V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_16032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štabu obce Miloslavov zo dňa 16. 3. 2020

Krízový štáb obce Miloslavov konštatoval, že boli splnené všetky doposiaľ uložené úlohy z predchádzajúcich zasadnutí KŠ

Krízový štáb obce Miloslavov ukladá svojim členom úlohu zabezpečiť v spolupráci s vlastníkmi prevádzok (obchodov s potravinami a pod.) v pôsobnosti obce, režim vstupu zákazníkov s ochranným rúškom, prípadne inou vhodnou alternatívou ochrany tváre.

Obec Miloslavov zistí aktuálny stav potreby zabezpečiť stravu, vrátane základných potravín a ochranných pomôcok pre najrizikovejšie skupiny obyvateľov (dôchodcovia, osoby prestárle, osoby žijúce samostatne v domácnostiach a osoby ZŤP).

Obec Miloslavov uvádza do pohotovostného režimu  Dobrovoľný hasičský zbor Miloslavov s cieľom zabezpečovať v prípade potreby úlohy spojené s ochranou obyvateľov.

Obec Miloslavov zabezpečí pre prípad krízovej situácie alebo stavu núdze pohovostný priestor pre obyvateľov  na Obecnom úrade, ktorý bude riadne vybavený pre potreby ubytovania.

Obec Miloslavov zabezpečí dezinfekciu verejne prístupných miest, najmä zastávok SAD a železničnej prepravy.

Obec Miloslavov zriaďuje na svojom webovom sídle sekciu pre informácie týkajúce sa korana vírusu COVID-19, priebežne ich bude dopĺňať a aktualizovať.

Obec Miloslavov upravuje prevádzkové hodiny Pošty Partner Miloslavov na 3 hodiny denne, zároveň žiada zákazníkov aby vstupovali do priestoru prevádzky podľa pokynu zamestnancov a s ochranným rúškom alebo inou alternatívnou ochranou tváre.

Ďaľšie zasadnutie Krízového štábu obce Miloslavov sa uskutoční podľa operatívnej potreby najneskôr však 19. 3. 2020.