Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.marca 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 3. tohtoročnom zasadnutí dňa 11.03.2021 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Momentálne prebieha prestavba obecného úradu a prestavba podkrovia základnej školy a pripravuje sa verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie vozovky na Lesnej ulici.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 28.02.2021 vo výške 312  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške 2 253 tis. EUR. Na základe informácií MF SR sa však očakáva v tomto roku  nižší výber daní a odvodov, a teda aj nižší príjem obcí. Dlh obce do data  je   vo výške 400 tis. EUR, čo predstavuje 9,82 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k  28.02.2021 podľa vyrubených rozhodnutí  vo výške  591 tis. Eur a zostatok na použitie je  753 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 636 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor.

Poslanci OZ zobrali na vedomie  rozpočtové opatrenie č. 2/2020, ktorým sa upravil rozpočet roku 2020 podľa výsledkov čerpania k 31.12.2020 a tiež  Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020.

Na základe splnenia podmienok boli schválené zmluvy o prevzatí verejného osvetlenia v lokalite RZ 5 a RZ 8 a komunikácie v RZ 8 od spoločností  RTP 01 s.r.o. a Alžbetin Dvor s.r.o. OZ takisto schválilo zámer dočasného prenájmu pozemkov pre účely inžinierskych sietí  z dôvodov hodných osobitného zreteľa pre Ing. Vernera, bytom Drotárska 96, Bratislava – zámer bude vyvesený na úradnej tabuli po dobu  15 dní.

OZ udelilo súhlasy s kúpnou cenou na vysporiadanie hydromelioračných potrubí  na pozemkoch obce, ktorú uhradia  za obec š.p. Hydromeliorácie žiadatelia – spoločnosť Wertika s.r.o. a Reality Miloslavov s.r.o.

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov kúrenia na obecnom úrade a opravu kamerového systému pred obecným úradom.

V rámci právnej subjektivity Základnej školy sa OZ oboznámilo s hospodárením školy k 28.2.2021  a so stavom finančných prostriedkov. Súčasne schválilo pre základnú školu  6 objednávok na zakúpenie drobného hmotného majetku  do nového pavilónu základnej školy a nových priestorov v podkroví budovy.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  11.03.2021

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2021

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti  prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere a je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2021 nasledovne:

110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na daný rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.
V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel.čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

 

Upozornenie na podvodných asistentov sčítania !!!

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom SR (ŠÚ SR) upozorňujú dôchodcov na podvodníkov, ktorí zneužívajú sčítanie obyvateľov.

MOS to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslal ústredný riaditeľ kancelárie združenia Michal Kaliňák. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Obe organizácie preto upozorňujú, že sčítací komisári v súvislosti so sčítaním nikoho telefonicky nekontaktujú.

Ľudí zároveň vyzývajú, aby do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla a dôchodca oň musí požiadať sám.

Každý mobilný asistent sčítania sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v danom meste alebo obci, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2019 opäť získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2019 rating 5,7 zo 6 ako výborné finančné zdravie čo je lepší rating ako za rok 2018, kedy obec dostala rating 5,6 zo 6.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov opäť v roku 2019 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/508098/2019/1

 

Informácia k prevádzke zberného dvora v obci Miloslavov

Obec Miloslavov reagujúc na Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. 12. 2020 vyhlásené v zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z.z.  ( ďalej len „Uznesenie vlády“ ) o obmedzení  slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. 1. 2021 do 24.1.2021 vrátane, uzatvorila  prevádzku zberného dvora v obci  pre verejnosť s účinnosťou od 1. 1. 2021 až do odvolania. Rozhodnutie obce sa u niektorých občanov nestretlo s pochopením, pričom sa odvolávali na ustanovenie § 1 ods. 2 písm. v)  Vyhlášky ÚVZ SR č. 77/2020   zo dňa 31. decembra 2020,  podľa ktorej sa zákaz uzatvorenia prevádzok nevzťahuje  na zberné dvory.

Za účelom posúdenia  správnosti postupu obce pri uzatvorení zberného dvora pre verejnosť  sa obec dňa 4. 1. 2021 obrátila na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, so žiadosťou o výklad –  a to, či je možné považovať cestu občana na zberný dvor za cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb –  tak, ako je to ustanovené v bode B.1.2. Uznesenia vlády.

Dňa 5. 1. 2021 obec obdržala  z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  stanovisko, v ktorom sa uvádza: „Uznesenie vlády takýto pohyb zakazuje a nie je to cesta v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb“.

Vzhľadom k uvedenému obec Miloslavov ponecháva zberný dvor uzatvorený pre verejnosť až do odvolania – tak, ako je to uvedené v zápisnici zo zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 2. 1. 2021.  Zberný dvor bude otvorený po  uplynutí obdobia zákazu vychádzania podľa Uznesenia vlády.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Oznam o predĺžení prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 08.01.2021 – 24.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 a z dôvodu opätovného dištančného vzdelávania žiakov.

