Teenage klub v obci Miloslavov (ďalej len „TK“) vznikol ako potreba riešenia voľnočasových aktivít detí a mládeže, ktorým skončilo riadne vyučovanie v ZŠ, a pritom nenavštevujú ŠKD. Ide najmä o II. stupeň ZŠ. V obci predtým absentovala ponuka na stretávanie sa detí a mládeže na jednom mieste v poobedných hodinách. Mnohé deti sa tak stretávali v parkoch na lavičkách, prípadne sa iba potulovali po obci. Na základe návrhu pani Brázdilovej a Komisie pre bezpečný Miloslavov bol vytvorený tento klub, ktorý je úspešný dodnes. Ako sme začínali?

Koncom februára 2022 sa v sále obecného úradu otvorili brány TK a privítali sme prvé deti. Klub bol prístupný od pondelka do štvrtka v čase od 14:00 do 16:00 hod. pod vedením pani Brázdilovej.  Začiatky boli skôr o dozore nad deťmi, s využitím kreativity pani Brázdilovej. Zo začiatku navštevovalo TK  5 až 7 detí denne.  Od apríla 2022 viedla klub Sára Nowická. Dokúpili sme viaceré pomôcky a stolové spoločenské hry. Vekovo mladšia vedúca klubu sa dokázala dobre prispôsobiť potrebám a záujmom detí a oni jej. K júlu 2022 však ukončila svoju činnosť z dôvodu prijatia na VŠ. Od tohto momentu vedie TK  Milan Staš, ktorý posunul klub o úroveň vyššie. Začal intenzívne rozvíjať kreativitu detí, zabával sa s nimi a vytvoril aj priestor na pre nenáročné športové aktivity – to všetko v sále obecného úradu. Postupným rozvojom konceptu TK vzišla požiadavka na vlastný priestor pre aktivity klubu. Obec v tomto roku vyčlenila pre potreby TK bývalú zasadačku na 2. poschodí obecného úradu. S novým priestorom prišlo aj ďalšie zatraktívnenie, aby bol klub čo najviac multifunkčný pre širokú škálu detí rôzneho veku. Obec preto podala žiadosť o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. Boli sme úspešní a z prostriedkov grantu od BSK vo výške 3 500 € sme zakúpili LED TV, playstation s hrami, knižnicu, knihy a tulivaky, 3 študentské výškovo nastaviteľné stoly, stoličky, notebook, flipchartovú tabuľu a multifunkčný hrací stôl. Dnes, keď už klub má svoju stálu miestnosť, sa vytvorili zóny na hranie na playstation, čitáreň s knižnicou, výučbový kútik a priestor na hranie. V pláne je aj organizácia kurzov, workshopov, nákup hier, kníh, zakúpenie potrebného technicko-materiálneho zabezpečenia a občasného občerstvenia napr. pri organizácií Dňa detí, narodeninových osláv a pod., na ktoré bude obec prispievať sumou 100 €/mesačne.

Ďakujeme súčasnému vedúcemu klubu p. Stašovi za jeho tvorivú prácu s deťmi. Deti sa tam vždy tešia.  V súčasnosti chodieva do klubu v priemere 20-25 detí denne. Veľká vďaka patrí aj BSK za poskytnutú dotáciu na dovybavenie klubu.

Ivan Húska, poslanec OZ, predseda Komisie pre bezpečný Miloslavov

TK – sála obecného úradu

TK – súčasná podoba v zasadačke obecného úradu