Pomoc Ukrajine – Informácie o poskytovaní príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.
Príspevok   sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?
Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyššie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Podmienky získania príspevku za ubytovanie:

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie. Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 
 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Vzory všetkých dokladov a zmluvy o poskytnutí ubytovania na stiahnutie nájdete nižšie

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

 

Oznámenie o oprave komunikácie III/1054

Oznamujeme občanom, že Správa ciest BSK začína s opravou komunikácie  III/1054, Alžebtin Dvor – Miloslavov dňa 28. marca 2022. Práce na uvedenom úseku by mali trvať tri týždne.

Pomoc Ukrajine – zmluvy o prenájme

Obec Miloslavov v spolupráci s právnym zástupcom obce pripravila pre potreby obyvateľov obce a odídencov z Ukrajiny návrhy zmlúv o nájme priestorov v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Obec odporúča upraviť právne vzťahy medzi prenajímateľom a nájomcom zmluvami o nájme. Ďalšie povinnosti v procese nahlasovania odídencov z Ukrajiny týmto nie sú dotknuté.

Zmluva o nájme bytu_SK 
Zmluva o nájme bytu_UA
Zmluva o nájme nebytový priestor_SK
Zmluva o nájme nebytový priestor_UA
Zmluva o nájme rodinný dom_SK
Zmluva o nájme rodinný dom_UA

Informácia k rannému hluku – prelety vrtulníkom nad sadmi Boni Fructi s.r.o.

Informujeme občanov, že v nočných hodinách a nad ránom, kedy teplota klesá na bod mrazu a pod bod mrazu počuť hluk, ktorý je spôsobený preletmi vrtuľníkom a pálením sviečok v sadoch Boni Fructi s.r.o. . Ide o protimrazové opatrenia na ochranu stromov. Za pochopenie ďakujeme a dúfame, že našu trpezlivosť nám stromy oplatia sladkým ovocím na jeseň.

Pomoc Ukrajine

Zverejňujeme  link s dôležitými informáciami, ktoré Vám môžu pomôcť v riešení dole uvedených okruhov otázok ku kríze na Ukrajine.

 • dočasné útočisko
 • zamestnanie
 • hmotná núdza
 • dávky v hmotnej núdzi
 • výšky dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
 • žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi (SK-UA, SK-EN, SK)
 • dotácie na deti
 • maloletí bez sprievodu
 • humanitárna pomoc
 • ubytovanie

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny/Корисна інформація для громадян України/Useful information for citizens of Ukraine > ÚPSVaR (gov.sk)

Ochrana lesov pred požiarmi – upozornenie

Obec Miloslavov zverejňuje upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku k ochrane lesov pred požiarmi.

Vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku každý rok zasahujú a likvidujú požiare, ktoré vznikli nedbanlivosťou občanov pri  spaľovaní suchej revy, odpadov z vinohradov a záhrad a vypaľovaní trávy.  Najviac požiarov  vzniká  v jarnom a suchom letnom období. Vyšší počet požiarov  je zapríčinený  požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov zo záhrad a v blízkosti lesných porastov.
Upozorňujeme  občanov aby  nepoužívali otvorený oheň  a nefajčili na miestach  so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť  a aby  dodržiavali  zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin, nehovoriac o tom, aké škody môže v prírode spôsobiť.  Pri  porušení povinností fyzických osôb citovaných v zákone o ochrane pred požiarmi   môže OR HaZZ v Pezinku postupovať voči fyzickej osobe podľa § 61 zákona  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  uložiť sankciu za priestupok až do výšky 331 €.

Recyklujeme elektroodpad

Obec Miloslavov sa v spolupráci so spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory, zapojila do celoštátneho systému zberu, dopravy a spracovania elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov.

Na Športovej ulici a na Jazernej ulici boli umiestnené nádoby na zber veľmi malého elektroodpadu a batérií. Nádoby sú opatrené senzorom na snímanie naplnenosti, takže spoločnosť zabezpečujúca vývoz elektroodpadu dokáže rýchlo reagovať v prípade potreby výsypu.

K nádobe je možné si stiahnuť mobilnú aplikáciu Sensoneo, ktorá zobrazí kontajnery vo Vašom okolí a umožní Vám nahlásiť, či je kontajner poškodený alebo plný.

Do červeno-bielej nádoby sa zbiera:
– všetka spotrebná elektronika vrátane príslušenstva (napr. videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, HI-FI veže, magnetofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľkové ovládače, slúchadlá a pod.)
– videokamery, digitálne a analógové fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky a pod.)
– malé elektrické a elektronické hudobné nástroje
– výpočtová technika (napr. drobné počítače, notebooky, netbooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
– faxy a záznamníky
– telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové, mobilné)
– tlačiarne a malé stolné kopírky, kalkulačky, herné konzoly, videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady a pod.)
– elektrické hračky (napr. autodráhy, vláčiky, RC modely a pod.)
– batérie a akumulátory
– iné elektrospotrebiče, ktoré sa do nádob zmestia

Do nádoby nepatria:
– monitory, televízory, žiarivky, výbojky

Leták 1 strana
Leták 2 strana

 

Pomoc Ukrajine – informácia

Obec Miloslavov obdržala cestou Okresného úradu v Senci informáciu, že pre okres Senec je spádová oblasť cudzineckej polície – oddelenie cudzineckej polície v Dunajskej Strede.

Adresa a kontakt: Oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda
Mlynská 4629/2A,  929 01  Dunajská Streda (GPS: N 47.47.9898 E 17.6275)
Tel.: +421-96111-3200, 3203, 3204, 3205, 3206, stránkové pracovisko 3207
         +421-96111-3209

Odkaz na emailovú adresu Oddelenia cudzineckej polície PZ Dunajská Streda: Pošli správu

Ubytovanie a pomoc odídencom z Ukrajiny – informácia

Oznamujeme občanom obce Miloslavov, ktorí majú záujem a sú ochotní ubytovať odídencov z Ukrajiny vo svojich domácnostiach, alebo organizácie, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia v obci Miloslavov, aby záujem nahlásili (elektronicky alebo osobne), spolu s kontaktmi na seba a lôžkovou kapacitou v domácnosti / ubytovacom zariadení na obecný úrad v Miloslavove – referát evidencie obyvateľstva, pani Viktória Uhrinová, viktoria.uhrinova@miloslavov.sk.

Pre nahlásenie je potrebné uviesť :
Domácnosť/rodina/organizácia : napr. rod. Nováková
Adresa: napr. Kukučínova 1/1, 900 42 Miloslavov
Kontakt: napr. 0903 XXX XXX, novak@miloslavov.sk
Podlahová plocha bytu/domu: napr. 98 m2
Ubytovacia kapacita: napr. 6 osôb
Obsadené ubytovanie dospelý/dieťa: napr. 1 dospelý, 1 dieťa
Voľné ubytovanie: napr. 4
Poznámka: napr. ubytované osoby od 1. 3. 2022
Refundácia nákladov: Áno/NIE
Doložiť alebo zaslať ku každej ubytovanej osobe:  Doklad odídenca – potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

Ak už niektoré domácnosti / organizácie poskytujú takéto ubytovanie odídencom z Ukrajiny, žiadame Vás o ich nahlásenie tak, ako je uvedené vyššie.

