Poľné hnojisko je umiestnené na pozemku Slovenského pozemkového fondu (SPF)  a súhlas na jeho zriadenie bol vydaný v roku 1988 Okresnou štátnou veterinárnou správou. Užívateľom hnojiska je od roku 2005 AGRO Malinovo, a.s. na základe nájomnej zmluvy s SPF.

V roku 2009 boli Územným plánom obce Miloslavov zaradené na bytovú výstavbu nové rozvojové zóny – vrátane území v blízkosti poľného hnojiska. Následne, v roku 2011, nový starosta obce Milan Baďanský oslovil listom všetkých developerov a majiteľov pozemkov z tejto oblasti a upozornil ich na existenciu poľného hnojiska a možnosť negatívneho vplyvu na bývanie v tejto časti. Súčasne požiadal aj SIŽP o preverenie zákonnosti prevádzky hnojiska a možného úniku škodlivých látok, pričom SIŽP nezistila porušenie zákonov. Starosta takisto požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  (RÚVZ ) o posúdenie vplyvov biologických faktorov z hnojiska na obytnú zástavbu. RUVZ vo svojom stanovisku uviedol, že ochranné pásmo pre poľné hnojiská nie je upravené žiadnym zákonom, i keď môže byť zdrojom znečisťovania ovzdušia alebo podzemných vôd.

Majitelia pozemkov a developeri, napriek upozornenia zo strany obce,  pozemky v danej oblasti rozparcelovali a rozpredali na výstavbu rodinných domov. Málokto z kupujúcich si dostatočne preveril stav okolia pozemku, ktorý kupoval, alebo podcenil možné negatívne vplyvy – napríklad z blízkeho hnojiska.

Aký je postoj obce Miloslavov?

Napriek tomu, že obec Miloslavov nedávala žiaden súhlas ani stanovisko k zriadeniu a prevádzke poľného  hnojiska a nemá ani žiadnu kontrolnú alebo sankčnú kompetenciu, vykonala v tomto roku už tieto kroky:

  • stav poľného hnojiska pravidelne monitoruje ( okolie hnojiska skôr pripomína divokú skládku stavebného odpadu z realizovanej okolitej výstavby – čo bude musieť obec riešiť na účet všetkých obyvateľov);
  • vyvolala rokovanie s prevádzkovateľom AGRO Malinovo, a.s., na ktorom sa potvrdilo, že prevádzkovateľ má potrebné povolenia; prisľúbili obci  súčinnosť pri odpratávaní skládky odpadov pri hnojisku a pri výsadbe  izolačnej zelene;
  • požiadala o preverenie stavu hnojiska vo vzťahu k verejnému zdraviu obyvateľov v jeho blízkosti RUVZ; RUVZ obci oznámil odstúpenie podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec – šetrenie prebieha;
  • požiadala SIŽP Bratislava o preverenie stavu hnojiska, obec ešte nemá výsledok;
  • podala na SIŽP – ústredie podnet na preverenie prevádzky hnojiska najmä z dôvodu obťažujúceho zápachu, ochrany ovzdušia a podzemných vôd – podnet je vo vybavovaní;
  • po porade s environmentalistami OZ schválilo dňa 22.8.2019 zaradiť do zoznamu projektov výsadbu zeleného izolačného pásu – drevín na oddelenie rodinných domov a vytvorenie clony k hnojisku, čo obec chce začať realizovať ešte v tomto roku.

Obec Miloslavov za obdobie rokov 2018 – 2019 neeviduje ani jednu sťažnosť obyvateľov na obťažujúci zápach z poľného hnojiska od obyvateľov  obce. Eliminácia vplyvu poľného hnojiska je vecný problém a je potrebné ho riešiť vecne, v súčinnosti s obcou a kompetentnými orgánmi.

Obec preto  víta avizovanú iniciatívu obyvateľov na spísanie petície, pretože sa tým dôraznejšie poukáže na dôležitosť riešenia tohto problému a podporia sa stanoviská a argumenty obce Miloslavov.

Miloslavov 13.09.2019
Starosta obce a poslanci OZ