CP_010715_Miloslavov_Hamuliakovo

CP_102411_Bratislava_Miloslavov

CP_102410_Bratislava-Zlate_Klasy

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_7_V

Aktuálne Uznesenie Vlády SR č. 804 a Vyhlášky ÚVZ SR č. 43, 44, 45

Uznesenie Vlády SR č. 804 zo dňa 16.12.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stravu a núdzového stavu v zn. n. pred. vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. Septembra 2020 v znení uznesenia vlády SR č. 718 z 11. novembra 2020. (hlavné obmedzenie sa týka zákazu vychádzania od 19. Decembra 2020 v čase od 05:00 do 01:00 hod., zákaz končí uplynutím 29. decembra 2020) – celé znenie + výnimky zo zákazu a odporúčania hlavného hygienika v priloženom Uznesení Vlády SR č. 804.
ZZ_2020_386_20201217

Vestník Vlády SR, čiastku 26 vydanú 17. decembra 2020, v ktorej nájdete:

 • Vyhlášku č.43 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb – vyhláška nadobúda účinnosť dňa 21.decembra 2020.
 • Vyhlášku č.44 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR – vyhláška nadobúda účinnosť 18. decembra 2020
 • Vyhlášku č.45 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí .  – Vyhláška nadobúda účinnosť 19. decembra 2020
 • Vyhláška č. 46 platí len pre obec Ratnovce, ktorá sa nenachádza v okrese Senec.ciastka_26_2020

Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadu na rok 2021

Kalendár zberu odpadov je pre  separovaný zber  odpadu  ( plasty, papier, sklo, kovy a tetrapack )  zatiaľ určený len na prvý polrok. Obci sa podaril dohodnúť na 1. polrok 2021  častejší vývoz skla a kovov z veľkých kontajnerov.

Veľkým problémom je odvoz papiera, pretože nie je dosť  spracovateľských kapacít. V prípade papiera prosíme preto o  efektívne vyťažovanie kapacít domových kontajnerov – rezaním kartónov a krabíc. V prípade väčšieho množstva kartónov z domácnosti si môžete dohodnúť odber na zbernom dvore s tým, že kartóny a krabice musia  byť rozložené a zviazané.

Termíny zberu na rok 2021 budú priebežne upravené a doplnené podľa výsledkov rokovaní s organizáciou SEWA a.s. a zberovou spoločnosťou. Tieto termíny sa priebežne budú dopĺňať aj do aplikácie Miloslavov pre smartfóny.

Terminy_separovaneho_zberu_2021

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s.

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim počas pracovných dní) v období 07.12.2020 – 07.01.2021, z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_6_V
CP_102411_13_12_20_Bratislava_Miloslavov_
CP_102410_13_12_20_Bratislava_Zlate_Klasy_
CP_010715_13_12_20_Miloslavov_Hamuliakovo_

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 3.decembra 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 3.12.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19 a vyhláseným núdzovým stavom.

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nové všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2021:

č.1/2020 – zásady hospodárenia s majetkom obce;

č.2/2020 – o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov z dôvodu potreby úpravy jednotnej výšky príspevku na úhradu nákladov na dieťa v materskej škole – jednotný príspevok bude vo výške 50,00 EUR za 1 dieťa;

č.3/2020 – o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie z dôvodu potreby doplnenia skupiny invalidných obyvateľov a ŤZP, zjednotenia pravidiel a  zvýšenia základu príjmu pre priznávanie príspevku na stravu;

č.4/2020 – o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa zvýšili niektoré sadzby dane z nehnuteľnosti a takisto sa z dôvodu zvýšených nákladov na nakladanie a odvoz s biologickým odpadom sa zvýšila sadzba poplatku za nakladanie s odpadom;

č.5/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebísk, ktorý sú obec aj prevádzkovateľ pohrebísk povinní v zmysle zákona vydať.

Na základe predchádzajúcich rokovaní zástupcov sociálnej komisie OZ schválilo zmluvu s OMAPO, o.z. na služby sociálneho taxíka na obdobie rokov 2021-2024.

Poslanci sa zaoberali aj návrhom Zásad odmeňovania poslancov OZ, v ktorých sa upravili niektoré ustanovenia v súlade  s novelou zákona o obecnom zriadení a takisto po 3 rokoch upravili výšku odmeny za výkon poslaneckej činnosti na sumu 80,00 EUR.

Na základe požiadavky ŽSR OZ prerokovalo a schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov s právom stavby ( parkovisko pri ŽS ).

Poslanci OZ tiež odsúhlasili  použitie rezervného fondu obce na nákup ochranných prostriedkov v rámci pandemických protiopatrení a schválili vymenovanie a zaradenie Ing. Andreja Karpinského na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru obce Miloslavov. OZ schválilo aj objednávku na spracovanie žiadosti  a podanie projektu na vodovod a kanalizáciu na Záhradnej ulici pre spoločnosť EUFC SK  s.r.o. Bratislava vo výške 8400,00 EUR s DPH.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ. OZ sa zíde na svojom ostatnom zasadnutí v tomto roku dňa 10.12.2020, hlavným bodom rokovania bude rozpočet obce na rok 2021.