Manuál pre štátneho občana Ukrajiny a jeho rodinných príbuzných ohľadom možnosti poskytnutia dočasného útočiska v SR

Občania Ukrajiny prichádzajúci na územie SR z vojnou postihnutej domoviny môžu od 1.marca 2022 žiadať o poskytnutie dočasného útočiska v Slovenskej republike.

 • Aktuálna novela zákona o azyle, ktorá je účinná od 26.2.2022 umožňuje obyvateľom Ukrajiny okamžitú pomoc a ochranu pred dôsledkami ozbrojeného konfliktu
 • Pri vstupe na územie SR treba požiadať o dočasné útočisko príslušníkov Policajného zboru počas kontroly priamo na hraničnom priechode – „tzv. hotspoty“
 • Ak sa už nachádzate na území SR, môžete požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde ste ubytovaný (https://www.minv.sk/?kontakt-na-oddelenia-cudzineckej-policie-pz)
 • Kontakt na oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava:
 • Regrútska 4, Bratislava 831 07, GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025, +421 9610 36999; +421 9610 36959
 • K vybaveniu dočasného útočiska potrebujete cestovný, identifikačný alebo iný doklad.
 • Dočasné útočisko vám bude poskytnuté, aj keď nemáte žiadne doklady, v takom prípade bude o vašej žiadosti rozhodnuté približne do 30 dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby dostanete ihneď.
 • Dočasné útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne: na manžela štátneho občana Ukrajiny,  na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.
 • Poskytovanie dočasného útočiska sa nevzťahuje na Ukrajincov, ktorí majú u nás trvalý či prechodný pobyt, žiadateľom o azyl, či ľuďom, ktorí azyl alebo doplnkovú ochranu už získali.
 • Inštitút dočasného útočiska bude SR občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022.
 • Žiadosti tých, ktorí hodnoverne preukážu totožnosť a štátnu príslušnosť, bude možné posudzovať v zrýchlenom konaní.
 • Svoju totožnosť môžu však žiadatelia preukázať napríklad aj predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platným, ale aj neplatným cestovným dokladom, dokladom totožnosti či akýmkoľvek iným dokladom s fotografiou spolu s rodným listom.
 • Inštitút dočasného útočiska bolo vyhlásené Uznesením Vlády SR č.144 zo dňa 28.2.2022. Link na uznesenie:
 • Informačný leták aj v ukrajinskom jazyku prikladáme v prílohe e-mailu.
 • Bližšie infolinky: +421 513 816 111; +421 259 765 111
 • Webová stránka: http://pomocpreukrajinu.sk/

Zároveň Vám dávame do pozornosti kontakt na Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktoré poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku: https://www.mic.iom.sk/sk/

Kontakt v Bratislave:

PON – PIA: od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
Tel: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023
Fax: +421 2 5263 0093 Email: mic@iom.int

V súčasnosti pracovníci IOM poskytujú svoje služby priamo na slovensko-ukrajinskej hranici , telefonicky alebo e-mailom.

 

Pomoc Ukrajine – informácie

Na základe informácie Sekcie krízového riadenia MV SR a odboru krízového riadenia Okresného úradu v sídle kraja Bratislava zverejňujeme nasledovné informácie:

Dostupné informačné toky a popis ich určenia – utečenci Ukrajina
Prezídium PZ SR:
uosppz@minv.sk – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde… + kontakt. Budem vyzvaný, ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

Sekcia krízového riadenia MV SR
pomocpreukrajinu@minv.sk  – Zasielanie ponúk pomoci (ubytovanie, doprava, materiál). Napísať email čo sa ponúka, koľko, kde… + kontakt. Budem vyzvaný ak bude materiál alebo činnosti potrebné.

www.pomocpreukrajinu.sk – webová stránka  – ponúkam ubytovanie / potrebujem ubytovanie
ua.gov.sk – stránka je v ukrajinskom jazyku určená pre utečencov

Ministerstvo zdravotníctva SR:
dobrovolnici.ukrajina@health.sk – pre zdravotníkov – dobrovoľníkov, ktorí majú záujem zapojiť sa do práce v HOT-SPOToch
ukrajina@health.gov.sk – pre poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí majú otázky ohľadom poskytovania zdravotníckej starostlivosti vojnovým utečencom.

ZMOS:
https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.html?fbclid=IwAR1Rv9JWpVcukD9JoHcnw5ox2jPqWpAxOH8x8a-fGhEZ9kqsfaCxCEdTJHY#m_405616

MV SR:
MV SR zriadilo telefonické infolinky pre osoby hovoriace ukrajinským jazykom. Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny (viď ďalšia strana):

TELEFÓNNE ČÍSLA NA VYŽIADANIE UBYTOVANIA:

Prioritne volať na:
Telefónne číslo: +421 915 795 389 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ubytovanie poskytnú v rámci celej SR.
Telefónne číslo: +421 2 4859 3312 – kontaktné číslo, informácie 7/24 (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).
Telefónne číslo: +421 51 38 16 111 – kontaktné číslo, informácie 7/24, ukrajinský a anglický jazyk, (v prípade žiadosti o ubytovanie presmerujú hovor na stály KŠ Sobrance, kde ubytovanie poskytnú v rámci celej SR).

Po prípade kontaktovať odbor krízového riadenia Okresného úradu Senec:
+421 903 261 695 vedúci odboru, +421 903 723 207 pracovník odboru
Elektronická komunikácia: okr.sc@minv.sk

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ:

V súvislosti s vojnou na Ukrajine zasadal Krízový štáb Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci príprav na zvýšený nápor na našej východnej hranici realizuje rezort zdravotníctva kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre prichádzajúcich vojnových utečencov.

Zdravotná starostlivosť bude pre vojnových utečencov poskytovaná na základe ich statusu:

V prípade, že Slovensko bude pre nich len tranzitujúcou krajinou, všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť si budú musieť hradiť v plnom rozsahu. Na tieto osoby sa totiž vzťahujú rovnaké podmienky ako na osoby prichádzajúce z tretích krajín. V súčasnosti však rezort zdravotníctva hľadá spôsoby, ako im v prípade zhoršenia zdravotného stavu počas tranzitu cez Slovenskú republiku poskytnúť potrebnú starostlivosť.

Ak na Slovensku požiadajú o azyl, vznikne im nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch aj na plnú zdravotnú starostlivosť. Po udelení azylu alebo doplnkovej ochrany im vznikne nárok na plný rozsah zdravotnej starostlivosti.

V prípade získania statusu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE STATUSU DOČASNÉHO ÚTOČISKA 

Osoby, ktoré sa už nachádzajú vo vnútrozemí SR a dodatočne sa rozhodnú požiadať o status dočasného útočiska majú tak vykonať na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície.

Kontakt Bratislava:
Oddelenie cudzineckej polície PZ Bratislava
Regrútska 4, Bratislava 831 07
GPS: N 48.2098064 E 17.190732000000025
Telefón +421-9610-36999
Fax +421-9610-36959

Pre osoby prichádzajúce z územia Ukrajiny Ministerstvo vnútra SR operatívne zriadilo priamo na hraničných priechodoch prvé hotspoty v gescii cudzineckej polície a migračného úradu. K dispozícii budú 24 hodín 7 dní v týždni, ich účelom je urýchlenie administratívneho procesu, ktorý musí absolvovať každá osoba prichádzajúca z územia Ukrajiny.

