V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_22042020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 22.4.2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb berie na vedomie usmernenie hlavného hygienika SR č.: OE/791/89586/2020 (siedma aktualizácia) zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie ÚVZ č.: OLP/3354/2020 zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie ÚVZ č.: OLP/3355/2020 zo dňa 20.4.2020, opatrenie č.: OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020.

Na základe opatrenia ÚVZ sa od 21. 4. 2020 od 00:00 hod., sa na území obce Miloslavov až do odvolania zakazuje vychádzať a pohybovať na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčiek s výnimkou detí do 2 rokov, osôb so závažnými poruchami autistického spektra, osôb v uzavretom vozidle ak sú všetky osoby vo vozidle zo spoločnej domácnosti, vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabínke oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov, osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 20 metrov.

Pri zasadnutiach a schôdzach orgánu územnej samosprávy sa vylučuje verejnosť. Zároveň sa ukladá povinnosť vedúcim zamestnancom zabezpečiť zo zasadnutí inú formu informovanosti občanov.

Krízový štáb uložil úlohu vedúcim zamestnancom a zamestnancom obce zabezpečiť dodržiavanie nosenia ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objektoch v pôsobnosti obce Miloslavov, pri vstupe do objektov zabezpečiť povinnú dezinfekciu rúk, v prípade, že sa u zamestnancov prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia kontaktovať lekára a opustiť pracovisko, zakazuje sa podávať si ruky, dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre, zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, pravidelne zabezpečovať dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov a predmetov.

S účinnosťou od 22.4.2020 prechádza prevádzka zberného dvora na letné obdobie v otváracích hodinách – každú stredu od 14:00 do 18:00 hod., a každú sobotu od 10:00 – 12:00 hod a od 13:00 – 16:00 hod.

S účinnosťou od 27.4.2020 sa menia otváracie hodiny Pošty Partner v Miloslavove pondelok až streda v čase od 13:00 -17:00 hod a vo štvrtok a v piatok v čase od 8:00 – 12:00 hod.

S účinnosťou od 27.4.2020 sa menia otváracie hodiny Obecného úradu v Miloslave pre vybavovanie stránok nasledovne – podateľňa denne v čase od 08:00 – 09:00 hod., stránkové hodiny úradu – pondelok, streda, štvrtok v čase od 08:00 – 12:00. Za účelom vybavovania stránok bude zabezpečený vyhradený priestor (kontaktné pracoviská) v sále OCÚ. Pri vybavovaní počas stránkových hodín je potrebné dodržiavať všetky doposiaľ prijaté opatrenia. Zároveň odporúčame občanom menej dôležité veci naďalej zasielať emailom, prípadne poštou.

S účinnosťou od 22. 4. 2020 od 06:00 sa otvárajú v pôsobnosti obce Miloslavov vonkajšie športoviská určené pre bezkontaktné športy najmä pre individuálnu prípravu športovcov, bez otvorených šatní, hygienických zariadení a s vylúčením verejnosti. Zároveň ostáva až do odvolania zákaz využívania detských ihrísk a zákaz vykonávať kontaktné skupinové športy.

Krízový štáb nariaďuje primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov všetky opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č.: OLP/3354/2020 zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie ÚVZ č.: OLP/3355/2020 zo dňa 20. 4. 2020, opatrenie č.: OLP/3461/2020 zo dňa 21.4.2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb, www.miloslavov.sk/covid-19-koronavirus/krizovy-stab).