V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude v piatok 13. 1. 2023 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané akustické preskúšanie sirén hlasitou skúškou.