V súvislosti so schváleným uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov a sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_13032020

Sumár opatrení zo zasadnutia krízového štábu zo dňa 13. 3. 2020

Obec zverejňuje na svoje webovej stránke, SMS správami a emailom oznam o vyhlásení mimoriadnej situácie, všeobecné informácie hlavného hygienika a príznaky ochorenia COVID-19.

Obec uzatvára dňom 13. 3. 2020 od 06.00 hod všetky verejne prístupné športové ihriská, detské ihriská, bufety, bary, pohostinstvá, prevádzky živností ktoré sú v priamom spojení s klientom. Reštauráciám ponecháva možnosť otváracích hodín len na výdaj stravy občanom v obmedzenom čase denne od 11.00 hod do 15.00 hod.

Obec vyzýva rodičov k zodpovednému prístupu k deťom a upozorňuje na potrebu vhodným spôsobom upraviť ich voľnočasové aktivity s minimálnou mierou pohybu mimo miesta bydliska s individuálnym domácim vzdelávaním podľa odporúčaní pedagogického zboru.

Obec odporúča všetkým svojim zamestnancom v jej pôsobnosti ako aj občanom obce zbytočne necestovať, zdržiavať sa v mieste bydliska a riadiť sa všetkými odporúčaniami a všeobecnými zásadami prevencie proti ochoreniu.

Obec ruší termín zápisu detí do základnej školy dňa 4. apríla 2020 a ukladá vedúcim zamestnancom informovať o tom rodičov predškolákov. Bližšie informácie o zápise nájdete na webovej stránke základnej školy.

Krízový štáb zasadne dňa 17. 3. 2020 o 08.00 hod s cieľom prehodnotenia opatrení. O záveroch zasadnutia krízového štábu obce Miloslavov budeme občanov informovať.