V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zaznam_zo_zasadnutia_KS_12052021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.
Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 238 zo dňa 5. 5. 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 202 zo dňa 7.5.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 203 zo dňa 7. 5. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 204 zo dňa 7. 5. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

 V súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva (ďalej len „CTO“) na území obce Miloslavov a s postupným uvoľňovaním opatrení vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:

Vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva na území obce Miloslavov v termíne 16.5. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO v dňoch 16. 5. 2021 predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch v nedeľu 16. 5. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými prostriedkami najneskôr do 13. 5. 2021.

Zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.

Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu vývoja pandémie v Bratislavskom kraji s poukazom na aktuálne platné predpisy, odporúča Krízový štáb obce Miloslavov ukončiť celoplošné testovanie obyvateľov na území obce Miloslavov s termínom od 17. 5. 2021. Za týmto účelom odporúča zverejniť zoznam aktuálnych mobilných odberových miest v Bratislavskom samosprávnom kraji a informovať obyvateľov obce v termíne najneskôr do 17. 5. 2021.