Vážení občania,
Obec Miloslavov v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MV SR č. 31/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v znení neskorších dodatkov a VZN č. 4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev zo dňa 24. 10. 2019 začína  realizáciu označovania ulíc názvami.
Označovanie bude prebiehať postupne, v niekoľkých etapách. V zmysle prijatého VZN je  preferované osadenie orientačnej tabule s názvom ulice na plot.  Až v prípade, že to nie je možné, osadí obec orientačnú tabuľu s názvom ulice na pozemnú stavbu, prípadne iný objekt v majetku obce (napr. stĺp). Orientačné tabule s názvami ulíc budú osadzované pri vjazde na začiatku ulice prvá nehnuteľnosť/plot vpravo.
Dovoľujeme si požiadať vlastníkov dotknutých nehnuteľností, aby prípadný nesúhlas s preferovaným umiestnením tabule na plot oznámili na telefónnom čísle +421 917 368 097 alebo emailom na adrese martin.sitiar@miloslavov.sk v termíne do 8. 3. 2020. Predpokladané ukončenie projektu je plánované na september 2020.

Ďakujeme za spoluprácu

Mgr. Martin Sitiar

VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev
2019-12-20_Miloslavov_situacia_ulicnej_siete
Dodatok_1_k_VZN_4_2019_o_urceni_nazvov_ulic_a_inych_verejnych_priestranstiev
Situacia-ulicnej-siete_k_dodatku_c_1_k_VZN_4_2019-
Vyhlaska_31_2003_zz_20150701