ZOZNAM bezpečných organizácií pre pomoc UKRAJINE:

? Človek v ohrození  – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

? Nadácia Integra – https://integra.sk/prispiet/

? Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS  – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/

? Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/

? Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/

? Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/

? Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/

? Ukrajinský červený kríž – https://redcross.org.ua/en/

? UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/

? Spojená výzva mimovládnych organizácií – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine

? www.ktopomozeukrajine.sk 

Všetky tieto organizácie pôsobia alebo úzko spolupracujú s partnermi priamo v miestach konfliktov

 

 

Teenage klub – pozvánka

Milí rodičia žiakov 2. stupňa základnej školy,
radi by sme pozvali všetky deti, ktoré bývajú v obci Miloslavov (aj časti Alžbetin dvor) do nového klubu pre žiakov 2. stupňa ZŠ „Teenage klub“.
Teenage klub môžu navštevovať všetky deti 2. stupňa ZŠ zadarmo od pondelka do štvrtka, v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod v sále Obecného úradu v Alžbetinom Dvore.

Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách.

teenageklub_pozvanka

teenageklub_ciel

 

 

Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2022

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, zaslal na obec Miloslavov výzvu k vykonaniu jarnej preventívnej celoplošnej deratizácií na území Bratislavského kraja. Podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení predpisov, jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení je regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia podľa ustanovení § 51 ods. 1 písm. a), § 52 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby  – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavné mesto so sídlom v Bratislave týmto vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského kraja v období od 1. 4. 2022 do 31. 5. 2022:

 • obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí;
 • fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, admistratívnych budov, skladov i skládok odpadov; fyzické osoby – podnikatelia a právnicke osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonanie činnosti : regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie;
 • fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Celoplosna_deratizacia_jar_2022

 

Zberný dvor v obci Miloslavov prechádza do letného režimu už od 5.3.2022

Oznamujeme občanom, že  zberný dvor bude od 5.3.2022 otvorený v letnom režime. Vstup na zberný dvor bude regulovať zamestnanec obecného úradu, preto žiadame občanov o trpezlivosť a dodržiavanie príslušných epidemiologických opatrení. O prípadných zmenách v otváracích hodinách spojených s epidemiologickou situáciou budeme verejnosť včas informovať. 

Otváracie hodiny počas letného obdobia:
Streda 14:00 hod. – 18:00 hod.
Sobota 10:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod.

Žiadame o dôsledné dodržiavanie otváracích hodín.

 

Vážení spoluobčania, milí priatelia

Po ešte neskončenom období covidu, plnom nielen obmedzení, zdravotných problémov, ale aj ekonomického ohrozenia rodín a jednotlivcov, znovu čelíme novej situácii, ktorou je vojna bezprostredne za našimi hranicami.
Dotýka sa nás bytostne, aj vzhľadom na akútnu potrebu pomôcť ľuďom v núdzi, utekajúcim z vojnou ohrozeného územia do bezpečia, ktoré hľadajú aj v našej krajine.
Verím, že sme silná komunita, ktorá sa vie zomknúť, má dostatok empatie a ochoty pomôcť, každý podľa svojich možností.
Celá situácia sa dynamicky vyvíja, sledujeme ju a pokiaľ bude treba reagovať, či už na požiadavky nadriadených orgánov, alebo riešiť individuálnu situáciu sme pripravení v rámci možností obce pomôcť. Zároveň ďakujeme obyvateľom obce, ktorí už podali individuálne či koordinovane pomocnú ruku.

Milan Baďanský
starosta obce

Informácie pre občanov k mimoriadnej situácií a informácie o možnostiach pomoci pre Ukrajinu

Vyhlásenie mimoriadnej situácie platnej od 26.2.2022 na celom území Slovenskej republiky:
https://www.zmos.sk/vyhlasena-mimoriadna-situacia-pre-vojnu-na-ukrajine-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) sa zapája do intenzívnej humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu, aby aktivita bola koordinovaná.
Na stránke https://www.zmos.sk/system-pomoci-v-suvislosti-s-vojenskym-konfliktom-na-ukrajine–oznam/mid/405616/.html#m_405616 nájdete systém pomoci – manuál aj súpis akútnych potrieb.

Ďalšie stránky, na ktorých sú informácie, ako môžeme pomôcť:
https://clovekvohrozeni.sk/humanitarna-pomoc/pomoc-na-ukrajine-kontakty-a-informacie/

https://redcross.sk/ukrajina/

Ďakujeme všetkým, ktorí poskytnú akúkoľvek pomoc v tejto situácií.

Milan Baďanský
starosta obce

Čiastočné obmedzenie dopravy na Centrálnej ulici

Oznamujeme občanom, že dňa 25. 2. 2022 v čase od 08:00 hod príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na Centrálnej ulici pri Lipovom parku z dôvodu vykonávania bezpečnostného a zdravotného orezu drevín. Doprava bude v tomto úseku regulovaná zamestancami obce.

Informácia k vybaveniu nového Občianskeho preukazu po prihlásení na pobyt

Oznamujeme občanom, že z dôvodu karantény zamestnancov na OR PZ Senec sa predlžuje štandardná lehota na podanie žiadosti o nový OP po prihlásení na pobyt. Občania, ktorí sa prihlásia na pobyt v ohlasovni pobytu v obci Miloslavov, si môžu ísť požiadať o vydanie nového OP až po troch týždňoch odo dňa prihlásenia na ktoromkoľvek klientskom centre. V prípade otázok, kontaktujte ohlasovňu pobytu Miloslavov.

Začíname s rekonštrukciou Lesnej ulice

Oznamujeme občanom, že obec Miloslavov začína  s rekonštrukciou povrchu komunikácie  a vybudovaním chodníka na Lesnej ulici v Alžbetinom Dvore v predpokladanom termíne od 7. marca 2022. Rekonštrukcia bude prebiehať v štyroch etapách so začiatkom v prvej etape od Agátovej ulice po Športovú ulicu. Počas realizácie prác príde  k rôznym dopravným obmedzeniam a obchádzkam, o čom budeme občanov priebežne informovať. Vzhľadom na náročnosť projektu žiadame občanov o zvýšenú mieru trpezlivosti.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa  10.februára 2022

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 1. tohtoročnom zasadnutí dňa 10.02.2022, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas epidémie Covid-19.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní  za mesiac január 2022 bol vo výške  202  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 263 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 340 tis. EUR, čo predstavuje 8,34 % k bežným príjmom obce. Zostatok účtu poplatku za rozvoj predstavuje k  31.12.2021 sumu 780 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 718 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. Za roky platnosti zákona o poplatku za rozvoj  (2018 – 2021) obec zrealizovala z tohto zdroja celkové investície vo výške 1 712 tis. EUR, pričom investície do základného školstva boli vo výške  524 tis. EUR, investície do predškolských zariadení (MŠ) vo výške 582 tis. EUR a do ostatných projektov obce vo výške 606 tis. EUR. OZ zobralo na vedomie aj predbežné výsledky  hospodárenia obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.12.2021.

