Oznamujeme občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID – 19 zasadal dňa 9. 3. 2020 o 9,00 hodine  Krízový štáb obce Miloslavov (ďalej len „KŠ“), ktorý prijal prvotné bezpečnostné opatrenia. Žiadame všetky dotknuté právnické a fyzické osoby v obci o dôsledne dodržiavanie prijatých opatrení KŠ.

Prijaté opatrenia:

  • Krízový štáb s okamžitou platnosťou ruší všetky plánované aj neplánované akcie s možnosťou zhromažďovania obyvateľstva, taktiež akcie škôl a školských zariadení, žiacke tréningy športového klubu. Zápasy dospelých povoľuje len s vylúčením verejnosti. Taktiež zakazuje zhromažďovanie a akcie v Komunitnom centre a tréningové akcie v kultúrnych domoch do 31.03.2020.
  • Zverejnenie informácií pre obyvateľov vo všetkých vývesných tabuliach, web stránke, informovanie formou SMS a emailov, taktiež upozornenie podnikateľských subjektov v obci.
  • Obmedzenie prevádzky obecného úradu – do odvolania zrušiť stránkové hodiny, ponechať len na prízemí podateľňu v čase od 8.00 hodiny do 9.00 hodiny každý pracovný deň. Úrad bude plniť naďalej úlohy podľa zákona, odpovedať na emailovú komunikáciu, prijímať podania elektronicky. Stránkové hodiny rušíme do odvolania.
  • Na základe vývoja stavu v šírenia COVID-19 počas stretnutia krízového štábu vydáva s okamžitou platnosťou zatvorenie základnej školy, materskej školy a školskej jedálne pri MŠ od 10.03.2020 do 16.03.2020 vrátane (5 pracovných dní).
  • V priebehu zatvorenia školských zariadení prebehne v nich celoplošná dezinfekcia.
  • Ďalšie stretnutie KŠ – 13.03.2020 o 8.00 hodine u starostu obce. V prípade potreby operatívne ak si okolnosti vyžiadajú ďalšie opatrenia.
  • Ukladá členom KŠ byť v pohotovosti nepretržite do odvolania.

Zasadnutie_KS_09032020_1
Ozn_sekcia_krizoveho_riadenia_1