Miloslavov  3.12.2020

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., na odstránenie stromov a iných porastov

Obci Miloslavov bola doručená výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 7. 1. 2021. Výzvu zverejňujeme v plnom rozsahu.

Vyzva_ZDS_27112020

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s. (prázdninový režim)

Predĺženie prevádzkového režimu prímestských spojov spoločnosti Slovak Lines, a.s., prázdninový režim z dôvodu opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID 19.

 počas pracovných dní v období 09.11.2020 – 13.11.2020 a 16.11.2020 :

– premávajú spoje bez poznámky a spoje označené poznámkou X, X11 a X81

– nepremávajú spoje označené poznámkou X10 a X80

 DO_PV_IMS_002_oznam_korona_4_C

Čiastočné obmedzenia dopravy na Lesnej ulici

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína s čiastočnou rekonštrukciou Lesnej ulice spevnením krajníc vozovky a opravou výtlkov. Žiadame občanov aby venovali zvýšenú pozornosť pri prejazde rekonštruovaným úsekom.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

Zmena prevádzkového režimu prímestských spojov Slovak Lines z dôvodu opatrení v súvislosti s Covid 19.

29.10.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X10 a X80
– nepremávajú spoje označené X11 a X81

30.10.2020, 02.11.2020 – 06.11.2020 a 09.11.2020:
– premávajú spoje označené poznámkou X, X11 a X81,
– nepremávajú spoje označené X10 a X80

DO_PV_IMS_002_oznam_korona_3_C

Oznam – regionálna veterinárna a potravinová správa Senec

Regionálna veterinárna a potravinová správa z dôvodu nepriaznivej nákazovej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných na Slovensku informuje  občanov/chovateľov   o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu.

Povinnosť registrácie hospodárskych zvierat vyplýva chovateľom zo zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Nesplnením vyššie uvedenej povinnosti sa chovateľ vystavuje riziku postihu v zmysle uvedeného zákona. Taktiež sa týmto vystavuje riziku odopretia refundácie nákladov zo strany štátu v prípade výskytu nákazy u chovateľa alebo v jeho okolí.

Postup registrácie s chovom viac ako jednej ošípanej:

 • Vyplniť „Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat“
 • Vyplniť tlačivo „Registrácia chovu“

Tlačivo je možné:

– stiahnuť z  https://www.pssr.sk/wp-content/uploads/stiah/cehz/RegFarm2017.pdf

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

 • Dokumenty zaslať na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, ktorá vykoná kontrolu na mieste a ak chov spĺňa požiadavky RVPS potvrdí registračné tlačivo.

Postup registrácie s chovom jednej ošípanej na domácu spotrebu:

– alebo vyzdvihnúť na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec

Viac informácii ohľadne registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu chovatelia získajú na stránke https://www.svps.sk/zvierata/Reg RCH 2O19.asp

Tlačivá je možné vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 1.októbra 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 1.10.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Do konca tohto roku sa plánuje realizácia dostavby sociálnych zariadení pre materskú školu, oplotenie areálu ZOR v miestnej časti Miloslavov, oprava výmoľov na Lesnej  ulici a začiatok prác na prestavbe podkrovia v Základnej škole a prístavby obecného úradu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.9.2020 e vo výške 1 020 tis. EUR, čo je cca  kopíruje rozpočet na rok 2020. Na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 703615 EUR  k 25.9.2020. Dlh obce do data  je k  vo výške 360 tis. EUR, čo predstavuje 10,9 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k 15.9.2020 vyrubený vo výške  223 tis. v Alžbetinom Dvore a 417 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo  vo výške 251 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy a na projektovú dokumentáciu  pre základnú školu a telocvičňu, kontajnerové stojisko, projekt bezplatnej wifi a prístrešok s grilom v ZOR.

Čerpanie rozpočtu k 25.9.2020 – bežné  výdavky sú čerpané na  61,19 %, v sume 1 776 tis. EUR, výdavky celkom sú vo výške 2 167 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 54,70 k rozpočtu na rok 2020. Príjmy celkom sú naplnené vo výške 76,83 % k rozpočtu, v sume 3 043  tis. EUR, z toho bežné príjmy sú v sume 2 539 tis. EUR – 72,02 % k rozpočtu.

Poslanci OZ tiež súhlasili s použitím rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov elektronického zabezpečovacieho systému na obecnom úrade a fontány v parku v Alžbetinom Dvore.

Pri prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č.1/2020 poslanci rozhodli aj o vyčlenení sumy 5000,00 EUR na Mikuláša pre deti a poukazy pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším – z dôvodu, že nebude možné realizovať pôvodne zamýšľané  podujatia. RO č.1/2020 bolo schválené.