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  VO na rekonštrukciu Lesnej ulice je ukončené,  podpis zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom – spoločnosťou MBM-GROUP a.s. sa pripravuje na budúci týždeň a od marca začne po etapách realizácia stavby, o postupe bude obec informovať priebežne. OZ schválilo aj objednávku pre stavebný dozor na túto stavbu. Ukončuje sa aj VO na zhotoviteľa stavby nového pavilónu základnej  školy, po podpise zmluvy sa začne s realizáciou. Prebiehajú rokovania na BSK a MIRRI ohľadom podania projektu na výstavbu telocvične v obci, pripravujú sa podklady na podanie projektu na projekt Materskej školy Orgovánová ul..  Pri ostatných infraštruktúrnych projektoch prebiehajú povoľovacie konania (chodník Lipové nám. – OC), proces vysporiadania pozemkov s SPF (Priechod Jazerná/Veterná, zastávka a chodník smerom ku kruhovému objazdu), spracovávanie projektu cyklotrás v obci a pod. V oblasti projektov pre životné prostredie bola zrealizovaná pachová zábrana pri hnojisku v miestnej časti Miloslavov a v spolupráci s obyvateľmi obec podáva projekt do Nadácie Ekopolis: Sadíme budúcnosť  2022, v rámci ktorého sa plánuje na jeseň revitalizácia vetrolamu smerom od Štvrtockej ulice v celkovej dĺžke 400 m, vrátane výsadby stromov, kríkov a náučného chodníka.

Po ukončení schvaľovacieho procesu zámerov na dočasný prenájom majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre vybudovanie inžinierskych sietí OZ schválilo nájomné zmluvy na prenájom pozemku obce  pre spoločnosti C-ON, s.r.o. Bratislava a Lemons, s.r.o. Bratislava  a pre fyzickú osobu p. J. Valašíkovú, Dunajská Lužná. Súčasne schválilo dva zámery na dočasný prenájom majetku obce  z dôvodov osobitného zreteľa na vybudovanie inžinierskych sietí – pre spoločnosť SOWA solution, s.r.o. Bratislava a p. M. Meda, Miloslavov.

Na základe návrhu hlavného kontrolóra obce bol schválený Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

Osobitným bodom programu bolo ustanovenie pracovnej skupiny pre projekt Bezpečný Miloslavov, ktorá sa bude v spolupráci s OR PZ Senec, základnou školou, zástupcami športového klubu, ambulancie všeobecného a detského lekára a dobrovoľníkmi z obce zaoberať prípravou a realizáciou opatrení a aktivít zameraných na  prevenciu a podporu zmysluplného trávenia voľného času zo strany detí a mládeže.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 02. 2022 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Informácie k poplatku za vývoz odpadov v roku 2022

Poplatok za TKO sa uhrádza každoročne na základe vystaveného rozhodnutia do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti prevodom na účet vedený vo VÚB banke IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758 , VS – nachádza sa vo výmere, je povinný údaj pri úhrade a do poznámky pre prijímateľa udávajte – TKO a meno. Rozhodnutia sa vystavujú priebežne od začiatku februára v abecednom poradí a budú doručené Slovenskou poštou alebo obecnou doručovateľkou proti podpisu.

Cena kontajnera je stanovená na rok 2022 nasledovne:
110 litrov – 85,80 EUR/rok
120 litrov – 93,60 EUR/rok
240 litrov – 187,20 EUR/rok
1 100 litrov – 858,00 EUR/rok

Po zaplatení poplatku za TKO dostanete nálepku na aktuálny rok, vrecia na zber plastov a nový rozpis na separovaný zber.

V prípade nejasností prosím kontaktujte pracovníčku úradu na tel. čísle: 0907 711 830.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Obecná doručovateľka bude vhadzovať do schránok vrecia a nálepky.

Včasným zaplatením poplatku za komunálny odpad, nalepením nálepky aktuálneho roka a včasným vyložením kontajnera pripraveného na vývoz eliminujete možnosť nevyvezenia kontajnera. Ak aj napriek tomu sa stane, že kontajner nebude vyvezený, kontaktujte obecný úrad na tel. čísle 0907 711 830. Obec Miloslavov bude situáciu riešiť s dodávateľom služby vývozu odpadu a zabezpečí vývoz v náhradnom termíne.

Terminy_separovaneho_zberu_2022

Obec Miloslavov príjme odborného referenta stavebného úradu a životného prostredia s nástupom ihneď

Obec Miloslavov v súlade s ust. §6 odst.1 zákona NRSR č.552/2013 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších príjme administratívneho pracovníka – referenta stavebného úradu.

Názov funkcie:
Odborný referent  stavebného úradu a životného prostredia

Rozsah pracovného úväzku:
Hlavný pracovný pomer

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II.stupňa – stavebné alebo technické zameranie
 • osobitná odborná spôsobilosť pre stavebné úrady a životné prostredie
 • prax minimálne 3 roky v odbore

Iné kritéria a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti samospráva, stavebný zákon, správne konanie, životné prostredie, zákon o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
 • pokročilá znalosť práce s PC (MS Office, Internet)
 • samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť
 • vodičský preukaz skupiny B – výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní (diplom)
 • overená fotokópia dokladu o absolvovaní osobitnej odbornej spôsobilosti (osvedčenie)
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Termín nástupu:

Ihneď resp. dohodou

Platové podmienky:
Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Žiadosti o prijatie do zamestnania:

Uchádzači môžu žiadosti o prijatie do zamestnania zaslať na adresu:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42  Miloslavov

Alebo

Mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Kontakt na poskytnutie informácií:
Hana Pokorná, personálna a mzdová referentka
tel.:0917 775 632
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Zisťovanie – Štatistický úrad Slovenskej republiky – o príjmoch a životných podmienkách domácností (EU SILC)

Oznamujeme občanom, že pracovníci Štatistického úradu budú vybrané domácnosti navštevovať za účelom vykonania štatistického zisťovania od 4.2. – 22.7.2022

V tomto období vybrané domácnosti  navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

zistovanie EU SILC

Dôkladné triedenie komunálného odpadu

Obraciame sa na občanov so žiadosťou o dôkladné triedenie a riadne ukladanie triedeného (separovaného) odpadu na kontajnerových stojiskách. Ukladanie zmiešaného komunálneho odpadu na stojiskách nie je dovolené a spôsobuje následne problémy pri vývoze zberovou spoločnosťou. Nádoby, kde sa nachádza iný odpad pre ktorý je nádoba určená, nebude vyvezený. Žiadame tiež správcov bytových domov, do ktorých správy patria kontajnerové stojiská, aby prijali opatrenia, ktorými zamedzia nesprávnemu ukladaniu odpadu.

 

Vyjadrenie obce II.

