Obec Miloslavov obdržala z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave výzvu na vykonanie celoplošnej deratizácie na území všetkých obcí Bratislavského samosprávneho kraja v období od 1. 10. 2021 do 30. 11. 2021.

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je jedným z opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení regulácia živočíšnych škodcov. Tieto opatrenia vykonávajú všetky fyzické osoby – občania, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby i obce.

Obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo vlastníctve obcí.

Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných  a pod., (viď. priložený dokument).

Fyzické osoby – občania – vykonávajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie; fyzické osoby – občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Celoplosna_deratizacia_vyzva