OZ schválilo  zámer prenájmu  a nájomnú zmluvu na priestory v základnej škole so Súkromnou základnou umeleckou školou, čím bude umožnená výučba pre deti priamo v našej obci.

Ďalej schválilo dve zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vybudovanie infraštruktúry v miestnej časti Alžbetin Dvor.

V rámci diskusie s obyvateľmi poslanci riešili možnosti ďalšieho postupu obce voči prevádzke spoločnosti Livinn systems, s.r.o. , ktorá sa nachádza medzi obytnou zástavbou v miestnej časti Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  03.10.2020

Otvorenie Obvodného oddelenia PZ Miloslavov – 01.10.2020

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci, oznamujeme občanom, že dňom 1.10.2020 sa zriaďuje Obvodné oddelenie Policajného zboru Miloslavov,  Obchodna ulica 1999/ v budove Obchodného centra Miloslavov.    Pracovisko v  Dunajskej Lužnej sa ruší dňom 30.09.2020.

Stanovisko spoločnosti Danubius Fruct s.r.o. k zverejneniu zámeru zmeny navrhovanej činnosti „Pozberová úprava a skladovanie ovocia, časť úprava technológie chladenia a sklad pesticídov a prípravkov na ochranu rastlín“

obec Miloslavov vyžiadala od spoločnosti Danubius Fruct s.r.o.stanovisko k zverejnenému zámeru:

Vážení občania Miloslavova,

Dňa 13.08.2020 požiadala naša spoločnosť Okresný úrad v Senci, Odbor Životného prostredia o posúdenie vplyvu nášho investičného zámeru (vybudovanie skladu prípravkov na ochranu rastlín a technológie chladenia) na životné prostredie. Okresný úrad následne v zmysle zákona oslovil dotknuté subjekty, medzi nimi aj obec Miloslavov, aby sa k zverejnenému zámeru vyjadrili. Obec Miloslavov v nadväznosti na to 10.09.2020 zámer zverejnila formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli.

Úprimne ctíme právo miestnych obyvateľov sa vyjadriť k projektovým zámerom, ktoré sa týkajú ich životného prostredia a bezprostredného okolia. Preto sme sa proaktívne a nad rámec zákonom ukladaných povinností rozhodli poskytnúť vám všestranné informácie o našom zámere.

Veríme, že za viac ako dvadsaťpäť rokov ste sa presvedčili, že naša spoločnosť je seriózny subjekt a vždy sme rozvíjali korektné susedské vzťahy s obyvateľmi obcí, v ktorých sa naše ovocné sady nachádzajú. Aj v tomto prípade nám preto záleží na tom, aby boli naši susedia kvalitne a pravdivo informovaní.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je aj starostlivosť o zdravie a vitalitu našich sadov, pretože len vtedy môžu aj ďalej prinášať zdraviu prospešné a chutné ovocie. Každý, kto si vyskúšal starostlivosť o ovocné stromy vie, že občas si vyžadujú aj rýchly a účinný zásah pomocou prípravkov na ochranu rastlín. Je tiež pochopiteľné, že takéto prípravky nie je možné skladovať kdekoľvek a manipulácii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť.

Každý poľnohospodársky subjekt je preto zo zákona povinný disponovať vhodnými priestormi, ktoré zabezpečia adekvátne a zodpovedné zaobchádzanie s týmito látkami. Naša spoločnosť preto už dnes takýmto skladom disponuje. Spoločne s výstavbou nových skladovacích priestorov sme sa však rozhodli pristúpiť k jeho modernizácii a skvalitneniu.

Nároky na podobný sklad detailne popisujú príslušné legislatívne normy, najmä:

 • Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
 • Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
 • Zákon č. 405/2011 z 21. októbra 2011 o rastlinolekárskej starostlivosti
 • Vyhláška č. 491/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení

Radi by sme občanov touto cestou uistili, že náš projekt riešenia týchto objektov v plnej miere zodpovedá všetkým požadovaným štandardom, dokonca ich v mnohých ohľadoch prekonáva. Každý, kto by mal záujem nahliadnuť do detailov zverejneného projektu, tak môže urobiť na webovom portáli www.enviroportal.sk/sk.eia/detail/pozberova-uroda-skladovanie-ovocia-so-01-prijem-skladovanie-ovocia-cas

Náš sklad preto nepredstavuje žiadne riziko pre životné prostredie, naopak bude ho v maximálnej možnej miere chrániť. Zároveň by sme radi zdôraznili skutočnosť, že spoločnosť Danubius Fruct s.r.o. neskladuje prípravky na ochranu rastlín za účelom obchodu a distribúcie ale výlučne pre vlastnú spotrebu.

My sami máme prioritný a nespochybniteľný záujem zachovať kvalitu a zdravie životného prostredia. Symbióza s prírodou nás živí a sme to na prvom mieste my, kto ju bude v každom možnom ohľade chrániť. Preto bude spoločnosť Danubius Fruct vždy transparentne, zodpovedne, profesionálne a s dodržaním všetkých zásad a náležitostí ochraňovať svoje najväčšie bohatstvo, životné prostredie, v ktorom pestuje svoje ovocie. Pretože od jeho kvality sme bezprostredne a životne závislí.

