V súvislosti s prijatím zákona o niektorých ďalších opatreniach so situáciou na Ukrajine bola čl. XV schválená novela zákona č. 404/2011 Z. z  o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účinnosťou tejto novely v § 131k ods. 5 vznikne ohlasovni povinnosť pri evidovaní sťahovania cudzinca na území SR s poskytnutým tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska na území SR vykonať zmenu adresy pobytu.

Pre poskytnutie príspevku za ubytovanie odídenca je potrebné aby cudzinec, ktorý sa zdržuje v obci Miloslavov mal na doklade „potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej Republiky“ uvedenú adresu pobytu na území SR – Miloslavov. V prípade, že má adresu pobytu na území SR inú, dostaví sa na oddelenie cudzineckej polície PZ Dunajská Streda alebo na ohlasovňu pobytu na Obecný úrad Miloslavov.

Cudzinec predloží pracovníkovi ohlasovne pobytu potrebné doklady a ohlasovňa vykoná zápis novej adresy.

Potrebné doklady:

a) Doklad  „Potvrdenie o udelení/predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky

b) Vyplnené tlačivo „Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska“ (v prílohe)

c) Doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania (§ 122 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov alebo iný doklad, ktorým cudzinec hodnoverne preukáže zabezpečenie ubytovania – „zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi“ – podpísaná všetkými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti)

Tlacivo_prestahovanie_cudzinca

usmernenie_evidencia_stahovania_cudzincov

dodatok_k_usmerneniu_o_stahovani_cudzincov