V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_20052020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 20. 5. 2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb berie na vedomie usmernenie ÚVZ SR k detským ihriskám v exterieri zo dňa 7. 5. 2020, opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3992/2020 zo dňa 15. 5. 2020, č.: OLP/4085/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020.

S účinnosťou od 21. 5. 2020 sa otvárajú všetky detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov pre verejnosť za dodržania obmedzenia počtu hrajúcich sa detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu 2 m), povinnosti nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia ÚVZ SR, povinnosti rodičov alebo sprevádzajúcich osôb minimalizovať fyzický kontakt detí, povinnosti rodičov alebo sprevádzajúcich osôb mať pri sebe prostriedok na dezinfekciu rúk.

Krízový štáb ukladá povinnosť zabezpečiť na dennej báze dezinfekciu všetkých hracích prvkov na detských ihriskách v pôsobnosti obce.

S účinnosťou od 20. 5. 2020 sa otvárajú vonkajšie športoviská v pôsobnosti obce bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva. Za týmto účelom sa sprístupňujú toalety. Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 100 osôb.

S účinnosťou od 25. 5. 2020 sa upravujú otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – stránkové hodiny úradu – pondelok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, streda od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, štvrtok 8:00 – 12:00 hod. V utorok a piatok sú nestránkové dni. V nestránkové dni je podateľňa otvorená od 08:00 – 09:00 hod. Otváracie hodiny stavebného úradu sa upravujú nasledovne: pondelok od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod, streda od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 16:45 hod.  Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia a riadiť sa pokynmi osoby prvého kontaktu pri vstupe na obecný úrad.  Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

Krízový štáb ukladá úlohu priebežne zabezpečovať dezinfekciu priestorov s hromadným výskytom osôb, najmä zastávok SAD, ŽS, priestorov obecného úradu a Pošty Partner.

Krízový štáb ukladá primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR opatrenia ÚVZ SR č.: OLP/3992/2020 zo dňa 15. 5. 2020, č.: OLP/4085/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020, č.: OLP/4084/2020 zo dňa 19. 5. 2020 a usmernenie ÚVZ SR k detským ihriskám v exterieri zo dňa 7. 5. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).