V Dunajskej Lužnej, 11.09.2020

 

Urbanistická štúdia – Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov

Na základe schváleného zadania obce bola zhotoviteľom – arch. štúdiom Ing. arch. Bogára  –  spracovaná  urbanistická štúdia Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov, ktorej cieľom bolo navrhnúť  optimálne  prepojenie oboch miestnych častí obce novým centrom s dôrazom na jeho administratívnu, obslužnú a obchodnú vybavenosť,   verejné priestranstvá, plochy zelene, a to pri minimalizácii ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania.  Dôležitým faktorom bol návrh riešenia dopravného napojenia ( optimalizácia okružnej komunikácie C1 – Bottova ul. ), napojenia obce na verejnú dopravu, situovanie budúceho nového kruhového objazdu v centre a využitie  potenciálu individuálnej dopravy vr. cyklochodníkov.   Spracovaná štúdia bude jedným z podkladov pre tvorbu zmien a doplnkov  územného plánu obce č.4/2020; začatie procesu obstarávania schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa  27.08.2020.

Verejná prezentácia výsledkov štúdie za účasti autorov z dôvodov nepriaznivej epidemiologickej situácie  zatiaľ nebola možná – veríme, že sa ju obci podarí čoskoro  zorganizovať, o termíne budeme verejnosť informovať. Pripomienky k riešeniam navrhnutým v štúdii si bude môcť verejnosť uplatniť v procese obstarávania a tvorby zmien a doplnkov územného plánu.  V odkaze  je vo formáte pdf predstavená textová a obrazová časť dokumentu, do dokumentu v písomnej podobe je možné nahliadnuť na  Obecnom úrade v čase stránkových hodín.

Urbanistická štúdia – Miloslavov (A3)

Slávnostné otvorenie Obchodného Centra Miloslavov

Dnes sa v našej obci slávnostne otvorilo Obchodné Centrum Miloslavov. Okrem obchodnej prevádzky Billy sa postupne otvoria aj ďalšie maloobchodné prevádzky a služby (101 drogérie, kaviareň, kvetinárstvo, chovateľské potreby so službami zásielkovne, rodinná pekáreň, vinotéka, prevádzka rýchleho občerstvenia s donáškou jedál, či distribúcia zdravotníckej techniky a pomôcok).

Zároveň patrí veľké poďakovanie spoločnosti OC Miloslavov za realizáciu takéhoto zámeru.

Od 01.10.2020 bude fungovať v týchto priestoroch aj Obvodné oddelenie policajného zboru SR. Veríme, že s poskytovanými službami budú občania spokojní a že prevádzka Obchodného centra prispeje k zlepšeniu služieb pre obyvateľov našej obce. Poskytovateľom služieb prajeme veľa úspechov.

   

 

 

Obec Miloslavov spustila pre svojich občanov mobilnú aplikáciu MILOSLAVOV

Obec Miloslavov pre svojich občanov v týchto dňoch spustila novú aplikáciu MILOSLAVOV.
 
Každý, kto má mobilný telefón s operačným systémom Android alebo iOS má odteraz možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play alebo App Store aplikáciu Miloslavov. Formou bleskových správ budete informovaní o aktualitách obce (napr. výpadkoch prúdu, plynu a vody), organizovaných športových či spoločenských akciách. Táto aplikácia Vás upozorní na vývoz odpadov, nájdete v nej všetky dôležité kontakty na obecný úrad, stavebný úrad, lekárov atď. Môžete si nájsť a prečítať aktuálne číslo Spravodajcu obce Miloslavov, ale nájdete tu aj staršie čísla obecného časopisu.
Aplikácia okamžite upozorní na novú správu a blížiaci sa vývoz odpadu priamo na mobilnom zariadení formou PUSH správy v lište notifikácií. Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a sú Vám doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta.
 
Mobilná aplikácia nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľoch okrem modulov Susedský Bazár, pokiaľ ich užívatelia sami zadajú.
     
Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá.
Do aplikácie sa nemusíte registrovať a neposkytujete žiadne osobné údaje.
Ako si aplikáciu stiahnuť cez Google Play alebo App Store?

[Android] Google Play 
[iOS] App Store

Aplikáciu si môžete stiahnuť aj cez QR kódy

           

 

Otvorenie D4/R7 dnes poobede už bude realitou

Dnes sa sprístupní úsek rýchlostnej cesty D4/R7 bratislavského nultého obchvatu v úseku Ketelec – Holice v dĺžke 25,2 km na R7 a úsek Ketelec – Rovinka v dĺžke 4,5 kilometra na D4 s 22 mostmi a križovatkami v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.

Verím, že budovanie cestnej infraštruktúry prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie z južného smeru do hlavného mesta.

Jazdite bezpečne.