Zástupcovia obce už v predchádzajúcom príspevku jednoznačne odsúdili násilný incident, ku ktorému došlo v ostatnú nedeľu. Všetci veríme, že tento čin bude riadne vyšetrený a voči agresorom a ostatným zodpovedným osobám bude vyvodená zodpovednosť.
Tento násilný čin vyvolal na FB množstvo otázok a komentárov smerujúcich aj na obec, preto dopĺňame ďalšie informácie:
• Obecný úrad, starosta obce a zástupca starostu obce spolupracujú s políciou a sú súčinní pri všetkých požadovaných úkonoch
• Starosta obce požiadal policajný zbor o zvýšenú hliadkovú činnosť v obci, čo polícia zabezpečuje
• Obec ako zriaďovateľ ZŠ požiadal o zvolanie Rady školy, aby sa spolu s vedením školy venovali tejto téme a prijali všetky opatrenia v kompetencii školy – o opatreniach bude informovať škola
• Poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s právnikom obce a zástupcom polície budú za prítomnosti majiteľa areálu realizovať jeho obhliadku za účelom lepšieho zabezpečenia priestoru proti vniknutiu
• Zástupcovia obce, vedenia školy a polície sa budúci týždeň stretnú za účelom koordinácie postupu a prípravy preventívnych opatrení
• Komentáre na príspevku o danom incidente sú na FB stránke obce aj polície vypnuté z preventívnych dôvodov, keďže ide o mimoriadne citlivý prípad voči maloletej osobe
• Obec sa dištancuje od tendenčných komentárov voči obci na sociálnych sieťach vyvolaných danou situáciou a nebude reagovať na takéto komentáre
• Obec sa zároveň dištancuje od akéhokoľvek prejavu agresie a nenávisti a žiada občanov, aby zvážili dopad ich verejných prejavov najmä na sociálnych sietiach, ku ktorým majú prístup aj maloletí
• Starosta obce podal stanovisko taktiež médiám, ktoré ho zverejnili vo svojich príspevkoch a článkoch
Obec bude postupne informovať obyvateľov obce o ďalších krokoch a opatreniach akonáhle budú informácie k dispozícii. Zároveň obec vyzýva rodičov a obyvateľov obce, ktorí majú otázky, ktoré sú v kompetencii obce a neboli ešte zodpovedané, aby sa obrátili priamo na nás.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 17. 12. 2021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  a v súvislosti s aktuálne vydanými platnými predpismi zasadal dňa 17. 12. 2021  Krízový štáb obce Miloslavov.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_17122021

Zo zasadnutia KŠ dňa 17. 12. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie aktuálne platné uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR

ZZ_2021_476_20211214
vyhlaska_306_obmedzenie_prevadzok
vyhlaska_307_hromadne_podujatia

Otvára prevádzku fitness, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP a 1 zákazník na 25 m2, zároveň ukladá povinnosťvviesť zoznam návštevníkov prevádzky a  vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a plôch prípravkami s virucídnym účinkom a obmedzuje otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Otvára prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP, vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a plôch prípravkami s virucídnym účinkom a obmedzuje otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Otvára Remeselný dvor a knižnicu v Komunitnom centre, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky iba osobám v režime OP, – nariaďuje umožniť a organizovať výlučne individuálne prehliadky v maximálnej kapacite 1 návštevník na 25 m2 plochy prevádzky, vykonávať pravidelnú dezinfekciu priestorov a plôch prípravkami s virucídnym účinkom a obmedzuje otváracie hodiny na čas medzi 05:00 hod. a 20:00 hod.

Otvára vonkajšie telovýchovno-športové zariadenia, pokiaľ prevádzkovateľ umožní vstup iba osobám v režime OP, za účelom tréningovej činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci hromadného podujatia budú v režime OP, budú viesť a uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania.

Ponecháva Obecný úrad v Miloslavove otvorený v stránkových hodinách pre účely vykonávania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Pre úkony, ktoré môžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie je potrebné kontaktovať jednotlivé referáty:

Referát evidencie obyvateľstva:   0917 344 632      viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.

Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný aj na emailovej a telefonickej komunikácií. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je možné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestnancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a agendu je možné vybaviť aj v rokovacej miestnosti obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843            olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková      0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185            danica.mersakova@miloslavov.sk
Ing. Oľga Rajniaková              0918 666 287            olga.rajniakova@miloslavov.sk

Ing. Mária Uhlířová                 0918 723 441            maria.ulirova@miloslavov.sk

Kontakty na referát projekty obce životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Ponecháva uzavreté všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov.

Ponecháva zberný dvor v obci Miloslavov otvorený v prevádzkových hodinách v režime základ za dodržania príslušných pandemických opatrení. Vstup a výstup na zberný dvor bude regulovaný a kontrolovaný zamestnancami.

Ponecháva Poštu Partner otvorenú v prevádzkových hodinách v režime základ za dodržania príslušných pandemických opatrení.

Nariaďuje všetkým osobám vrátane zamestnancov vo všetkých priestoroch interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

Naďalej ponecháva pozastavenú činnosť všetkých krúžkov, záujmových spoločenských činností a pod., v interiéroch budov v pôsobnosti obce Miloslavov, mimo krúžkov organizovaných základnou školou a materskou školou, ktoré sa riadia pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Nariaďuje sa naďalej všetkým vedúcim zamestnancom obce Miloslavov na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime „OTP“. Za  týmto účelom vykonávajú vedúci zamestnanci pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime „OTP“.

Nariaďuje naďalej vykonávať pravidelnú dezinfekciu interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov a pravidelnú dezinfekciu zastávok autobusovej a železničnej prepravy.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky aktuálne platné opatrenia.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.decembra 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 12. tohtoročnom zasadnutí dňa 14.12.2021, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas núdzového stavu v zmysle  Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní je k 7.12.2021 vo výške 1 406  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 676 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 346 tis. EUR, čo predstavuje 8,49 % k bežným príjmom obce a dlhová služba bude k 31.12.2021 na úrovni 3,07 %  bežným príjmom.  Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  30.11.2021 sumu 1 018 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 936 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 30.11.2021.

Najdôležitejším bodom rokovania OZ bolo schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtového opatrenia č. 1/2021. Rozpočet obce na rok 2022 je určený ako vyrovnaný, pričom veľký objem prostriedkov bude určený na investičné akcie v obci – a to vo výške 2 887 tis. EUR  (rekonštrukcia Lesnej ulice, pavilón základnej školy, budova materskej školy, priechody pre chodcov, posun zastávky SAD, občerstvenie v areáli ZOR a pod.). Celkovo bude obec  spolu so základnou školou hospodáriť s príjmami a výdavkami vo výške 6 585 tis. EUR.

V záujme  riešenia nedostatočnej kapacity materskej školy v Miloslavove sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo kúpiť novú budovu s pozemkom pre účely jej využitia na tento účel a schválilo kúpnu zmluvu na túto nehnuteľnosť so spoločnosťou Willy & Black s.r.o., Bratislava. Kúpna cena celkom vr. DPH: 908 714 EUR.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ schválilo  prevzatie verejného osvetlenia  pre lokalitu RZ 8 ( PROGRESSOR s.r.o.).  Pre spoločnosť C-ON s.r.o. bol schválený zámer prenájmu majetku pre účely budovania verejného vodovodu a kanalizácie, chodníka  a verejnej komunikácie. Takisto bol schválený zámer prenájmu majetku obce  pre stavebníka Janu Valašíkovú, Dunajská Lužná.

