V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_14042020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 14.4.2020

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

Krízový štáb ruší opatrenia zo dňa 7.4.2020 v pôsobnosti obce Miloslavov

Na základe rozhodnutia KS obec Miloslavov otvára zberný dvor v nasledovných termínoch:
streda 15.4.2020 v čase od 14:00 do 18:00 hod.,
štvrtok 16.4.2020 v čase od 14:00 do 18:00 hod.,
piatok 17.4.2020 v čase od 14:00 do 18:00 hod.,
sobota 18.4.2020 v čase od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.

Obec Miloslavov vykoná opakovane dezinfekciu verejne prístupných miest najmä zástavky SAD, ŽS, Pošty Partner, OCÚ, Zberný dvor.