V súvislosti  ohrozením verejného zdravia  z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďalšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_02012021

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov dňa 2. 1. 2021

Krízový štáb konštatuje, že boli splnené alebo sa priebežne plnia všetky predchádzajúce uložené úlohy. Z dôvody prijatých opatrení zasadá krízový štáb online cestou elektronickej komunikácie.

V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, Krízový štáb obce Miloslavov berie na vedomie Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020 a Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – čiastka 38 zo dňa 31. decembra 2020 a vydáva v pôsobnosti obce Miloslavov nasledovné opatrenia:

Ponecháva s účinnosťou od 1. januára 2021 zberný dvor v obci Miloslavov pre verejnosť uzavretý až do odvolania. Povolená je prevádzka zberného dvora spojená so spracovaním, separovaním, manipuláciou a vývozom už nahromadeného odpadu zo zberného dvora poverenými zamestnancami obecného úradu a zamestnancami spoločností určenými na likvidáciu odpadu.

Ponecháva s účinnosťou od 1. januára 2021 až do odvolania aj naďalej uzavreté pre verejnosť všetky športoviská, detské ihriská, klubovne, priestory pre krúžky, priestory pre voľnočasové aktivity, knižnicu, Remeselný dvor a ďalšie objekty  pôsobnosti obce Miloslavov. Prevádzku krúžkov základnej školy a materskej školy upravia ich vedúci zamestnanci.

Poveruje zodpovedných zamestnancov obecného úradu zabezpečiť a vykonať zber vianočných stromčekov z domácností v termínoch 11. 1. 2021 pre časť Miloslavov a 12. 1. 2021 pre časť Alžbetin Dvor. Žiadame občanov aby vianočné stromčeky vyložili pred svoje nehnuteľnosti, v prípade obytných domov vedľa kontajnerových stojísk v uvedených termínoch v čase do 08.00 hod. Vianočné stromčeky je potrebné zbaviť vianočnej výzdoby.

V súvislosti s predpokladaným návratom detí do škôl v termíne 11. 1. 2021 je potrebné vykonať všetky nevyhnutné úkony spojené s prípravou a materiálno-technickým zabezpečením testovania žiakov, rodičov a školského personálu. O prijatých opatreniach a postupoch informovať obyvateľov, žiakov, rodičov a zamestnancov v dostatočnom termíne. Predpokladané termíny vykonania testovania sú stanovené na dni 7. 1. – 8. 1. 2021.

V pôsobnosti obce Miloslavov sa zakazuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy mimo výnimiek uvedených v § 4 ods. 2 Vyhlášky ÚVZ SR – čiastka 38/2020 zo dňa 31. decembra 2020.

 

S účinnosťou od 4. januára 2021 až do odvolania sa upravuje režim prevádzky obecného úradu a stavebného úradu nasledovne:

Prevádzka obecného úradu Obce Miloslavov:

Stránkové hodiny obecného úradu Obce Miloslavov ostávajú nezmenené. Pre verejnosť bude obecný úrad výlučne na mailovej a telefonickej komunikácií.

Podateľňainfo@miloslavov.sk, schránka podateľne pri obecnom úrade.

Referáty evidencie obyvateľstva a referát poplatky za odpady.

Referát evidencie obyvateľstva:   0908 675 406      kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk
Referát poplatkov za odpady:       0907 711 830      maria.minarikova@miloslavov.sk

Na prihlásenie k trvalému, prípadne prechodnému pobytu naskenujte:

  • list vlastníctva so zapísanou stavbou do ktorej sa prihlasujete;
  • občianske preukazy z obidvoch strán;
  • deti do 15 rokov rodné listy;
  • ak nemáte zapísaný titul a máte ho udelený, tak aj diplom – musí byť vidieť číslo;
  • do mailu uveďte, národnosť, stav (slobodný, ženatý, ovdovelý, …) a najvyššie ukončené vzdelanie – informácie dôležité do štatistického hlásenia
    Pošlite na: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk,  do emailu uveďte aj telefonický kontakt.

Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas podpísania tlačív (ktorý bude určený po otvorení obecného úradu pre verejnosť).

Tlačivá: Žiadosť o úľavu na komunálny odpad, Priznanie k dani z nehnuteľnosti a Priznanie úľavy na stravu si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, vyplniť a zaslať sken dokumentu príslušnému referátu, prípadne vhodiť do schránky podateľne pri obecnom úrade. Tlačivá je možné si vyzdvihnúť aj na prevádzke Pošty Partner v otváracích hodinách.

 

Žiadosť o úľavu na komunálny odpad https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2020/12/Ziadost_o_znizenie_poplatku_za_KO.docx

Priznanie k daní z nehnuteľností https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2018/03/Priznanie.pdf

Priznanie úľavy na stravu : https://www.miloslavov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Ziadost_o_poskytnutie_ulavy_strava.docx

Prihlasovanie na vývoz odpadov
mailom na: maria.minarikova@miloslavov.sk
Do mailu uveďte telefonický kontakt, priložte vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na   https://www.miloslavov.sk/sluzby-v-obci/#nakladanie-s-odpadmi   a naskenovaný občiansky preukaz.  Po spracovaní Vás budeme kontaktovať a dohodneme si čas prevzatia nádoby.  Akceptovaná bude iba platba prevodom.

Overovanie listín a podpisov nie je v tejto situácií možné. – odporúčame občanom využiť služby notárov.

Prevádzka stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov:
Stránkové hodiny stavebného úradu a referátu pre životné prostredie Obce Miloslavov ostávajú nezmenené.  Pre verejnosť bude stavebný úrad prístupný na emailovej a telefonickej komunikácií počas stránkových hodín.

Kontakty na stavebný úrad:
Ing. Oľga Radianska, arch.     0907 711 843             olga.radianska@miloslavov.sk
Ing. Katarína Kovalčíková       0918 518 171            katarina.kovalcikova@miloslavov.sk
Ing. Danica Meršaková          0905 724 185             danica.mersakova@miloslavov.sk
Bc. Michaela Slobodová        0918 666 287             michaela.slobodova@miloslavov.sk

Kontakty na referát životného prostredia:
Ing. Mária Boháčová              0917 700 524             maria.bohacova@miloslavov.sk

Naďalej vykonávať dezinfekciu priestorov v budovách v pôsobnosti obce Miloslavov.

Primerane uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov opatrenia UVSR č. 808/2020 zo dňa 31. 12. 2020 a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí – čiastka 38 zo dňa 31. 12. 2020 (opatrenia zverejnené na internetovej stránke obce Miloslavov v sekcií krízový štáb).