V súvislosti  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_15102020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 15. 10. 2020

Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie opatrenia ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020, OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 až do odvolania sa nariaďuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v pôsobnosti obce Miloslavov dôsledne dodržiavať opatrenia vydané ÚVZ SR sp. zn.: OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 a  OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020.

S účinnosťou od 15. októbra 2020 sa zakazuje v pôsobnosti obce Miloslavov všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je na uvedenom podujatí možné podávať pokrmy alebo nápoje. Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií, na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby. Súčasne sa ukladá povinnosť dôsledne dodržiavať príslušné hygienické opatrenia.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania  sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu Obce Miloslavov (ďalej len OCÚ) nasledovne:

1. stránkové hodiny OCÚ ostávajú nezmenené,
2. referát evidencie obyvateľstva a daní a referát poplatkov za odpady prijíma podania a žiadosti výlučne v elektronickej podobe na adresách elektronickej pošty: referát obyvateľstva a daní – kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk, referát poplatkov za odpady – maria.minarikova@miloslavov.sk,
3. na referát overovania je potrebné sa nahlasovať telefonicky +421 907 711 830,
4. zvyšné referáty vybavujú občanov a ich žiadosti výlučne v zasadacej miestnosti na prízemí OCÚ tak, aby sa minimalizoval pohyb verejnosti v priestoroch OCÚ a tak, aby v zasadacej miestnosti v jednom okamihu neprekročil počet prítomných 6 osôb,
5. žiadame občanov aby sa pri vstupe do priestorov OCÚ riadili pokynmi pracovníka prvého kontaktu a svoju prítomnosť zaznamenali v knihe návštev.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa nariaďuje zákazníkom Pošty Partner v Miloslavove vstupovať do prevádzky po jednom a s prekrytím horných dýchacích ciest.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky verejne prístupné detské ihriská v pôsobnosti Obce Miloslavov.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb na športovisku v jednom okamihu neprekročí 6 osôb. Aktivity na športoviskách musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. Zároveň sa uzatvárajú priestory šatní.

Priebežne vykonávať dezinfekciu všetkých priestorov v zariadeniach v pôsobnosti Obce Miloslavov.

Priebežne vykonávať dezinfekciu verejne prístupných priestorov so zvýšeným výskytom občanov, najmä zastávky SAD a ŽSR.

S účinnosťou od 15. 10. 2020 až do odvolania sa uzatvárajú všetky organizované záujmové krúžky, združenia a stretnutia občanov v priestoroch a budovách v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb v jednom okamihu neprekročí 6 osôb. Aktivity musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. O účasti na aktivitách sa vedie písomná evidencia.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia OLP/8326/2020 zo dňa  14. 10. 2020 a OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).