V nadväznosti na vytvorenie nových ulíc v RZ 9 – 10 zastupiteľstvo schválilo ich pomenovanie schválením VZN č. 3/2021.

Pre potreby projektu vodovodu a kanalizácie na Záhradnej ulici schválilo OZ zmluvy o budúcich zmluvách na prevádzku vodovodu a kanalizácie  s BVS, a.s.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ďakujú všetkým zamestnancom obecného a stavebného  úradu, základnej školy a materskej školy a členom komisií za ich prácu pre obec v tomto roku a želajú všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie a elán do nového roku 2022.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Riešenie problematiky nesprávneho zastavenia a státia motorových vozidiel v obci

Vážení občania, obyvatelia obce Miloslavov,

Dňa 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Novelou zákona bola rozšírená kompetencia obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zastavením a státím vozidiel v obci Miloslavov, pristupuje obec od 1. januára 2022 k riešeniu týchto priestupkov v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov aj na svojom území. Obec eviduje pretrvávajúce problémy najmä so státím vozidiel na verejnej zeleni, na chodníkoch, na chodníkoch v obytných zónach, v nepriehľadných zákrutách a v ich tesnej blízkosti, na priechodoch pre chodcov a pod. Obraciame sa preto na občanov, obyvateľov obce, aby rešpektovali a dodržiavali platné právne predpisy a predišli tým možným sankciám.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 1.decembra 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 11. tohtoročnom zasadnutí dňa 1.12.2021, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas núdzového stavu v zmysle  Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021.

V úvode rokovania v nadväznosti na informáciu ohľadom chybného postupu obecného úradu pri zverejnení programu obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.11.2021, v záujme zachovania zákonnosti postupu orgánov samosprávy obce Miloslavov a v záujme právnej istoty obyvateľov obce v rozhodnutia prijaté orgánmi obce Miloslavov  obecné zastupiteľstvo  zrušilo uznesenia č. 171 až 209 vrátane zo dňa 23.11.2021  a prerokovalo jednotlivé body schváleného programu nanovo.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní je k 23.11.2021 vo výške 1 406  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 391 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 352 tis. EUR, čo predstavuje 8,64 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.  Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.11.2021 sumu 944 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 859 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.10.2021.

Potom sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou bolo ukončenie VO na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa pripravuje pre vysúťaženého zhotoviteľa – spoločnosť MBM-GROUP a.s. – zmluva o dielo. Posun nastal aj pri príprave stavby nového pavilónu základnej  školy, bolo vydané stavebné povolenie a prebieha nové VO na  zhotoviteľa. Od ostatného zastupiteľstva sa areáli základnej školy podarilo sponzorsky zrealizovať tiež basketbalové ihrisko a obec začala aj so zberom kuchynského odpadu v obci, skúsenosti sa priebežne vyhodnocujú.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni v materskej škole a prefinacovanie ukončenej dostavby obecného úradu a klientskeho centra z tohto zdroja.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ schválilo  prevzatie verejného osvetlenia a s tým súvisiace zmluvy o zriadení vecných bremien pre lokality RZ 1-2 (RTP 01 s.r.o.), Vínna alej (Vikinela, s.r.o., Agrobart, spol. s.r.o. a Prešporská realitná spoločnosť s.r.o.), RZ-13-I (Falbau Trade s.r.o.. Súčasne schválilo nájomnú zmluvu na pozemok obce  pre účely výstavby Prepojovacieho chodníka  Lipové námestie – OC Miloslavov pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o. Pre spoločnosť LEMONS s.r.o. bol schválený zámer prenájmu majetku pre účely budovania prípojky NN a STL a súčasne táto spoločnosť ako spoluinvestor v RZ9 a RZ 10 prispeje obci na rekonštrukciu Lesnej ulice.

nájomných domoch obce končila platnosť zmlúv dvom užívateľom: p.Karin Kepešiovej a p. Lucii Kučerovej, v oboch prípadoch došlo k schváleniu nájomných  zmlúv na ďalšie obdobie.

Obec pripravuje od 1. januára opatrenia a systém  na uplatňovanie objektívnej zodpovednosti, najmä na parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch, križovatkách a zeleni – tomuto bude predchádzať informačná kampaň, ktorá bude spustená v najbližších dňoch.

OZ schválilo pre seniorov nad 65 rokov poukážky na nákup potravín v hodnote  20 eur a poukážky v hodnote 10 eur na nákup výživových doplnkov v lekárni. Pre deti sa pripravujú Mikulášske balíčky, ktoré sa budú distribuovať v základnej a materskej škole, keďže obec nebude môcť organizovať   v najbližšej dobe žiadne podujatia a vzhľadom na nové opatrenia sa poslanci  zhodli aj na zrušení vianočných trhov  v obci.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov dňa 25. 11. 2021

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky  a v súvislosti s aktuálne vydanými platnými predpismi zasadal dňa 25. 11. 2021  Krízový štáb obce Miloslavov.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_25112021

Zo zasadnutia KŠ dňa 25. 11. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie aktuálne platné uznesenia vlády SR a vyhlášky ÚVZ SR

vyhlaska_261_hromadne_podujatia
vyhlaska_262_prekrytie_dych_ciest
vyhlaska_263_obmedzenia_prevadzok
vyhlaska_264_vstup_na pracovisko
ZZ_2021_428_20211124_nudzovy_stav

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. 11. 2021 v čase od 05.00 do 20. 00 hod ukladá zabezpečiť pre zamestnancov školy a školských zariadení potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

V súvislosti s obmedzením slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. 11. 2021 v čase od 05.00 do 01. 00 hod nasledujúceho dňa ukladá  zabezpečiť pre zamestnancov okrem zamestnancov školy a školských zariadení, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácností, potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce a cestu späť.

Ponecháva Obecný úrad v Miloslavove otvorený v stránkových hodinách pre účely vykonávania úkonov, ktoré nemôžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie. Pre úkony, ktoré môžu byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie je potrebné kontaktovať jednotlivé referáty:

Referát evidencie obyvateľstva:   0917 344 632      viktoria.uhrinova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

 • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
 • občianske preukazy z obidvoch strán;
 • deti do 15 rokov rodné listy;
 • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
 • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
  Pošlite na: viktoria.uhrinova@miloslavov.sk  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.

Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný aj na emailovej a telefonickej komunikácií. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je možné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestnancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a agendu je možné vybaviť aj v rokovacej miestnosti obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843            olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková      0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185            danica.mersakova@miloslavov.sk
Ing. Oľga Rajniaková              0918 666 287            olga.rajniakova@miloslavov.sk

Ing. Mária Uhlířová                 0918 723 441            maria.ulirova@miloslavov.sk

Kontakty na referát projekty obce životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Uzatvára všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov pre kolektívne športy vrátane ich servisných priestorov a zázemia.

Uzatvára všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov.

Ponecháva zberný dvor v obci Miloslavov otvorený v prevádzkových hodinách v režime „OTP“ za dodržania príslušných pandemických opatrení. Vstup a výstup na zberný dvor bude regulovaný a kontrolovaný zamestnancami.

