Obec Miloslavov, ako orgán štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením Zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

v y z ý v a

vlastníkov žúmp, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Miloslavov, aby v termíne od 02.11.2022 do 02.12.2022 preukázali riadne zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd a to predložením originálov alebo zaslaním kópií dokladov o takomto odvoze za obdobie od 15.09.2021 do 15.09.2022. Doklady je možné predložiť osobne počas stránkových hodín Obecného úradu Miloslavov na referáte ŽP (p. Pliešovská), zaslať poštou na adresu: Obecný úrad Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov alebo doručiť do podateľne Obecného úradu Miloslavov.

Poučenie: Podľa § 36 ods. 4 Zákona č. 364/2004 Z.z.: ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky.

Podľa § 77 ods. 2c) Zákona č. 364/2004 Z.z.: Nepreukázanie zneškodňovania odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu.

Riadny doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje:

  • meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný,
  • dátum odvozu,
  • miesto umiestnenia žumpy,
  • množstvo vyvezených odpadových vôd,
  • názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
  • adresu čistiarne odpadových vôd.

Upozorňujeme vlastníka žumpy, že ak si do vyššie stanoveného termínu uvedenú povinnosť nesplní, bude toto konanie považované za priestupok a bude odstúpené na Okresný úrad Senec, odbor životného prostredia.