Milan Baďanský, starosta obce

Dôležitý oznam – zmena termínov vývozu papiera v miestnej časti Miloslavov

Firma Marius Pedersen, ktorá v našej obci uskutočňuje odvoz odpadov, oznamuje občanom v časti Miloslavov, že vývoz papiera sa bude uskutočňovať vždy na druhý deň po vývoze v časti Alžbetin Dvor, nakoľko majú nedostatok pracovníkov.

Táto zmena platí od 9.7.2020 – vývoz v Alžbetinom Dvore.

Vývoz papiera v Miloslavove sa uskutoční 10.7.2020.
Za spôsobené komplikácie a nedorozumenie sa vopred ospravedlňujú.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.júna 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 25.06.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie konaní pre realizáciu stavby pavilónu základnej školy a samotná realizácia stavieb.  Na základe udeleného stavebného povolenia obec pristúpi prostredníctvom verejného obstarávania k výberu zhotoviteľa na prístavbu obecného úradu. Práce na štúdii nového centra obce sa blížia k záveru a prezentácia pre verejnosť sa pripravuje na koniec júla v tomto roku. Do realizácie takisto postúpil projekt Multifunkčného ihriska s osvetlením v ZOR Miloslavov.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 25.6.2020 je vo výške 685 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou. Zatiaľ obec zaznamenala len menší výpadok podielových daní – za mesiace máj a jún.  K 19.6.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 458 tis. EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 111 tis. EUR. Dlh obce je k 30.5.2020 vo výške 372 tis. EUR, čo predstavuje 11,27 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Poplatok za rozvoj je k 30.5.2020 vyrúbený  vo výške 165 tis. v Alžbetinom Dvore a 348 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 214 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

Na základe výsledkov verejného obstarávania boli OZ predložené na schválenie 3 zmluvy o dielo pre víťazov verejného obstarávania:

 • DOMOV Slovakia, a.s.. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu ZŠ – spodná stavba“, celková cena diela je 118 620,53 Eur vr. DPH.
 • FAGUS SK, s.r.o. na zhotovenie diela  „Dostavba pavilónu Základnej školy Miloslavov“ , celková cena diela je 979.775,24 Eur vr. DPH.
 • SPORTER s.r.o., na zhotovenie diela „Multifunkčné ihrisko s osvetlením“, celková cena diela je 48 047,81 € vr. DPH.

OZ schválilo Záverečný účet a výročnú správu obce Miloslavov za rok 2019. Závierka bola preverená nezávislým audítorom a hlavným kontrolórom obce, pričom obec tak, ako aj po minulé roky,  hospodárila zodpovedne a ukončila hospodárenie s kladným  výsledkom – prebytkom vo výške  165 099,98 EUR, ktorý bude preúčtovaný do rezervného fondu obce.

Hlavný kontrolór obce predložil OZ plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1.7.2020 do 31.12.2020, ktorý OZ schválilo.

Na základe skutočnosti, že základná škola sa od 1.9.2020 stane plneorganizovanou základnou školou s deviatimi ročníkmi, OZ schválilo zámer nadobudnutia právnej subjektivity pre ZŠ Miloslavov od 1.1.2021, a to vo forme rozpočtovej organizácie.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  25.06.2020

Výstavba ihriska s multifunkčným povrchom v Miloslavove

Obec začala s realizáciou výstavby ihriska s multifunkčným povrchom v Zóne rekreácie a oddychu v časti Miloslavov. Obec na realizáciu získala finančné prostriedky z Dotačného systému Úradu Vlády Slovenskej republiky, program Podpora rozvoja športu 2019, podprogram č.1 Výstavba multifunkčných ihrísk. Projekt bude spolufinancovaný aj zo zdrojov obce.

Bezplatné WIFI zóny v obci

V roku 2019 získala obec  finančné prostriedky z grantového programu Európskej únie „WIFI4EU – Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ na vybudovanie WIFI siete v obci. Projekt sme realizovali s vysúťaženou  spoločnosťou Slovak Telekom a.s. a práve v týchto dňoch sa realizácia blíži ku koncu.  Občania obce  môžu od  4. 6. 2020  začať využívať bezplatné internetové pripojenie v okolí 10 prístupových bodov v oboch miestnych častiach, ktoré sme  situovali na miesta s najvyššou koncentráciou alebo pohybom  obyvateľov. Ide o okolie železničnej stanice, Remeselného dvora, Alžbetinho parku, základnej školy, Rekreačno-športového centra, Zóny rekreácie a oddychu v Miloslavove, v okolí Lipového parku – Domu kultúry, plánovanej novej materskej škôlky v Miloslavove, plánovaného parku pri cintoríne v Miloslavove a plánovanej autobusovej zastávky v Miloslavove na Centrálnej ulici pred kruhovým objazdom. Projekt má pre nás aj ďalšiu pridanú hodnotu –  tieto body s wifi signálom chceme využiť na osadenie kamier  v rámci pripravovaného projektu „Bezpečná obec“.

