Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií  počas stránkových hodín na referáte evidencie obyvateľstva a referáte poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva:   0908 675 406      kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

  • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
  • občianske preukazy z obidvoch strán;
  • deti do 15 rokov rodné listy;
  • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
  • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
    Pošlite na: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk,  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov:
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.
Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný na mailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín. Všetky stavebné konania s požiadavkou osobnej účasti dotknutých osôb je potrebné si vopred dohodnúť s kompetentným zamestnancom stavebného úradu. Stavebný úrad bude dotknuté osoby kontaktovať a nevyhnutnú agendu je možné vybaviť v sále obecného úradu za dodržania aktuálnych hygienických opatrení.
Správne poplatky môžete uhradiť na číslo účtu: SK37 5600 0000 0018 7740 6001

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Katarína Kovalčíková       0918 518 171             katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková           0905 724 185             danica.mersakova@miloslavov.sk
Bc. Michaela Slobodová         0918 666 287             michaela.slobodova@miloslavov.sk

Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk