Obec Miloslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Miloslavov aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

Vlastníci pozemkov sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce povinnosti vlastníka nehnuteľného majetku. S vlastníctvom majetku – v uvedenom prípade pozemku sa spájajú nielen oprávnenia, ale aj povinnosti. Patrí medzi ne aj povinnosť vlastníka ustanovená zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. A ďalej podľa ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy povinnosť vlastníka pozemku zabrániť zaburineniu poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku a zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu a zabrániť jej poškodeniu.