Kvôli početným podnetom týkajúcim sa majiteľov psov si dovoľujeme požiadať všetkých chovateľov o rešpekt a ohľaduplnosť voči ostatným obyvateľom obce, najmä čo sa týka udržiavania čistoty.

Obec umiestnila na viacerých miestach odpadové kontajnery na zhromažďovanie psích výkalov a zabezpečuje pravidelné hygienické odstraňovanie ich obsahu.

Ak ste majiteľmi psov, mali by ste si byť vedomí, že znečisťovanie verejného priestranstva zakladá skutkovú podstatu priestupku podľa zákona č. 282/2002 Z. z.

Podľa § 6 ods. 1 citovaného zákona „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť“.

Následne potom podľa § 7 ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. f) „sa priestupku dopustí ten, kto vedie psa, ak neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo“.

Za predmetný priestupok možno uložiť pokutu do výšky 65,- EUR.

Držiteľ psa je okrem iného povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes nachádza, pričom evidenciu vedie obec.

Viac informácií ohľadom prihlasovania psov nájdete na stránke obce: https://www.miloslavov.sk/obyvatel/dane-a-poplatky/

Ďakujeme za pochopenie.