Vážení občania, obyvatelia obce Miloslavov,

Dňa 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Novelou zákona bola rozšírená kompetencia obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.

Vzhľadom k pretrvávajúcim problémom so zastavením a státím vozidiel v obci Miloslavov, pristupuje obec od 1. januára 2022 k riešeniu týchto priestupkov v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov aj na svojom území. Obec eviduje pretrvávajúce problémy najmä so státím vozidiel na verejnej zeleni, na chodníkoch, na chodníkoch v obytných zónach, v nepriehľadných zákrutách a v ich tesnej blízkosti, na priechodoch pre chodcov a pod. Obraciame sa preto na občanov, obyvateľov obce, aby rešpektovali a dodržiavali platné právne predpisy a predišli tým možným sankciám.