Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave zaslal na obec Miloslavov výzvu o vykonanie preventívnej celoplošnej deratizácie na území Bratislavského kraja. V zmysle ustanovenie § 51 ods. 1 písm. a) a § 53 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – ponikatelia, právnické osoby a obce. Výzvu na celoplošnú deratizáciu zverejňujeme v plnom rozsahu.

Vyzva_RUVZ_BA_celoplosna_deratizacia