S účinnosťou od 20. apríla 2021 až do odvolania  sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu Obce Miloslavov (ďalej len OCÚ) nasledovne:
Pre zlepšenie služieb obecného úradu Obce Miloslavov a aby sa zabezpečila čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch, čo najkratší čas čakania a čo najrýchlejší čas vybavenia, objednajte sa počas stánkových hodín telefonicky alebo mailom:
Miriam Kubelová, 0907 769 327, miriam.kubelova@miloslavov.sk, podateľňa, pokladňa, overovanie, rybárske lístky, nájomné zmluvy.
Mária Mináriková, 0907 711 830, maria.minarikova@miloslavov.sk agenda odpady: nádoby, vrecia, nálepky, vývozy, platby (odber nádoby, vriec, nálepky je možné si dohodnúť telefonicky od 8:00 do 12:30.)
Viktória Uhrinová, 0917 344 632, viktoria.uhrinova@miloslavov.sk, ohlasovňa pobytu–evidencia obyvateľstva,
Kvetoslava Jašurová, 0908 675 406, kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk daň z nehnuteľností, daň za psa, prihlasovanie a evidencia psov, cintoríny – nájom hrobových miest, prideľovanie súpisných a orientačných čísel.
Pri platbách bankovým prevodom je potrebné uvádzať variabilný symbol  pri všetkých úhradách, ak bol pridelený v rozhodnutí, v povolení, v oznámení, na faktúre, oznámený písomne, osobne, telefonicky alebo mailom, poznámka (uvádza sa napríklad dôvod platby, priezvisko, a pod….), špecifický symbol (doplňujúci, uvádza sa napr. obdobie, číslo domu,…,).
Stránkové hodiny a bankové spojenie:  https://www.miloslavov.sk/obec/obecny-urad/ 

Režim stránkových pracovísk stavebného úradu Obce Miloslavov od 20. 4. 2021 Pre zlepšenie služieb stavebného úradu Obce Miloslavov a aby sa zabezpečila čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch, čo najkratší čas čakania a čo najrýchlejší čas vybavenia, objednajte sa počas stánkových hodín telefonicky alebo mailom:
Ing. Katarína Kovalčíková, 0918 518 171, katarina.kovalcikova@miloslavov.skstavebný úrad pre Miloslavov
Ing. Danica Meršaková, 0905 724 185, danica.mersakova@miloslavov.skstavebný úrad pre Alžbetin Dvor
Bc. Michaela Slobodová, 0918 666 287, michaela.slobodova@miloslavov.skdrobné stavby, zjazdy, ochrana ovzdušia – malé zdroje znečistenia
Ing. Mária Boháčová, 0917 700 524 maria.bohacova@miloslavov.skvodné stavby, výruby, rozkopávky, dopravné značenia, vecné bremená.
Ing. arch. Oľga Radianska, arch., 0907 711 843, olga.radianska@miloslavov.sk,  územnoplánovacie informácie