   

Stretnutie s ministrom dopravy Andrejom Doležalom

Včera, 2.júna,  sme sa   za účasti zástupkyne župana BSK pani Alžbety Ožvaldovej,  starostu Dunajskej Lužnej pána Štefana Jurčíka a zástupkyne starostu Miloslavova pani Renáty Bačovej  stretli s ministrom dopravy Andrejom Doležalom. Zaujímali sme sa najmä o dopravnú situáciu v okolí Bratislavy a termíny ukončenia jednotlivých úsekov  D4/R7. Pán minister nás informoval, že  postupné sprevádzkovanie zhotovených úsekov  sa po doriešení administratívnych náležitostí predpokladá v letných mesiacoch júl a august. Zhodli sme sa, že sprevádzkovanie zhotovených úsekov D4/R7 je vo verejnom záujme a dohodli sme sa na pokračovaní vzájomnej komunikácie.  Ďakujeme za prijatie a konštruktívny dialóg!

Milan Baďanský,
starosta obce Miloslavov
     

Čo sa deje s Vinohradníckou ulicou?

Kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu je vypísané na 23.06.2020.
Keďže obec Miloslavov nie je účastníkom konaní D4R7, ani Vinohradníckej ulice nemáme informácie ani nevieme predpokladať, ako to bude pokračovať.
V súčasnosti koncesionár D4R7 s nami napriek našej iniciatíve nekomunikuje.
Starosta obce p. Milan Baďanský so zástupkyňou župana a starostom Dunajskej Lužnej má stretnutie s ministrom dopravy na túto tému.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.mája 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 28.05.2020 za dodržania všetkých mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou na tento rok je  ukončenie procesu výberu zhotoviteľa nového pavilónu základnej školy a realizácia stavby.  Ako pokračovanie projektu nového priechodu pre chodcov na ul. Jazerná/Veterná OZ schválilo zmluvu o kúpe pozemku parc. č. 66/2 o výmere 24 m2 od p. Romana Kudriho za cenu 1 450,00 EUR určenú podľa znaleckého posudku. Na ostatných projektoch sa priebežne pracuje.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.5.2020 je vo výške 593 tis. EUR, čo zatiaľ približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou; výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch. K 20.5.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 358 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 65 tis. EUR. Dlh obce je k 30.4.2020 vo výške 384 tis. EUR, čo predstavuje 11,63 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Poplatok za rozvoj je k 30.4.2020 vyrúbený  vo výške 83 tis. v Alžbetinom Dvore a 300 tis. v Miloslavove; použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 212 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy, projektové práce a stojisko kontajnerov na Jazernej ul.

OZ  schválilo  nájomnú zmluvu na nájomný byt obce pánovi Romanovi Schulczovi na obdobie dvoch rokov a nájomnú zmluvu na obecný pozemok z dôvodu výstavby infraštruktúry pre spoločnosť BAUGROUP s.r.o..

Na základe návrhu úradu OZ schválilo rozdelenie poskytovania právnych služieb pre dvoch advokátov, a to tak, že služby všeobecného právnika bude poskytovať  JUDr. Soňa Gašková a služby pre priestupkové konania v rámci výkonu štátneho stavebného dohľadu bude zabezpečovať spoločnosť Mattos Law firm s.r.o., v tomto zmysle boli schválené príslušné návrhy dodatku a zmluvy.

V rámci bodu Rôzne starosta informoval OZ o pripravovanom rokovaní u ministra dopravy ohľadom dopravnej situácie v okolí Bratislavy za účasti zástupcov našej obce, Dunajskej Lužnej a BSK, stretnutie je plánované na 2.júna 2020.  Súčasne, na 23. júna 2020 je vypísané kolaudačné konanie na Vinohradnícku ulicu, ktorého účastníkom bude aj zástupca našej obce.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  28.05.2020

 

Dokončenie prvej etapy vybudovania Sadovej ulice

Podarilo sa dokončiť prvú etapu vybudovania Sadovej ulice (cesta k cintorínu na Miloslavove) v celej dĺžke. Ďakujeme združeniu vlastníkov a pánovi Marekovi Michlíkovi, za angažovanosť.  Jeho veľkou zásluhou  sa dielo podarilo.
Verím, že v ďalšom období, podľa našich možností sa nám podarí dokončiť celé dielo.

Milan Baďanský, starosta obce

2.stretnutie s architektami nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce

Dnes sme sa na obecnom úrade stretli  na druhom pracovnom stretnutí s architektami  kancelárie Ing. arch. Bogára  nad rozpracovaným konceptom štúdie nového centra obce.

Preverili sme  stav zapracovanosti našich pripomienok  a diskutovali sme o predloženom návrhu situácie širších vzťahov, dopravnej  dostupnosti vr. cyklochodníkov, druhu a množstva zelene  a občianskej vybavenosti rôzneho typu, vrátane školských kapacít, priestorov pre sociálne služby, zdravotnú starostlivosť, kultúru, obchody a služby.  Veľkú pozornosť sme venovali samotnému návrhu usporiadania objektov a funkcií nového centra, čo bude zo strany kancelárie  rozpracované podrobnejšie.  Pomaly sa blížime k finálnemu návrhu, ktorý bude predstavený verejnosti koncom júna – začiatkom júla v tomto roku.

