štúdiu na nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov.

V závere zasadnutia starosta informoval o výsledkoch spoločného stretnutia starostov s ministrom dopravy a dopravnou políciou, ktoré sa uskutočnilo v poobedňajších hodinách ohľadom uzávery Vinohradníckej ulice od 6.12.2019  – dopravná polícia zabezpečí od pondelka riadenie križovatky pri Studenom a tiež budú inštalované semafory.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  05.12.2019

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením dvoch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 251 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 438,5 tis. EUR, čo predstavuje  16,98 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 77 % a bežných príjmov na úrovni 83,3 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. K 1.9.2019 bola ukončená  dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt výstavby nového pavilónu ZŠ, čím sa získa ďalších 8 tried, a zapojenie sa do grantových schém SLSP a cez MAS Podunajsko.  

Ako ďalší krok ku zmene územného plánu  schválilo OZ  obstarávateľa a spracovateľa zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce.

OZ schválilo návrh VZN č.3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov, ktoré rieši komplexne povinnosti  majiteľov a užívateľov nehnuteľností, stavebníkov, majiteľov áut a ostatných fyzických a právnických osôb pri užívaní verejných priestorov obce a vytvára aj predpoklady na ochranu zelene a zlepšovanie životného prostredia v našej obci.

Na základe návrhu Názvoslovnej komisie  OZ schválilo takisto návrh VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktoré upravuje nové názvy ulíc a spôsob prideľovania orientačných čísel. Na základe prijatého VZN bude obec postupne realizovať zmenu informačného systému a označovanie ulíc. Celý proces bude prebiehať postupne, jednotlivé kroky budú verejnosti komunikované prostredníctvom webu a FB stránky obce.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o združenej dodávke plynu so ZSE Energia, a.s. na obdobie dvoch rokov a zmluvu o vecnom bremene na umiestnenie transformátora v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.

V zmysle odporúčania Komisie pre rozvoj obce OZ upravilo znenie Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov.

Pre seniorov obce ( obyvateľov nad 65 rokov )  bol odsúhlasený vianočný príspevok vo výške 20,- EUR na osobu.

V záujme minimalizácie negatívneho dopadu na obyvateľov našej obce starosta zorganizoval spoločné stretnutie so zástupcami konzorcia D4R7 ohľadom situácie s uzatvorením Vinohradníckej cesty, na ktoré pozval aj starostov okolitých obcí – stretnutie sa bude konať dňa 28.10.2019. O výsledku bude obec informovať.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.10.2019

Máme víťaza súťaže návrhov na nové centrum našej obce

Od vyhlásenia urbanistickej súťaže  na Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov uplynulo 5 mesiacov a dňa 4.10.2019 rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová, v prvom kole sa vyhodnocovali prijaté ponuky piatich architektonických štúdií a do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava a ENDORFINE s.r.o. Žilina. Vybraté ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen ČKA, Milan Baďanský, starosta, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019 po prezentácií všetkých troch návrhov  určila ako víťaza súťaže architektonické štúdio  Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1. cena
účastník:
Ing. arch. Michal Bogár
Kozia 13, 811 03  Bratislava

autori:
Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

2cena
účastník:
re:architekti studio, s.r.o.
Bělhorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov, ČR

autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.

Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

3. cena
účastník:
ENDORFINE s.r.o.
Gabriela Povalu 2457/15, 010 01 Žilina

autori:
Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

 

 

 

re:architekti studio, s.r.o.

 

 

 

 

ENDORFINE s.r.o.

 

 

Desatoro bezpečného seniora

  Desatoro bezpečného seniora

  1. Nenaletím na „výhodný“ nákup
   Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom v kúpnej zmluve, aby som sa vyhol ďalším zbytočným platbám.
  1. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom
   Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek dôveryhodne, vždy si overím pravdivosť ich slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma, alebo na ulici.
  1. Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov mojich blízkych
   Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu. Hovor blízkemu vždy vytáčam sám, nenechám to spraviť cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.
  1. Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma okradol
   Ani v prípade, ak sa preukáže odznakom alebo preukazom – môžu byť falošné. Ak ho nepoznám, nechávam ho za dverami.
  1. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku
   Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu cudziemu, kde sú uložené, ani koľko peňazí mám doma alebo v banke.
  1. Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom
   Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne vyslali konkrétneho úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu, kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.
  1. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat
   Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka ako pomoc pre seba, okamžite volám vnukovi, aj vtedy ak by mi jeho kamarát tvrdil, že vnuk leží zranený v nemocnici.
  1. Nenaletím na falošné zdravotné problémy cudzích ľudí
   Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných problémoch seba alebo svojho blízkeho, nenaletím a nedávam žiadne peniaze cudzím.
  1. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom
   Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich svoje peniaze, ani im nerozmieňam a za žiadnych okolností im neukazujem, kde držím svoju hotovosť.
  1. Nenastupujem cudzím do auta
   Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť s cestou, nikdy k nim nesadnem do auta a nenechám sa okradnúť alebo ublížiť si.

  Dôležité telefónne čísla:

  Polícia                  158

  Senior linka        0800 172 500, 0908 798 786

  Nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov

  V obci Miloslavov pribudli nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov. Za podnet a nápad ďakujeme JUDr. Miroslavovi Sidorovi a za bezodplatnú realizáciu spoločnosti Talajka s.r.o.

  Zasadnutie Regionálneho združenia Podunajskej oblasti

  Naša obec dnes privítala na spoločnom zasadnutí štyri desiatky starostov a zástupcov obcí združených v Regionálnom združení Podunajskej oblasti, ktoré je platformou na výmenu skúseností, koordináciu spolupráce či určenie spoločného postupu obcí  vo veciach spoločného záujmu.

  Na dnešnom zasadnutí  diskutujeme a riešime spoluprácu pri aktivitách programu Efektívna verejná správa, SMART riešenia pre samosprávu, možnostiach podpory športu v regióne, opatreniach na ochranu detí  pred násilím či prevencie kriminality v regióne. Jednotlivé témy odborne zastrešujú pozvaní  hostia z ministerstva vnútra,  ústredia úradu práce,  občianskych združení a Bratislavského futbalového zväzu.

  Milan Baďanský, starosta

   

  Vykurovacie obdobie – povinnosti vlastníkov

  Vykurovacia sezóna
  Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
  Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
  Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                         1 x za 6 mesiacov

  Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov odporúčame zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

  mjr. Ing. Dana Škvarková
  OR HaZZ v Pezinku