Ponecháva Poštu Partner otvorenú v prevádzkových hodinách v režime „OTP“ za dodržania príslušných pandemických opatrení.

Nariaďuje všetkým osobám vrátane zamestnancov vo všetkých priestoroch interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov, prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) v zmysle aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.

Uzatvára knižnicu v Komunitnom centre Miloslavov a zároveň prerušuje činnosť všetkých krúžkov, záujmových spoločenských činností a pod., v interiéroch budov v pôsobnosti obce Miloslavov.

Nariaďuje sa všetkým vedúcim zamestnancom obce Miloslavov na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime „OTP“. Za  týmto účelom vykonávajú vedúci zamestnanci pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime „OTP“.

Nariaďuje vykonávať pravidelnú dezinfekciu interiérov budov v pôsobnosti obce Miloslavov a pravidelnú dezinfekciu zastávok autobusovej a železničnej prepravy.

Nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky aktuálne platné opatrenia.

Výzva Západoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností

Obec Miloslavov zverejňuje výzvu Západoslovenskej distribučnej spoločnosti a.s., vlastníkom, nájomcom a správcom nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach nejneskôr do 31. 1. 2022.

Vyzva_ZDS

Obec Miloslavov príjme priehradkového zamestnanca Pošty Partner Miloslavov na polovičný úväzok

Obec Miloslavov príjme priehradkového zamestnanca  Pošty Partner Miloslavov na polovičný úväzok s nástupom ihneď,  príp. dohodou

Žiadosť so životopisom treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1
900 42 Miloslavov
alebo
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Základná zložka mzdy (v hrubom):

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

Prijímanie, resp. vydávanie všetkých druhov zásielok, poskytovanie informácií v zmysle informácií v zmysle Poštových podmienok, ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov, vykonávanie činností v rámci finančného sprostredkovania a pod.

Pracovná doba: pondelok – piatok, jednozmenný režim

Požiadavky na zamestnanca:
stredoškolské vzdelanie
komunikačné zručnosti
spoľahlivosť
samostatnosť
slovný prejav
schopnosť vyjadrovania

Oznam o zmene dopravcu od 15.11.2021 pre prímestskú dopravu

Oznamujeme občanom, že od 15.11.2021 sa mení dopravca pre prímestskú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji.
Túto dopravu bude zabezpečovať firma ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Zároveň oznamujeme občanom, že spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions s.r.o. ponúka zamestnanie – prevažne pre vodičov.

V prípade záujmu prosím prosím kontaktujte spoločnosť ARRIVA Mobility Solutions s.r.o.. Všetky informácie sú v priloženom Ozname.
ARRIVA Oznam

Aktualizácia pasportu dopravného značenia v obci Miloslavov

Na základe  Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení  a doručených požiadaviek na zmenu alebo doplnenie dopravného značenia v obci Miloslavov pripravuje obec v spolupráci s odborne spôsobilou osobou aktualizáciu pasportu a projektu dopravného značenia. Návrh aktualizácie je zverejnený na webe obce www.miloslavov.sk a verejnosť  môže zasielať  pripomienky do 16.11.2021 na email :  znacenie@miloslavov.sk.   Pripomienky sa môžu týkať len  navrhovaných zmien a doplnení pasportu. Pôvodne schválený pasport dopravného značenia  nájdete na webe obce v časti Projekty obce https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

2021-10-25 02A MIL Situacia dopravneho znacenia – Alzbetin Dvor
2021-10-25 02B MIL Situacia dopravneho znacenia – Miloslavov
2020-02-20 Vyhlaska MVSR 30-2020 o dopravnom znaceni Z.z
2020-02-20 Vyhlaska MVSR 30-2020 – Plagat A3

Vykurovacia sezóna – informácie od OR HaZZ v Pezinku

Vykurovacia sezóna

Chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňujú na  čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.

Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
 • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
 • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
 • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
 • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                        1 x za 6 mesiacov

Pred vykurovacou sezónou je dôležité vyčistiť vykurovací spotrebič, nastaviť ho na správny režim prevádzky. Aby spotrebič a komín neboli pri prvom zakúrení v sezóne príliš namáhané, je potrebné kúriť s menšou intenzitou.

Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály. Vykurovacie telesá sa musia umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov doporučujeme zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Obmedzenie dopravy na Orechovej ulici

Oznamujeme občanom, že dňa 2. 9. 2021 v čase od 07:30 hod do 15:30 hod príde k obmedzeniu dopravy na Orechovej ulici, parc. č. 237 z dôvodu údržby zelene. Občania môžu využiť obchádzku cez Žihľavovú alebo Čerešňovú ulicu.

Začíname so zberom kuchynského odpadu

ZAČÍNAME SO ZBEROM KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Miloslavov zavádza  od 1. septembra 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácnosti.

Zber kuchynského odpadu budú domácnosti vykonávať  do  10 litrových nádob/košíkov s kompostovateľnými vreckami, ktoré obec  bude vydávať občanom v priestoroch obecného úradu v Miloslavove v dvoch termínoch – v sobotu 21. a 28. augusta 2021 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. Pri vyzdvihnutí nádob a vreciek  sa bude potrebné preukázať občianskym preukazom.

Občania vrecká po naplnení zviažu a následne vložia  do 240 litrových zberných nádob, ktoré sa od 1.9.2021 budú nachádzať na kontajnerových stojiskách obce, a to na Športovej ulici, Jazernej ulici, na zbernom dvore a na stojiskách na odpad pri bytových domoch ( viď prehľad nižšie ).

Použité jedlé oleje  v uzavretých PET fľašiach môžu občania uložiť do nádob na zber jedlých olejov, ktoré budú umiestnené na kontajnerových stojiskách obce –  Športová ulica, Jazerná ulica a na Zbernom dvore Miloslavov.

Prehľad  rozmiestenia zberných kontajnerov na kuchynský odpad:

Čo môže byť v kuchynskom odpade: všetky zvyšky jedál, tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo káva, čaj, staré zaváraniny.

Čo nesmie byť v kuchynskom odpade: akékoľvek obaly, papierové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti.

Po 1. 9. 2021 si môžu občania vyzdvihnúť košíky s kompostovateľnými vreckami na zbernom dvore v Miloslavove v čase otváracích hodín.

Začíname so zberom kuchynského odpadu

ZAĆÍNAME SO ZBEROM KUCHYNSKÉHO ODPADU

Obec Miloslavov zavádza  od 1. septembra 2021 zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov a tukov z domácnosti.

Zber kuchynského odpadu budú domácnosti vykonávať  do  10 litrových nádob/košíkov s kompostovateľnými vreckami, ktoré obec  bude vydávať občanom v priestoroch obecného úradu v Miloslavove v dvoch termínoch – v sobotu 21. a 28. augusta 2021 v čase od 08:00 hod do 15:00 hod. Pri vyzdvihnutí nádob a vreciek  sa bude potrebné preukázať občianskym preukazom.

Občania vrecká po naplnení zviažu a následne vložia  do 240 litrových zberných nádob, ktoré sa od 1.9.2021 budú nachádzať na kontajnerových stojiskách obce, a to na Športovej ulici, Jazernej ulici, na zbernom dvore a na stojiskách na odpad pri bytových domoch ( viď prehľad nižšie ).

