Špeciálny spôsob hlasovania

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. v piatok

  1. januára 2023 je možné podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

Kontakt na zapisovateľku špeciálnej volebnej komisie v Senci je: 02/40202455

 

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

A, meno a priezvisko

B, rodné číslo,

C, adresa trvalého pobytu

D, adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku, t.j. okres Senec

E, telefonický kontakt