V súvislosti  s ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení  a vzájomnú ohľaduplnosť.

Zasadnutie_KS_19042021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy.

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie:

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 203 zo dňa 16. 4. 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 199 zo dňa 14. 4. 2021 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 186 zo dňa 16.4. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175 zo dňa 15.4. 2021, ktorou sa ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 187 zo dňa 16.4. 2021 ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa,
Vyhlášku úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 176 zo dňa 15.4. 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky,
Usmernenie Slovenského futbalového zväzu k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 186/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 16. 4. 2021 v spojení s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 175/2021 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 15. 4. 2021 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 203/2021 z 16. 4. 2021.

S účinnosťou od 20. apríla 2021 až do odvolania  sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu Obce Miloslavov (ďalej len OCÚ) nasledovne:
Pre zlepšenie služieb obecného úradu Obce Miloslavov a aby sa zabezpečila čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch, čo najkratší čas čakania a čo najrýchlejší čas vybavenia, objednajte sa počas stánkových hodín telefonicky alebo mailom:
Miriam Kubelová, 0907769327, miriam.kubelova@miloslavov.sk, podateľňa, pokladňa, overovanie, rybárske lístky, nájomné zmluvy.
Mária Mináriková, 0907711830, maria.minarikova@miloslavov.sk agenda odpady: nádoby, vrecia, nálepky, vývozy, platby (odber nádoby, vriec, nálepky je možné si dohodnúť telefonicky od 8,00 do 12,30.)
Viktória Uhrinová, 0917344632, viktoria.uhrinova@miloslavov.sk, ohlasovňa pobytu–evidencia obyvateľstva,
Kvetoslava Jašurová, 0908675406, kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk daň z nehnuteľností, daň za psa, prihlasovanie a evidencia psov, cintoríny – nájom hrobových miest, prideľovanie súpisných a orientačných čísel.
Pri platbách bankovým prevodom je potrebné uvádzať variabilný symbol  pri všetkých úhradách, ak bol pridelený v rozhodnutí, v povolení, v oznámení, na faktúre, oznámený písomne, osobne, telefonicky alebo mailom, poznámka (uvádza sa napríklad dôvod platby, priezvisko, a pod….), špecifický symbol (doplňujúci, uvádza sa napr. obdobie, číslo domu,…,).
Stránkové hodiny a bankové spojenie:  https://www.miloslavov.sk/obec/obecny-urad/ 

Režim stránkových pracovísk stavebného úradu Obce Miloslavov od 20. 4. 2021 Pre zlepšenie služieb stavebného úradu Obce Miloslavov a aby sa zabezpečila čo najnižšia koncentrácia osôb v uzavretých priestoroch, čo najkratší čas čakania a čo najrýchlejší čas vybavenia, objednajte sa počas stánkových hodín telefonicky alebo mailom:
Ing. Katarína Kovalčíková, 0918518171, katarina.kovalcikova@miloslavov.sk, stavebný úrad pre Miloslavov
Ing. Danica Meršaková, 0905724185, danica.mersakova@miloslavov.sk, stavebný úrad pre Alžbetin Dvor
Bc. Michaela Slobodová, 0918666287, michaela.slobodova@miloslavov.sk, drobné stavby, zjazdy, ochrana ovzdušia – malé zdroje znečistenia
Ing. Mária Boháčová, 0917700524 maria.bohacova@miloslavov.sk, vodné stavby, výruby, rozkopávky, dopravné značenia, vecné bremená.
Ing. Oľga Radianska, arch., 0907711843, olga.radianska@miloslavov.sk,  územnoplánovacie informácie

S účinnosťou od 19. 4. 2021 až do odvolania sa otvárajú všetky verejne prístupné detské ihriská v pôsobnosti obce Miloslavov za dodržania príslušných pandemických opatrení. Za týmto účelom sa nariaďuje vykonávať pravidelnú dezinfekciu hracích prvkov.

S účinnosťou od 19. 4. 2021 až do odvolania sa uzatvárajú všetky športoviská v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb na športovisku v jednom okamihu neprekročí 6 + 1 osôb. Aktivity na športoviskách musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných pandemických opatrení. Priestory šatní ostávajú naďalej uzatvorené.

Priebežne vykonávať dezinfekciu všetkých priestorov v zariadeniach v pôsobnosti Obce Miloslavov.

Priebežne vykonávať dezinfekciu verejne prístupných priestorov so zvýšeným výskytom občanov, najmä zastávky SAD a ŽSR, detské ihriská.

S účinnosťou od 19. 4. 2021 až do odvolania sa uzatvárajú všetky organizované záujmové krúžky, združenia a stretnutia občanov v priestoroch a budovách v pôsobnosti obce Miloslavov. Toto opatrenie neplatí ak počet osôb v jednom okamihu neprekročí 6 osôb alebo koncentráciu 1 osoba/15m2. Aktivity musia prebiehať organizovaným spôsobom a za dodržania príslušných hygienických opatrení. O účasti na aktivitách sa vedie písomná evidencia.

S účinnosťou od 22. 4. 2021 sa otvára knižnica v Komunitnom centre v Alžbetinom Dvore za dodržania príslušných pandemických opatrení.

V súvislosti s prípravou opatrení spojených so zabezpečením celoplošného testovania obyvateľstva (ďalej len „CTO“) na území obce Miloslavov vydáva Krízový štáb obce nasledovné opatrenia:
Vykonať celoplošné testovanie obyvateľstva na území obce Miloslavov v termíne 24. 04. 2021 a 25. 04. 2021.

Určuje za hlavného koordinátora opatrení na zabezpečenie CTO v dňoch 24. – 25. 04. 2021 predsedu krízového štábu obce Miloslavov Milana Baďanského.

Zabezpečiť a využiť na CTO mobilné odberné jednotky (autobus) v exteriéroch v sobotu 24. 4. 2021 na 2 miestach v obci Miloslavov – námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove a v nedeľu 25. 4. 2021 na 3 miestach –  námestie pred obecným úradom v Alžbetinom Dvore, areál Základnej školy v Alžbetinom Dvore, parkovisko pred materskou školou v Miloslavove.

Ukladá zabezpečiť pre členov jednotlivých odberných tímov potrebné zázemie v priestoroch obecného úradu, základnej školy, materskej školy.

Odporúča vykonávať prioritne – prednostne testovanie osôb, ktoré sa preukážu trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Miloslavov, listom vlastníctva k nehnuteľnosti na území obce Miloslavov.

Vydať podrobné usmernenie postupu CTO a informovať občanov dostupnými informačnými prostriedkami najneskôr do 22. 04. 2021.

Zabezpečiť všetky potrebné úlohy spojené s administratívnym spracovaním CTO.