V súlade so zákonom č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2018 Z. z.“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle „Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2022“.

Úrad verejného zdravotníctva SR  je podľa zákona č. 305/2018 Z. z. § 6 ods. 4 povinný posúdiť závažnosť prekročených limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody v povrchových vodách a v podzemných vodách v chránenej vodohospodárskej oblasti a informovať o tom dotknutú obec. Z toho dôvodu Úrad verejného zdravotníctva SR posiela list adresovaný dotknutým obciam, zoznam obcí s vymenovanými prekročenými limitnými hodnotami ukazovateľov (Príloha 1) a tiež popísané zdravotné riziká ukazovateľov (Príloha 2).

List obciam
Príloha 1
Príloha 2