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.apríla 2020

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 30.04.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19; zvukový záznam zo zasadnutia je zverejnený na webstránke obce www.miloslavov.sk.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ určilo na základe odporúčania KROM, ktorá zasadala  dňa 27.04.2020 a finančných možností obce  priority pre realizáciu projektov na tento rok ( najmä výstavba školského pavilónu, premiestnenie zastávky SAD, pokračovanie prác na Zóne oddychu a relaxu a priechodu pre chodcov Jazerná ul. v miestnej časti Miloslavov ) a doplnil sa projekt úpravy cintorínov obce – aby sa mohlo začať s prípravnými prácami. Ako pokračovanie projektu novej  MŠ Miloslavov OZ schválilo zmluvu  na spracovanie PD  pre stavebné povolenie so spoločnosťou MPro , s.r.o. a pre projekt rekonštrukcie Lesnej ulice darovaciu zmluvu na pozemok  parc.č. 271/2 o výmere  27 m2 od darcov : Jana Lachová a Dana Malá.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.4.2020 je vo výške 524 137,29 EUR, čo približne koreluje s rozpočtovanou čiastkou a avizovaný výpadok podielových daní očakávame v nasledujúcich mesiacoch  na úrovni krátenia minimálne o 8 % z ročného predpokladu. K 20.4.2020 bol na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 368 tis.EUR, z toho neviazané prostriedky na bežnú činnosť vo výške 151 tis. EUR. Dlh obce je k 31.3.2020 vo výške 392 tis. EUR, čo predstavuje 11,85 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Predbežné výsledky hospodárenia k 31.3.2020:  príjmy celkom  vo výške  1 250 tis. EUR, plnenie rozpočtu na 32 % , v rámci čoho sú aj nepoužité dotácie na školu a ihrisko a výdavky  obce boli vo výške 854 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na úrovni 22 %.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je vo výške 40 tis. v Alžbetinom Dvore a 49 tis. v Miloslavove,  nevyčerpané zostatky z roku 2019 predstavujú sumu  168 tis. v Alžbetinom Dvore a 362 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo vo výške 135 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu a prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy.

OZ schválilo tiež prevzatie verejného osvetlenia a miestnej komunikácie v RZ 1/1 od stavebníka: Gainer s.r.o. do majetku obce, kúpu záhradného traktora pre potreby údržby zelene v obci, zmluvu o spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom Miloslavov a zriadenie elokovaného pracoviska Súkromnej základnej umeleckej školy Ružová dolina v priestoroch Základnej školy Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  30.04.2020

Bezhotovostné platby

Prečo je potrebné zadávať variabilný symbol pri  BEZHOTOVOSTNÝCH platbách:
– variabilný symbol je číslo, ktoré Vám určí obec a slúži na identifikáciu platieb,
– dôležité je použitie správneho variabilného symbolu aby bola platba správne identifikovaná,
– ako doplňujúci údaj sa môže použiť aj špecifický symbol, ktorým je možné označiť napr.:  obdobie, číslo domu, číslo parcely, …  a poznámka, do ktorej je možné uviesť meno a účel platby

Správny variabilný symbol zistíte: 
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za komunálny odpad,
– v ROZHODNUTÍ o miestnych daniach – v tomto rozhodnutí sú určené dva VS jeden na  nehnuteľnosť a jeden na psa,
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za rozvoj,
– v ROZHODNUTÍ o zaujatí verejného priestranstva,
– v ZMLUVÁCH, ak ste nejakú uzatvorili s obcou,
– v OZNÁMENÍ zo základnej školy, ak Vaše dieťa navštevuje školský klub,
– v OZNÁMENÍ z materskej školy,
– v OZNÁMENÍ zo školskej jedálne pri materskej škole

-pri podaní na STAVEBNÝ ÚRAD zistíte variabilný symbol mailom u referenta, ktorému bol spis pridelený (o tom Vás budú informovať v podateľni pri podaní žiadosti):
katarina.kovalcikova@miloslavov.sk 
olga.radianska@miloslavov.sk 
danica.mersakova@miloslavov.sk 
maria.bohacova@miloslavov.sk 
michaela.slobodova@miloslavov.sk

VIETE SPRÁVNY ÚČET ?
SK37 5600 0000 0018 7740 6001     úhrady na obecný úrad a stavebný úrad (napríklad daň z nehnuteľností, za psa, správne poplatky, za povolenia, za nájom, …)
SK58 0200 0000 0028 4551 4758     úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj
SK75 5600 0000 0018 7740 2019     úhrady za školský klub
SK58 5600 0000 0018 7740 9018     úhrady za materskú školu
SK45 5600 0000 0018 7740 4014     úhrady za stravu v materskej škole