V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 02. 2022 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.