Použité jedlé oleje  v uzavretých PET fľašiach môžu občania uložiť do nádob na zber jedlých olejov, ktoré budú umiestnené na kontajnerových stojiskách obce –  Športová ulica, Jazerná ulica a na Zbernom dvore Miloslavov.

Prehľad  rozmiestenia zberných kontajnerov na kuchynský odpad:

Čo môže byť v kuchynskom odpade: všetky zvyšky jedál, tuhé a tekuté zvyšky, omáčky, potraviny po záruke, poškodené pokazené ovocie, zelenina, odpad z čistenia potravín, mäso, ryby, mlieko, vajcia, chlieb, pečivo káva, čaj, staré zaváraniny.

Čo nesmie byť v kuchynskom odpade: akékoľvek obaly, papierové, umelé, lepenka, zelený odpad zo záhrad, trus domácich zvierat, obsah vysávača, cigarety, kosti.

Po 1. 9. 2021 si môžu občania vyzdvihnúť košíky s kompostovateľnými vreckami na zbernom dvore v Miloslavove v čase otváracích hodin.

Zber_kuchynskeho_odpadu_Miloslavov
Kuchynsky_odpad_zber
KO_rozmiestnenie zberných kontajnerov_2021_Final
Infoletak_oleje

 

 

 

 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 12.augusta 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 8. tohtoročnom zasadnutí dňa 12.08.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekty dostavby podkrovia základnej školy a prestavby obecného úradu vr. klientskeho centra sú skolaudované, 10.08.2021 začal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa na rekonštrukciu Lesnej ulice. Zrealizované sú práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre  pamätník pri Lipovom parku, vr. hracích prvkov v Lipovom parku. Pokračujú práce na zriadení 1 dočasnej triedy MŠ v KD Miloslavov (úprava hygienických zariadení, výdajňa stravy, zariadenie triedy).

OZ prerokovalo ekonomické informácie obce k termínu konania OZ. Príjem z podielových daní je k 31.7.2021 vo výške 881  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 376 tis. EUR.  Dlh obce do data  je vo výške 376 tis. EUR, čo predstavuje 9,23 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.07.2021 sumu 748 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 702 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.7.2021.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na realizáciu nových požiarnych okruhov v Materskej škole a Komunitnom centre a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ vyslovilo súhlas s prenájmom dvoch miestností v ZŠ na účely  základnej umeleckej školy, schválilo zmluvu  o nájme a spolupráci s ŠKO Miloslavov  pri správe športovo-rekreačných areálov obce,  vecné bremeno ZDI, a.s. v lokalite RZ12/II, zákazku na dodávku služieb pre DATALAN a.s.  na implementáciu informačného systému MEMPHIS a prepojenie registratúru na verejný portál  a zákazku na dodávku tovaru – ochranných pracovných pomôcok a materiálu pre DHZ obce pre dodávateľa: Ing. Bodó, Gabčíkovo.

K zverejnenému návrhu VZN č. 1/2021 ohľadom príspevku na úhradu nákladov na réžiu a stravovanie v školských zriadeniach neboli doručené žiadne pripomienky a OZ VZN schválilo.

OZ schválilo tiež nový  Požiarny poriadok obce Miloslavov a  návrh zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľného majetku  (pozemku o výmere 310 m2) do majetku obce po kolaudácii technickej infraštruktúry so spoločnosťou DV RZ11 s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  12.08.2021

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.júna 2021

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 6. tohtoročnom zasadnutí dňa 24.06.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekt podkrovia základnej školy je skolaudovaný a pripravuje sa kolaudácia prestavby obecného úradu a príprava klientskeho centra.  OZ schválilo proces verejného obstarávania a návrh zmluvy pre víťaza súťaže  na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa môže začať výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania. Ukončujú sa  práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre budúci pamätník pri Lipovom parku.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 24.06.2021 vo výške 726  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 322 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 382 tis. EUR, čo predstavuje 9,38 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.05.2021 sumu 762 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 701 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov  k 20.06.2021.

OZ zobralo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2020 a schválilo Záverečný účet obce za rok 2020 a hospodárenie obce v roku 2020 bez výhrad. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 107 tis. EUR, ktorý bude použitý na tvorbu Rezervného fondu obceSúčasne sa OZ oboznámilo so správou hlavného kontrolóra a audítora k hospodáreniu obce, ktorí konštatujú, že hospodárenie obce za rok 2020 navrhujú schváliť bez výhrad.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce pre ISMONT s.r.o. a ZET INTEGRA spol s.r.o.; na prenájom majetku obce v základnej škole (výdajňa stravy)  pre víťaza súťaže a zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.. Pre ZDI, a.s. bola tiež schválená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod trafostanicou na Lesnej ulici  a zámer prenájmu obecného pozemku v miestnej časti Miloslavov – RZ12.

OZ schválilo tiež zámer prenájmu majetku z dôvodov osobitného zreteľa pre Športový klub Miloslavov (areály RSC a ZOR), na základe čoho potom bude môcť byť schválená zmluva o nájme a spolupráci medzi obcou a Športovým klubom.

Na základe splnenie podmienok zo Zásad preberania IS do majetku obce OZ schválilo prevzatie komunikácie a verejného osvetlenia v lokalite U20 do majetku obce od spoločnosti Alžbetin Dvor, s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.06.2021

Postupné zavedenie Systému kontrolovaného vstupu na zberný dvor

Oznamujeme občanom, že obec postupne začína uvádzať do prevádzky Systém kontrolovaného vstupu na zberný dvor. V 1. etape bude systém v skúšobnej (pilotnej) prevádzke od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. V tomto termíne budú mať možnosť občania nahlasovať prevádzkové informácie. Všetky ďalšie potrebné informácie nájdete nižšie v priloženom letáku.

SKV_zberny_dvor_letak

 

ERRATA: Spolupráca pri prieskume za účelom tvorby stratégie kultúry BSK na roky 2021 – 2027

Vážené dámy, vážení páni,

touto cestou by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť pri vyplnení a ďalšom rozširovaní dotazníka, ktorý bude slúžiť ako participatívny nástroj pri tvorbe stratégie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja.

Ide o anonymný dotazník, ktorého vyplnenie trvá približne 10 minút. Výstupy z neho poslúžia ako podklad pri tvorbe Stratégie rozvoja kultúry na roky 2021 – 2027.

Na stratégii, ktorej súčasťou budú aj informácie získané na základe dotazníka, spolupracujeme s Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Dotazník bude sprístupnený do 05.07.2021. Po tomto termíne ho už žiaľ nebude možné vyplniť.

Prístupový link k dotazníku: https://fsesuniba.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5dT3W3vANd3kXJ4?fbclid=IwAR0yKZNLwGYJs5UFQuEtPMouZo3-O4XQZcGJ-6WQpD4vaablRafTqR81YZ0

Každý názor je pre náš cenný, a preto Vám za váš čas, ochotu a spoluprácu vopred pekne ďakujeme.
V prípade akýchkoľvek otázok či ďalších informácií nás prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom,

doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová
Vedúca oddelenia
Oddelenie kultúry
Bratislavský samosprávny kraj
www.bratislavskykraj.sk